کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 07 مرداد 1400
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

یادآوری

لینک مستقیم

پیش ثبت نام مدارس وابسته به دانشگاه بوعلی سینا

 

از مدرسه چه خبر؟

فضای سبز

کاشت بیش از 100 اصله نهال درختان میوه

کاشت و هرس و گل آرایی حیاط

مردان آفتابی
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  188 نفر
تعداد بازدید :  804714 نفر
عنوان خبر : فیلم های کارگاه نکته ها و تست فیزیک.کازرانیان
بازدید: 199
درج خبر: 1398/12/07
تعداد نظر: 0

فیلم جلسه 1 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت اول)، تست های فصل اول (حرکت شناسی)

 
https://alaatv.com/c/17359

فیلم جلسه 2 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت دوم)، تست های 1 تا 8

 
https://alaatv.com/c/17361

فیلم جلسه 3 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت سوم)، تست های 9 تا 21

 
https://alaatv.com/c/17363

فیلم جلسه 4 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت چهارم)، تست های 22 تا 28

 
https://alaatv.com/c/17365

فیلم جلسه 5 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت پنجم)، تست های 29 تا 35

 
https://alaatv.com/c/17367

فیلم جلسه 6 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت ششم)، تست های 36 تا 46

 
https://alaatv.com/c/17369

فیلم جلسه 7 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت هفتم)، تست های 47 تا 56

 
https://alaatv.com/c/17371

فیلم جلسه 8 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت هشتم)، تست های 57 تا 67

 
https://alaatv.com/c/17746

فیلم جلسه 9 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت نهم)،تست های 68 تا 75

 
https://alaatv.com/c/17823

فیلم جلسه 10 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت دهم)، تست های 76 تا 83

 
https://alaatv.com/c/17843

فیلم جلسه 11 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت یازدهم) تست های 84 تا 90

 
https://alaatv.com/c/18001

فیلم جلسه 12 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت دوازدهم)، تست های 91 تا 100

 
https://alaatv.com/c/18003

فیلم جلسه 13 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت سیزدهم)، تست های 101 تا 108

 
https://alaatv.com/c/18175

فیلم جلسه 14 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت چهاردهم)، تست های 109 تا 116

 
https://alaatv.com/c/18219

فیلم جلسه 15 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت پانزدهم)، تست های 117 تا 124

 
https://alaatv.com/c/18259

فیلم جلسه 16 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت شانزدهم)، تست های 125 تا 138

 
https://alaatv.com/c/18276

فیلم جلسه 17 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت هفدهم)، تست های 139 تا 150

 
https://alaatv.com/c/18303

فیلم جلسه 18 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت هجدهم)، تست های 151 تا 159

 
https://alaatv.com/c/18451

فیلم جلسه 19 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت نوزدهم)، تست های 160 تا 170

 
https://alaatv.com/c/18466

فیلم جلسه 20 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت اول)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 1 تا 4)

 
https://alaatv.com/c/18468

فیلم جلسه 21 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت دوم)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 5 تا 18)

 
https://alaatv.com/c/18567

فیلم جلسه 22 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت سوم)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 19 تا 28)

 
https://alaatv.com/c/18582

فیلم جلسه 23 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت چهارم)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 29 تا 40)

 
https://alaatv.com/c/18584

فیلم جلسه 24 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت پنجم)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 41 تا 49)

 
https://alaatv.com/c/18628

فیلم جلسه 25 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت ششم)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 50 تا 60)

 
https://alaatv.com/c/18635

فیلم جلسه 26 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت هفتم)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 61 تا 68)

 
https://alaatv.com/c/18636

فیلم جلسه 27 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت هشتم)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 69 تا 78)

 
https://alaatv.com/c/18637

فیلم جلسه 28 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت نهم)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 79 تا 90)

 
https://alaatv.com/c/18638

فیلم جلسه 29 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت دهم)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 91 تا 97)

 
https://alaatv.com/c/18704

فیلم جلسه 30 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت یازدهم)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 98 تا 103)

 
https://alaatv.com/c/18705

فیلم جلسه 31 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت دوازدهم)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 104 تا 113)

 
https://alaatv.com/c/18706

فیلم جلسه 32 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت سیزدهم)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 114 تا 124)

 
https://alaatv.com/c/18707

فیلم جلسه 33 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت سیزدهم)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 125 تا 131 )

 
https://alaatv.com/c/18708

فیلم جلسه 34 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت پانزدهم)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 132 تا 141)

 
https://alaatv.com/c/18709

فیلم جلسه 35 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت اول)، حرکت هماهنگ ساده، درس نامه

 
https://alaatv.com/c/18710

فیلم جلسه 36 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان وامواج (قسمت دوم)، حرکت هماهنگ ساده (تست های 1 تا 17)

 
https://alaatv.com/c/18711

فیلم جلسه 37 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت سوم)، حرکت هماهنگ ساده (تست های 18 تا27)

 
https://alaatv.com/c/18712

فیلم جلسه 38 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت چهارم)، حرکت هماهنگ ساده (تست های 28 تا 36)

 
https://alaatv.com/c/18713

فیلم جلسه 39 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت پنجم)، حرکت هماهنگ ساده (تست های 37 تا 50)

 
https://alaatv.com/c/18714

فیلم جلسه 40 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان وامواج (قسمت ششم)، حرکت هماهنگ ساده،(تست های 51 تا 58)

 
https://alaatv.com/c/18715

فیلم جلسه 41 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت هفتم)، حرکت هماهنگ ساده (تست های 59 تا 70)

 
https://alaatv.com/c/18716

فیلم جلسه 42 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت هشتم)، حرکت هماهنگ ساده (تست های 71 تا 83)

 
https://alaatv.com/c/18717

فیلم جلسه 43 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت نهم)، حرکت هماهنگ ساده (تست های 84 تا 95)

 
https://alaatv.com/c/18718

فیلم جلسه 44 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت دهم)، امواج، درسنامه (تست های 96 تا 99)

 
https://alaatv.com/c/18864

فیلم جلسه 45 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت یازدهم)، امواج، درسنامه (تست های 100 تا 104)

 
https://alaatv.com/c/18865

فیلم جلسه 46 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت دوازدهم)، امواج، درسنامه (تست های 105 تا 113)

 
https://alaatv.com/c/18872

فیلم جلسه 47 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت سیزدهم)، امواج، درسنامه (تست های 114 تا 125)

 
https://alaatv.com/c/18873

فیلم جلسه 48 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت چهاردهم)، امواج، درسنامه (تست های 126 تا 135)

 
https://alaatv.com/c/18874

فیلم جلسه 49 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت پانزدهم)، امواج، درسنامه (تست های 136 تا 144)

 
https://alaatv.com/c/18875

فیلم جلسه 50 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت شانزدهم)، امواج، درسنامه (تست های 145 تا 159)

 
https://alaatv.com/c/18876

فیلم جلسه 51 - فصل چهارم سال دوازدهم: برهم کنش امواج (قسمت اول)، درسنامه (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/19209

فیلم جلسه 52 - فصل چهارم سال دوازدهم: برهم کنش امواج (قسمت دوم)، درسنامه (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/19210

فیلم جلسه 53 - فصل چهارم سال دوازدهم: برهم کنش امواج (قسمت سوم)، درسنامه (قسمت سوم)

 
https://alaatv.com/c/19277

فیلم جلسه 54 - فصل چهارم سال دوازدهم: برهم کنش امواج (قسمت چهارم)، حل تست های 1 الی 15

 
https://alaatv.com/c/19302

فیلم جلسه 55 - فصل چهارم سال دوازدهم: برهم کنش امواج (قسمت پنجم)، حل تست های 16 الی 30

 
https://alaatv.com/c/19303

فیلم جلسه 56 - فصل چهارم سال دوازدهم: برهم کنش امواج (قسمت ششم)، حل تست های 31 الی 45

 
https://alaatv.com/c/19304

فیلم جلسه 57 - فصل چهارم سال دوازدهم: برهم کنش امواج (قسمت هفتم)، حل تست های 46 الی 63

 
https://alaatv.com/c/19326

فیلم جلسه 58 - فصل چهارم سال دوازدهم: برهم کنش امواج (قسمت هشتم)، حل تست های 64 الی 79

 
https://alaatv.com/c/19327

فیلم جلسه 59 - فصل چهارم سال دوازدهم: برهم کنش امواج (قسمت نهم)، حل تست های 80 الی 90

 
https://alaatv.com/c/19328

فیلم جلسه 60 - فصل پنجم سال دوازدهم: فیزیک جدید (قسمت اول)، درسنامه

 
https://alaatv.com/c/19495

فیلم جلسه 61 - فصل پنجم سال دوازدهم: فیزیک جدید (قسمت دوم)، حل تست های 1 الی 12

 
https://alaatv.com/c/19496

فیلم جلسه 62 - فصل پنجم سال دوازدهم: فیزیک جدید (قسمت سوم)، حل تست های 13 الی 25

 
https://alaatv.com/c/19497

فیلم جلسه 63 - فصل پنجم سال دوازدهم: فیزیک جدید (قسمت چهارم)، حل تست های 25 الی 40

 
https://alaatv.com/c/19562

فیلم جلسه 64 - فصل پنجم سال دوازدهم: فیزیک جدید (قسمت پنجم)، حل تست های 41 الی 52

 
https://alaatv.com/c/19563

فیلم جلسه 65 - فصل پنجم سال دوازدهم: فیزیک جدید (قسمت ششم)، حل تست های 53 الی 57

 
https://alaatv.com/c/19564

فیلم جلسه 66 - فصل پنجم سال دوازدهم: فیزیک جدید (قسمت هفتم)، حل تست های 58 الی 74

 
https://alaatv.com/c/19679

فیلم جلسه 67 - فصل پنجم سال دوازدهم: فیزیک جدید (قسمت هشتم)، حل تست های 75 الی 86

 
https://alaatv.com/c/19693

فیلم جلسه 68 - فصل پنجم سال دوازدهم: فیزیک جدید (قسمت نهم)، حل تست های 87 الی 100

 
https://alaatv.com/c/19712

فیلم جلسه 69 - فصل ششم سال دوازدهم: آشنایی با فیزیک هسته ای (قسمت اول)، درسنامه

 
https://alaatv.com/c/19713

فیلم جلسه 70 - فصل ششم سال دوازدهم: آشنایی با فیزیک هسته ای (قسمت دوم)، حل تست های 1 الی 14

 
https://alaatv.com/c/19714

فیلم جلسه 71 - فصل ششم سال دوازدهم: آشنایی با فیزیک هسته ای (قسمت سوم)، حل تست های 15 الی 33

 
https://alaatv.com/c/19715

فیلم جلسه 72 - فصل ششم سال دوازدهم: آشنایی با فیزیک هسته ای (قسمت چهارم)، حل تست های 34 الی 54

 
https://alaatv.com/c/19716

فیلم جلسه 73 - فصل ششم سال دوازدهم: آشنایی با فیزیک هسته ای (قسمت پنجم)، حل تست های 55 الی 75

 
https://alaatv.com/c/19717

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی