کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 14 اذر 1401
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

رشته های دانشگاهی کشور

     

برای آشنایی دقیق با رشته های دانشگاهی (تنها منبع رسمی و مطمئن اینترنتی) ،مواد درسی و بازار کار و فعالیت از کاردانی تا دکتری تخصصی به لینک زیر مراجعه کنید:

روی این متن کلیک کنید

 

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  11 نفر
تعداد بازدید :  1065035 نفر
عنوان خبر : فیلم های آموزشی کارگاه تست فیزیک. کازرانیان
بازدید: 1098
درج خبر: 1398/12/05
تعداد نظر: 0

 

کارگاه تست فیزیک دهم - آقای پرویز کازرانیان
 
فیلم جلسه 1 - فصل اول سال دهم: فیزیک و اندازه گیری (قسمت اول)، تست های 1 تا 11
https://alaatv.com/c/16784
فیلم جلسه 2 - فصل اول سال دهم: فیزیک و اندازه گیری (قسمت دوم) تست های 12 تا 24
https://alaatv.com/c/16799
فیلم جلسه 3 - فصل اول سال دهم: فیزیک و اندازه گیری (قسمت سوم) تست های 25 تا 40
https://alaatv.com/c/16800
فیلم جلسه 4 - فصل اول سال دهم: فیزیک و اندازه گیری (قسمت چهارم) تست های 41 تا 55
https://alaatv.com/c/16801
فیلم جلسه 5 - فصل اول سال دهم: فیزیک و اندازه گیری (قسمت پنجم) تست های 56 تا 64
https://alaatv.com/c/16802
فیلم جلسه 6 - فصل اول سال دهم: فیزیک و اندازه گیری (قسمت ششم)، تست های 65 تا 76
https://alaatv.com/c/16803
فیلم جلسه 7 - فصل اول سال دهم: فیزیک و اندازه گیری (قسمت هفتم) تست های 77 تا 86
https://alaatv.com/c/16805
فیلم جلسه 8 - فصل اول سال دهم: فیزیک و اندازه گیری (قسمت هشتم) تست های 87 تا 95
https://alaatv.com/c/16807
فیلم جلسه 9 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت اول)، نکات مهم و شروع تست ها (تست های 1 تا 16)
https://alaatv.com/c/16809
فیلم جلسه 10 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت دوم)، تست های 17 تا 27
https://alaatv.com/c/16810
فیلم جلسه 11 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت سوم)، تست های 28 تا 38
https://alaatv.com/c/16811
فیلم جلسه 12 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت چهارم)، تست های 39 تا 48
https://alaatv.com/c/16831
فیلم جلسه 13 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت پنجم)، تست های 49 تا 59
https://alaatv.com/c/17415
فیلم جلسه 14 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت ششم)، تست های 60 تا 66
https://alaatv.com/c/17417
فیلم جلسه 15 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت هفتم)، تست های 67 تا 75
https://alaatv.com/c/17475
فیلم جلسه 16 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت هشتم)، تست های 76 تا 88
https://alaatv.com/c/17698
فیلم جلسه 17 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت نهم)، تست های 89 تا 96
https://alaatv.com/c/17710
فیلم جلسه 18 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت دهم)، تست های 97 تا 107
https://alaatv.com/c/17802
فیلم جلسه 19 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت یازدهم)، تست های 108 تا 117
https://alaatv.com/c/17806
فیلم جلسه 20 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت دوازدهم)، تست های 118 تا 123
https://alaatv.com/c/17837
فیلم جلسه 21 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت سیزدهم)،تست های 124 تا 131
https://alaatv.com/c/17887
فیلم جلسه 22 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت چهاردهم)، تست های 132 تا 138
https://alaatv.com/c/17999
فیلم جلسه 23 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت پانزدهم)، تست های 139 تا 146
https://alaatv.com/c/18029
فیلم جلسه 24 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت اول)، نکات مهم و شروع تست ها (تست های 1 تا 4)
https://alaatv.com/c/18053
فیلم جلسه 25 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت دوم)، تست های 5 تا 12
https://alaatv.com/c/18174
فیلم جلسه 26 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سوم)، تست های 13 تا 23
https://alaatv.com/c/18208
فیلم جلسه 27 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهارم)، تست های 24 تا 33
https://alaatv.com/c/18228
فیلم جلسه 28 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پنجم)، تست های 34 تا 38
https://alaatv.com/c/18281
فیلم جلسه 29 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت ششم)، تست های 39 تا 48
https://alaatv.com/c/18369
فیلم جلسه 30 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هفتم)، تست های 49 تا 65
https://alaatv.com/c/18568
فیلم جلسه 31 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هشتم)، تست های 66 تا 75
https://alaatv.com/c/18585
فیلم جلسه 32 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت نهم)، تست های 76 تا 84
https://alaatv.com/c/18643
فیلم جلسه 33 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت دهم)، تست های 85 تا 95
https://alaatv.com/c/18655
فیلم جلسه 34 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت یازدهم)، تست های 96 تا 105
https://alaatv.com/c/18685
فیلم جلسه 35 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت دوازدهم)، تست های 106 تا 117
https://alaatv.com/c/18686
فیلم جلسه 36 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سیزدهم)، تست های 118 تا 128
https://alaatv.com/c/18687
فیلم جلسه 37 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهاردهم)، تست های 129 تا 141
https://alaatv.com/c/18688
فیلم جلسه 38 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پانزدهم)، تست های 142 تا 148
https://alaatv.com/c/18689
فیلم جلسه 39 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت شانزدهم)، تست های 149 تا 158
https://alaatv.com/c/18690
فیلم جلسه 40 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت اول)، درسنامه
https://alaatv.com/c/18812
فیلم جلسه 41 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت دوم)، تست های 1 تا 14
https://alaatv.com/c/18821
فیلم جلسه 42 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت سوم)، تست های 15 تا 33
https://alaatv.com/c/18822
فیلم جلسه 43 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت چهارم)، تست های 34 تا 56
https://alaatv.com/c/18823
فیلم جلسه 44 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت پنجم)، تست های 57 تا 70
https://alaatv.com/c/18854
فیلم جلسه 45 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت ششم)، تست های 71 تا 80
https://alaatv.com/c/18862
فیلم جلسه 46 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت هفتم)، تست های 81 تا 87
https://alaatv.com/c/18863
فیلم جلسه 47 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت هشتم)، تست های 88 تا 96
https://alaatv.com/c/18866
فیلم جلسه 48 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت نهم)، تست های 97 تا 108
https://alaatv.com/c/18878
فیلم جلسه 49 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت دهم)، تست های 109 تا 119
https://alaatv.com/c/18879
فیلم جلسه 50 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت یازدهم)، تست های 120 تا 126
https://alaatv.com/c/18918
فیلم جلسه 51 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت دوازدهم)، تست های 127 تا 136
https://alaatv.com/c/18919
فیلم جلسه 52 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت سیزدهم)، تست های 137 تا 150
https://alaatv.com/c/18920
فیلم جلسه 53 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت چهاردهم)، تست های 151 تا 159
https://alaatv.com/c/18921
فیلم جلسه 54 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت پانزدهم)، تست های 160 تا 166
https://alaatv.com/c/18922
فیلم جلسه 55 - فصل پنجم سال دهم: ترمودینامیک (قسمت اول)، درسنامه
https://alaatv.com/c/19311
فیلم جلسه 56 - فصل پنجم سال دهم: ترمودینامیک (قسمت دوم)، تست های 1 تا 21
https://alaatv.com/c/19312
فیلم جلسه 57 - فصل پنجم سال دهم: ترمودینامیک (قسمت سوم)، تست های 22 تا 41
https://alaatv.com/c/19313
فیلم جلسه 58 - فصل پنجم سال دهم: ترمودینامیک (قسمت چهارم)، تست های 42 تا 56
https://alaatv.com/c/19353
فیلم جلسه 59 - فصل پنجم سال دهم: ترمودینامیک (قسمت پنجم)، تست های 57 تا 74
https://alaatv.com/c/19354
فیلم جلسه 60 - فصل پنجم سال دهم: ترمودینامیک (قسمت ششم)، تست های 75 تا 93
https://alaatv.com/c/19355
فیلم جلسه 61 - فصل پنجم سال دهم: ترمودینامیک (قسمت هفتم)، تست های 94 تا 109
https://alaatv.com/c/19397
فیلم جلسه 62 - فصل پنجم سال دهم: ترمودینامیک (قسمت هشتم)، تست های 110 تا 124
https://alaatv.com/c/19398
فیلم جلسه 63 - فصل پنجم سال دهم: ترمودینامیک (قسمت نهم)، تست های 125 تا 140
https://alaatv.com/c/19399
فیلم جلسه 64 - فصل پنجم سال دهم: ترمودینامیک (قسمت دهم)، تست های 141 تا 154
https://alaatv.com/c/19400
فیلم جلسه 65 - فصل پنجم سال دهم: ترمودینامیک (قسمت یازدهم)، تست های 155 تا 164
https://alaatv.com/c/19489
فیلم جلسه 66 - فصل پنجم سال دهم: ترمودینامیک (قسمت دوازدهم)، تست های 165 تا 176
https://alaatv.com/c/19490
فیلم جلسه 67 - فصل پنجم سال دهم: ترمودینامیک (قسمت سیزدهم)، تست های 177 تا 191
https://alaatv.com/c/19491

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی