کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 14 اذر 1401
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

رشته های دانشگاهی کشور

     

برای آشنایی دقیق با رشته های دانشگاهی (تنها منبع رسمی و مطمئن اینترنتی) ،مواد درسی و بازار کار و فعالیت از کاردانی تا دکتری تخصصی به لینک زیر مراجعه کنید:

روی این متن کلیک کنید

 

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  8 نفر
تعداد بازدید :  1065018 نفر
عنوان خبر : فیلم های آموزشی صفرتاصدفیزیک دوازدهم.داداشی
بازدید: 1177
درج خبر: 1398/12/07
تعداد نظر: 0
فیلم های آموزشی . صفرتاصد فیزیک دوازدهم - داداشی

فیلم جلسه 1 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت اول)، شناخت حرکت، تندی متوسط، سرعت متوسط (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/16378

فیلم جلسه 2 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت دوم)، شناخت حرکت، تندی متوسط، سرعت متوسط (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/16499

فیلم جلسه 3 - فصل اول:حرکت بر خط راست (قسمت سوم)تحلیل بیشتر معادله و نمودار مکان زمان، تندی لحظه ای و سرعت لحظه ای

 
https://alaatv.com/c/16500

فیلم جلسه 4 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت چهارم)، حل سؤال از معادله و نمودار مکان- زمان و سرعت- زمان (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/16502

فیلم جلسه 5 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت پنجم) حل سؤال از معادله و نمودار مکان- زمان و سرعت- زمان (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/16503

فیلم جلسه 6 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت ششم)، حل سؤال از معادله و نمودار مکان- زمان و سرعت- زمان (قسمت سوم)

 
https://alaatv.com/c/16504

فیلم جلسه 7 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت هفتم)، شتاب متوسط و شتاب لحظه ای

 
https://alaatv.com/c/16505

فیلم جلسه 8 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت هشتم)، حرکت با سرعت ثابت (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/16506

فیلم جلسه 9 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت نهم)، حرکت با سرعت ثابت (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/16508

فیلم جلسه 10 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت دهم)، بررسی حرکت دو متحرک با سرعت ثابت (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/16510

فیلم جلسه 11 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت یازدهم)، بررسی حرکت دو متحرک با سرعت ثابت (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/16511

فیلم جلسه 12 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت دوازدهم)، حرکت با شتاب ثابت (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/16859

فیلم جلسه 13 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت سیزدهم)، حرکت با شتاب ثابت (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/17016
فیلم جلسه 14 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت چهاردهم)، حرکت با شتاب ثابت (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/17018

فیلم جلسه 15 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت پانزدهم)، حرکت با شتاب ثابت (قسمت چهارم)

 
https://alaatv.com/c/17020

فیلم جلسه 16 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت شانزدهم)، حرکت با شتاب ثابت (قسمت پنجم)

 
https://alaatv.com/c/17022

فیلم جلسه 17 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت هفدهم)، حرکت با شتاب ثابت (قسمت ششم)

 
https://alaatv.com/c/17024

فیلم جلسه 18 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت هجدهم)، حرکت با شتاب ثابت (قسمت هفتم)

 
https://alaatv.com/c/17026

فیلم جلسه 19 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت نوزدهم)، حرکت با شتاب ثابت (قسمت هشتم)

 
https://alaatv.com/c/17028

فیلم جلسه 20 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت بیستم)، حرکت با شتاب ثابت (قسمت نهم)

 
https://alaatv.com/c/17030

فیلم جلسه 21 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت بیست و یکم)، حرکت با شتاب ثابت (قسمت دهم)

 
https://alaatv.com/c/17032

فیلم جلسه 22 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت بیست و دوم)،حرکت دو متحرک با شتاب ثابت (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/17883

فیلم جلسه 23 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت بیست و سوم)،حرکت دو متحرک با شتاب ثابت (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/17997

فیلم جلسه 24 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت بیست و چهارم)، حرکت دو متحرک با شتاب ثابت (قسمت سوم)

 
https://alaatv.com/c/18027

فیلم جلسه 25 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت بیست و پنجم)، سقوط آزاد (قسمت اول) ویژه رشته ریاضی

 
https://alaatv.com/c/18043

فیلم جلسه 26 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت بیست و ششم)، سقوط آزاد (قسمت دوم) ویژه رشته ریاضی

 
https://alaatv.com/c/18051

فیلم جلسه 27 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت بیست و هفتم)، سقوط آزاد (قسمت سوم) ویژه رشته ریاضی

 
https://alaatv.com/c/18173

فیلم جلسه 28 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت بیست و هشتم)، سقوط آزاد (قسمت چهارم) ویژه رشته ریاضی

 
https://alaatv.com/c/18206

فیلم جلسه 29 - فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت اول)، قانون های حرکت نیوتن (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/18818

فیلم جلسه 30 - 30 فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت دوم)، قانون های حرکت نیوتن (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/18824

فیلم جلسه 31 - فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت سوم)، قانون های حرکت نیوتن (قسمت سوم)

 
https://alaatv.com/c/18851

فیلم جلسه 32 - فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت چهارم)

 
https://alaatv.com/c/18852

فیلم جلسه 33 - فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت پنجم)

 
https://alaatv.com/c/18861

فیلم جلسه 34 - فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت ششم)، مسائل آسانسور (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/19132

فیلم جلسه 35 - فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت هفتم)، مسائل آسانسور (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/19133

فیلم جلسه 36 - فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت هشتم)، نیروی اصطکاک (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/19390

فیلم جلسه 37 - فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت نهم)، نیروی اصطکاک (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/19391

فیلم جلسه 38 - فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت دهم)، نیروی اصطکاک (قسمت سوم)

 
https://alaatv.com/c/19392

فیلم جلسه 39 - فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت یازدهم)، نیروی اصطکاک (قسمت چهارم)

 
https://alaatv.com/c/19699

فیلم جلسه 40 - فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت دوازدهم)، نیروی اصطکاک (قسمت پنجم)

 
https://alaatv.com/c/19698

فیلم جلسه 41 - فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت سیزدهم)، نیروی اصطکاک (قسمت ششم)

 
https://alaatv.com/c/19869

فیلم جلسه 42 - فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت چهاردهم)، نیروی کشسانی فنر(قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/19876

فیلم جلسه 43 - فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت پانزدهم)، نیروی کشسانی فنر(قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/19877

فیلم جلسه 44 - فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت شانزدهم)، نیروی کشش طناب

 
https://alaatv.com/c/19952

فیلم جلسه 45 - فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت هفدهم)، تکانه و قانون دوم انرژی (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/19989

فیلم جلسه 46 - فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت هجدهم)، تکانه و قانون دوم انرژی (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/19990

فیلم جلسه 47 - فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت نوزدهم)، تکانه و قانون دوم نیوتون (قسمت سوم)

 
https://alaatv.com/c/20064

فیلم جلسه 48 - فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت بیستم)، تکانه و قانون دوم نیوتون (قسمت چهارم)

 
https://alaatv.com/c/20065

فیلم جلسه 49 - فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت بیست یکم)، تکانه و قانون دوم نیوتون (قسمت پنجم)

 
https://alaatv.com/c/20073

فیلم جلسه 50 - فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت بیست و دوم)

 
https://alaatv.com/c/20177

فیلم جلسه 51 - فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت بیست و سوم)

 
https://alaatv.com/c/20357

فیلم جلسه 52 - فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت بیست و چهارم)

 
https://alaatv.com/c/20397

فیلم جلسه 53 - فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت بیست و پنجم) حرکت دایره ای یکنواخت ویژۀ رشتۀ ریاضی

 
https://alaatv.com/c/20398

فیلم جلسه 54 - فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت بیست و ششم)، نیروی گرانشی ( قسمت اول )

 
https://alaatv.com/c/20499

فیلم جلسه 55 - فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت بیست و هفتم)، نیروی گرانشی (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/20580

فیلم جلسه 56 - فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت بیست و هشتم)، نیروی گرانشی (قسمت سوم)، ویژه رشته ریاضی

 
https://alaatv.com/c/20696

فیلم جلسه 57 - فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت بیست و نهم)، نیروی گرانشی (قسمت چهارم)، ویژه رشته ریاضی

 
https://alaatv.com/c/20701

فیلم جلسه 58 - فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت سی ام)، جلسه تکمیلی فصل دوم

 
https://alaatv.com/c/20707

فیلم جلسه 59 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت اول)، مقدمات نوسان، نوسان دوره ای، حرکت هماهنگ ساده (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/20847

فیلم جلسه 60 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت دوم)، حرکت هماهنگ ساده (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/21140

فیلم جلسه 61 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت سوم)، حرکت هماهنگ ساده (قسمت سوم)

 
https://alaatv.com/c/21141

فیلم جلسه 62 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت چهارم،) حرکت هماهنگ ساده (قسمت چهارم)

 
https://alaatv.com/c/21186

فیلم جلسه 63 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت پنجم)، حرکت هماهنگ ساده (قسمت پنجم)

 
https://alaatv.com/c/21187

فیلم جلسه 64 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت ششم) ،حرکت هماهنگ ساده (قسمت ششم)

 
https://alaatv.com/c/21218

فیلم جلسه 65 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت هفتم)، حرکت هماهنگ ساده (قسمت هفتم)

 
https://alaatv.com/c/21266

فیلم جلسه 66 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت هشتم)، حرکت هماهنگ ساده (قسمت هشتم)

 
https://alaatv.com/c/21267

فیلم جلسه 67 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت نهم)، حرکت هماهنگ ساده (قسمت نهم)

 
https://alaatv.com/c/21441

فیلم جلسه 68 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت دهم)، حرکت هماهنگ ساده (قسمت دهم)

 
https://alaatv.com/c/23024

فیلم جلسه 69 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت یازدهم)، حرکت هماهنگ ساده (قسمت یازدهم)

 
https://alaatv.com/c/23025

فیلم جلسه 70 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت دوازدهم)، حرکت هماهنگ ساده (قسمت دوازدهم)

 
https://alaatv.com/c/23032

فیلم جلسه 71 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت سیزدهم)، انرژی در حرکت هماهنگ ساده (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/23026

فیلم جلسه 72 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت چهاردهم)، انرژی در حرکت هماهنگ ساده (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/23939

فیلم جلسه 73 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت پانزدهم)، انرژی در حرکت هماهنگ ساده (قسمت سوم)

 
https://alaatv.com/c/23027

فیلم جلسه 74 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت شانزدهم)، انرژی در حرکت هماهنگ ساده (قسمت چهارم)

 
https://alaatv.com/c/23443

فیلم جلسه 75 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت هفدهم)، انرژی در حرکت هماهنگ ساده (قسمت پنجم)

 
https://alaatv.com/c/23940

فیلم جلسه 76 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت هجدهم)، تشدید (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/24046

فیلم جلسه 77 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت نوزدهم)، تشدید (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/24047

فیلم جلسه 78 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت بیستم)، موج و انواع آن، مشخّصه‌های موج (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/24501

فیلم جلسه 79 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت بیست و یکم)، موج و انواع آن، مشخّصه‌های موج (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/24626

فیلم جلسه 80 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت بیست و دوم)، موج و انواع آن، مشخّصه‌های موج (قسمت سوم)

 
https://alaatv.com/c/24838

فیلم جلسه 81 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت بیست و سوم)، موج و انواع آن، مشخّصه‌های موج (قسمت چهارم)

 
https://alaatv.com/c/24839

فیلم جلسه 82 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت بیست و چهارم)، موج و انواع آن، مشخّصه‌های موج (قسمت پنجم)

 
https://alaatv.com/c/24898

فیلم جلسه 83 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت بیست و پنجم)، موج و انواع آن، مشخّصه‌های موج (قسمت ششم)

 
https://alaatv.com/c/24899

فیلم جلسه 84 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت بیست و ششم)، موج و انواع آن، مشخّصه‌های موج (قسمت هفتم)

 
https://alaatv.com/c/24970

فیلم جلسه 85 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت بیست و هفتم) موج و انواع آن، مشخّصه‌های موج (قسمت هشتم)

 
https://alaatv.com/c/25058

فیلم جلسه 86 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت بیست و هشتم)، تندی انتشار موج عرضی (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/25059

فیلم جلسه 87 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت بیست و نهم)، تندی انتشار موج عرضی (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/25165

فیلم جلسه 88 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت سی‌ام)، تندی انتشار موج عرضی (قسمت سوم)

 
https://alaatv.com/c/25283

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی