کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 07 مرداد 1400
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

یادآوری

لینک مستقیم

پیش ثبت نام مدارس وابسته به دانشگاه بوعلی سینا

 

از مدرسه چه خبر؟

فضای سبز

کاشت بیش از 100 اصله نهال درختان میوه

کاشت و هرس و گل آرایی حیاط

مردان آفتابی
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  189 نفر
تعداد بازدید :  804795 نفر
عنوان خبر : فیلم های آموزشی صفرتاصد ریاضی انسانی. امینی راد
بازدید: 192
درج خبر: 1398/12/07
تعداد نظر: 0
صفرتاصد ریاضی رشته انسانی. مهدی امینی راد

فیلم جلسه 0 - معرفی صفر تا صد ریاضی رشتۀ انسانی

 
https://alaatv.com/c/16658

فیلم جلسه 1 - مقدمه (قسمت اول)، توان رسانی

 
https://alaatv.com/c/16659

فیلم جلسه 2 - مقدمه (قسمت دوم)، ریشه گیری (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/16661

فیلم جلسه 3 - مقدمه (قسمت سوم)، ریشه گیری (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/16662

فیلم جلسه 4 - عبارت های جبری (قسمت اول)، اتحاد و تجزیه (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/16664

فیلم جلسه 5 - عبارت های جبری (قسمت دوم)، اتحاد و تجزیه (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/16666

فیلم جلسه 6 - عبارت های جبری (قسمت سوم)، اتحاد و تجزیه (قسمت سوم)

 
https://alaatv.com/c/16667

فیلم جلسه 7 - عبارت های جبری (قسمت چهارم)، عبارت های گویا (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/16668

فیلم جلسه 8 - عبارت های جبری (قسمت پنجم)، عبارت های گویا (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/16670

فیلم جلسه 9 - معادله درجۀ اول و مسائل آن (قسمت اول)، معادله خط (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/16672

فیلم جلسه 10 - معادله درجۀ اول و مسائل آن (قسمت دوم)، معادله خط (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/16674

فیلم جلسه 11 - معادله درجۀ دوم و مسائل آن (قسمت سوم)، سهمی (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/16676

فیلم جلسه 12 - معادله درجۀ دوم و مسائل آن (قسمت چهارم)، سهمی (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/16678

فیلم جلسه 13 - معادله درجۀ دوم و مسائل آن (قسمت پنجم)، روش های حل معادله درجۀ دوم (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/16679

فیلم جلسه 14 - معادله درجۀ دوم و مسائل آن (قسمت ششم)، روش های حل معادله درجۀ دوم (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/16680

فیلم جلسه 15 - تابع (قسمت اول)، تعریف تابع

 
https://alaatv.com/c/17742

فیلم جلسه 16 - تابع (قسمت دوم)، انواع تابع

 
https://alaatv.com/c/17821

فیلم جلسه 17 - تابع (قسمت سوم)، تابع چند ضابطه ای

 
https://alaatv.com/c/17829

فیلم جلسه 18 - تابع (قسمت چهارم)، تابع جزء صحیح (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/17841

فیلم جلسه 19 - تابع (قسمت پنجم)، تابع جزء صحیح (قسمت دوم)، تابع علامت

 
https://alaatv.com/c/17861

فیلم جلسه 20 - تابع (قسمت ششم)، تابع قدر مطلق

 
https://alaatv.com/c/17893

فیلم جلسه 21 - تابع (قسمت هفتم)، اعمال جبری روی تابع (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/17889

فیلم جلسه 22 - تابع (قسمت هشتم)، اعمال جبری روی تابع (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/17993

فیلم جلسه 23 - آمار و احتمال (قسمت اول)، شمارش (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/18180

فیلم جلسه 24 - آمار و احتمال (قسمت دوم)، شمارش (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/18218

فیلم جلسه 25 - آمار و احتمال (قسمت سوم)، شمارش (قسمت سوم)

 
https://alaatv.com/c/18246

فیلم جلسه 26 - آمار و احتمال (قسمت چهارم)، احتمال (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/18247

فیلم جلسه 27 - آمار و احتمال (قسمت پنجم)، احتمال (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/18248

فیلم جلسه 28 - آمار و احتمال (قسمت ششم)، احتمال (قسمت سوم)

 
https://alaatv.com/c/18249

فیلم جلسه 29 - آمار و احتمال (قسمت هفتم)، احتمال (قسمت چهارم)

 
https://alaatv.com/c/18250

فیلم جلسه 30 - آمار و احتمال (قسمت هشتم)، احتمال (قسمت پنجم)

 
https://alaatv.com/c/18252

فیلم جلسه 31 - دنباله ها (قسمت اول)، مدل سازی و دنباله (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/18253

فیلم جلسه 32 - دنباله ها (قسمت دوم)، مدل سازی و دنباله (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/18640

فیلم جلسه 33 - دنباله ها (قسمت سوم)، دنبالۀ حسابی (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/18641

فیلم جلسه 34 - دنباله ها (قسمت چهارم)، دنبالۀ حسابی (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/18642

فیلم جلسه 35 - دنباله ها (قسمت پنجم)، دنبالۀ هندسی (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/18683

فیلم جلسه 36 - دنباله ها (قسمت ششم)، دنبالۀ هندسی (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/18684

فیلم جلسه 37 - دنباله ها (قسمت هفتم)، ترکیب دنبالۀ حسابی و دنبالۀ هندسی

 
https://alaatv.com/c/18785

فیلم جلسه 38 - دنباله ها (قسمت هشتم)، حل سوال های دنبالۀ حسابی و دنبالۀ هندسی

 
https://alaatv.com/c/18786

فیلم جلسه 39 - آمار (قسمت اول)، سال دهم (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/18830

فیلم جلسه 40 - آمار (قسمت دوم)، سال دهم (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/18831

فیلم جلسه 41 - آمار (قسمت سوم)، سال دهم (قسمت سوم)

 
https://alaatv.com/c/18885

فیلم جلسه 42 - آمار (قسمت چهارم)، سال دهم (قسمت چهارم)

 
https://alaatv.com/c/18886

فیلم جلسه 43 - آمار (قسمت پنجم)، سال دهم (قسمت پنجم)، سال دوازدهم (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/19115

فیلم جلسه 44 - آمار (قسمت ششم)، سال دوازدهم (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/19116

فیلم جلسه 45 - نمودارهای آماری (قسمت اول)، نمودارهای یک متغیره و چند متغیره (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/19263

فیلم جلسه 46 - نمودارهای آماری (قسمت دوم)، نمودارهای یک متغیره و چند متغیره (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/19265

فیلم جلسه 47 - نمودارهای آماری (قسمت سوم)، نمودارهای یک متغیره و چند متغیره (قسمت سوم)

 
https://alaatv.com/c/19266

فیلم جلسه 48 - آمار (قسمت هفتم)، سال یازدهم، شاخص های آماری (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/19487

فیلم جلسه 49 - آمار (قسمت هشتم)، سال یازدهم، شاخص های آماری (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/19488

فیلم جلسه 50 - آمار (قسمت نهم)، سال یازدهم، سری های زمانی (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/19617
فیلم جلسه 51 - الگوهای غیرخطی (قسمت اول)، ریشۀ nاُم و توان های گویا
https://alaatv.com/c/19710

فیلم جلسه 52 - الگوهای غیرخطی (قسمت دوم)، معادلات توان دار و تابع نمایی

 
https://alaatv.com/c/19711

فیلم جلسه 53 - الگوهای غیرخطی (قسمت سوم)، بررسی توابع نمایی

 
https://alaatv.com/c/19796

فیلم جلسه 54 - الگوهای غیرخطی (قسمت چهارم)، مسائل رشد و زوال

 
https://alaatv.com/c/19799

فیلم جلسه 55 - منطق ریاضی (قسمت اول)، آشنایی با منطق ریاضی و تعاریف آن

 
https://alaatv.com/c/19906

فیلم جلسه 56 - منطق ریاضی (قسمت دوم)، حل تست های 1 الی 9

 
https://alaatv.com/c/19907

فیلم جلسه 57 - منطق ریاضی (قسمت سوم)، حل تست های 10 الی 15

 
https://alaatv.com/c/20081

فیلم جلسه 58 - منطق ریاضی (قسمت چهارم)، حل تست های 16 الی 22

 
https://alaatv.com/c/20082

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی