کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 14 اذر 1401
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

رشته های دانشگاهی کشور

     

برای آشنایی دقیق با رشته های دانشگاهی (تنها منبع رسمی و مطمئن اینترنتی) ،مواد درسی و بازار کار و فعالیت از کاردانی تا دکتری تخصصی به لینک زیر مراجعه کنید:

روی این متن کلیک کنید

 

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  2 نفر
تعداد بازدید :  1065011 نفر
عنوان خبر : فیلم های آموزشی کارگاه تست فیزیک .کازرانیان
بازدید: 1284
درج خبر: 1398/12/06
تعداد نظر: 0

 

کارگاه تست و نکته فیزیک یازدهم - کازرانیان
فیلم جلسه 1 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت اول)، قانون کولن، میدان الکتریکی، تست های 1 تا 9
https://alaatv.com/c/18615
فیلم جلسه 2 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت دوم)، قانون کولن، میدان الکتریکی، تست های 10 تا 25
https://alaatv.com/c/18691
فیلم جلسه 3 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت سوم)، قانون کولن، میدان الکتریکی، تست های 26 تا 39
https://alaatv.com/c/18692
فیلم جلسه 4 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت چهارم)، قانون کولن، میدان الکتریکی، تست های 40 تا 58
https://alaatv.com/c/18693
فیلم جلسه 5 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت پنجم)، قانون کولن، میدان الکتریکی، تست های 59 تا 77
https://alaatv.com/c/18694
فیلم جلسه 6 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت ششم)، قانون کولن، میدان الکتریکی، تست های 78 تا 87
https://alaatv.com/c/18695
فیلم جلسه 7 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت هفتم)، قانون کولن، میدان الکتریکی (تست های 88 تا 97)
https://alaatv.com/c/18696
فیلم جلسه 8 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت هشتم)، قانون کولن، میدان الکتریکی، تست های 98 تا 107
https://alaatv.com/c/18697
فیلم جلسه 9 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت نهم)، قانون کولن، میدان الکتریکی، تست های 108 تا 119
https://alaatv.com/c/18698
فیلم جلسه 10 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت دهم)، قانون کولن، میدان الکتریکی، تست های 120 تا 128
https://alaatv.com/c/18699
فیلم جلسه 11 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت یازدهم)، قانون کولن، میدان الکتریکی، تست های 129 تا 140
https://alaatv.com/c/18700
فیلم جلسه 12 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت دوازدهم)، قانون کولن، میدان الکتریکی، تست های 141 تا 149
https://alaatv.com/c/18701
فیلم جلسه 13 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت سیزدهم)، قانون کولن، میدان الکتریکی، تست های 150 تا 159
https://alaatv.com/c/18702
فیلم جلسه 14 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت چهاردهم)، قانون کولن، میدان الکتریکی، تست های 160 تا 168
https://alaatv.com/c/18703
فیلم جلسه 15 - فصل دوم: الکتریسیتۀ جاری (قسمت اول)، جریان الکتریکی درس نامه
https://alaatv.com/c/19094
فیلم جلسه 16 - فصل دوم: الکتریسیتۀ جاری (قسمت دوم)، جریان الکتریکی، تست های 1 تا 12
https://alaatv.com/c/19145
فیلم جلسه 17 - فصل دوم: الکتریسیتۀ جاری (قسمت سوم)، جریان الکتریکی، تست های 13 تا 23
https://alaatv.com/c/19146
فیلم جلسه 18 - فصل دوم: الکتریسیتۀ جاری (قسمت چهارم)، جریان الکتریکی، تست های 24 تا 42
https://alaatv.com/c/19182
فیلم جلسه 19 - فصل دوم: الکتریسیتۀ جاری (قسمت پنجم)، جریان الکتریکی، تست های 43 تا 55
https://alaatv.com/c/19183
فیلم جلسه 20 - فصل دوم: الکتریسیتۀ جاری (قسمت ششم)، جریان الکتریکی، تست های 56 تا 68
https://alaatv.com/c/19184
فیلم جلسه 21 - فصل دوم: الکتریسیتۀ جاری (قسمت هفتم)، جریان الکتریکی، تست های 69 تا 79
https://alaatv.com/c/19185
فیلم جلسه 22 - فصل دوم: الکتریسیتۀ جاری (قسمت هفتم)، جریان الکتریکی، تست های 80 تا 91
https://alaatv.com/c/19186
فیلم جلسه 23 - فصل دوم: الکتریسیتۀ جاری (قسمت نهم)، جریان الکتریکی، تست های 92 تا 103
https://alaatv.com/c/19245
فیلم جلسه 24 - فصل دوم: الکتریسیتۀ جاری (قسمت دهم)، جریان الکتریکی، تست های 104 تا 114
https://alaatv.com/c/19246
فیلم جلسه 25 - فصل دوم: الکتریسیتۀ جاری (قسمت یازدهم)، جریان الکتریکی، تست های 115 تا 124
https://alaatv.com/c/19247
فیلم جلسه 26 - فصل دوم: الکتریسیتۀ جاری (قسمت دوازدهم)، جریان الکتریکی، تست های 125 تا 138
https://alaatv.com/c/19248
فیلم جلسه 27 - فصل دوم: الکتریسیتۀ جاری (قسمت سیزدهم)، جریان الکتریکی، تست های 139 تا 148
https://alaatv.com/c/19299
فیلم جلسه 28 - فصل دوم: الکتریسیتۀ جاری (قسمت چهاردهم)، جریان الکتریکی، تست های 149 تا 158
https://alaatv.com/c/19300
فیلم جلسه 29 - فصل دوم: الکتریسیتۀ جاری (قسمت پانزدهم)، جریان الکتریکی، تست های 159 تا 165
https://alaatv.com/c/19301

فیلم جلسه 30 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت اول)، درسنامه و تست های 1 تا 6: میدان مغناطیسی، نیروی الکترومغناطیسی

 
https://alaatv.com/c/19773

فیلم جلسه 31 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت دوم)، تست های 7 تا 18: میدان مغناطیسی، نیروی الکترومغناطیسی

 
https://alaatv.com/c/19780

فیلم جلسه 32 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت سوم)، تست های 19 تا 33: میدان مغناطیسی، نیروی الکترومغناطیسی

 
https://alaatv.com/c/19781

فیلم جلسه 33 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت چهارم)، تست های 34 تا 50: میدان مغناطیسی، نیروی الکترومغناطیسی

 
https://alaatv.com/c/19782

فیلم جلسه 34 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت پنجم)، تست های 51 تا 69: میدان مغناطیسی، نیروی الکترومغناطیسی

 
https://alaatv.com/c/19909

فیلم جلسه 35 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت ششم)، تست های 70 تا 87: میدان مغناطیسی، نیروی الکترومغناطیسی

 
https://alaatv.com/c/19917

فیلم جلسه 36 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت هفتم)، تست های 88 تا 99 : میدان مغناطیسی، نیروی الکترومغناطیسی

 
https://alaatv.com/c/19918

فیلم جلسه 37 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت هشتم)، تست های 100 تا 115: میدان مغناطیسی، نیروی الکترومغناطیسی

 
https://alaatv.com/c/19919

فیلم جلسه 38 - فصل چهارم: القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/19920

فیلم جلسه 39 - فصل چهارم: القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب (قسمت دوم)، تست های 1 تا 18: القای الکترومغناطیسی

 
https://alaatv.com/c/19921

فیلم جلسه 40 - فصل چهارم: القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب (قسمت سوم)، تست های 19 تا 35: القای الکترومغناطیسی

 
https://alaatv.com/c/20014

فیلم جلسه 41 - فصل چهارم: القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب (قسمت چهارم)،تست های 36 تا 52 : القای الکترومغناطیسی

 
https://alaatv.com/c/20015

فیلم جلسه 42 - فصل چهارم: القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب (قسمت پنجم)، تست های 53 تا 65 : القای الکترومغناطیسی

 
https://alaatv.com/c/20016

فیلم جلسه 43 - فصل چهارم: القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب (قسمت ششم)، تست های 66 تا 78 : القای الکترومغناطیسی

 
https://alaatv.com/c/20017

فیلم جلسه 44 - فصل چهارم: القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب (قسمت هفتم)، تست های 79 تا 95 : القای الکترومغناطیسی

 
https://alaatv.com/c/20018

فیلم جلسه 45 - فصل چهارم: القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب (قسمت هشتم)، تست های 96 تا 105 : القای الکترومغناطیسی

 
https://alaatv.com/c/20019

فیلم جلسه 46 - فصل چهارم: القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب (قسمت نهم)، تست های 106 تا 115: القای الکترومغناطیسی

 
https://alaatv.com/c/20020

فیلم جلسه 47 - فصل چهارم: القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب (قسمت دهم)، تست های 116 تا 128: القای الکترومغناطیسی

 
https://alaatv.com/c/20021

فیلم جلسه 48 - فصل چهارم:القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب(قسمت یازدهم)،تست های 129 تا 140: القای الکترومغناطیسی

 
https://alaatv.com/c/20022
 

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی