کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 14 اذر 1401
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

رشته های دانشگاهی کشور

     

برای آشنایی دقیق با رشته های دانشگاهی (تنها منبع رسمی و مطمئن اینترنتی) ،مواد درسی و بازار کار و فعالیت از کاردانی تا دکتری تخصصی به لینک زیر مراجعه کنید:

روی این متن کلیک کنید

 

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  13 نفر
تعداد بازدید :  1065067 نفر
عنوان خبر : فیلمهای آموزشی کارگاه تست حسابان کنکور.ثابتی
بازدید: 1370
درج خبر: 1398/12/07
تعداد نظر: 0

 

 

 

کارگاه نکته و تست حسابان کنکور - محمدصادق ثابتی
 
فیلم جلسه 0 - راهنمای استفاده از کارگاه نکته و تست حسابان کنکور
https://alaatv.com/c/17171
فیلم جلسه 1 - تابع (قسمت اول)، مفهوم تابع
https://alaatv.com/c/16567
فیلم جلسه 2 - تابع (قسمت دوم)، مفهوم تابع و دامنه
https://alaatv.com/c/16569
فیلم جلسه 3 - تابع (قسمت سوم)، دامنه و اعمال جبری
https://alaatv.com/c/16570
فیلم جلسه 4 - تابع (قسمت چهارم)، برد و تساوی دو تابع
https://alaatv.com/c/16571
فیلم جلسه 5 - تابع (قسمت پنجم)، انتقال توابع
https://alaatv.com/c/16572
فیلم جلسه 6 - تابع (قسمت ششم)، انتقال توابع و ترکیب توابع
https://alaatv.com/c/16574
فیلم جلسه 7 - تابع (قسمت هفتم)، دامنۀ ترکیب توابع
https://alaatv.com/c/16575
فیلم جلسه 8 - تابع (قسمت هشتم)، ترکیب توابع (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16577
فیلم جلسه 9 - تابع (قسمت نهم)، ترکیب توابع (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16579
فیلم جلسه 10 - تابع (قسمت دهم)، ترکیب توابع (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/16580
فیلم جلسه 11 - تابع (قسمت یازدهم)، ترکیب توابع (قسمت چهارم) و مقدمات یکنوایی
https://alaatv.com/c/16581
فیلم جلسه 12 - تابع (قسمت دوازدهم)، توابع یک به یک (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16583
فیلم جلسه 13 - تابع (قسمت سیزدهم)، توابع یک به یک (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16585
فیلم جلسه 14 - تابع (قسمت چهاردهم)، یکنوایی توابع (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16586
فیلم جلسه 15 - تابع (قسمت پانزدهم)، یکنوایی توابع (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16587
فیلم جلسه 16 - تابع (قسمت شانزدهم)، یکنوایی توابع (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/16589
فیلم جلسه 17 - تابع (قسمت هفدهم)، تابع وارون (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18210
فیلم جلسه 18 - تابع (قسمت هجدهم)، تابع وارون (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/18260
فیلم جلسه 19 - تابع (قسمت نوزدهم)، تابع وارون (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/18284
فیلم جلسه 20 - تابع (قسمت بیستم)، تقسیم و بخش پذیری چندجمله ای ها
https://alaatv.com/c/18286
فیلم جلسه 21 - مثلثات (قسمت اول)، تست منتخب مثلثات (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18626
فیلم جلسه 22 - مثلثات (قسمت دوم)، تست منتخب مثلثات (تست های 14 تا 27)
https://alaatv.com/c/18787
فیلم جلسه 23 - مثلثات (قسمت سوم)، تست منتخب مثلثات (تست های 28 تا 40)
https://alaatv.com/c/18788
فیلم جلسه 24 - مثلثات (قسمت چهارم)، تست منتخب مثلثات (تست های 41 تا 56)
https://alaatv.com/c/18910
فیلم جلسه 25 - مثلثات (قسمت پنجم)، تست منتخب مثلثات (تست های 57 تا 68)
https://alaatv.com/c/18911
فیلم جلسه 26 - مثلثات (قسمت ششم)، تست منتخب مثلثات (تست های 69 تا 88)
https://alaatv.com/c/18912
فیلم جلسه 27 - حد و مجانب (قسمت اول)، تست های منتخب حد و مجانب (تست های 1 الی 10)
https://alaatv.com/c/19259
فیلم جلسه 28 - حد و مجانب (قسمت دوم)، تست های منتخب حد و مجانب (تست های 11 الی 20)
https://alaatv.com/c/19260
فیلم جلسه 29 - حد و مجانب (قسمت سوم)، تست های منتخب حد و مجانب (تست های 21 الی 28)
https://alaatv.com/c/19261
فیلم جلسه 30 - حد و مجانب (قسمت چهارم)، تست های منتخب حد و مجانب (تست های 29 الی 36)
https://alaatv.com/c/19284
فیلم جلسه 31 - حد و مجانب (قسمت پنجم)، تست های منتخب حد و مجانب (تست های 37 الی 49)
https://alaatv.com/c/19285
فیلم جلسه 32 - حد و مجانب (قسمت ششم)، تست های منتخب حد و مجانب (تست های 50 الی 58)
https://alaatv.com/c/19286
فیلم جلسه 33 - حد و مجانب (قسمت هفتم)، تست های منتخب حد و مجانب (تست های 59 الی 74)
https://alaatv.com/c/19553
فیلم جلسه 34 - حد و مجانب (قسمت هشتم)، تست های منتخب حد و مجانب (تست های 75 الی 84)
https://alaatv.com/c/19574
فیلم جلسه 35 - حد و مجانب (قسمت نهم) ، تست های منتخب حد و مجانب (تست های 85 الی 107)
https://alaatv.com/c/19535
فیلم جلسه 36 - حد و مجانب (قسمت دهم)، تست های منتخب حد و مجانب (تست های 108 الی 127)
https://alaatv.com/c/19536
فیلم جلسه 37 - حد و مجانب (قسمت یازدهم)، تست های منتخب حد و مجانب (تست های 128 الی 140)
https://alaatv.com/c/19537
فیلم جلسه 38 - پیوستگی (قسمت اول)، تست های منتخب 1 تا 15
https://alaatv.com/c/19538
فیلم جلسه 39 - پیوستگی (قسمت دوم)، تست های منتخب 16 تا 34
https://alaatv.com/c/19539
فیلم جلسه 40 - مشتق (قسمت اول)، تست های منتخب 1 تا 12
https://alaatv.com/c/19867
فیلم جلسه 41 - مشتق (قسمت دوم)، تست های منتخب 13 تا 24
https://alaatv.com/c/19873
فیلم جلسه 42 - مشتق (قسمت سوم)، تست های منتخب 25 تا 42
https://alaatv.com/c/19883
فیلم جلسه 43 - مشتق (قسمت چهارم)، تست های منتخب 43 تا 58
https://alaatv.com/c/19884
فیلم جلسه 44 - مشتق (قسمت پنجم)، تست های منتخب 59 تا 70
https://alaatv.com/c/19988
فیلم جلسه 45 - مشتق (قسمت ششم)، تست های منتخب 71 تا 78
https://alaatv.com/c/19991
فیلم جلسه 46 - مشتق (قسمت هفتم)، تست های منتخب 79 تا 100
https://alaatv.com/c/20006
فیلم جلسه 47 - کاربرد مشتق (قسمت اول)، تست های منتخب 1 تا 11
https://alaatv.com/c/20007
فیلم جلسه 48 - کاربرد مشتق (قسمت دوم)، تست های منتخب 12 تا 23
https://alaatv.com/c/20008
فیلم جلسه 49 - کاربرد مشتق (قسمت سوم)، تست های منتخب 24 تا 34
https://alaatv.com/c/20009
فیلم جلسه 50 - کاربرد مشتق (قسمت چهارم)، تست های منتخب 35 تا 48
https://alaatv.com/c/20010
فیلم جلسه 51 - کاربرد مشتق (قسمت پنجم)، تست های منتخب 49 تا 62
https://alaatv.com/c/20011
فیلم جلسه 52 - کاربرد مشتق (قسمت ششم)، تست های منتخب 63 تا 73
https://alaatv.com/c/20012
فیلم جلسه 53 - کاربرد مشتق (قسمت هفتم)، تست های منتخب 74 تا 87
https://alaatv.com/c/20013
فیلم جلسه 54 - کاربرد مشتق (قسمت هشتم)، تست های منتخب 88 تا 97
https://alaatv.com/c/20223
فیلم جلسه 55 - کاربرد مشتق (قسمت نهم)، تست های منتخب 98 تا 106
https://alaatv.com/c/20224
فیلم جلسه 56 - کاربرد مشتق (قسمت دهم)، تست های منتخب 107 تا 114
https://alaatv.com/c/20225
فیلم جلسه 57 - کاربرد مشتق (قسمت یازدهم)، تست های منتخب 115 تا 128
https://alaatv.com/c/20230
فیلم جلسه 58 - کاربرد مشتق (قسمت دوازدهم)، تست های منتخب 129 تا 140
https://alaatv.com/c/20247
فیلم جلسه 60 - کاربرد مشتق (قسمت چهاردهم)، تست های منتخب 154 تا 170
https://alaatv.com/c/20254
فیلم جلسه 60 - کاربرد مشتق (قسمت چهاردهم)، تست های منتخب 154 تا 170
https://alaatv.com/c/20254

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی