کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 14 اذر 1401
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

رشته های دانشگاهی کشور

     

برای آشنایی دقیق با رشته های دانشگاهی (تنها منبع رسمی و مطمئن اینترنتی) ،مواد درسی و بازار کار و فعالیت از کاردانی تا دکتری تخصصی به لینک زیر مراجعه کنید:

روی این متن کلیک کنید

 

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  7 نفر
تعداد بازدید :  1065017 نفر
عنوان خبر : فیلمهای آموزشی کارگاه تست زیست کنکور.امینی راد
بازدید: 3278
درج خبر: 1398/12/07
تعداد نظر: 0

 

زیست شناسی کنکور- کارگاه نکته ها و تست - آقای محمدعلی امینی راد
 
فیلم جلسه 0 - معرفی مباحث کارگاه نکته و تست زیست کنکور
https://alaatv.com/c/17181
فیلم جلسه 1 - زیست دهم فصل اول: زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا (قسمت اول) گفتار 1: زیست شناسی چیست؟ (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16746
فیلم جلسه 2 - فصل اول زیست دهم: زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا (قسمت دوم)، گفتار 1: زیست شناسی چیست؟ (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16747
فیلم جلسه 3 - فصل اول زیست دهم: زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا (قسمت سوم)، گفتار 2: زیست شناسی نوین (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16749
فیلم جلسه 4 - فصل اول زیست دهم: زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا (قسمت چهارم)، گفتار 1: زیست شناسی چیست؟ (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/16750
فیلم جلسه 5 - فصل اول زیست دهم:زیست شناسی،دیروز،امروز و فردا(قسمت پنجم)گفتار3:زیست شناسی در خدمت انسان(قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16751
فیلم جلسه 6 - فصل اول زیست دهم: زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا (قسمت ششم)، گفتار 2: زیست شناسی نوین (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/16753
فیلم جلسه 7 - فصل اول زیست دهم:زیست شناسی،دیروز،امروز و فردا(قسمت هفتم)گفتار3:زیست شناسی در خدمت انسان(قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/16755
فیلم جلسه 8 - فصل اول زیست دهم: زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا (قسمت هشتم)، مباحث ترکیبی فصل اول
https://alaatv.com/c/16756
فیلم جلسه 9 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت اول)، گفتار 1: یاخته و بافت جانوری (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16757
فیلم جلسه 10 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت دوم)، گفتار 1: یاخته و بافت جانوری (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16759
فیلم جلسه 11 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت سوم)، گفتار 1: یاخته و بافت جانوری (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/16761
فیلم جلسه 12 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت چهارم)، گفتار 1: یاخته و بافت جانوری (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/16763
فیلم جلسه 13 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت پنجم)، گفتار 1: یاخته و بافت جانوری (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/16765
فیلم جلسه 14 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت ششم)، گفتار 2: ساختار و عملکرد لولۀ گوارش (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16767
فیلم جلسه 15 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت هفتم)، گفتار 2: ساختار و عملکرد لولۀ گوارش (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16768
فیلم جلسه 16 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت هشتم)، گفتار 2: ساختار و عملکرد لولۀ گوارش (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/16769
فیلم جلسه 17 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت نهم)، گفتار 2: ساختار و عملکرد لولۀ گوارش (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/16770
فیلم جلسه 18 - فصل دوم زیست دهم:گوارش و جذب مواد(قسمت دهم)گفتار3:جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش(قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16771
فیلم جلسه 19 - فصل دوم زیست دهم:گوارش و جذب مواد(قسمت یازدهم)گفتار3:جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش(قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16772
فیلم جلسه 20 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت دوازدهم)
https://alaatv.com/c/16774
فیلم جلسه 21 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت سیزدهم)، گفتار 4: تنوع گوارش در جانداران (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16775
فیلم جلسه 22 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت چهاردهم)، گفتار 4: تنوع گوارش در جانداران (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16777
فیلم جلسه 23 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت پانزدهم)
https://alaatv.com/c/16779
فیلم جلسه 24 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت شانزدهم)، گفتار 4: تنوع گوارش در جانداران (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/17497
فیلم جلسه 25 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت هفدهم)، مباحث ترکیبی فصل دوم
https://alaatv.com/c/17499
فیلم جلسه 26 - فصل سوم زیست دهم: تبادلات گازی (قسمت اول)، گفتار 1: سازوکار دستگاه تنفس در انسان (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17501
فیلم جلسه 27 - فصل سوم زیست دهم: تبادلات گازی (قسمت دوم)، گفتار 1: ساز و کار دستگاه تنفس در انسان (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17503
فیلم جلسه 28 - فصل سوم زیست دهم: تبادلات گازی (قسمت سوم)، گفتار 2: تهویۀ ششی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17505
فیلم جلسه 29 - فصل سوم زیست دهم: تبادلات گازی (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/17507
فیلم جلسه 30 - فصل سوم زیست دهم: تبادلات گازی (قسمت پنجم)، گفتار 2: تهویۀ ششی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/17509
فیلم جلسه 31 - فصل سوم زیست دهم: تبادلات گازی (قسمت ششم)، گفتار 3: تنوع تبادلات گازی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17511
فیلم جلسه 32 - فصل سوم زیست دهم: تبادلات گازی (قسمت هفتم)، گفتار 3: تنوع تبادلات گازی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17513
فیلم جلسه 33 - فصل سوم زیست دهم: تبادلات گازی (قسمت هشتم)، گفتار 3: تنوع تبادلات گازی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/17515
فیلم جلسه 34 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت اول)، گفتار 1: قلب (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17517
فیلم جلسه 35 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت دوم)، گفتار 1: قلب (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17519
فیلم جلسه 36 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت سوم)، گفتار 1: قلب (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/17521
فیلم جلسه 37 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت چهارم)، گفتار 1: قلب (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/17523
فیلم جلسه 38 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت پنجم)، گفتار 1: قلب (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/17525
فیلم جلسه 39 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت ششم)، گفتار 1: قلب (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/17527
فیلم جلسه 40 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت هفتم)، گفتار 2: رگ ها (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17529
فیلم جلسه 41 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت هشتم)، گفتار 2: رگ ها (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17531
فیلم جلسه 42 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت نهم)، گفتار 2: رگ (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/17533
فیلم جلسه 43 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت دهم)، گفتار 2: رگ (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/17535
فیلم جلسه 44 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت یازدهم)، گفتار 3: خون (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17537
فیلم جلسه 45 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت دوازدهم)، گفتار 3: خون (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17539
فیلم جلسه 46 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت سیزدهم)، گفتار 3: خون (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/17541
فیلم جلسه 47 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت چهاردهم)، گفتار 4: تنوع گردش مواد در جانداران (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18719
فیلم جلسه 48 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت پانزدهم) گفتار 4: تنوع گردش مواد در جانداران (قسمت د
https://alaatv.com/c/18720
فیلم جلسه 49 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت شانزدهم)
https://alaatv.com/c/18721
فیلم جلسه 50 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت هفدهم)
https://alaatv.com/c/18722
فیلم جلسه 51 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت هجدهم)، مباحث ترکیبی فصل چهارم
https://alaatv.com/c/18723
فیلم جلسه 52 - فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت اول)، گفتار 1: هم ایستایی و کلیه ها (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18724
فیلم جلسه 53 - فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت دوم)، گفتار 1: هم ایستایی و کلیه ها (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/18892
فیلم جلسه 54 - فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/18893
فیلم جلسه 55 - فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/18894
فیلم جلسه 56 - فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/18895
فیلم جلسه 57 - فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/18896
فیلم جلسه 58 - فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/18897
فیلم جلسه 59 - فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت هشتم)
https://alaatv.com/c/18898
فیلم جلسه 60 - فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت نهم)
https://alaatv.com/c/18899
فیلم جلسه 61 - فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت دهم)
https://alaatv.com/c/18900
فیلم جلسه 62 - فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت یازدهم)
https://alaatv.com/c/19095
فیلم جلسه 63 - فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت دوازدهم)، تست های ترکیبی فصل پنجم
https://alaatv.com/c/19096
فیلم جلسه 64 - فصل ششم زیست دهم: از یاخته تا گیاه (قسمت اول)، گفتار 1: ویژگی های یاخته گیاهی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/19175
فیلم جلسه 65 - فصل ششم زیست دهم: از یاخته تا گیاه (قسمت دوم)، گفتار 1: ویژگی های یاخته گیاهی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19188
فیلم جلسه 66 - فصل ششم زیست دهم: از یاخته تا گیاه (قسمت سوم)، گفتار 1: ویژگی های یاخته گیاهی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/19189
فیلم جلسه 67 - فصل ششم زیست دهم: از یاخته تا گیاه (قسمت چهارم)، گفتار 1: ویژگی های یاخته گیاهی (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/19190
فیلم جلسه 68 - فصل ششم زیست دهم: از یاخته تا گیاه (قسمت پنجم)، گفتار 1: ویژگی های یاخته گیاهی (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/19191
فیلم جلسه 69 - فصل ششم زیست دهم: از یاخته تا گیاه (قسمت ششم)، گفتار 2: سامانه بافتی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/19192
فیلم جلسه 70 - فصل ششم زیست دهم: از یاخته تا گیاه (قسمت هفتم)، گفتار 2: سامانه بافتی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19251
فیلم جلسه 71 - فصل ششم زیست دهم: از یاخته تا گیاه (قسمت هشتم)، گفتار 2: سامانه بافتی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/19252
فیلم جلسه 72 - فصل ششم زیست دهم: ساختار گیاهان (قسمت نهم)، گفتار 3: ساختار گیاهان (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/19249
فیلم جلسه 73 - فصل ششم زیست دهم: ساختار گیاهان (قسمت دهم)، گفتار 3: ساختار گیاهان (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19250
فیلم جلسه 74 - فصل ششم زیست دهم: ساختار گیاهان (قسمت یازدهم)، گفتار 3: ساختار گیاهان (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/19316
فیلم جلسه 75 - فصل ششم زیست دهم: ساختار گیاهان (قسمت دوازدهم)، گفتار 3: ساختار گیاهان (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/19317
فیلم جلسه 76 - فصل ششم زیست دهم: ساختار گیاهان (قسمت سیزدهم)، تست های ترکیبی فصل ششم
https://alaatv.com/c/19318
فیلم جلسه 77 - فصل هفتم زیست دهم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت اول)، گفتار 1: تغذیه گیاهی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/19319
فیلم جلسه 78 - فصل هفتم زیست دهم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت دوم)، گفتار 1: تغذیه گیاهی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19320
فیلم جلسه 79 - فصل هفتم زیست دهم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت سوم)، گفتار 1: تغذیه گیاهی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/19363
فیلم جلسه 80 - فصل هفتم زیست دهم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/19364
فیلم جلسه 81 - فصل هفتم زیست دهم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/19365
فیلم جلسه 82 - فصل هفتم زیست دهم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/19366
فیلم جلسه 83 - فصل هفتم زیست دهم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/19367
فیلم جلسه 84 - فصل هفتم زیست دهم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت هشتم)
https://alaatv.com/c/19369
فیلم جلسه 85 - فصل هفتم زیست دهم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت نهم)
https://alaatv.com/c/19368
فیلم جلسه 86 - فصل هفتم زیست دهم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت دهم)
https://alaatv.com/c/19492
فیلم جلسه 87 - فصل هفتم زیست دهم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت یازدهم)

https://alaatv.com/c/19493

 

فیلم جلسه 88 - فصل هفتم زیست دهم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت دوازدهم)
 
https://alaatv.com/c/19494

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی