کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 07 مرداد 1400
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

یادآوری

لینک مستقیم

پیش ثبت نام مدارس وابسته به دانشگاه بوعلی سینا

 

از مدرسه چه خبر؟

فضای سبز

کاشت بیش از 100 اصله نهال درختان میوه

کاشت و هرس و گل آرایی حیاط

مردان آفتابی
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  186 نفر
تعداد بازدید :  804780 نفر
عنوان خبر : فیلمهای آموزشی.گسسته . شامی زاده
بازدید: 714
درج خبر: 1398/12/07
تعداد نظر: 0

 

گسسته - آقای رضا شامی زاده
 
فیلم جلسه 1 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت اول)، بخش پذیری، عاد کردن (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16320
فیلم جلسه 2 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت دوم)، بخش پذیری، عاد کردن (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16322
فیلم جلسه 3 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت سوم)، بخش پذیری، عاد کردن (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/16380
فیلم جلسه 4 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت چهارم)، بخش پذیری، عاد کردن (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/16384
فیلم جلسه 5 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت پنجم)، اعداد اول
https://alaatv.com/c/16454
فیلم جلسه 6 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت ششم)، بخش پذیری، عاد کردن (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/16458
فیلم جلسه 7 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت هفتم)، ب.م.م و ک.م.م
https://alaatv.com/c/16556
فیلم جلسه 8 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت هشتم)، ب.م.م
https://alaatv.com/c/16623
فیلم جلسه 9 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت نهم)، حل آزمون، ب.م.م و ک.م.م
https://alaatv.com/c/16624
فیلم جلسه 10 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت دهم)، ب.م.م و ک.م.م، حل آزمون (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16691
فیلم جلسه 11 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت یازدهم)، ب.م.م و ک.م.م، حل آزمون (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16707
فیلم جلسه 12 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت دوازدهم)، استدلال ریاضی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16931
فیلم جلسه 13 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت سیزدهم)، استدلال ریاضی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16933
فیلم جلسه 14 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت چهاردهم)، حل آزمون کلاسی
https://alaatv.com/c/17382
فیلم جلسه 15 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت پانزدهم)، حل آزمون شماره یک گزینه دو
https://alaatv.com/c/17384
فیلم جلسه 16 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت شانزدهم)، بررسی سؤالات آزمون شماره(1) گزینۀ دو
https://alaatv.com/c/17423
فیلم جلسه 17 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت هفدهم)، قضیۀ تقسیم و کاربردها (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17437
فیلم جلسه 18 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت هجدهم)، قضیۀ تقسیم و کاربردها (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17439
فیلم جلسه 19 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت نوزدهم)، هم نهشتی در اعداد صحیح (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17543
فیلم جلسه 20 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت بیستم)، هم نهشتی در اعداد صحیح (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17545
فیلم جلسه 21 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت بیست و یکم)، بررسی سؤالات آزمون شماره (2) گزینۀ دو
https://alaatv.com/c/17730
فیلم جلسه 22 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت بیست و دوم)، هم نهشتی در اعداد صحیح (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/17734
فیلم جلسه 23 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت بیست و سوم)، هم نهشتی در اعداد صحیح (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/17875
فیلم جلسه 24 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت بیست و چهارم)، هم نهشتی در اعداد صحیح (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/17877
فیلم جلسه 25 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت بیست و پنجم)، هم نهشتی در اعداد صحیح (قسمت ششم) تحلیل آزمون
https://alaatv.com/c/18035
فیلم جلسه 26 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت بیست و ششم)، هم نهشتی در اعداد صحیح (قسمت هفتم) تحلیل آزمون
https://alaatv.com/c/18037
فیلم جلسه 27 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت بیست و هفتم)، هم نهشتی در اعداد صحیح (قسمت هشتم)
https://alaatv.com/c/18111
فیلم جلسه 28 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت بیست و هشتم)، تحلیل آزمون گزینه دو، هم نهشتی در اعداد صحیح (قسمت نهم)
https://alaatv.com/c/18113
فیلم جلسه 29 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت بیست و نهم)، معادلۀ هم نهشتی و معادلۀ سیاله (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18292
فیلم جلسه 30 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت سی ام)، معادلۀ هم نهشتی و معادلۀ سیاله (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/18294
فیلم جلسه 31 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت سی و یکم)، معادلۀ هم نهشتی و معادلۀ سیاله (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/18576
فیلم جلسه 32 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت سی و دوم)، معادلۀ هم نهشتی و معادلۀ سیاله (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/18577
فیلم جلسه 33 - فصل پنجم: گراف (قسمت اول)، آشنایی با گراف (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18579
فیلم جلسه 34 - فصل پنجم: گراف (قسمت دوم)، آشنایی با گراف (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/18578
فیلم جلسه 35 - فصل پنجم: گراف (قسمت سوم)، آشنایی با گراف (قسمت سوم)، زیرگراف، گراف کامل، گراف منتظم (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18580
فیلم جلسه 36 - فصل پنجم: گراف (قسمت چهارم)، زیرگراف، گراف کامل، گراف منتظم (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/18770
فیلم جلسه 37 - فصل پنجم: گراف (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/18780
فیلم جلسه 38 - فصل پنجم: گراف (قسمت ششم)، مسیر، دور و همبندی در یک گراف (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/18782
فیلم جلسه 39 - فصل پنجم: گراف (قسمت هفتم)، مسیر، دور و همبندی در یک گراف (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/19086
فیلم جلسه 40 - فصل پنجم: گراف (قسمت هشتم)، مسیر، دور و همبندی در یک گراف (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/19087
فیلم جلسه 41 - فصل پنجم: گراف (قسمت نهم)، مسیر، دور و همبندی در یک گراف (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/19157
فیلم جلسه 42 - فصل هشتم: احتمال (قسمت اول)، فضای نمونه ای، پیشامدها و اعمال روی پیشامدها (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/19236
فیلم جلسه 43 - فصل هشتم: احتمال (قسمت دوم)، فضای نمونه ای، پیشامدها و اعمال روی پیشامدها(قسمت دوم)، احتمال رخداد...
https://alaatv.com/c/19237
فیلم جلسه 44 - فصل هشتم: احتمال (قسمت سوم)، احتمال رخداد یک پیشامد (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19275
فیلم جلسه 45 - فصل هشتم: احتمال (قسمت چهارم)، احتمال رخداد یک پیشامد (قسمت سوم)، قوانین احتمال (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/19276
فیلم جلسه 46 - فصل هشتم: احتمال (قسمت پنجم)، قوانین احتمال (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19350
فیلم جلسه 47 - فصل هشتم: احتمال (قسمت ششم)، قوانین احتمال (قسمت سوم)، احتمال غیرهم شانس (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/19351
فیلم جلسه 48 - فصل هشتم: احتمال (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/19386
فیلم جلسه 49 - فصل هشتم: احتمال (قسمت هشتم)، احتمال شرطی، قانون احتمال کل و قانون بیز (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19387

فیلم جلسه 50 - فصل هشتم: احتمال (قسمت نهم)، احتمال شرطی، قانون احتمال کل و قانون بیز (قسمت سوم)

 
https://alaatv.com/c/19614

فیلم جلسه 51 - فصل هشتم: احتمال (قسمت دهم)، پیشامدهای مستقل و وابسته

 
https://alaatv.com/c/19620

فیلم جلسه 52 - فصل هشتم: احتمال (قسمت یازدهم)، احتمال دوجمله ای

 
https://alaatv.com/c/19621

فیلم جلسه 53 - فصل سوم: آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت اول)، گزاره و گزاره نما، ترکیب فصلی و ترکیب عطفی

 
https://alaatv.com/c/19724

فیلم جلسه 54 - فصل سوم: آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت دوم)، ترکیب شرطی

 
https://alaatv.com/c/19725

فیلم جلسه 55 - فصل سوم: آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت سوم)، ترکیب دو شرطی و سورها

 
https://alaatv.com/c/19726

فیلم جلسه 56 - فصل ششم: مجموعه ها (قسمت اول)، مجموعه، زیرمجموعه و افراز (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/19759

فیلم جلسه 57 - فصل ششم: مجموعه ها (قسمت دوم)، مجموعه، زیرمجموعه و افراز (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/19787

فیلم جلسه 58 - فصل ششم: مجموعه ها (قسمت سوم)، قوانین و اعمال بین مجموعه ها (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/19788

فیلم جلسه 59 - فصل ششم: مجموعه ها (قسمت چهارم)، قوانین و اعمال بین مجموعه ها (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/19790

فیلم جلسه 60 - فصل ششم: مجموعه ها (قسمت پنجم)، ضرب دکارتی، تست های V.I.P

 
https://alaatv.com/c/19791

فیلم جلسه 61 - فصل هفتم: ترکیبیات (قسمت اول)، شمارش (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/19962

فیلم جلسه 62 - فصل هفتم: ترکیبیات (قسمت دوم)، شمارش (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/19963

فیلم جلسه 63 - فصل هفتم: ترکیبیات (قسمت سوم)، شمارش (قسمت سوم)

 
https://alaatv.com/c/20025
فیلم جلسه 64 - فصل هفتم: ترکیبیات (قسمت چهارم)، شمارش (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/20026

فیلم جلسه 65 - فصل هفتم: ترکیبیات (قسمت پنجم)، توزیع n شیء یکسان

 
https://alaatv.com/c/20027

فیلم جلسه 66 - فصل هفتم: ترکیبیات (قسمت ششم)، اصل شمول و عدم شمول (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/20028

فیلم جلسه 67 - فصل هفتم: ترکیبیات (قسمت هفتم)، اصل شمول و عدم شمول (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/20029

فیلم جلسه 68 - فصل هفتم: ترکیبیات (قسمت هشتم)، اصل شمول و عدم شمول (قسمت سوم)، تابع پوشا

 
https://alaatv.com/c/20030

فیلم جلسه 69 - فصل پنجم: گراف (قسمت دهم)، مدلسازی با گراف (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/20259

فیلم جلسه 70 - فصل پنجم: گراف (قسمت یازدهم)، مدلسازی با گراف (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/20275

فیلم جلسه 71 - فصل پنجم: گراف (قسمت دوازدهم)، مدلسازی با گراف (قسمت سوم)

 
https://alaatv.com/c/20288

فیلم جلسه 72 - فصل پنجم: گراف (قسمت سیزدهم)، مدلسازی با گراف (قسمت چهارم)

 
https://alaatv.com/c/20289

فیلم جلسه 73 - فصل پنجم: گراف (قسمت چهاردهم)، مدلسازی با گراف (قسمت پنجم)

 
https://alaatv.com/c/20290

فیلم جلسه 74 - فصل هفتم: ترکیبیات (شمارش) (قسمت اول)، مربع لاتین (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/21104

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی