کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 14 اذر 1401
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

رشته های دانشگاهی کشور

     

برای آشنایی دقیق با رشته های دانشگاهی (تنها منبع رسمی و مطمئن اینترنتی) ،مواد درسی و بازار کار و فعالیت از کاردانی تا دکتری تخصصی به لینک زیر مراجعه کنید:

روی این متن کلیک کنید

 

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  10 نفر
تعداد بازدید :  1065056 نفر
عنوان خبر : فیلمهای آموزشی. هندسه. شامی زاده
بازدید: 1333
درج خبر: 1398/12/07
تعداد نظر: 0

 

 

هندسه - آقای رضا شامی زاده
 
فیلم جلسه 1 - فصل اول هندسه دهم: ترسیم های هندسی و استدلال (قسمت دوم)، ترسیم های هندسی
https://alaatv.com/c/16314
فیلم جلسه 2 - هندسه پایه (قسمت دوم)، نقاط همرسی در مثلث
https://alaatv.com/c/16350
فیلم جلسه 3 - فصل اول: هندسه پایه (قسمت سوم)، نامساوی ها در مثلث
https://alaatv.com/c/16354
فیلم جلسه 4 - فصل اول: هندسه پایه (قسمت چهارم)، نامساوی ها در مثلث (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16376
فیلم جلسه 5 - فصل اول: هندسه پایه (قسمت پنجم)، نامساوی ها در مثلث، مثال نقض، برهان خلف، قضیه دوشرطی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16396
فیلم جلسه 6 - فصل اول: هندسه پایه (قسمت ششم)، نامساوی ها در مثلث، مثال نقض، برهان خلف، قضیه دوشرطی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16400
فیلم جلسه 7 - فصل دوم هندسه دهم: قضیۀ تالس، تشابه و کاربردهای آن (قسمت اول)درس اول:نسبت و تناسب در هندسه(قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16438
فیلم جلسه 8 - فصل دوم هندسه دهم: قضیۀ تالس، تشابه و کاربردهای آن(قسمت دوم)درس اول:نسبت و تناسب در هندسه (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16440
فیلم جلسه 9 - فصل دوم هندسه دهم: قضیۀ تالس، تشابه و کاربردهای آن (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/16444
فیلم جلسه 10 - فصل دوم هندسه دهم: قضیۀ تالس، تشابه و کاربردهای آن (قسمت چهارم)، درس دوم: قضیۀ تالس (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16519
فیلم جلسه 11 - فصل دوم هندسه دهم: قضیۀ تالس، تشابه و کاربردهای آن (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/16591
فیلم جلسه 12 - فصل دوم هندسه دهم: قضیۀ تالس، تشابه و کاربردهای آن (قسمت ششم)، درس سوم: تشابه مثلث ها (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16628
فیلم جلسه 13 - فصل دوم هندسه دهم: قضیۀ تالس، تشابه و کاربردهای آن (قسمت هفتم)، درس سوم: تشابه مثلث ها (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/16629
فیلم جلسه 14 - فصل اول هندسه(3): ماتریس و کاربردها (قسمت اول)، ماتریس و اعمال روی ماتریس ها (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16681
فیلم جلسه 15 - ماتریس و کاربردها (قسمت دوم)، ماتریس و اعمال روی ماتریس ها (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16743
فیلم جلسه 16 - ماتریس و کاربردها (قسمت سوم)، ماتریس و اعمال روی ماتریس ها (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/16744
فیلم جلسه 17 - ماتریس و کاربردها (قسمت چهارم)، ماتریس و اعمال روی ماتریس ها (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/16901
فیلم جلسه 18 - ماتریس و کاربردها (قسمت پنجم)، وارون و دترمینان ماتریس دو در دو (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16903
فیلم جلسه 19 - ماتریس و کاربردها (قسمت ششم)، وارون ماتریس و دترمینان (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17138
فیلم جلسه 20 - ماتریس و کاربردها (قسمت هفتم)، وارون ماتریس و دترمینان (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17140
فیلم جلسه 21 - ماتریس و کاربردها (قسمت هشتم)، وارون ماتریس و دترمینان (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/17293
فیلم جلسه 22 - ماتریس و کاربردها (قسمت نهم)، وارون ماتریس و دترمینان (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/17295
فیلم جلسه 23 - ماتریس و کاربردها (قسمت دهم)، وارون ماتریس و دترمینان (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/17411
فیلم جلسه 24 - ماتریس و کاربردها (قسمت یازدهم)، وارون ماتریس و دترمینان (قسمت ششم)، حل آزمون گزینه دو19 مهر
https://alaatv.com/c/17413
فیلم جلسه 25 - ماتریس و کاربردها (قسمت دوازدهم)، دستگاه دو معادله دو مجهول
https://alaatv.com/c/17598
فیلم جلسه 26 - ماتریس و کاربردها (قسمت سیزدهم)، دترمینان، وارون، دستگاه دو معادله دو مجهول
https://alaatv.com/c/17602
فیلم جلسه 27 - ماتریس و کاربردها (قسمت چهاردهم)
https://alaatv.com/c/17666
فیلم جلسه 28 - ماتریس و کاربردها (قسمت پانزدهم)، وارون
https://alaatv.com/c/17670
فیلم جلسه 29 - چندضلعی ها (قسمت اول)، چندضلعی ها و ویژگی هایی از آن ها (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17825
فیلم جلسه 30 - چندضلعی ها (قسمت دوم)، چندضلعی ها و ویژگی هایی از آن ها (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17827
فیلم جلسه 31 - چندضلعی ها (قسمت سوم)، چندضلعی ها و ویژگی هایی از آن ها (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/18013
فیلم جلسه 32 - چندضلعی ها (قسمت چهارم)، چندضلعی ها و ویژگی هایی از آن ها (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/18015
فیلم جلسه 33 - آشنایی با مقاطع مخروطی (قسمت اول)، آشنایی با مقاطع مخروطی و مکان هندسی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18612
فیلم جلسه 34 - آشنایی با مقاطع مخروطی (قسمت دوم)، آشنایی با مقاطع مخروطی و مکان هندسی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/18613
فیلم جلسه 35 - آشنایی با مقاطع مخروطی (قسمت سوم)، آشنایی با مقاطع مخروطی و مکان هندسی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/18676
فیلم جلسه 36 - آشنایی با مقاطع مخروطی (قسمت چهارم)، آشنایی با مقاطع مخروطی و مکان هندسی (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/18677
فیلم جلسه 37 - آشنایی با مقاطع مخروطی (قسمت پنجم)، دایره (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18678
فیلم جلسه 38 - آشنایی با مقاطع مخروطی (قسمت ششم)، دایره (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/18679
فیلم جلسه 39 - آشنایی با مقاطع مخروطی (قسمت هفتم)، بیضی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/19003
فیلم جلسه 40 - آشنایی با مقاطع مخروطی (قسمت هشتم)، بیضی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19004
فیلم جلسه 41 - آشنایی با مقاطع مخروطی (قسمت نهم)، بیضی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/19113
فیلم جلسه 42 - آشنایی با مقاطع مخروطی (قسمت دهم)، بیضی (قسمت چهارم)، سهمی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/19114
فیلم جلسه 43 - آشنایی با مقاطع مخروطی (قسمت یازدهم)، سهمی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19160
فیلم جلسه 44 - آشنایی با مقاطع مخروطی (قسمت دوازدهم)، سهمی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/19171
فیلم جلسه 45 - آشنایی با مقاطع مخروطی (قسمت سیزدهم)، سهمی (قسمت چهارم)، حل آزمون کلاسی
https://alaatv.com/c/19172
فیلم جلسه 46 - بردارها (قسمت اول)، معرفی فضای ℝ2 و ℝ3 (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/19309
فیلم جلسه 47 - بردارها (قسمت دوم)، معرفی فضای ℝ2 و ℝ3 (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19310

فیلم جلسه 48 - دایره (قسمت اول)، مفاهیم اولیه و زاویه ها در دایره (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/19808

فیلم جلسه 49 - دایره (قسمت دوم)، مفاهیم اولیه و زاویه ها در دایره (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/19809

فیلم جلسه 50 - دایره (قسمت سوم)، مفاهیم اولیه و زاویه ها در دایره (قسمت سوم)

 
https://alaatv.com/c/19900

فیلم جلسه 51 - دایره (قسمت چهارم)، مفاهیم اولیه و زاویه ها در دایره (قسمت چهارم)

 
https://alaatv.com/c/19901

فیلم جلسه 52 - دایره (قسمت پنجم)، رابطه های طولی در دایره (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/19964

فیلم جلسه 53 - دایره (قسمت ششم)، رابطه های طولی در دایره (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/19965

فیلم جلسه 54 - بردارها (قسمت سوم)، بردارها در ℝ2 و ℝ3 (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/20192

فیلم جلسه 55 - بردارها (قسمت چهارم)، بردارها در ℝ2 و ℝ3 (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/20218

فیلم جلسه 56 - بردارها (قسمت پنجم)، بردارها در ℝ2 و ℝ3 (قسمت سوم)

 
https://alaatv.com/c/20219

فیلم جلسه 57 - بردارها (قسمت ششم)، ضرب داخلی دو بردار (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/20241

فیلم جلسه 58 - امتحان نهایی خرداد 99 خارج از کشور

 
https://alaatv.com/c/21193

فیلم جلسه 59 - رفع اشکال

 
https://alaatv.com/c/21194

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی