کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 14 اذر 1401
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

رشته های دانشگاهی کشور

     

برای آشنایی دقیق با رشته های دانشگاهی (تنها منبع رسمی و مطمئن اینترنتی) ،مواد درسی و بازار کار و فعالیت از کاردانی تا دکتری تخصصی به لینک زیر مراجعه کنید:

روی این متن کلیک کنید

 

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  16 نفر
تعداد بازدید :  1065094 نفر
عنوان خبر : فیلم های آموزشی فارسی دوازدهم.صادقی
بازدید: 759
درج خبر: 1398/12/07
تعداد نظر: 0
فیلم جلسه 0 - معرفی مباحث فیلم های ادبیات فارسی سال دوازدهم
https://alaatv.com/c/17187
فیلم جلسه 1 - ستایش: ملکا، ذکر تو گویم
https://alaatv.com/c/16302
فیلم جلسه 2 - فصل یکم: ادبیات تعلیمی (قسمت اول)، درس یکم: شُکرِ نعمت (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16303
فیلم جلسه 3 - فصل یکم: ادبیات تعلیمی (قسمت دوم)، درس یکم: شُکرِ نعمت (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16316
فیلم جلسه 4 - فصل یکم: ادبیات تعلیمی (قسمت سوم)، درس یکم: شُکرِ نعمت (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/16318
فیلم جلسه 5 - فصل یکم: ادبیات تعلیمی (قسمت چهارم)، درس یکم: شُکرِ نعمت (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/16905
فیلم جلسه 6 - فصل یکم: ادبیات تعلیمی (قسمت پنجم)، درس دوم: مست و هُشیار (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16907
فیلم جلسه 7 - فصل یکم: ادبیات تعلیمی (قسمت ششم)، درس دوم: مست و هُشیار (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16909
فیلم جلسه 8 - فصل یکم: ادبیات تعلیمی (قسمت هفتم)، درس دوم: مست و هُشیار (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/16911
فیلم جلسه 9 - فصل دوم: ادبیات پایداری (قسمت اول)، درس سوم، قسمت اول: آزادی
https://alaatv.com/c/16921
فیلم جلسه 10 - فصل دوم: ادبیات پایداری (قسمت دوم)، درس سوم، قسمت دوم: دفترِ زمانه
https://alaatv.com/c/16925
فیلم جلسه 11 - فصل دوم: ادبیات پایداری (قسمت سوم)، درس پنجم: دماوندیه (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16992
فیلم جلسه 12 - فصل دوم: ادبیات پایداری (قسمت چهارم)، درس پنجم: دماوندیه (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16994
فیلم جلسه 13 - فصل دوم: ادبیات پایداری (قسمت پنجم)، درس پنجم: دماوندیه (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/16996
فیلم جلسه 14 - فصل سوم: ادبیات غنایی (قسمت اول)، درس ششم: نی نامه (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16998
فیلم جلسه 15 - فصل سوم: ادبیات غنایی (قسمت دوم)، درس ششم: نی نامه (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17000
فیلم جلسه 16 - فصل سوم: ادبیات غنایی (قسمت سوم)، درس ششم: نی نامه (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/17002
فیلم جلسه 17 - فصل سوم: ادبیات غنایی (قسمت چهارم)، درس هفتم: در حقیقت عشق (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17004
فیلم جلسه 18 - فصل سوم: ادبیات غنایی (قسمت پنجم)، درس هفتم: در حقیقت عشق (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17006
فیلم جلسه 19 - فصل سوم: ادبیات غنایی (قسمت ششم)، درس هفتم: در حقیقت عشق (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/17008
فیلم جلسه 20 - فصل سوم: ادبیات غنایی (قسمت هفتم)، درس هفتم: در حقیقت عشق (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/17010
فیلم جلسه 21 - فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی (قسمت اول)، درس هشتم: از پاریز تا پاریس (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17012
فیلم جلسه 22 - فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی (قسمت دوم)، درس هشتم: از پاریز تا پاریس (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17014
فیلم جلسه 23 - فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی (قسمت سوم)، درس نهم: کویر (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18280
فیلم جلسه 24 - فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی (قسمت چهارم)، درس نهم: کویر (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/18318
فیلم جلسه 25 - فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی (قسمت پنجم)، درس نهم: کویر (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/18484
فیلم جلسه 26 - فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی (قسمت ششم)، درس نهم: کویر (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/18588
فیلم جلسه 27 - فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی (قسمت هفتم)، درس نهم: کویر (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/18614
فیلم جلسه 28 - فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی (قسمت هشتم)، درس نهم: کویر (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/18644
فیلم جلسه 29 - فصل پنجم: ادبیات انقلاب اسلامی (قسمت اول)، درس دهم: فصل شکوفایی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18656
فیلم جلسه 30 - فصل پنجم: ادبیات انقلاب اسلامی (قسمت دوم)، درس دهم: فصل شکوفایی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/18657
فیلم جلسه 31 - فصل پنجم: ادبیات انقلاب اسلامی (قسمت سوم)، درس یازدهم: آن شب عزیز (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18658
فیلم جلسه 32 - فصل پنجم: ادبیات انقلاب اسلامی (قسمت چهارم)، درس یازدهم: آن شب عزیز (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/18659
فیلم جلسه 33 - فصل ششم: ادبیات حماسی (قسمت اول)، درس دوازدهم: گذر سیاوش از آتش (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18660
فیلم جلسه 34 - فصل ششم: ادبیات حماسی (قسمت دوم)، درس دوازدهم: گذر سیاوش از آتش (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/18661
فیلم جلسه 35 - فصل ششم: ادبیات حماسی (قسمت سوم)، درس دوازدهم: گذر سیاوش از آتش (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/18662
فیلم جلسه 36 - فصل ششم: ادبیات حماسی (قسمت چهارم)، درس دوازدهم: گذر سیاوش از آتش (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/18663
فیلم جلسه 37 - فصل ششم: ادبیات حماسی (قسمت پنجم)، درس سیزدهم: خوانِ هشتم (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18664
فیلم جلسه 38 - فصل ششم: ادبیات حماسی (قسمت ششم)، درس سیزدهم: خوانِ هشتم (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/18665
فیلم جلسه 39 - فصل ششم: ادبیات حماسی (قسمت هفتم)، درس سیزدهم: خوانِ هشتم (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/18666
فیلم جلسه 40 - فصل هفتم: ادبیات داستانی (قسمت اول)، درس چهاردهم: سی مرغ و سیمرغ (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18667
فیلم جلسه 41 - فصل هفتم: ادبیات داستانی (قسمت دوم)، درس چهاردهم: سی مرغ و سیمرغ (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/18668
فیلم جلسه 42 - فصل هفتم: ادبیات داستانی (قسمت سوم)، درس چهاردهم: سی مرغ و سیمرغ (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/18669
فیلم جلسه 43 - فصل هفتم: ادبیات داستانی (قسمت چهارم)، درس شانزدهم: کباب غاز (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/19206
فیلم جلسه 44 - فصل هفتم: ادبیات داستانی (قسمت پنجم)، درس شانزدهم: کباب غاز (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19207
فیلم جلسه 45 - فصل هفتم: ادبیات داستانی (قسمت ششم)، درس شانزدهم: کباب غاز (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/19271
فیلم جلسه 46 - فصل هفتم: ادبیات داستانی (قسمت هفتم)، درس هفدهم: خندۀ تو
https://alaatv.com/c/19272
فیلم جلسه 47 - فصل هفتم: ادبیات داستانی (قسمت هشتم)، درس هجدهم: عشق جاودانی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/19273
فیلم جلسه 48 - فصل هفتم: ادبیات داستانی (قسمت نهم)، درس هجدهم: عشق جاودانی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19274

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی