کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 07 مرداد 1400
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

یادآوری

لینک مستقیم

پیش ثبت نام مدارس وابسته به دانشگاه بوعلی سینا

 

از مدرسه چه خبر؟

فضای سبز

کاشت بیش از 100 اصله نهال درختان میوه

کاشت و هرس و گل آرایی حیاط

مردان آفتابی
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  178 نفر
تعداد بازدید :  804737 نفر
عنوان خبر : فیلمهای آموزشی. هندسه. شامی زاده
بازدید: 709
درج خبر: 1398/12/07
تعداد نظر: 0

 

 

هندسه - آقای رضا شامی زاده
 
فیلم جلسه 1 - فصل اول هندسه دهم: ترسیم های هندسی و استدلال (قسمت دوم)، ترسیم های هندسی
https://alaatv.com/c/16314
فیلم جلسه 2 - هندسه پایه (قسمت دوم)، نقاط همرسی در مثلث
https://alaatv.com/c/16350
فیلم جلسه 3 - فصل اول: هندسه پایه (قسمت سوم)، نامساوی ها در مثلث
https://alaatv.com/c/16354
فیلم جلسه 4 - فصل اول: هندسه پایه (قسمت چهارم)، نامساوی ها در مثلث (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16376
فیلم جلسه 5 - فصل اول: هندسه پایه (قسمت پنجم)، نامساوی ها در مثلث، مثال نقض، برهان خلف، قضیه دوشرطی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16396
فیلم جلسه 6 - فصل اول: هندسه پایه (قسمت ششم)، نامساوی ها در مثلث، مثال نقض، برهان خلف، قضیه دوشرطی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16400
فیلم جلسه 7 - فصل دوم هندسه دهم: قضیۀ تالس، تشابه و کاربردهای آن (قسمت اول)درس اول:نسبت و تناسب در هندسه(قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16438
فیلم جلسه 8 - فصل دوم هندسه دهم: قضیۀ تالس، تشابه و کاربردهای آن(قسمت دوم)درس اول:نسبت و تناسب در هندسه (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16440
فیلم جلسه 9 - فصل دوم هندسه دهم: قضیۀ تالس، تشابه و کاربردهای آن (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/16444
فیلم جلسه 10 - فصل دوم هندسه دهم: قضیۀ تالس، تشابه و کاربردهای آن (قسمت چهارم)، درس دوم: قضیۀ تالس (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16519
فیلم جلسه 11 - فصل دوم هندسه دهم: قضیۀ تالس، تشابه و کاربردهای آن (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/16591
فیلم جلسه 12 - فصل دوم هندسه دهم: قضیۀ تالس، تشابه و کاربردهای آن (قسمت ششم)، درس سوم: تشابه مثلث ها (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16628
فیلم جلسه 13 - فصل دوم هندسه دهم: قضیۀ تالس، تشابه و کاربردهای آن (قسمت هفتم)، درس سوم: تشابه مثلث ها (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/16629
فیلم جلسه 14 - فصل اول هندسه(3): ماتریس و کاربردها (قسمت اول)، ماتریس و اعمال روی ماتریس ها (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16681
فیلم جلسه 15 - ماتریس و کاربردها (قسمت دوم)، ماتریس و اعمال روی ماتریس ها (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16743
فیلم جلسه 16 - ماتریس و کاربردها (قسمت سوم)، ماتریس و اعمال روی ماتریس ها (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/16744
فیلم جلسه 17 - ماتریس و کاربردها (قسمت چهارم)، ماتریس و اعمال روی ماتریس ها (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/16901
فیلم جلسه 18 - ماتریس و کاربردها (قسمت پنجم)، وارون و دترمینان ماتریس دو در دو (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16903
فیلم جلسه 19 - ماتریس و کاربردها (قسمت ششم)، وارون ماتریس و دترمینان (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17138
فیلم جلسه 20 - ماتریس و کاربردها (قسمت هفتم)، وارون ماتریس و دترمینان (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17140
فیلم جلسه 21 - ماتریس و کاربردها (قسمت هشتم)، وارون ماتریس و دترمینان (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/17293
فیلم جلسه 22 - ماتریس و کاربردها (قسمت نهم)، وارون ماتریس و دترمینان (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/17295
فیلم جلسه 23 - ماتریس و کاربردها (قسمت دهم)، وارون ماتریس و دترمینان (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/17411
فیلم جلسه 24 - ماتریس و کاربردها (قسمت یازدهم)، وارون ماتریس و دترمینان (قسمت ششم)، حل آزمون گزینه دو19 مهر
https://alaatv.com/c/17413
فیلم جلسه 25 - ماتریس و کاربردها (قسمت دوازدهم)، دستگاه دو معادله دو مجهول
https://alaatv.com/c/17598
فیلم جلسه 26 - ماتریس و کاربردها (قسمت سیزدهم)، دترمینان، وارون، دستگاه دو معادله دو مجهول
https://alaatv.com/c/17602
فیلم جلسه 27 - ماتریس و کاربردها (قسمت چهاردهم)
https://alaatv.com/c/17666
فیلم جلسه 28 - ماتریس و کاربردها (قسمت پانزدهم)، وارون
https://alaatv.com/c/17670
فیلم جلسه 29 - چندضلعی ها (قسمت اول)، چندضلعی ها و ویژگی هایی از آن ها (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17825
فیلم جلسه 30 - چندضلعی ها (قسمت دوم)، چندضلعی ها و ویژگی هایی از آن ها (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17827
فیلم جلسه 31 - چندضلعی ها (قسمت سوم)، چندضلعی ها و ویژگی هایی از آن ها (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/18013
فیلم جلسه 32 - چندضلعی ها (قسمت چهارم)، چندضلعی ها و ویژگی هایی از آن ها (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/18015
فیلم جلسه 33 - آشنایی با مقاطع مخروطی (قسمت اول)، آشنایی با مقاطع مخروطی و مکان هندسی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18612
فیلم جلسه 34 - آشنایی با مقاطع مخروطی (قسمت دوم)، آشنایی با مقاطع مخروطی و مکان هندسی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/18613
فیلم جلسه 35 - آشنایی با مقاطع مخروطی (قسمت سوم)، آشنایی با مقاطع مخروطی و مکان هندسی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/18676
فیلم جلسه 36 - آشنایی با مقاطع مخروطی (قسمت چهارم)، آشنایی با مقاطع مخروطی و مکان هندسی (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/18677
فیلم جلسه 37 - آشنایی با مقاطع مخروطی (قسمت پنجم)، دایره (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18678
فیلم جلسه 38 - آشنایی با مقاطع مخروطی (قسمت ششم)، دایره (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/18679
فیلم جلسه 39 - آشنایی با مقاطع مخروطی (قسمت هفتم)، بیضی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/19003
فیلم جلسه 40 - آشنایی با مقاطع مخروطی (قسمت هشتم)، بیضی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19004
فیلم جلسه 41 - آشنایی با مقاطع مخروطی (قسمت نهم)، بیضی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/19113
فیلم جلسه 42 - آشنایی با مقاطع مخروطی (قسمت دهم)، بیضی (قسمت چهارم)، سهمی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/19114
فیلم جلسه 43 - آشنایی با مقاطع مخروطی (قسمت یازدهم)، سهمی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19160
فیلم جلسه 44 - آشنایی با مقاطع مخروطی (قسمت دوازدهم)، سهمی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/19171
فیلم جلسه 45 - آشنایی با مقاطع مخروطی (قسمت سیزدهم)، سهمی (قسمت چهارم)، حل آزمون کلاسی
https://alaatv.com/c/19172
فیلم جلسه 46 - بردارها (قسمت اول)، معرفی فضای ℝ2 و ℝ3 (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/19309
فیلم جلسه 47 - بردارها (قسمت دوم)، معرفی فضای ℝ2 و ℝ3 (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19310

فیلم جلسه 48 - دایره (قسمت اول)، مفاهیم اولیه و زاویه ها در دایره (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/19808

فیلم جلسه 49 - دایره (قسمت دوم)، مفاهیم اولیه و زاویه ها در دایره (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/19809

فیلم جلسه 50 - دایره (قسمت سوم)، مفاهیم اولیه و زاویه ها در دایره (قسمت سوم)

 
https://alaatv.com/c/19900

فیلم جلسه 51 - دایره (قسمت چهارم)، مفاهیم اولیه و زاویه ها در دایره (قسمت چهارم)

 
https://alaatv.com/c/19901

فیلم جلسه 52 - دایره (قسمت پنجم)، رابطه های طولی در دایره (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/19964

فیلم جلسه 53 - دایره (قسمت ششم)، رابطه های طولی در دایره (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/19965

فیلم جلسه 54 - بردارها (قسمت سوم)، بردارها در ℝ2 و ℝ3 (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/20192

فیلم جلسه 55 - بردارها (قسمت چهارم)، بردارها در ℝ2 و ℝ3 (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/20218

فیلم جلسه 56 - بردارها (قسمت پنجم)، بردارها در ℝ2 و ℝ3 (قسمت سوم)

 
https://alaatv.com/c/20219

فیلم جلسه 57 - بردارها (قسمت ششم)، ضرب داخلی دو بردار (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/20241

فیلم جلسه 58 - امتحان نهایی خرداد 99 خارج از کشور

 
https://alaatv.com/c/21193

فیلم جلسه 59 - رفع اشکال

 
https://alaatv.com/c/21194

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی