کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 06 مرداد 1400
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

یادآوری

لینک مستقیم

پیش ثبت نام مدارس وابسته به دانشگاه بوعلی سینا

 

از مدرسه چه خبر؟

فضای سبز

کاشت بیش از 100 اصله نهال درختان میوه

کاشت و هرس و گل آرایی حیاط

مردان آفتابی
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  175 نفر
تعداد بازدید :  804673 نفر
عنوان خبر : فیلمهای آموزشی کارگاه تست زیست کنکور.امینی راد
بازدید: 2009
درج خبر: 1398/12/07
تعداد نظر: 0

 

زیست شناسی کنکور- کارگاه نکته ها و تست - آقای محمدعلی امینی راد
 
فیلم جلسه 0 - معرفی مباحث کارگاه نکته و تست زیست کنکور
https://alaatv.com/c/17181
فیلم جلسه 1 - زیست دهم فصل اول: زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا (قسمت اول) گفتار 1: زیست شناسی چیست؟ (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16746
فیلم جلسه 2 - فصل اول زیست دهم: زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا (قسمت دوم)، گفتار 1: زیست شناسی چیست؟ (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16747
فیلم جلسه 3 - فصل اول زیست دهم: زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا (قسمت سوم)، گفتار 2: زیست شناسی نوین (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16749
فیلم جلسه 4 - فصل اول زیست دهم: زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا (قسمت چهارم)، گفتار 1: زیست شناسی چیست؟ (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/16750
فیلم جلسه 5 - فصل اول زیست دهم:زیست شناسی،دیروز،امروز و فردا(قسمت پنجم)گفتار3:زیست شناسی در خدمت انسان(قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16751
فیلم جلسه 6 - فصل اول زیست دهم: زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا (قسمت ششم)، گفتار 2: زیست شناسی نوین (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/16753
فیلم جلسه 7 - فصل اول زیست دهم:زیست شناسی،دیروز،امروز و فردا(قسمت هفتم)گفتار3:زیست شناسی در خدمت انسان(قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/16755
فیلم جلسه 8 - فصل اول زیست دهم: زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا (قسمت هشتم)، مباحث ترکیبی فصل اول
https://alaatv.com/c/16756
فیلم جلسه 9 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت اول)، گفتار 1: یاخته و بافت جانوری (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16757
فیلم جلسه 10 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت دوم)، گفتار 1: یاخته و بافت جانوری (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16759
فیلم جلسه 11 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت سوم)، گفتار 1: یاخته و بافت جانوری (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/16761
فیلم جلسه 12 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت چهارم)، گفتار 1: یاخته و بافت جانوری (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/16763
فیلم جلسه 13 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت پنجم)، گفتار 1: یاخته و بافت جانوری (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/16765
فیلم جلسه 14 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت ششم)، گفتار 2: ساختار و عملکرد لولۀ گوارش (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16767
فیلم جلسه 15 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت هفتم)، گفتار 2: ساختار و عملکرد لولۀ گوارش (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16768
فیلم جلسه 16 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت هشتم)، گفتار 2: ساختار و عملکرد لولۀ گوارش (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/16769
فیلم جلسه 17 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت نهم)، گفتار 2: ساختار و عملکرد لولۀ گوارش (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/16770
فیلم جلسه 18 - فصل دوم زیست دهم:گوارش و جذب مواد(قسمت دهم)گفتار3:جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش(قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16771
فیلم جلسه 19 - فصل دوم زیست دهم:گوارش و جذب مواد(قسمت یازدهم)گفتار3:جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش(قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16772
فیلم جلسه 20 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت دوازدهم)
https://alaatv.com/c/16774
فیلم جلسه 21 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت سیزدهم)، گفتار 4: تنوع گوارش در جانداران (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16775
فیلم جلسه 22 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت چهاردهم)، گفتار 4: تنوع گوارش در جانداران (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16777
فیلم جلسه 23 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت پانزدهم)
https://alaatv.com/c/16779
فیلم جلسه 24 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت شانزدهم)، گفتار 4: تنوع گوارش در جانداران (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/17497
فیلم جلسه 25 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت هفدهم)، مباحث ترکیبی فصل دوم
https://alaatv.com/c/17499
فیلم جلسه 26 - فصل سوم زیست دهم: تبادلات گازی (قسمت اول)، گفتار 1: سازوکار دستگاه تنفس در انسان (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17501
فیلم جلسه 27 - فصل سوم زیست دهم: تبادلات گازی (قسمت دوم)، گفتار 1: ساز و کار دستگاه تنفس در انسان (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17503
فیلم جلسه 28 - فصل سوم زیست دهم: تبادلات گازی (قسمت سوم)، گفتار 2: تهویۀ ششی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17505
فیلم جلسه 29 - فصل سوم زیست دهم: تبادلات گازی (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/17507
فیلم جلسه 30 - فصل سوم زیست دهم: تبادلات گازی (قسمت پنجم)، گفتار 2: تهویۀ ششی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/17509
فیلم جلسه 31 - فصل سوم زیست دهم: تبادلات گازی (قسمت ششم)، گفتار 3: تنوع تبادلات گازی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17511
فیلم جلسه 32 - فصل سوم زیست دهم: تبادلات گازی (قسمت هفتم)، گفتار 3: تنوع تبادلات گازی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17513
فیلم جلسه 33 - فصل سوم زیست دهم: تبادلات گازی (قسمت هشتم)، گفتار 3: تنوع تبادلات گازی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/17515
فیلم جلسه 34 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت اول)، گفتار 1: قلب (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17517
فیلم جلسه 35 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت دوم)، گفتار 1: قلب (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17519
فیلم جلسه 36 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت سوم)، گفتار 1: قلب (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/17521
فیلم جلسه 37 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت چهارم)، گفتار 1: قلب (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/17523
فیلم جلسه 38 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت پنجم)، گفتار 1: قلب (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/17525
فیلم جلسه 39 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت ششم)، گفتار 1: قلب (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/17527
فیلم جلسه 40 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت هفتم)، گفتار 2: رگ ها (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17529
فیلم جلسه 41 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت هشتم)، گفتار 2: رگ ها (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17531
فیلم جلسه 42 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت نهم)، گفتار 2: رگ (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/17533
فیلم جلسه 43 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت دهم)، گفتار 2: رگ (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/17535
فیلم جلسه 44 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت یازدهم)، گفتار 3: خون (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17537
فیلم جلسه 45 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت دوازدهم)، گفتار 3: خون (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17539
فیلم جلسه 46 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت سیزدهم)، گفتار 3: خون (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/17541
فیلم جلسه 47 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت چهاردهم)، گفتار 4: تنوع گردش مواد در جانداران (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18719
فیلم جلسه 48 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت پانزدهم) گفتار 4: تنوع گردش مواد در جانداران (قسمت د
https://alaatv.com/c/18720
فیلم جلسه 49 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت شانزدهم)
https://alaatv.com/c/18721
فیلم جلسه 50 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت هفدهم)
https://alaatv.com/c/18722
فیلم جلسه 51 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت هجدهم)، مباحث ترکیبی فصل چهارم
https://alaatv.com/c/18723
فیلم جلسه 52 - فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت اول)، گفتار 1: هم ایستایی و کلیه ها (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18724
فیلم جلسه 53 - فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت دوم)، گفتار 1: هم ایستایی و کلیه ها (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/18892
فیلم جلسه 54 - فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/18893
فیلم جلسه 55 - فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/18894
فیلم جلسه 56 - فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/18895
فیلم جلسه 57 - فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/18896
فیلم جلسه 58 - فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/18897
فیلم جلسه 59 - فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت هشتم)
https://alaatv.com/c/18898
فیلم جلسه 60 - فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت نهم)
https://alaatv.com/c/18899
فیلم جلسه 61 - فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت دهم)
https://alaatv.com/c/18900
فیلم جلسه 62 - فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت یازدهم)
https://alaatv.com/c/19095
فیلم جلسه 63 - فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت دوازدهم)، تست های ترکیبی فصل پنجم
https://alaatv.com/c/19096
فیلم جلسه 64 - فصل ششم زیست دهم: از یاخته تا گیاه (قسمت اول)، گفتار 1: ویژگی های یاخته گیاهی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/19175
فیلم جلسه 65 - فصل ششم زیست دهم: از یاخته تا گیاه (قسمت دوم)، گفتار 1: ویژگی های یاخته گیاهی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19188
فیلم جلسه 66 - فصل ششم زیست دهم: از یاخته تا گیاه (قسمت سوم)، گفتار 1: ویژگی های یاخته گیاهی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/19189
فیلم جلسه 67 - فصل ششم زیست دهم: از یاخته تا گیاه (قسمت چهارم)، گفتار 1: ویژگی های یاخته گیاهی (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/19190
فیلم جلسه 68 - فصل ششم زیست دهم: از یاخته تا گیاه (قسمت پنجم)، گفتار 1: ویژگی های یاخته گیاهی (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/19191
فیلم جلسه 69 - فصل ششم زیست دهم: از یاخته تا گیاه (قسمت ششم)، گفتار 2: سامانه بافتی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/19192
فیلم جلسه 70 - فصل ششم زیست دهم: از یاخته تا گیاه (قسمت هفتم)، گفتار 2: سامانه بافتی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19251
فیلم جلسه 71 - فصل ششم زیست دهم: از یاخته تا گیاه (قسمت هشتم)، گفتار 2: سامانه بافتی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/19252
فیلم جلسه 72 - فصل ششم زیست دهم: ساختار گیاهان (قسمت نهم)، گفتار 3: ساختار گیاهان (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/19249
فیلم جلسه 73 - فصل ششم زیست دهم: ساختار گیاهان (قسمت دهم)، گفتار 3: ساختار گیاهان (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19250
فیلم جلسه 74 - فصل ششم زیست دهم: ساختار گیاهان (قسمت یازدهم)، گفتار 3: ساختار گیاهان (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/19316
فیلم جلسه 75 - فصل ششم زیست دهم: ساختار گیاهان (قسمت دوازدهم)، گفتار 3: ساختار گیاهان (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/19317
فیلم جلسه 76 - فصل ششم زیست دهم: ساختار گیاهان (قسمت سیزدهم)، تست های ترکیبی فصل ششم
https://alaatv.com/c/19318
فیلم جلسه 77 - فصل هفتم زیست دهم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت اول)، گفتار 1: تغذیه گیاهی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/19319
فیلم جلسه 78 - فصل هفتم زیست دهم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت دوم)، گفتار 1: تغذیه گیاهی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19320
فیلم جلسه 79 - فصل هفتم زیست دهم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت سوم)، گفتار 1: تغذیه گیاهی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/19363
فیلم جلسه 80 - فصل هفتم زیست دهم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/19364
فیلم جلسه 81 - فصل هفتم زیست دهم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/19365
فیلم جلسه 82 - فصل هفتم زیست دهم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/19366
فیلم جلسه 83 - فصل هفتم زیست دهم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/19367
فیلم جلسه 84 - فصل هفتم زیست دهم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت هشتم)
https://alaatv.com/c/19369
فیلم جلسه 85 - فصل هفتم زیست دهم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت نهم)
https://alaatv.com/c/19368
فیلم جلسه 86 - فصل هفتم زیست دهم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت دهم)
https://alaatv.com/c/19492
فیلم جلسه 87 - فصل هفتم زیست دهم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت یازدهم)

https://alaatv.com/c/19493

 

فیلم جلسه 88 - فصل هفتم زیست دهم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت دوازدهم)
 
https://alaatv.com/c/19494

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی