کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 14 اذر 1401
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

رشته های دانشگاهی کشور

     

برای آشنایی دقیق با رشته های دانشگاهی (تنها منبع رسمی و مطمئن اینترنتی) ،مواد درسی و بازار کار و فعالیت از کاردانی تا دکتری تخصصی به لینک زیر مراجعه کنید:

روی این متن کلیک کنید

 

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  12 نفر
تعداد بازدید :  1065040 نفر
عنوان خبر : فیلم های کارگاه نکته ها و تست فیزیک.کازرانیان
بازدید: 878
درج خبر: 1398/12/07
تعداد نظر: 0

فیلم جلسه 1 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت اول)، تست های فصل اول (حرکت شناسی)

 
https://alaatv.com/c/17359

فیلم جلسه 2 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت دوم)، تست های 1 تا 8

 
https://alaatv.com/c/17361

فیلم جلسه 3 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت سوم)، تست های 9 تا 21

 
https://alaatv.com/c/17363

فیلم جلسه 4 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت چهارم)، تست های 22 تا 28

 
https://alaatv.com/c/17365

فیلم جلسه 5 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت پنجم)، تست های 29 تا 35

 
https://alaatv.com/c/17367

فیلم جلسه 6 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت ششم)، تست های 36 تا 46

 
https://alaatv.com/c/17369

فیلم جلسه 7 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت هفتم)، تست های 47 تا 56

 
https://alaatv.com/c/17371

فیلم جلسه 8 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت هشتم)، تست های 57 تا 67

 
https://alaatv.com/c/17746

فیلم جلسه 9 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت نهم)،تست های 68 تا 75

 
https://alaatv.com/c/17823

فیلم جلسه 10 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت دهم)، تست های 76 تا 83

 
https://alaatv.com/c/17843

فیلم جلسه 11 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت یازدهم) تست های 84 تا 90

 
https://alaatv.com/c/18001

فیلم جلسه 12 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت دوازدهم)، تست های 91 تا 100

 
https://alaatv.com/c/18003

فیلم جلسه 13 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت سیزدهم)، تست های 101 تا 108

 
https://alaatv.com/c/18175

فیلم جلسه 14 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت چهاردهم)، تست های 109 تا 116

 
https://alaatv.com/c/18219

فیلم جلسه 15 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت پانزدهم)، تست های 117 تا 124

 
https://alaatv.com/c/18259

فیلم جلسه 16 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت شانزدهم)، تست های 125 تا 138

 
https://alaatv.com/c/18276

فیلم جلسه 17 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت هفدهم)، تست های 139 تا 150

 
https://alaatv.com/c/18303

فیلم جلسه 18 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت هجدهم)، تست های 151 تا 159

 
https://alaatv.com/c/18451

فیلم جلسه 19 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت نوزدهم)، تست های 160 تا 170

 
https://alaatv.com/c/18466

فیلم جلسه 20 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت اول)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 1 تا 4)

 
https://alaatv.com/c/18468

فیلم جلسه 21 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت دوم)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 5 تا 18)

 
https://alaatv.com/c/18567

فیلم جلسه 22 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت سوم)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 19 تا 28)

 
https://alaatv.com/c/18582

فیلم جلسه 23 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت چهارم)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 29 تا 40)

 
https://alaatv.com/c/18584

فیلم جلسه 24 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت پنجم)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 41 تا 49)

 
https://alaatv.com/c/18628

فیلم جلسه 25 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت ششم)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 50 تا 60)

 
https://alaatv.com/c/18635

فیلم جلسه 26 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت هفتم)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 61 تا 68)

 
https://alaatv.com/c/18636

فیلم جلسه 27 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت هشتم)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 69 تا 78)

 
https://alaatv.com/c/18637

فیلم جلسه 28 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت نهم)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 79 تا 90)

 
https://alaatv.com/c/18638

فیلم جلسه 29 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت دهم)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 91 تا 97)

 
https://alaatv.com/c/18704

فیلم جلسه 30 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت یازدهم)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 98 تا 103)

 
https://alaatv.com/c/18705

فیلم جلسه 31 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت دوازدهم)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 104 تا 113)

 
https://alaatv.com/c/18706

فیلم جلسه 32 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت سیزدهم)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 114 تا 124)

 
https://alaatv.com/c/18707

فیلم جلسه 33 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت سیزدهم)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 125 تا 131 )

 
https://alaatv.com/c/18708

فیلم جلسه 34 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت پانزدهم)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 132 تا 141)

 
https://alaatv.com/c/18709

فیلم جلسه 35 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت اول)، حرکت هماهنگ ساده، درس نامه

 
https://alaatv.com/c/18710

فیلم جلسه 36 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان وامواج (قسمت دوم)، حرکت هماهنگ ساده (تست های 1 تا 17)

 
https://alaatv.com/c/18711

فیلم جلسه 37 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت سوم)، حرکت هماهنگ ساده (تست های 18 تا27)

 
https://alaatv.com/c/18712

فیلم جلسه 38 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت چهارم)، حرکت هماهنگ ساده (تست های 28 تا 36)

 
https://alaatv.com/c/18713

فیلم جلسه 39 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت پنجم)، حرکت هماهنگ ساده (تست های 37 تا 50)

 
https://alaatv.com/c/18714

فیلم جلسه 40 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان وامواج (قسمت ششم)، حرکت هماهنگ ساده،(تست های 51 تا 58)

 
https://alaatv.com/c/18715

فیلم جلسه 41 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت هفتم)، حرکت هماهنگ ساده (تست های 59 تا 70)

 
https://alaatv.com/c/18716

فیلم جلسه 42 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت هشتم)، حرکت هماهنگ ساده (تست های 71 تا 83)

 
https://alaatv.com/c/18717

فیلم جلسه 43 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت نهم)، حرکت هماهنگ ساده (تست های 84 تا 95)

 
https://alaatv.com/c/18718

فیلم جلسه 44 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت دهم)، امواج، درسنامه (تست های 96 تا 99)

 
https://alaatv.com/c/18864

فیلم جلسه 45 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت یازدهم)، امواج، درسنامه (تست های 100 تا 104)

 
https://alaatv.com/c/18865

فیلم جلسه 46 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت دوازدهم)، امواج، درسنامه (تست های 105 تا 113)

 
https://alaatv.com/c/18872

فیلم جلسه 47 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت سیزدهم)، امواج، درسنامه (تست های 114 تا 125)

 
https://alaatv.com/c/18873

فیلم جلسه 48 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت چهاردهم)، امواج، درسنامه (تست های 126 تا 135)

 
https://alaatv.com/c/18874

فیلم جلسه 49 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت پانزدهم)، امواج، درسنامه (تست های 136 تا 144)

 
https://alaatv.com/c/18875

فیلم جلسه 50 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت شانزدهم)، امواج، درسنامه (تست های 145 تا 159)

 
https://alaatv.com/c/18876

فیلم جلسه 51 - فصل چهارم سال دوازدهم: برهم کنش امواج (قسمت اول)، درسنامه (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/19209

فیلم جلسه 52 - فصل چهارم سال دوازدهم: برهم کنش امواج (قسمت دوم)، درسنامه (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/19210

فیلم جلسه 53 - فصل چهارم سال دوازدهم: برهم کنش امواج (قسمت سوم)، درسنامه (قسمت سوم)

 
https://alaatv.com/c/19277

فیلم جلسه 54 - فصل چهارم سال دوازدهم: برهم کنش امواج (قسمت چهارم)، حل تست های 1 الی 15

 
https://alaatv.com/c/19302

فیلم جلسه 55 - فصل چهارم سال دوازدهم: برهم کنش امواج (قسمت پنجم)، حل تست های 16 الی 30

 
https://alaatv.com/c/19303

فیلم جلسه 56 - فصل چهارم سال دوازدهم: برهم کنش امواج (قسمت ششم)، حل تست های 31 الی 45

 
https://alaatv.com/c/19304

فیلم جلسه 57 - فصل چهارم سال دوازدهم: برهم کنش امواج (قسمت هفتم)، حل تست های 46 الی 63

 
https://alaatv.com/c/19326

فیلم جلسه 58 - فصل چهارم سال دوازدهم: برهم کنش امواج (قسمت هشتم)، حل تست های 64 الی 79

 
https://alaatv.com/c/19327

فیلم جلسه 59 - فصل چهارم سال دوازدهم: برهم کنش امواج (قسمت نهم)، حل تست های 80 الی 90

 
https://alaatv.com/c/19328

فیلم جلسه 60 - فصل پنجم سال دوازدهم: فیزیک جدید (قسمت اول)، درسنامه

 
https://alaatv.com/c/19495

فیلم جلسه 61 - فصل پنجم سال دوازدهم: فیزیک جدید (قسمت دوم)، حل تست های 1 الی 12

 
https://alaatv.com/c/19496

فیلم جلسه 62 - فصل پنجم سال دوازدهم: فیزیک جدید (قسمت سوم)، حل تست های 13 الی 25

 
https://alaatv.com/c/19497

فیلم جلسه 63 - فصل پنجم سال دوازدهم: فیزیک جدید (قسمت چهارم)، حل تست های 25 الی 40

 
https://alaatv.com/c/19562

فیلم جلسه 64 - فصل پنجم سال دوازدهم: فیزیک جدید (قسمت پنجم)، حل تست های 41 الی 52

 
https://alaatv.com/c/19563

فیلم جلسه 65 - فصل پنجم سال دوازدهم: فیزیک جدید (قسمت ششم)، حل تست های 53 الی 57

 
https://alaatv.com/c/19564

فیلم جلسه 66 - فصل پنجم سال دوازدهم: فیزیک جدید (قسمت هفتم)، حل تست های 58 الی 74

 
https://alaatv.com/c/19679

فیلم جلسه 67 - فصل پنجم سال دوازدهم: فیزیک جدید (قسمت هشتم)، حل تست های 75 الی 86

 
https://alaatv.com/c/19693

فیلم جلسه 68 - فصل پنجم سال دوازدهم: فیزیک جدید (قسمت نهم)، حل تست های 87 الی 100

 
https://alaatv.com/c/19712

فیلم جلسه 69 - فصل ششم سال دوازدهم: آشنایی با فیزیک هسته ای (قسمت اول)، درسنامه

 
https://alaatv.com/c/19713

فیلم جلسه 70 - فصل ششم سال دوازدهم: آشنایی با فیزیک هسته ای (قسمت دوم)، حل تست های 1 الی 14

 
https://alaatv.com/c/19714

فیلم جلسه 71 - فصل ششم سال دوازدهم: آشنایی با فیزیک هسته ای (قسمت سوم)، حل تست های 15 الی 33

 
https://alaatv.com/c/19715

فیلم جلسه 72 - فصل ششم سال دوازدهم: آشنایی با فیزیک هسته ای (قسمت چهارم)، حل تست های 34 الی 54

 
https://alaatv.com/c/19716

فیلم جلسه 73 - فصل ششم سال دوازدهم: آشنایی با فیزیک هسته ای (قسمت پنجم)، حل تست های 55 الی 75

 
https://alaatv.com/c/19717

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی