کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 07 مرداد 1400
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

یادآوری

لینک مستقیم

پیش ثبت نام مدارس وابسته به دانشگاه بوعلی سینا

 

از مدرسه چه خبر؟

فضای سبز

کاشت بیش از 100 اصله نهال درختان میوه

کاشت و هرس و گل آرایی حیاط

مردان آفتابی
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  186 نفر
تعداد بازدید :  804783 نفر
عنوان خبر : فیلم های آموزشی فارسی دوازدهم.صادقی
بازدید: 191
درج خبر: 1398/12/07
تعداد نظر: 0
فیلم جلسه 0 - معرفی مباحث فیلم های ادبیات فارسی سال دوازدهم
https://alaatv.com/c/17187
فیلم جلسه 1 - ستایش: ملکا، ذکر تو گویم
https://alaatv.com/c/16302
فیلم جلسه 2 - فصل یکم: ادبیات تعلیمی (قسمت اول)، درس یکم: شُکرِ نعمت (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16303
فیلم جلسه 3 - فصل یکم: ادبیات تعلیمی (قسمت دوم)، درس یکم: شُکرِ نعمت (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16316
فیلم جلسه 4 - فصل یکم: ادبیات تعلیمی (قسمت سوم)، درس یکم: شُکرِ نعمت (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/16318
فیلم جلسه 5 - فصل یکم: ادبیات تعلیمی (قسمت چهارم)، درس یکم: شُکرِ نعمت (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/16905
فیلم جلسه 6 - فصل یکم: ادبیات تعلیمی (قسمت پنجم)، درس دوم: مست و هُشیار (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16907
فیلم جلسه 7 - فصل یکم: ادبیات تعلیمی (قسمت ششم)، درس دوم: مست و هُشیار (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16909
فیلم جلسه 8 - فصل یکم: ادبیات تعلیمی (قسمت هفتم)، درس دوم: مست و هُشیار (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/16911
فیلم جلسه 9 - فصل دوم: ادبیات پایداری (قسمت اول)، درس سوم، قسمت اول: آزادی
https://alaatv.com/c/16921
فیلم جلسه 10 - فصل دوم: ادبیات پایداری (قسمت دوم)، درس سوم، قسمت دوم: دفترِ زمانه
https://alaatv.com/c/16925
فیلم جلسه 11 - فصل دوم: ادبیات پایداری (قسمت سوم)، درس پنجم: دماوندیه (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16992
فیلم جلسه 12 - فصل دوم: ادبیات پایداری (قسمت چهارم)، درس پنجم: دماوندیه (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16994
فیلم جلسه 13 - فصل دوم: ادبیات پایداری (قسمت پنجم)، درس پنجم: دماوندیه (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/16996
فیلم جلسه 14 - فصل سوم: ادبیات غنایی (قسمت اول)، درس ششم: نی نامه (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16998
فیلم جلسه 15 - فصل سوم: ادبیات غنایی (قسمت دوم)، درس ششم: نی نامه (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17000
فیلم جلسه 16 - فصل سوم: ادبیات غنایی (قسمت سوم)، درس ششم: نی نامه (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/17002
فیلم جلسه 17 - فصل سوم: ادبیات غنایی (قسمت چهارم)، درس هفتم: در حقیقت عشق (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17004
فیلم جلسه 18 - فصل سوم: ادبیات غنایی (قسمت پنجم)، درس هفتم: در حقیقت عشق (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17006
فیلم جلسه 19 - فصل سوم: ادبیات غنایی (قسمت ششم)، درس هفتم: در حقیقت عشق (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/17008
فیلم جلسه 20 - فصل سوم: ادبیات غنایی (قسمت هفتم)، درس هفتم: در حقیقت عشق (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/17010
فیلم جلسه 21 - فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی (قسمت اول)، درس هشتم: از پاریز تا پاریس (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17012
فیلم جلسه 22 - فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی (قسمت دوم)، درس هشتم: از پاریز تا پاریس (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17014
فیلم جلسه 23 - فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی (قسمت سوم)، درس نهم: کویر (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18280
فیلم جلسه 24 - فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی (قسمت چهارم)، درس نهم: کویر (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/18318
فیلم جلسه 25 - فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی (قسمت پنجم)، درس نهم: کویر (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/18484
فیلم جلسه 26 - فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی (قسمت ششم)، درس نهم: کویر (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/18588
فیلم جلسه 27 - فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی (قسمت هفتم)، درس نهم: کویر (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/18614
فیلم جلسه 28 - فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی (قسمت هشتم)، درس نهم: کویر (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/18644
فیلم جلسه 29 - فصل پنجم: ادبیات انقلاب اسلامی (قسمت اول)، درس دهم: فصل شکوفایی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18656
فیلم جلسه 30 - فصل پنجم: ادبیات انقلاب اسلامی (قسمت دوم)، درس دهم: فصل شکوفایی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/18657
فیلم جلسه 31 - فصل پنجم: ادبیات انقلاب اسلامی (قسمت سوم)، درس یازدهم: آن شب عزیز (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18658
فیلم جلسه 32 - فصل پنجم: ادبیات انقلاب اسلامی (قسمت چهارم)، درس یازدهم: آن شب عزیز (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/18659
فیلم جلسه 33 - فصل ششم: ادبیات حماسی (قسمت اول)، درس دوازدهم: گذر سیاوش از آتش (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18660
فیلم جلسه 34 - فصل ششم: ادبیات حماسی (قسمت دوم)، درس دوازدهم: گذر سیاوش از آتش (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/18661
فیلم جلسه 35 - فصل ششم: ادبیات حماسی (قسمت سوم)، درس دوازدهم: گذر سیاوش از آتش (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/18662
فیلم جلسه 36 - فصل ششم: ادبیات حماسی (قسمت چهارم)، درس دوازدهم: گذر سیاوش از آتش (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/18663
فیلم جلسه 37 - فصل ششم: ادبیات حماسی (قسمت پنجم)، درس سیزدهم: خوانِ هشتم (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18664
فیلم جلسه 38 - فصل ششم: ادبیات حماسی (قسمت ششم)، درس سیزدهم: خوانِ هشتم (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/18665
فیلم جلسه 39 - فصل ششم: ادبیات حماسی (قسمت هفتم)، درس سیزدهم: خوانِ هشتم (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/18666
فیلم جلسه 40 - فصل هفتم: ادبیات داستانی (قسمت اول)، درس چهاردهم: سی مرغ و سیمرغ (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18667
فیلم جلسه 41 - فصل هفتم: ادبیات داستانی (قسمت دوم)، درس چهاردهم: سی مرغ و سیمرغ (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/18668
فیلم جلسه 42 - فصل هفتم: ادبیات داستانی (قسمت سوم)، درس چهاردهم: سی مرغ و سیمرغ (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/18669
فیلم جلسه 43 - فصل هفتم: ادبیات داستانی (قسمت چهارم)، درس شانزدهم: کباب غاز (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/19206
فیلم جلسه 44 - فصل هفتم: ادبیات داستانی (قسمت پنجم)، درس شانزدهم: کباب غاز (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19207
فیلم جلسه 45 - فصل هفتم: ادبیات داستانی (قسمت ششم)، درس شانزدهم: کباب غاز (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/19271
فیلم جلسه 46 - فصل هفتم: ادبیات داستانی (قسمت هفتم)، درس هفدهم: خندۀ تو
https://alaatv.com/c/19272
فیلم جلسه 47 - فصل هفتم: ادبیات داستانی (قسمت هشتم)، درس هجدهم: عشق جاودانی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/19273
فیلم جلسه 48 - فصل هفتم: ادبیات داستانی (قسمت نهم)، درس هجدهم: عشق جاودانی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19274

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی