کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 06 مرداد 1400
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

یادآوری

لینک مستقیم

پیش ثبت نام مدارس وابسته به دانشگاه بوعلی سینا

 

از مدرسه چه خبر؟

فضای سبز

کاشت بیش از 100 اصله نهال درختان میوه

کاشت و هرس و گل آرایی حیاط

مردان آفتابی
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  170 نفر
تعداد بازدید :  804667 نفر
عنوان خبر : فیلم های آموزشی کارگاه تست فیزیک .کازرانیان
بازدید: 679
درج خبر: 1398/12/06
تعداد نظر: 0

 

کارگاه تست و نکته فیزیک یازدهم - کازرانیان
فیلم جلسه 1 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت اول)، قانون کولن، میدان الکتریکی، تست های 1 تا 9
https://alaatv.com/c/18615
فیلم جلسه 2 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت دوم)، قانون کولن، میدان الکتریکی، تست های 10 تا 25
https://alaatv.com/c/18691
فیلم جلسه 3 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت سوم)، قانون کولن، میدان الکتریکی، تست های 26 تا 39
https://alaatv.com/c/18692
فیلم جلسه 4 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت چهارم)، قانون کولن، میدان الکتریکی، تست های 40 تا 58
https://alaatv.com/c/18693
فیلم جلسه 5 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت پنجم)، قانون کولن، میدان الکتریکی، تست های 59 تا 77
https://alaatv.com/c/18694
فیلم جلسه 6 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت ششم)، قانون کولن، میدان الکتریکی، تست های 78 تا 87
https://alaatv.com/c/18695
فیلم جلسه 7 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت هفتم)، قانون کولن، میدان الکتریکی (تست های 88 تا 97)
https://alaatv.com/c/18696
فیلم جلسه 8 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت هشتم)، قانون کولن، میدان الکتریکی، تست های 98 تا 107
https://alaatv.com/c/18697
فیلم جلسه 9 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت نهم)، قانون کولن، میدان الکتریکی، تست های 108 تا 119
https://alaatv.com/c/18698
فیلم جلسه 10 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت دهم)، قانون کولن، میدان الکتریکی، تست های 120 تا 128
https://alaatv.com/c/18699
فیلم جلسه 11 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت یازدهم)، قانون کولن، میدان الکتریکی، تست های 129 تا 140
https://alaatv.com/c/18700
فیلم جلسه 12 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت دوازدهم)، قانون کولن، میدان الکتریکی، تست های 141 تا 149
https://alaatv.com/c/18701
فیلم جلسه 13 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت سیزدهم)، قانون کولن، میدان الکتریکی، تست های 150 تا 159
https://alaatv.com/c/18702
فیلم جلسه 14 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت چهاردهم)، قانون کولن، میدان الکتریکی، تست های 160 تا 168
https://alaatv.com/c/18703
فیلم جلسه 15 - فصل دوم: الکتریسیتۀ جاری (قسمت اول)، جریان الکتریکی درس نامه
https://alaatv.com/c/19094
فیلم جلسه 16 - فصل دوم: الکتریسیتۀ جاری (قسمت دوم)، جریان الکتریکی، تست های 1 تا 12
https://alaatv.com/c/19145
فیلم جلسه 17 - فصل دوم: الکتریسیتۀ جاری (قسمت سوم)، جریان الکتریکی، تست های 13 تا 23
https://alaatv.com/c/19146
فیلم جلسه 18 - فصل دوم: الکتریسیتۀ جاری (قسمت چهارم)، جریان الکتریکی، تست های 24 تا 42
https://alaatv.com/c/19182
فیلم جلسه 19 - فصل دوم: الکتریسیتۀ جاری (قسمت پنجم)، جریان الکتریکی، تست های 43 تا 55
https://alaatv.com/c/19183
فیلم جلسه 20 - فصل دوم: الکتریسیتۀ جاری (قسمت ششم)، جریان الکتریکی، تست های 56 تا 68
https://alaatv.com/c/19184
فیلم جلسه 21 - فصل دوم: الکتریسیتۀ جاری (قسمت هفتم)، جریان الکتریکی، تست های 69 تا 79
https://alaatv.com/c/19185
فیلم جلسه 22 - فصل دوم: الکتریسیتۀ جاری (قسمت هفتم)، جریان الکتریکی، تست های 80 تا 91
https://alaatv.com/c/19186
فیلم جلسه 23 - فصل دوم: الکتریسیتۀ جاری (قسمت نهم)، جریان الکتریکی، تست های 92 تا 103
https://alaatv.com/c/19245
فیلم جلسه 24 - فصل دوم: الکتریسیتۀ جاری (قسمت دهم)، جریان الکتریکی، تست های 104 تا 114
https://alaatv.com/c/19246
فیلم جلسه 25 - فصل دوم: الکتریسیتۀ جاری (قسمت یازدهم)، جریان الکتریکی، تست های 115 تا 124
https://alaatv.com/c/19247
فیلم جلسه 26 - فصل دوم: الکتریسیتۀ جاری (قسمت دوازدهم)، جریان الکتریکی، تست های 125 تا 138
https://alaatv.com/c/19248
فیلم جلسه 27 - فصل دوم: الکتریسیتۀ جاری (قسمت سیزدهم)، جریان الکتریکی، تست های 139 تا 148
https://alaatv.com/c/19299
فیلم جلسه 28 - فصل دوم: الکتریسیتۀ جاری (قسمت چهاردهم)، جریان الکتریکی، تست های 149 تا 158
https://alaatv.com/c/19300
فیلم جلسه 29 - فصل دوم: الکتریسیتۀ جاری (قسمت پانزدهم)، جریان الکتریکی، تست های 159 تا 165
https://alaatv.com/c/19301

فیلم جلسه 30 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت اول)، درسنامه و تست های 1 تا 6: میدان مغناطیسی، نیروی الکترومغناطیسی

 
https://alaatv.com/c/19773

فیلم جلسه 31 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت دوم)، تست های 7 تا 18: میدان مغناطیسی، نیروی الکترومغناطیسی

 
https://alaatv.com/c/19780

فیلم جلسه 32 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت سوم)، تست های 19 تا 33: میدان مغناطیسی، نیروی الکترومغناطیسی

 
https://alaatv.com/c/19781

فیلم جلسه 33 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت چهارم)، تست های 34 تا 50: میدان مغناطیسی، نیروی الکترومغناطیسی

 
https://alaatv.com/c/19782

فیلم جلسه 34 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت پنجم)، تست های 51 تا 69: میدان مغناطیسی، نیروی الکترومغناطیسی

 
https://alaatv.com/c/19909

فیلم جلسه 35 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت ششم)، تست های 70 تا 87: میدان مغناطیسی، نیروی الکترومغناطیسی

 
https://alaatv.com/c/19917

فیلم جلسه 36 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت هفتم)، تست های 88 تا 99 : میدان مغناطیسی، نیروی الکترومغناطیسی

 
https://alaatv.com/c/19918

فیلم جلسه 37 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت هشتم)، تست های 100 تا 115: میدان مغناطیسی، نیروی الکترومغناطیسی

 
https://alaatv.com/c/19919

فیلم جلسه 38 - فصل چهارم: القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/19920

فیلم جلسه 39 - فصل چهارم: القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب (قسمت دوم)، تست های 1 تا 18: القای الکترومغناطیسی

 
https://alaatv.com/c/19921

فیلم جلسه 40 - فصل چهارم: القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب (قسمت سوم)، تست های 19 تا 35: القای الکترومغناطیسی

 
https://alaatv.com/c/20014

فیلم جلسه 41 - فصل چهارم: القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب (قسمت چهارم)،تست های 36 تا 52 : القای الکترومغناطیسی

 
https://alaatv.com/c/20015

فیلم جلسه 42 - فصل چهارم: القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب (قسمت پنجم)، تست های 53 تا 65 : القای الکترومغناطیسی

 
https://alaatv.com/c/20016

فیلم جلسه 43 - فصل چهارم: القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب (قسمت ششم)، تست های 66 تا 78 : القای الکترومغناطیسی

 
https://alaatv.com/c/20017

فیلم جلسه 44 - فصل چهارم: القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب (قسمت هفتم)، تست های 79 تا 95 : القای الکترومغناطیسی

 
https://alaatv.com/c/20018

فیلم جلسه 45 - فصل چهارم: القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب (قسمت هشتم)، تست های 96 تا 105 : القای الکترومغناطیسی

 
https://alaatv.com/c/20019

فیلم جلسه 46 - فصل چهارم: القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب (قسمت نهم)، تست های 106 تا 115: القای الکترومغناطیسی

 
https://alaatv.com/c/20020

فیلم جلسه 47 - فصل چهارم: القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب (قسمت دهم)، تست های 116 تا 128: القای الکترومغناطیسی

 
https://alaatv.com/c/20021

فیلم جلسه 48 - فصل چهارم:القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب(قسمت یازدهم)،تست های 129 تا 140: القای الکترومغناطیسی

 
https://alaatv.com/c/20022
 

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی