کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 07 مرداد 1400
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

یادآوری

لینک مستقیم

پیش ثبت نام مدارس وابسته به دانشگاه بوعلی سینا

 

از مدرسه چه خبر؟

فضای سبز

کاشت بیش از 100 اصله نهال درختان میوه

کاشت و هرس و گل آرایی حیاط

مردان آفتابی
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  186 نفر
تعداد بازدید :  804711 نفر
عنوان خبر : فیلمهای آموزشی. هندسه کنکور. ثابتی
بازدید: 844
درج خبر: 1398/12/07
تعداد نظر: 0
صفرتاصد هندسه کنکور - آقای محمدصادق ثابتی
 
فیلم جلسه 0 - معرفی صفر تا صد درس هندسه کنکور
https://alaatv.com/c/16818
فیلم جلسه 1 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت اول) آشنایی با ماتریس ها
https://alaatv.com/c/16819
فیلم جلسه 2 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت دوم) ضرب ماتریس ها
https://alaatv.com/c/16821
فیلم جلسه 3 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت سوم) نکات ضرب ماتریس ها
https://alaatv.com/c/16823
فیلم جلسه 4 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت چهارم)، حل تمرینات صفحۀ 20 کتاب درسی
https://alaatv.com/c/16824
فیلم جلسه 5 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت پنجم)، دترمینان ماتریس
https://alaatv.com/c/16826
فیلم جلسه 6 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت ششم)، وارون ماتریس و حل دستگاه
https://alaatv.com/c/16827
فیلم جلسه 7 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت هفتم)، حل تمرینات صفحۀ 30 کتاب درسی
https://alaatv.com/c/16829
فیلم جلسه 8 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت هشتم)، حل تست ماتریس و دترمینان (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16830
فیلم جلسه 9 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت نهم)، حل تست ماتریس و دترمینان (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17547
فیلم جلسه 10 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت اول)، مکان هندسی و برش مخروط
https://alaatv.com/c/17549
فیلم جلسه 11 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت دوم)، حل تمرینات کتاب درسی صفحۀ 39
https://alaatv.com/c/17551
فیلم جلسه 12 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت سوم)، دایره (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17586
فیلم جلسه 13 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت چهارم)، دایره (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17590
فیلم جلسه 14 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت پنجم)، دایره (قسمت سوم)، تحلیل سؤالات صفحۀ 46 کتاب
https://alaatv.com/c/17831
فیلم جلسه 15 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت ششم)، حل تست مکان هندسی
https://alaatv.com/c/17975
فیلم جلسه 16 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت هفتم)، حل تست دایره (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17979
فیلم جلسه 17 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت هشتم)، حل تست دایره (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17981
فیلم جلسه 18 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت نهم)، حل تست دایره (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/17983
فیلم جلسه 19 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت دهم)، بیضی: مفاهیم و پارامترها
https://alaatv.com/c/18270
فیلم جلسه 20 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت یازدهم)، بیضی: حل تمرین های صفحۀ 57 کتاب درسی
https://alaatv.com/c/18272
فیلم جلسه 21 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت دوازدهم)، سهمی: مفاهیم و پارامتر (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18793
فیلم جلسه 22 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت سیزدهم)، سهمی: مفاهیم و پارامتر (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/18794
فیلم جلسه 23 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت چهاردهم)، سهمی: حل تمرینات صفحات 58 و 59
https://alaatv.com/c/18909
فیلم جلسه 24 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت پانزدهم)، حل تست بیضی: تست های 1 تا 13
https://alaatv.com/c/19037
فیلم جلسه 25 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت شانزدهم)، حل تست بیضی: تست های 14 تا 23
https://alaatv.com/c/19038
فیلم جلسه 26 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت هفدهم)، حل تست بیضی: تست های 24 تا 40
https://alaatv.com/c/19039
فیلم جلسه 27 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت هجدهم)، حل تست سهمی: تست های 1 تا 12
https://alaatv.com/c/19500
فیلم جلسه 28 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت نوزدهم)، حل تست سهمی: تست های 13 تا 21
https://alaatv.com/c/19501
فیلم جلسه 29 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت بیستم)، حل تست سهمی: تست های 22 تا 31
https://alaatv.com/c/19502

فیلم جلسه 30 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت بیست و یکم)، حل تست سهمی: تست های 32 تا 40

 
https://alaatv.com/c/19534

فیلم جلسه 31 - فصل سوم هندسه(3): بردارها (قسمت اول)، معرفی فضای R3 (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/19682

فیلم جلسه 32 - فصل سوم هندسه(3): بردارها (قسمت دوم)، معرفی فضای R3 (قسمت دوم)، محورها و صفحات اصلی

 
https://alaatv.com/c/19694

فیلم جلسه 33 - فصل سوم هندسه(3): بردارها (قسمت سوم)، معرفی فضای R3 (قسمت سوم)، معادلات خط و صفحه

 
https://alaatv.com/c/19695

فیلم جلسه 34 - فصل سوم هندسه(3): بردارها (قسمت چهارم)، خواص بردار (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/19752

فیلم جلسه 35 - فصل سوم هندسه(3): بردارها (قسمت پنجم)، خواص بردار (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/19753

فیلم جلسه 36 - فصل سوم هندسه(3): بردارها (قسمت ششم)، ضرب داخلی دو بردار (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/19754

فیلم جلسه 37 - فصل سوم هندسه(3): بردارها (قسمت هفتم)، ضرب داخلی دو بردار (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/19770

فیلم جلسه 38 - فصل سوم هندسه(3): بردارها (قسمت هشتم)، ضرب خارجی دو بردار (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/19866

فیلم جلسه 39 - فصل سوم هندسه(3): بردارها (قسمت نهم)، ضرب خارجی دو بردار (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/19872

فیلم جلسه 40 - فصل سوم هندسه(3): بردارها (قسمت دهم)، ضرب مختلط سه بردار

 
https://alaatv.com/c/19881

فیلم جلسه 41 - فصل سوم هندسه(3): بردارها (قسمت یازدهم)، حل تمرینات صفحۀ 84 کتاب درسی (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/19882

فیلم جلسه 42 - فصل سوم هندسه(3): بردارها (قسمت دوازدهم)، حل تمرینات صفحۀ 84 کتاب درسی (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/19947

فیلم جلسه 43 - فصل سوم هندسه(3): بردارها (قسمت سیزدهم)، حل تست بردار مقدماتی: تست های 1 تا 12

 
https://alaatv.com/c/19948

فیلم جلسه 44 - فصل سوم هندسه(3): بردارها (قسمت چهاردهم)، حل تست بردار مقدماتی: تست های 13 تا 24

 
https://alaatv.com/c/19949

فیلم جلسه 45 - فصل سوم هندسه(3): بردارها (قسمت پانزدهم)، حل تست بردار مقدماتی: تست های 25 تا 31

 
https://alaatv.com/c/19950

فیلم جلسه 46 - فصل سوم هندسه(3): بردارها (قسمت شانزدهم)، حل تست بردار مقدماتی: تست های 32 تا 40

 
https://alaatv.com/c/19951

فیلم جلسه 47 - فصل سوم هندسه(3): بردارها (قسمت هفدهم)، حل تست ضرب بردارها: تست های 1 تا 7

 
https://alaatv.com/c/20037

فیلم جلسه 48 - فصل سوم هندسه(3): بردارها (قسمت هجدهم)، حل تست ضرب بردارها: تست های 8 تا 18

 
https://alaatv.com/c/20038

فیلم جلسه 49 - فصل سوم هندسه(3): بردارها (قسمت نوزدهم)، حل تست ضرب بردارها: تست های 19 تا 30

 
https://alaatv.com/c/20039

فیلم جلسه 50 - فصل سوم هندسه(3): بردارها (قسمت بیستم)، حل تست ضرب بردارها: تست های 31 تا 39

 
https://alaatv.com/c/20040

فیلم جلسه 51 - فصل سوم هندسه(3): بردارها (قسمت بیست و یکم)، حل تست ضرب بردارها: تست های 40 تا 50

 
https://alaatv.com/c/20041

فیلم جلسه 52 - هندسه پایه: قضیه تالس و تشابه (قسمت اول)، حل تست تالس و تشابه: تست های 1 تا 7

 
https://alaatv.com/c/20436

فیلم جلسه 53 - هندسه پایه: قضیه تالس و تشابه (قسمت دوم)، حل تست تالس و تشابه: تست های 8 تا 16

 
https://alaatv.com/c/20437

فیلم جلسه 54 - هندسه پایه: قضیه تالس و تشابه (قسمت سوم)، حل تست تالس و تشابه: تست های 17 تا 29

 
https://alaatv.com/c/20438

فیلم جلسه 55 - هندسه پایه: قضیه تالس و تشابه (قسمت چهارم)، حل تست تالس و تشابه: تست های 30 تا 40

 
https://alaatv.com/c/20439

فیلم جلسه 56 - هندسه پایه: چند ضلعی ها (قسمت اول)، حل تست چند ضلعی: تست های 1 تا 7

 
https://alaatv.com/c/20498

فیلم جلسه 57 - هندسه پایه: چند ضلعی ها (قسمت دوم)، حل تست چند ضلعی: تست های 8 تا 12

 
https://alaatv.com/c/20500

فیلم جلسه 58 - هندسه پایه: چند ضلعی ها (قسمت سوم)، حل تست چند ضلعی: تست های 13 تا 24

 
https://alaatv.com/c/20507

فیلم جلسه 59 - هندسه پایه: چند ضلعی ها (قسمت چهارم)، حل تست چند ضلعی: تست های 25 تا 32

 
https://alaatv.com/c/20508

فیلم جلسه 60 - هندسه پایه: چند ضلعی ها (قسمت پنجم)، حل تست چند ضلعی: تست های 33 تا 40

 
https://alaatv.com/c/20509

فیلم جلسه 61 - هندسه پایه: استدلال و ترسیم (قسمت اول)، حل تست استدلال و ترسیم: تست های 1 تا 5

 
https://alaatv.com/c/20596

فیلم جلسه 62 - هندسه پایه: استدلال و ترسیم (قسمت دوم)، حل تست استدلال و ترسیم: تست های 6 تا 12

 
https://alaatv.com/c/20597

فیلم جلسه 63 - هندسه پایه: استدلال و ترسیم (قسمت سوم)، حل تست استدلال و ترسیم: تست های 13 تا 22

 
https://alaatv.com/c/20703

فیلم جلسه 64 - هندسه پایه: استدلال و ترسیم (قسمت چهارم)، حل تست استدلال و ترسیم: تست های 23 تا 39

 
https://alaatv.com/c/20704

فیلم جلسه 65 - هندسه پایه: روابط طولی و زاویه در دایره (قسمت اول)، مرور مباحث اولیه

 
https://alaatv.com/c/20705

فیلم جلسه 66 - هندسه پایه: روابط طولی و زاویه در دایره (قسمت دوم)، حل تست دایره پایه: تست های 1 تا 7

 
https://alaatv.com/c/20706

فیلم جلسه 67 - هندسه پایه: روابط طولی و زاویه در دایره (قسمت سوم)، حل تست دایره پایه: تست های 8 تا 15

 
https://alaatv.com/c/20736

فیلم جلسه 68 - هندسه پایه: روابط طولی و زاویه در دایره (قسمت چهارم)، حل تست دایره پایه: تست های 16 تا 24

 
https://alaatv.com/c/20737

فیلم جلسه 69 - هندسه پایه: دایره محیطی و محاطی (قسمت اول)، حل تست دایره پایه: تست های 25 تا 26

 
https://alaatv.com/c/20766

فیلم جلسه 70 - هندسه پایه: دایره محیطی و محاطی (قسمت دوم)، حل تست دایره پایه: تست های 27 تا 31

 
https://alaatv.com/c/20767

فیلم جلسه 71 - هندسه پایه: مماس مشترک دو دایره، حل تست دایره پایه: تست های 32 تا 35

 
https://alaatv.com/c/20768

فیلم جلسه 72 - هندسه پایه: روابط طولی و زاویه در دایره (قسمت پنجم)، حل تست دایره پایه: تست های 36 تا 46

 
https://alaatv.com/c/20864
فیلم جلسه 73 - هندسه پایه: تبدیلات هندسی (قسمت اول)، حل تست تجانس و دوران: تست های 1 تا 6
https://alaatv.com/c/20865

فیلم جلسه 74 - هندسه پایه: تبدیلات هندسی (قسمت دوم)، حل تست بازتاب محوری و انتقال: تست های 7 تا 13

 
https://alaatv.com/c/20866

فیلم جلسه 75 - هندسه پایه: تبدیلات هندسی (قسمت سوم)، حل تست تبدیلات هندسی: تست های 14 تا 27

 
https://alaatv.com/c/20867

فیلم جلسه 76 - هندسه پایه: تبدیلات هندسی (قسمت چهارم)، حل تست تبدیلات هندسی: تست های 28 تا 39

 
https://alaatv.com/c/20868

فیلم جلسه 77 - هندسه پایه: تبدیلات هندسی (قسمت پنجم)، حل تست کوتاه ترین مسیر: تست های 40 تا 50

 
https://alaatv.com/c/20869

فیلم جلسه 78 - هندسه پایه: روابط طولی (قسمت اول)، یاد آوری میانه و نمیساز، حل تست 1 و 2

 
https://alaatv.com/c/20870

فیلم جلسه 79 - هندسه پایه: روابط طولی (قسمت دوم)، یاد آوری قانون سینوس ها و کسینوس ها، حل تست 3 تا 9

 
https://alaatv.com/c/20871

فیلم جلسه 80 - هندسه پایه: روابط طولی (قسمت سوم)، حل تست روابط طولی: 10 تا 19

 
https://alaatv.com/c/20872

فیلم جلسه 81 - هندسه پایه: روابط طولی (قسمت چهارم)، حل تست روابط طولی: 20 تا 27

 
https://alaatv.com/c/20873

فیلم جلسه 82 - هندسه پایه: روابط طولی (قسمت پنجم)، حل تست روابط طولی: 28 تا 34

 
https://alaatv.com/c/20874

فیلم جلسه 83 - هندسه پایه: روابط طولی (قسمت ششم)، حل تست روابط طولی: 35 تا 46

 
https://alaatv.com/c/20875

 

 


نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی