کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 06 مرداد 1400
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

یادآوری

لینک مستقیم

پیش ثبت نام مدارس وابسته به دانشگاه بوعلی سینا

 

از مدرسه چه خبر؟

فضای سبز

کاشت بیش از 100 اصله نهال درختان میوه

کاشت و هرس و گل آرایی حیاط

مردان آفتابی
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  176 نفر
تعداد بازدید :  804674 نفر
عنوان خبر : فیلم های آموزشی صفرتاصدفیزیک دوازدهم.داداشی
بازدید: 212
درج خبر: 1398/12/07
تعداد نظر: 0
فیلم های آموزشی . صفرتاصد فیزیک دوازدهم - داداشی

فیلم جلسه 1 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت اول)، شناخت حرکت، تندی متوسط، سرعت متوسط (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/16378

فیلم جلسه 2 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت دوم)، شناخت حرکت، تندی متوسط، سرعت متوسط (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/16499

فیلم جلسه 3 - فصل اول:حرکت بر خط راست (قسمت سوم)تحلیل بیشتر معادله و نمودار مکان زمان، تندی لحظه ای و سرعت لحظه ای

 
https://alaatv.com/c/16500

فیلم جلسه 4 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت چهارم)، حل سؤال از معادله و نمودار مکان- زمان و سرعت- زمان (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/16502

فیلم جلسه 5 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت پنجم) حل سؤال از معادله و نمودار مکان- زمان و سرعت- زمان (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/16503

فیلم جلسه 6 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت ششم)، حل سؤال از معادله و نمودار مکان- زمان و سرعت- زمان (قسمت سوم)

 
https://alaatv.com/c/16504

فیلم جلسه 7 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت هفتم)، شتاب متوسط و شتاب لحظه ای

 
https://alaatv.com/c/16505

فیلم جلسه 8 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت هشتم)، حرکت با سرعت ثابت (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/16506

فیلم جلسه 9 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت نهم)، حرکت با سرعت ثابت (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/16508

فیلم جلسه 10 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت دهم)، بررسی حرکت دو متحرک با سرعت ثابت (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/16510

فیلم جلسه 11 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت یازدهم)، بررسی حرکت دو متحرک با سرعت ثابت (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/16511

فیلم جلسه 12 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت دوازدهم)، حرکت با شتاب ثابت (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/16859

فیلم جلسه 13 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت سیزدهم)، حرکت با شتاب ثابت (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/17016
فیلم جلسه 14 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت چهاردهم)، حرکت با شتاب ثابت (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/17018

فیلم جلسه 15 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت پانزدهم)، حرکت با شتاب ثابت (قسمت چهارم)

 
https://alaatv.com/c/17020

فیلم جلسه 16 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت شانزدهم)، حرکت با شتاب ثابت (قسمت پنجم)

 
https://alaatv.com/c/17022

فیلم جلسه 17 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت هفدهم)، حرکت با شتاب ثابت (قسمت ششم)

 
https://alaatv.com/c/17024

فیلم جلسه 18 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت هجدهم)، حرکت با شتاب ثابت (قسمت هفتم)

 
https://alaatv.com/c/17026

فیلم جلسه 19 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت نوزدهم)، حرکت با شتاب ثابت (قسمت هشتم)

 
https://alaatv.com/c/17028

فیلم جلسه 20 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت بیستم)، حرکت با شتاب ثابت (قسمت نهم)

 
https://alaatv.com/c/17030

فیلم جلسه 21 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت بیست و یکم)، حرکت با شتاب ثابت (قسمت دهم)

 
https://alaatv.com/c/17032

فیلم جلسه 22 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت بیست و دوم)،حرکت دو متحرک با شتاب ثابت (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/17883

فیلم جلسه 23 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت بیست و سوم)،حرکت دو متحرک با شتاب ثابت (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/17997

فیلم جلسه 24 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت بیست و چهارم)، حرکت دو متحرک با شتاب ثابت (قسمت سوم)

 
https://alaatv.com/c/18027

فیلم جلسه 25 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت بیست و پنجم)، سقوط آزاد (قسمت اول) ویژه رشته ریاضی

 
https://alaatv.com/c/18043

فیلم جلسه 26 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت بیست و ششم)، سقوط آزاد (قسمت دوم) ویژه رشته ریاضی

 
https://alaatv.com/c/18051

فیلم جلسه 27 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت بیست و هفتم)، سقوط آزاد (قسمت سوم) ویژه رشته ریاضی

 
https://alaatv.com/c/18173

فیلم جلسه 28 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت بیست و هشتم)، سقوط آزاد (قسمت چهارم) ویژه رشته ریاضی

 
https://alaatv.com/c/18206

فیلم جلسه 29 - فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت اول)، قانون های حرکت نیوتن (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/18818

فیلم جلسه 30 - 30 فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت دوم)، قانون های حرکت نیوتن (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/18824

فیلم جلسه 31 - فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت سوم)، قانون های حرکت نیوتن (قسمت سوم)

 
https://alaatv.com/c/18851

فیلم جلسه 32 - فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت چهارم)

 
https://alaatv.com/c/18852

فیلم جلسه 33 - فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت پنجم)

 
https://alaatv.com/c/18861

فیلم جلسه 34 - فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت ششم)، مسائل آسانسور (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/19132

فیلم جلسه 35 - فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت هفتم)، مسائل آسانسور (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/19133

فیلم جلسه 36 - فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت هشتم)، نیروی اصطکاک (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/19390

فیلم جلسه 37 - فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت نهم)، نیروی اصطکاک (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/19391

فیلم جلسه 38 - فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت دهم)، نیروی اصطکاک (قسمت سوم)

 
https://alaatv.com/c/19392

فیلم جلسه 39 - فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت یازدهم)، نیروی اصطکاک (قسمت چهارم)

 
https://alaatv.com/c/19699

فیلم جلسه 40 - فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت دوازدهم)، نیروی اصطکاک (قسمت پنجم)

 
https://alaatv.com/c/19698

فیلم جلسه 41 - فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت سیزدهم)، نیروی اصطکاک (قسمت ششم)

 
https://alaatv.com/c/19869

فیلم جلسه 42 - فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت چهاردهم)، نیروی کشسانی فنر(قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/19876

فیلم جلسه 43 - فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت پانزدهم)، نیروی کشسانی فنر(قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/19877

فیلم جلسه 44 - فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت شانزدهم)، نیروی کشش طناب

 
https://alaatv.com/c/19952

فیلم جلسه 45 - فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت هفدهم)، تکانه و قانون دوم انرژی (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/19989

فیلم جلسه 46 - فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت هجدهم)، تکانه و قانون دوم انرژی (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/19990

فیلم جلسه 47 - فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت نوزدهم)، تکانه و قانون دوم نیوتون (قسمت سوم)

 
https://alaatv.com/c/20064

فیلم جلسه 48 - فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت بیستم)، تکانه و قانون دوم نیوتون (قسمت چهارم)

 
https://alaatv.com/c/20065

فیلم جلسه 49 - فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت بیست یکم)، تکانه و قانون دوم نیوتون (قسمت پنجم)

 
https://alaatv.com/c/20073

فیلم جلسه 50 - فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت بیست و دوم)

 
https://alaatv.com/c/20177

فیلم جلسه 51 - فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت بیست و سوم)

 
https://alaatv.com/c/20357

فیلم جلسه 52 - فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت بیست و چهارم)

 
https://alaatv.com/c/20397

فیلم جلسه 53 - فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت بیست و پنجم) حرکت دایره ای یکنواخت ویژۀ رشتۀ ریاضی

 
https://alaatv.com/c/20398

فیلم جلسه 54 - فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت بیست و ششم)، نیروی گرانشی ( قسمت اول )

 
https://alaatv.com/c/20499

فیلم جلسه 55 - فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت بیست و هفتم)، نیروی گرانشی (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/20580

فیلم جلسه 56 - فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت بیست و هشتم)، نیروی گرانشی (قسمت سوم)، ویژه رشته ریاضی

 
https://alaatv.com/c/20696

فیلم جلسه 57 - فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت بیست و نهم)، نیروی گرانشی (قسمت چهارم)، ویژه رشته ریاضی

 
https://alaatv.com/c/20701

فیلم جلسه 58 - فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت سی ام)، جلسه تکمیلی فصل دوم

 
https://alaatv.com/c/20707

فیلم جلسه 59 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت اول)، مقدمات نوسان، نوسان دوره ای، حرکت هماهنگ ساده (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/20847

فیلم جلسه 60 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت دوم)، حرکت هماهنگ ساده (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/21140

فیلم جلسه 61 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت سوم)، حرکت هماهنگ ساده (قسمت سوم)

 
https://alaatv.com/c/21141

فیلم جلسه 62 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت چهارم،) حرکت هماهنگ ساده (قسمت چهارم)

 
https://alaatv.com/c/21186

فیلم جلسه 63 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت پنجم)، حرکت هماهنگ ساده (قسمت پنجم)

 
https://alaatv.com/c/21187

فیلم جلسه 64 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت ششم) ،حرکت هماهنگ ساده (قسمت ششم)

 
https://alaatv.com/c/21218

فیلم جلسه 65 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت هفتم)، حرکت هماهنگ ساده (قسمت هفتم)

 
https://alaatv.com/c/21266

فیلم جلسه 66 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت هشتم)، حرکت هماهنگ ساده (قسمت هشتم)

 
https://alaatv.com/c/21267

فیلم جلسه 67 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت نهم)، حرکت هماهنگ ساده (قسمت نهم)

 
https://alaatv.com/c/21441

فیلم جلسه 68 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت دهم)، حرکت هماهنگ ساده (قسمت دهم)

 
https://alaatv.com/c/23024

فیلم جلسه 69 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت یازدهم)، حرکت هماهنگ ساده (قسمت یازدهم)

 
https://alaatv.com/c/23025

فیلم جلسه 70 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت دوازدهم)، حرکت هماهنگ ساده (قسمت دوازدهم)

 
https://alaatv.com/c/23032

فیلم جلسه 71 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت سیزدهم)، انرژی در حرکت هماهنگ ساده (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/23026

فیلم جلسه 72 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت چهاردهم)، انرژی در حرکت هماهنگ ساده (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/23939

فیلم جلسه 73 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت پانزدهم)، انرژی در حرکت هماهنگ ساده (قسمت سوم)

 
https://alaatv.com/c/23027

فیلم جلسه 74 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت شانزدهم)، انرژی در حرکت هماهنگ ساده (قسمت چهارم)

 
https://alaatv.com/c/23443

فیلم جلسه 75 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت هفدهم)، انرژی در حرکت هماهنگ ساده (قسمت پنجم)

 
https://alaatv.com/c/23940

فیلم جلسه 76 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت هجدهم)، تشدید (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/24046

فیلم جلسه 77 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت نوزدهم)، تشدید (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/24047

فیلم جلسه 78 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت بیستم)، موج و انواع آن، مشخّصه‌های موج (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/24501

فیلم جلسه 79 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت بیست و یکم)، موج و انواع آن، مشخّصه‌های موج (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/24626

فیلم جلسه 80 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت بیست و دوم)، موج و انواع آن، مشخّصه‌های موج (قسمت سوم)

 
https://alaatv.com/c/24838

فیلم جلسه 81 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت بیست و سوم)، موج و انواع آن، مشخّصه‌های موج (قسمت چهارم)

 
https://alaatv.com/c/24839

فیلم جلسه 82 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت بیست و چهارم)، موج و انواع آن، مشخّصه‌های موج (قسمت پنجم)

 
https://alaatv.com/c/24898

فیلم جلسه 83 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت بیست و پنجم)، موج و انواع آن، مشخّصه‌های موج (قسمت ششم)

 
https://alaatv.com/c/24899

فیلم جلسه 84 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت بیست و ششم)، موج و انواع آن، مشخّصه‌های موج (قسمت هفتم)

 
https://alaatv.com/c/24970

فیلم جلسه 85 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت بیست و هفتم) موج و انواع آن، مشخّصه‌های موج (قسمت هشتم)

 
https://alaatv.com/c/25058

فیلم جلسه 86 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت بیست و هشتم)، تندی انتشار موج عرضی (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/25059

فیلم جلسه 87 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت بیست و نهم)، تندی انتشار موج عرضی (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/25165

فیلم جلسه 88 - فصل سوم: نوسان و موج (قسمت سی‌ام)، تندی انتشار موج عرضی (قسمت سوم)

 
https://alaatv.com/c/25283

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی