کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 14 اذر 1401
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

رشته های دانشگاهی کشور

     

برای آشنایی دقیق با رشته های دانشگاهی (تنها منبع رسمی و مطمئن اینترنتی) ،مواد درسی و بازار کار و فعالیت از کاردانی تا دکتری تخصصی به لینک زیر مراجعه کنید:

روی این متن کلیک کنید

 

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  16 نفر
تعداد بازدید :  1065093 نفر
عنوان خبر : فیلمهای آموزشی.گسسته . شامی زاده
بازدید: 1366
درج خبر: 1398/12/07
تعداد نظر: 0

 

گسسته - آقای رضا شامی زاده
 
فیلم جلسه 1 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت اول)، بخش پذیری، عاد کردن (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16320
فیلم جلسه 2 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت دوم)، بخش پذیری، عاد کردن (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16322
فیلم جلسه 3 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت سوم)، بخش پذیری، عاد کردن (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/16380
فیلم جلسه 4 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت چهارم)، بخش پذیری، عاد کردن (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/16384
فیلم جلسه 5 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت پنجم)، اعداد اول
https://alaatv.com/c/16454
فیلم جلسه 6 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت ششم)، بخش پذیری، عاد کردن (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/16458
فیلم جلسه 7 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت هفتم)، ب.م.م و ک.م.م
https://alaatv.com/c/16556
فیلم جلسه 8 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت هشتم)، ب.م.م
https://alaatv.com/c/16623
فیلم جلسه 9 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت نهم)، حل آزمون، ب.م.م و ک.م.م
https://alaatv.com/c/16624
فیلم جلسه 10 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت دهم)، ب.م.م و ک.م.م، حل آزمون (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16691
فیلم جلسه 11 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت یازدهم)، ب.م.م و ک.م.م، حل آزمون (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16707
فیلم جلسه 12 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت دوازدهم)، استدلال ریاضی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16931
فیلم جلسه 13 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت سیزدهم)، استدلال ریاضی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16933
فیلم جلسه 14 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت چهاردهم)، حل آزمون کلاسی
https://alaatv.com/c/17382
فیلم جلسه 15 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت پانزدهم)، حل آزمون شماره یک گزینه دو
https://alaatv.com/c/17384
فیلم جلسه 16 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت شانزدهم)، بررسی سؤالات آزمون شماره(1) گزینۀ دو
https://alaatv.com/c/17423
فیلم جلسه 17 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت هفدهم)، قضیۀ تقسیم و کاربردها (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17437
فیلم جلسه 18 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت هجدهم)، قضیۀ تقسیم و کاربردها (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17439
فیلم جلسه 19 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت نوزدهم)، هم نهشتی در اعداد صحیح (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17543
فیلم جلسه 20 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت بیستم)، هم نهشتی در اعداد صحیح (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17545
فیلم جلسه 21 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت بیست و یکم)، بررسی سؤالات آزمون شماره (2) گزینۀ دو
https://alaatv.com/c/17730
فیلم جلسه 22 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت بیست و دوم)، هم نهشتی در اعداد صحیح (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/17734
فیلم جلسه 23 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت بیست و سوم)، هم نهشتی در اعداد صحیح (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/17875
فیلم جلسه 24 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت بیست و چهارم)، هم نهشتی در اعداد صحیح (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/17877
فیلم جلسه 25 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت بیست و پنجم)، هم نهشتی در اعداد صحیح (قسمت ششم) تحلیل آزمون
https://alaatv.com/c/18035
فیلم جلسه 26 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت بیست و ششم)، هم نهشتی در اعداد صحیح (قسمت هفتم) تحلیل آزمون
https://alaatv.com/c/18037
فیلم جلسه 27 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت بیست و هفتم)، هم نهشتی در اعداد صحیح (قسمت هشتم)
https://alaatv.com/c/18111
فیلم جلسه 28 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت بیست و هشتم)، تحلیل آزمون گزینه دو، هم نهشتی در اعداد صحیح (قسمت نهم)
https://alaatv.com/c/18113
فیلم جلسه 29 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت بیست و نهم)، معادلۀ هم نهشتی و معادلۀ سیاله (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18292
فیلم جلسه 30 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت سی ام)، معادلۀ هم نهشتی و معادلۀ سیاله (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/18294
فیلم جلسه 31 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت سی و یکم)، معادلۀ هم نهشتی و معادلۀ سیاله (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/18576
فیلم جلسه 32 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت سی و دوم)، معادلۀ هم نهشتی و معادلۀ سیاله (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/18577
فیلم جلسه 33 - فصل پنجم: گراف (قسمت اول)، آشنایی با گراف (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18579
فیلم جلسه 34 - فصل پنجم: گراف (قسمت دوم)، آشنایی با گراف (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/18578
فیلم جلسه 35 - فصل پنجم: گراف (قسمت سوم)، آشنایی با گراف (قسمت سوم)، زیرگراف، گراف کامل، گراف منتظم (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18580
فیلم جلسه 36 - فصل پنجم: گراف (قسمت چهارم)، زیرگراف، گراف کامل، گراف منتظم (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/18770
فیلم جلسه 37 - فصل پنجم: گراف (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/18780
فیلم جلسه 38 - فصل پنجم: گراف (قسمت ششم)، مسیر، دور و همبندی در یک گراف (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/18782
فیلم جلسه 39 - فصل پنجم: گراف (قسمت هفتم)، مسیر، دور و همبندی در یک گراف (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/19086
فیلم جلسه 40 - فصل پنجم: گراف (قسمت هشتم)، مسیر، دور و همبندی در یک گراف (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/19087
فیلم جلسه 41 - فصل پنجم: گراف (قسمت نهم)، مسیر، دور و همبندی در یک گراف (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/19157
فیلم جلسه 42 - فصل هشتم: احتمال (قسمت اول)، فضای نمونه ای، پیشامدها و اعمال روی پیشامدها (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/19236
فیلم جلسه 43 - فصل هشتم: احتمال (قسمت دوم)، فضای نمونه ای، پیشامدها و اعمال روی پیشامدها(قسمت دوم)، احتمال رخداد...
https://alaatv.com/c/19237
فیلم جلسه 44 - فصل هشتم: احتمال (قسمت سوم)، احتمال رخداد یک پیشامد (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19275
فیلم جلسه 45 - فصل هشتم: احتمال (قسمت چهارم)، احتمال رخداد یک پیشامد (قسمت سوم)، قوانین احتمال (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/19276
فیلم جلسه 46 - فصل هشتم: احتمال (قسمت پنجم)، قوانین احتمال (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19350
فیلم جلسه 47 - فصل هشتم: احتمال (قسمت ششم)، قوانین احتمال (قسمت سوم)، احتمال غیرهم شانس (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/19351
فیلم جلسه 48 - فصل هشتم: احتمال (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/19386
فیلم جلسه 49 - فصل هشتم: احتمال (قسمت هشتم)، احتمال شرطی، قانون احتمال کل و قانون بیز (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19387

فیلم جلسه 50 - فصل هشتم: احتمال (قسمت نهم)، احتمال شرطی، قانون احتمال کل و قانون بیز (قسمت سوم)

 
https://alaatv.com/c/19614

فیلم جلسه 51 - فصل هشتم: احتمال (قسمت دهم)، پیشامدهای مستقل و وابسته

 
https://alaatv.com/c/19620

فیلم جلسه 52 - فصل هشتم: احتمال (قسمت یازدهم)، احتمال دوجمله ای

 
https://alaatv.com/c/19621

فیلم جلسه 53 - فصل سوم: آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت اول)، گزاره و گزاره نما، ترکیب فصلی و ترکیب عطفی

 
https://alaatv.com/c/19724

فیلم جلسه 54 - فصل سوم: آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت دوم)، ترکیب شرطی

 
https://alaatv.com/c/19725

فیلم جلسه 55 - فصل سوم: آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت سوم)، ترکیب دو شرطی و سورها

 
https://alaatv.com/c/19726

فیلم جلسه 56 - فصل ششم: مجموعه ها (قسمت اول)، مجموعه، زیرمجموعه و افراز (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/19759

فیلم جلسه 57 - فصل ششم: مجموعه ها (قسمت دوم)، مجموعه، زیرمجموعه و افراز (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/19787

فیلم جلسه 58 - فصل ششم: مجموعه ها (قسمت سوم)، قوانین و اعمال بین مجموعه ها (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/19788

فیلم جلسه 59 - فصل ششم: مجموعه ها (قسمت چهارم)، قوانین و اعمال بین مجموعه ها (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/19790

فیلم جلسه 60 - فصل ششم: مجموعه ها (قسمت پنجم)، ضرب دکارتی، تست های V.I.P

 
https://alaatv.com/c/19791

فیلم جلسه 61 - فصل هفتم: ترکیبیات (قسمت اول)، شمارش (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/19962

فیلم جلسه 62 - فصل هفتم: ترکیبیات (قسمت دوم)، شمارش (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/19963

فیلم جلسه 63 - فصل هفتم: ترکیبیات (قسمت سوم)، شمارش (قسمت سوم)

 
https://alaatv.com/c/20025
فیلم جلسه 64 - فصل هفتم: ترکیبیات (قسمت چهارم)، شمارش (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/20026

فیلم جلسه 65 - فصل هفتم: ترکیبیات (قسمت پنجم)، توزیع n شیء یکسان

 
https://alaatv.com/c/20027

فیلم جلسه 66 - فصل هفتم: ترکیبیات (قسمت ششم)، اصل شمول و عدم شمول (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/20028

فیلم جلسه 67 - فصل هفتم: ترکیبیات (قسمت هفتم)، اصل شمول و عدم شمول (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/20029

فیلم جلسه 68 - فصل هفتم: ترکیبیات (قسمت هشتم)، اصل شمول و عدم شمول (قسمت سوم)، تابع پوشا

 
https://alaatv.com/c/20030

فیلم جلسه 69 - فصل پنجم: گراف (قسمت دهم)، مدلسازی با گراف (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/20259

فیلم جلسه 70 - فصل پنجم: گراف (قسمت یازدهم)، مدلسازی با گراف (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/20275

فیلم جلسه 71 - فصل پنجم: گراف (قسمت دوازدهم)، مدلسازی با گراف (قسمت سوم)

 
https://alaatv.com/c/20288

فیلم جلسه 72 - فصل پنجم: گراف (قسمت سیزدهم)، مدلسازی با گراف (قسمت چهارم)

 
https://alaatv.com/c/20289

فیلم جلسه 73 - فصل پنجم: گراف (قسمت چهاردهم)، مدلسازی با گراف (قسمت پنجم)

 
https://alaatv.com/c/20290

فیلم جلسه 74 - فصل هفتم: ترکیبیات (شمارش) (قسمت اول)، مربع لاتین (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/21104

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی