کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 07 مرداد 1400
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

یادآوری

لینک مستقیم

پیش ثبت نام مدارس وابسته به دانشگاه بوعلی سینا

 

از مدرسه چه خبر؟

فضای سبز

کاشت بیش از 100 اصله نهال درختان میوه

کاشت و هرس و گل آرایی حیاط

مردان آفتابی
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  186 نفر
تعداد بازدید :  804704 نفر
عنوان خبر : فیلم های آموزشی کارگاه تست فیزیک. کازرانیان
بازدید: 665
درج خبر: 1398/12/05
تعداد نظر: 0

 

کارگاه تست فیزیک دهم - آقای پرویز کازرانیان
 
فیلم جلسه 1 - فصل اول سال دهم: فیزیک و اندازه گیری (قسمت اول)، تست های 1 تا 11
https://alaatv.com/c/16784
فیلم جلسه 2 - فصل اول سال دهم: فیزیک و اندازه گیری (قسمت دوم) تست های 12 تا 24
https://alaatv.com/c/16799
فیلم جلسه 3 - فصل اول سال دهم: فیزیک و اندازه گیری (قسمت سوم) تست های 25 تا 40
https://alaatv.com/c/16800
فیلم جلسه 4 - فصل اول سال دهم: فیزیک و اندازه گیری (قسمت چهارم) تست های 41 تا 55
https://alaatv.com/c/16801
فیلم جلسه 5 - فصل اول سال دهم: فیزیک و اندازه گیری (قسمت پنجم) تست های 56 تا 64
https://alaatv.com/c/16802
فیلم جلسه 6 - فصل اول سال دهم: فیزیک و اندازه گیری (قسمت ششم)، تست های 65 تا 76
https://alaatv.com/c/16803
فیلم جلسه 7 - فصل اول سال دهم: فیزیک و اندازه گیری (قسمت هفتم) تست های 77 تا 86
https://alaatv.com/c/16805
فیلم جلسه 8 - فصل اول سال دهم: فیزیک و اندازه گیری (قسمت هشتم) تست های 87 تا 95
https://alaatv.com/c/16807
فیلم جلسه 9 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت اول)، نکات مهم و شروع تست ها (تست های 1 تا 16)
https://alaatv.com/c/16809
فیلم جلسه 10 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت دوم)، تست های 17 تا 27
https://alaatv.com/c/16810
فیلم جلسه 11 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت سوم)، تست های 28 تا 38
https://alaatv.com/c/16811
فیلم جلسه 12 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت چهارم)، تست های 39 تا 48
https://alaatv.com/c/16831
فیلم جلسه 13 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت پنجم)، تست های 49 تا 59
https://alaatv.com/c/17415
فیلم جلسه 14 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت ششم)، تست های 60 تا 66
https://alaatv.com/c/17417
فیلم جلسه 15 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت هفتم)، تست های 67 تا 75
https://alaatv.com/c/17475
فیلم جلسه 16 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت هشتم)، تست های 76 تا 88
https://alaatv.com/c/17698
فیلم جلسه 17 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت نهم)، تست های 89 تا 96
https://alaatv.com/c/17710
فیلم جلسه 18 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت دهم)، تست های 97 تا 107
https://alaatv.com/c/17802
فیلم جلسه 19 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت یازدهم)، تست های 108 تا 117
https://alaatv.com/c/17806
فیلم جلسه 20 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت دوازدهم)، تست های 118 تا 123
https://alaatv.com/c/17837
فیلم جلسه 21 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت سیزدهم)،تست های 124 تا 131
https://alaatv.com/c/17887
فیلم جلسه 22 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت چهاردهم)، تست های 132 تا 138
https://alaatv.com/c/17999
فیلم جلسه 23 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت پانزدهم)، تست های 139 تا 146
https://alaatv.com/c/18029
فیلم جلسه 24 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت اول)، نکات مهم و شروع تست ها (تست های 1 تا 4)
https://alaatv.com/c/18053
فیلم جلسه 25 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت دوم)، تست های 5 تا 12
https://alaatv.com/c/18174
فیلم جلسه 26 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سوم)، تست های 13 تا 23
https://alaatv.com/c/18208
فیلم جلسه 27 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهارم)، تست های 24 تا 33
https://alaatv.com/c/18228
فیلم جلسه 28 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پنجم)، تست های 34 تا 38
https://alaatv.com/c/18281
فیلم جلسه 29 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت ششم)، تست های 39 تا 48
https://alaatv.com/c/18369
فیلم جلسه 30 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هفتم)، تست های 49 تا 65
https://alaatv.com/c/18568
فیلم جلسه 31 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هشتم)، تست های 66 تا 75
https://alaatv.com/c/18585
فیلم جلسه 32 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت نهم)، تست های 76 تا 84
https://alaatv.com/c/18643
فیلم جلسه 33 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت دهم)، تست های 85 تا 95
https://alaatv.com/c/18655
فیلم جلسه 34 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت یازدهم)، تست های 96 تا 105
https://alaatv.com/c/18685
فیلم جلسه 35 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت دوازدهم)، تست های 106 تا 117
https://alaatv.com/c/18686
فیلم جلسه 36 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سیزدهم)، تست های 118 تا 128
https://alaatv.com/c/18687
فیلم جلسه 37 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهاردهم)، تست های 129 تا 141
https://alaatv.com/c/18688
فیلم جلسه 38 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پانزدهم)، تست های 142 تا 148
https://alaatv.com/c/18689
فیلم جلسه 39 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت شانزدهم)، تست های 149 تا 158
https://alaatv.com/c/18690
فیلم جلسه 40 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت اول)، درسنامه
https://alaatv.com/c/18812
فیلم جلسه 41 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت دوم)، تست های 1 تا 14
https://alaatv.com/c/18821
فیلم جلسه 42 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت سوم)، تست های 15 تا 33
https://alaatv.com/c/18822
فیلم جلسه 43 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت چهارم)، تست های 34 تا 56
https://alaatv.com/c/18823
فیلم جلسه 44 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت پنجم)، تست های 57 تا 70
https://alaatv.com/c/18854
فیلم جلسه 45 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت ششم)، تست های 71 تا 80
https://alaatv.com/c/18862
فیلم جلسه 46 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت هفتم)، تست های 81 تا 87
https://alaatv.com/c/18863
فیلم جلسه 47 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت هشتم)، تست های 88 تا 96
https://alaatv.com/c/18866
فیلم جلسه 48 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت نهم)، تست های 97 تا 108
https://alaatv.com/c/18878
فیلم جلسه 49 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت دهم)، تست های 109 تا 119
https://alaatv.com/c/18879
فیلم جلسه 50 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت یازدهم)، تست های 120 تا 126
https://alaatv.com/c/18918
فیلم جلسه 51 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت دوازدهم)، تست های 127 تا 136
https://alaatv.com/c/18919
فیلم جلسه 52 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت سیزدهم)، تست های 137 تا 150
https://alaatv.com/c/18920
فیلم جلسه 53 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت چهاردهم)، تست های 151 تا 159
https://alaatv.com/c/18921
فیلم جلسه 54 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت پانزدهم)، تست های 160 تا 166
https://alaatv.com/c/18922
فیلم جلسه 55 - فصل پنجم سال دهم: ترمودینامیک (قسمت اول)، درسنامه
https://alaatv.com/c/19311
فیلم جلسه 56 - فصل پنجم سال دهم: ترمودینامیک (قسمت دوم)، تست های 1 تا 21
https://alaatv.com/c/19312
فیلم جلسه 57 - فصل پنجم سال دهم: ترمودینامیک (قسمت سوم)، تست های 22 تا 41
https://alaatv.com/c/19313
فیلم جلسه 58 - فصل پنجم سال دهم: ترمودینامیک (قسمت چهارم)، تست های 42 تا 56
https://alaatv.com/c/19353
فیلم جلسه 59 - فصل پنجم سال دهم: ترمودینامیک (قسمت پنجم)، تست های 57 تا 74
https://alaatv.com/c/19354
فیلم جلسه 60 - فصل پنجم سال دهم: ترمودینامیک (قسمت ششم)، تست های 75 تا 93
https://alaatv.com/c/19355
فیلم جلسه 61 - فصل پنجم سال دهم: ترمودینامیک (قسمت هفتم)، تست های 94 تا 109
https://alaatv.com/c/19397
فیلم جلسه 62 - فصل پنجم سال دهم: ترمودینامیک (قسمت هشتم)، تست های 110 تا 124
https://alaatv.com/c/19398
فیلم جلسه 63 - فصل پنجم سال دهم: ترمودینامیک (قسمت نهم)، تست های 125 تا 140
https://alaatv.com/c/19399
فیلم جلسه 64 - فصل پنجم سال دهم: ترمودینامیک (قسمت دهم)، تست های 141 تا 154
https://alaatv.com/c/19400
فیلم جلسه 65 - فصل پنجم سال دهم: ترمودینامیک (قسمت یازدهم)، تست های 155 تا 164
https://alaatv.com/c/19489
فیلم جلسه 66 - فصل پنجم سال دهم: ترمودینامیک (قسمت دوازدهم)، تست های 165 تا 176
https://alaatv.com/c/19490
فیلم جلسه 67 - فصل پنجم سال دهم: ترمودینامیک (قسمت سیزدهم)، تست های 177 تا 191
https://alaatv.com/c/19491

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی