کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 14 اذر 1401
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

رشته های دانشگاهی کشور

     

برای آشنایی دقیق با رشته های دانشگاهی (تنها منبع رسمی و مطمئن اینترنتی) ،مواد درسی و بازار کار و فعالیت از کاردانی تا دکتری تخصصی به لینک زیر مراجعه کنید:

روی این متن کلیک کنید

 

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  14 نفر
تعداد بازدید :  1065103 نفر
عنوان خبر : فیلم های آموزشی صفرتاصد ریاضی انسانی. امینی راد
بازدید: 3691
درج خبر: 1398/12/07
تعداد نظر: 0
صفرتاصد ریاضی رشته انسانی. مهدی امینی راد

فیلم جلسه 0 - معرفی صفر تا صد ریاضی رشتۀ انسانی

 
https://alaatv.com/c/16658

فیلم جلسه 1 - مقدمه (قسمت اول)، توان رسانی

 
https://alaatv.com/c/16659

فیلم جلسه 2 - مقدمه (قسمت دوم)، ریشه گیری (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/16661

فیلم جلسه 3 - مقدمه (قسمت سوم)، ریشه گیری (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/16662

فیلم جلسه 4 - عبارت های جبری (قسمت اول)، اتحاد و تجزیه (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/16664

فیلم جلسه 5 - عبارت های جبری (قسمت دوم)، اتحاد و تجزیه (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/16666

فیلم جلسه 6 - عبارت های جبری (قسمت سوم)، اتحاد و تجزیه (قسمت سوم)

 
https://alaatv.com/c/16667

فیلم جلسه 7 - عبارت های جبری (قسمت چهارم)، عبارت های گویا (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/16668

فیلم جلسه 8 - عبارت های جبری (قسمت پنجم)، عبارت های گویا (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/16670

فیلم جلسه 9 - معادله درجۀ اول و مسائل آن (قسمت اول)، معادله خط (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/16672

فیلم جلسه 10 - معادله درجۀ اول و مسائل آن (قسمت دوم)، معادله خط (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/16674

فیلم جلسه 11 - معادله درجۀ دوم و مسائل آن (قسمت سوم)، سهمی (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/16676

فیلم جلسه 12 - معادله درجۀ دوم و مسائل آن (قسمت چهارم)، سهمی (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/16678

فیلم جلسه 13 - معادله درجۀ دوم و مسائل آن (قسمت پنجم)، روش های حل معادله درجۀ دوم (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/16679

فیلم جلسه 14 - معادله درجۀ دوم و مسائل آن (قسمت ششم)، روش های حل معادله درجۀ دوم (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/16680

فیلم جلسه 15 - تابع (قسمت اول)، تعریف تابع

 
https://alaatv.com/c/17742

فیلم جلسه 16 - تابع (قسمت دوم)، انواع تابع

 
https://alaatv.com/c/17821

فیلم جلسه 17 - تابع (قسمت سوم)، تابع چند ضابطه ای

 
https://alaatv.com/c/17829

فیلم جلسه 18 - تابع (قسمت چهارم)، تابع جزء صحیح (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/17841

فیلم جلسه 19 - تابع (قسمت پنجم)، تابع جزء صحیح (قسمت دوم)، تابع علامت

 
https://alaatv.com/c/17861

فیلم جلسه 20 - تابع (قسمت ششم)، تابع قدر مطلق

 
https://alaatv.com/c/17893

فیلم جلسه 21 - تابع (قسمت هفتم)، اعمال جبری روی تابع (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/17889

فیلم جلسه 22 - تابع (قسمت هشتم)، اعمال جبری روی تابع (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/17993

فیلم جلسه 23 - آمار و احتمال (قسمت اول)، شمارش (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/18180

فیلم جلسه 24 - آمار و احتمال (قسمت دوم)، شمارش (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/18218

فیلم جلسه 25 - آمار و احتمال (قسمت سوم)، شمارش (قسمت سوم)

 
https://alaatv.com/c/18246

فیلم جلسه 26 - آمار و احتمال (قسمت چهارم)، احتمال (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/18247

فیلم جلسه 27 - آمار و احتمال (قسمت پنجم)، احتمال (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/18248

فیلم جلسه 28 - آمار و احتمال (قسمت ششم)، احتمال (قسمت سوم)

 
https://alaatv.com/c/18249

فیلم جلسه 29 - آمار و احتمال (قسمت هفتم)، احتمال (قسمت چهارم)

 
https://alaatv.com/c/18250

فیلم جلسه 30 - آمار و احتمال (قسمت هشتم)، احتمال (قسمت پنجم)

 
https://alaatv.com/c/18252

فیلم جلسه 31 - دنباله ها (قسمت اول)، مدل سازی و دنباله (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/18253

فیلم جلسه 32 - دنباله ها (قسمت دوم)، مدل سازی و دنباله (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/18640

فیلم جلسه 33 - دنباله ها (قسمت سوم)، دنبالۀ حسابی (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/18641

فیلم جلسه 34 - دنباله ها (قسمت چهارم)، دنبالۀ حسابی (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/18642

فیلم جلسه 35 - دنباله ها (قسمت پنجم)، دنبالۀ هندسی (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/18683

فیلم جلسه 36 - دنباله ها (قسمت ششم)، دنبالۀ هندسی (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/18684

فیلم جلسه 37 - دنباله ها (قسمت هفتم)، ترکیب دنبالۀ حسابی و دنبالۀ هندسی

 
https://alaatv.com/c/18785

فیلم جلسه 38 - دنباله ها (قسمت هشتم)، حل سوال های دنبالۀ حسابی و دنبالۀ هندسی

 
https://alaatv.com/c/18786

فیلم جلسه 39 - آمار (قسمت اول)، سال دهم (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/18830

فیلم جلسه 40 - آمار (قسمت دوم)، سال دهم (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/18831

فیلم جلسه 41 - آمار (قسمت سوم)، سال دهم (قسمت سوم)

 
https://alaatv.com/c/18885

فیلم جلسه 42 - آمار (قسمت چهارم)، سال دهم (قسمت چهارم)

 
https://alaatv.com/c/18886

فیلم جلسه 43 - آمار (قسمت پنجم)، سال دهم (قسمت پنجم)، سال دوازدهم (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/19115

فیلم جلسه 44 - آمار (قسمت ششم)، سال دوازدهم (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/19116

فیلم جلسه 45 - نمودارهای آماری (قسمت اول)، نمودارهای یک متغیره و چند متغیره (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/19263

فیلم جلسه 46 - نمودارهای آماری (قسمت دوم)، نمودارهای یک متغیره و چند متغیره (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/19265

فیلم جلسه 47 - نمودارهای آماری (قسمت سوم)، نمودارهای یک متغیره و چند متغیره (قسمت سوم)

 
https://alaatv.com/c/19266

فیلم جلسه 48 - آمار (قسمت هفتم)، سال یازدهم، شاخص های آماری (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/19487

فیلم جلسه 49 - آمار (قسمت هشتم)، سال یازدهم، شاخص های آماری (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/19488

فیلم جلسه 50 - آمار (قسمت نهم)، سال یازدهم، سری های زمانی (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/19617
فیلم جلسه 51 - الگوهای غیرخطی (قسمت اول)، ریشۀ nاُم و توان های گویا
https://alaatv.com/c/19710

فیلم جلسه 52 - الگوهای غیرخطی (قسمت دوم)، معادلات توان دار و تابع نمایی

 
https://alaatv.com/c/19711

فیلم جلسه 53 - الگوهای غیرخطی (قسمت سوم)، بررسی توابع نمایی

 
https://alaatv.com/c/19796

فیلم جلسه 54 - الگوهای غیرخطی (قسمت چهارم)، مسائل رشد و زوال

 
https://alaatv.com/c/19799

فیلم جلسه 55 - منطق ریاضی (قسمت اول)، آشنایی با منطق ریاضی و تعاریف آن

 
https://alaatv.com/c/19906

فیلم جلسه 56 - منطق ریاضی (قسمت دوم)، حل تست های 1 الی 9

 
https://alaatv.com/c/19907

فیلم جلسه 57 - منطق ریاضی (قسمت سوم)، حل تست های 10 الی 15

 
https://alaatv.com/c/20081

فیلم جلسه 58 - منطق ریاضی (قسمت چهارم)، حل تست های 16 الی 22

 
https://alaatv.com/c/20082

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی