کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 07 مرداد 1400
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

یادآوری

لینک مستقیم

پیش ثبت نام مدارس وابسته به دانشگاه بوعلی سینا

 

از مدرسه چه خبر؟

فضای سبز

کاشت بیش از 100 اصله نهال درختان میوه

کاشت و هرس و گل آرایی حیاط

مردان آفتابی
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  178 نفر
تعداد بازدید :  804749 نفر
عنوان خبر : فیلمهای آموزشی کارگاه تست حسابان کنکور.ثابتی
بازدید: 664
درج خبر: 1398/12/07
تعداد نظر: 0

 

 

 

کارگاه نکته و تست حسابان کنکور - محمدصادق ثابتی
 
فیلم جلسه 0 - راهنمای استفاده از کارگاه نکته و تست حسابان کنکور
https://alaatv.com/c/17171
فیلم جلسه 1 - تابع (قسمت اول)، مفهوم تابع
https://alaatv.com/c/16567
فیلم جلسه 2 - تابع (قسمت دوم)، مفهوم تابع و دامنه
https://alaatv.com/c/16569
فیلم جلسه 3 - تابع (قسمت سوم)، دامنه و اعمال جبری
https://alaatv.com/c/16570
فیلم جلسه 4 - تابع (قسمت چهارم)، برد و تساوی دو تابع
https://alaatv.com/c/16571
فیلم جلسه 5 - تابع (قسمت پنجم)، انتقال توابع
https://alaatv.com/c/16572
فیلم جلسه 6 - تابع (قسمت ششم)، انتقال توابع و ترکیب توابع
https://alaatv.com/c/16574
فیلم جلسه 7 - تابع (قسمت هفتم)، دامنۀ ترکیب توابع
https://alaatv.com/c/16575
فیلم جلسه 8 - تابع (قسمت هشتم)، ترکیب توابع (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16577
فیلم جلسه 9 - تابع (قسمت نهم)، ترکیب توابع (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16579
فیلم جلسه 10 - تابع (قسمت دهم)، ترکیب توابع (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/16580
فیلم جلسه 11 - تابع (قسمت یازدهم)، ترکیب توابع (قسمت چهارم) و مقدمات یکنوایی
https://alaatv.com/c/16581
فیلم جلسه 12 - تابع (قسمت دوازدهم)، توابع یک به یک (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16583
فیلم جلسه 13 - تابع (قسمت سیزدهم)، توابع یک به یک (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16585
فیلم جلسه 14 - تابع (قسمت چهاردهم)، یکنوایی توابع (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16586
فیلم جلسه 15 - تابع (قسمت پانزدهم)، یکنوایی توابع (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16587
فیلم جلسه 16 - تابع (قسمت شانزدهم)، یکنوایی توابع (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/16589
فیلم جلسه 17 - تابع (قسمت هفدهم)، تابع وارون (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18210
فیلم جلسه 18 - تابع (قسمت هجدهم)، تابع وارون (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/18260
فیلم جلسه 19 - تابع (قسمت نوزدهم)، تابع وارون (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/18284
فیلم جلسه 20 - تابع (قسمت بیستم)، تقسیم و بخش پذیری چندجمله ای ها
https://alaatv.com/c/18286
فیلم جلسه 21 - مثلثات (قسمت اول)، تست منتخب مثلثات (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18626
فیلم جلسه 22 - مثلثات (قسمت دوم)، تست منتخب مثلثات (تست های 14 تا 27)
https://alaatv.com/c/18787
فیلم جلسه 23 - مثلثات (قسمت سوم)، تست منتخب مثلثات (تست های 28 تا 40)
https://alaatv.com/c/18788
فیلم جلسه 24 - مثلثات (قسمت چهارم)، تست منتخب مثلثات (تست های 41 تا 56)
https://alaatv.com/c/18910
فیلم جلسه 25 - مثلثات (قسمت پنجم)، تست منتخب مثلثات (تست های 57 تا 68)
https://alaatv.com/c/18911
فیلم جلسه 26 - مثلثات (قسمت ششم)، تست منتخب مثلثات (تست های 69 تا 88)
https://alaatv.com/c/18912
فیلم جلسه 27 - حد و مجانب (قسمت اول)، تست های منتخب حد و مجانب (تست های 1 الی 10)
https://alaatv.com/c/19259
فیلم جلسه 28 - حد و مجانب (قسمت دوم)، تست های منتخب حد و مجانب (تست های 11 الی 20)
https://alaatv.com/c/19260
فیلم جلسه 29 - حد و مجانب (قسمت سوم)، تست های منتخب حد و مجانب (تست های 21 الی 28)
https://alaatv.com/c/19261
فیلم جلسه 30 - حد و مجانب (قسمت چهارم)، تست های منتخب حد و مجانب (تست های 29 الی 36)
https://alaatv.com/c/19284
فیلم جلسه 31 - حد و مجانب (قسمت پنجم)، تست های منتخب حد و مجانب (تست های 37 الی 49)
https://alaatv.com/c/19285
فیلم جلسه 32 - حد و مجانب (قسمت ششم)، تست های منتخب حد و مجانب (تست های 50 الی 58)
https://alaatv.com/c/19286
فیلم جلسه 33 - حد و مجانب (قسمت هفتم)، تست های منتخب حد و مجانب (تست های 59 الی 74)
https://alaatv.com/c/19553
فیلم جلسه 34 - حد و مجانب (قسمت هشتم)، تست های منتخب حد و مجانب (تست های 75 الی 84)
https://alaatv.com/c/19574
فیلم جلسه 35 - حد و مجانب (قسمت نهم) ، تست های منتخب حد و مجانب (تست های 85 الی 107)
https://alaatv.com/c/19535
فیلم جلسه 36 - حد و مجانب (قسمت دهم)، تست های منتخب حد و مجانب (تست های 108 الی 127)
https://alaatv.com/c/19536
فیلم جلسه 37 - حد و مجانب (قسمت یازدهم)، تست های منتخب حد و مجانب (تست های 128 الی 140)
https://alaatv.com/c/19537
فیلم جلسه 38 - پیوستگی (قسمت اول)، تست های منتخب 1 تا 15
https://alaatv.com/c/19538
فیلم جلسه 39 - پیوستگی (قسمت دوم)، تست های منتخب 16 تا 34
https://alaatv.com/c/19539
فیلم جلسه 40 - مشتق (قسمت اول)، تست های منتخب 1 تا 12
https://alaatv.com/c/19867
فیلم جلسه 41 - مشتق (قسمت دوم)، تست های منتخب 13 تا 24
https://alaatv.com/c/19873
فیلم جلسه 42 - مشتق (قسمت سوم)، تست های منتخب 25 تا 42
https://alaatv.com/c/19883
فیلم جلسه 43 - مشتق (قسمت چهارم)، تست های منتخب 43 تا 58
https://alaatv.com/c/19884
فیلم جلسه 44 - مشتق (قسمت پنجم)، تست های منتخب 59 تا 70
https://alaatv.com/c/19988
فیلم جلسه 45 - مشتق (قسمت ششم)، تست های منتخب 71 تا 78
https://alaatv.com/c/19991
فیلم جلسه 46 - مشتق (قسمت هفتم)، تست های منتخب 79 تا 100
https://alaatv.com/c/20006
فیلم جلسه 47 - کاربرد مشتق (قسمت اول)، تست های منتخب 1 تا 11
https://alaatv.com/c/20007
فیلم جلسه 48 - کاربرد مشتق (قسمت دوم)، تست های منتخب 12 تا 23
https://alaatv.com/c/20008
فیلم جلسه 49 - کاربرد مشتق (قسمت سوم)، تست های منتخب 24 تا 34
https://alaatv.com/c/20009
فیلم جلسه 50 - کاربرد مشتق (قسمت چهارم)، تست های منتخب 35 تا 48
https://alaatv.com/c/20010
فیلم جلسه 51 - کاربرد مشتق (قسمت پنجم)، تست های منتخب 49 تا 62
https://alaatv.com/c/20011
فیلم جلسه 52 - کاربرد مشتق (قسمت ششم)، تست های منتخب 63 تا 73
https://alaatv.com/c/20012
فیلم جلسه 53 - کاربرد مشتق (قسمت هفتم)، تست های منتخب 74 تا 87
https://alaatv.com/c/20013
فیلم جلسه 54 - کاربرد مشتق (قسمت هشتم)، تست های منتخب 88 تا 97
https://alaatv.com/c/20223
فیلم جلسه 55 - کاربرد مشتق (قسمت نهم)، تست های منتخب 98 تا 106
https://alaatv.com/c/20224
فیلم جلسه 56 - کاربرد مشتق (قسمت دهم)، تست های منتخب 107 تا 114
https://alaatv.com/c/20225
فیلم جلسه 57 - کاربرد مشتق (قسمت یازدهم)، تست های منتخب 115 تا 128
https://alaatv.com/c/20230
فیلم جلسه 58 - کاربرد مشتق (قسمت دوازدهم)، تست های منتخب 129 تا 140
https://alaatv.com/c/20247
فیلم جلسه 60 - کاربرد مشتق (قسمت چهاردهم)، تست های منتخب 154 تا 170
https://alaatv.com/c/20254
فیلم جلسه 60 - کاربرد مشتق (قسمت چهاردهم)، تست های منتخب 154 تا 170
https://alaatv.com/c/20254

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی