کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 14 اذر 1401
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

رشته های دانشگاهی کشور

     

برای آشنایی دقیق با رشته های دانشگاهی (تنها منبع رسمی و مطمئن اینترنتی) ،مواد درسی و بازار کار و فعالیت از کاردانی تا دکتری تخصصی به لینک زیر مراجعه کنید:

روی این متن کلیک کنید

 

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  11 نفر
تعداد بازدید :  1065039 نفر
عنوان خبر : فیلمهای آموزشی. هندسه کنکور. ثابتی
بازدید: 2000
درج خبر: 1398/12/07
تعداد نظر: 0
صفرتاصد هندسه کنکور - آقای محمدصادق ثابتی
 
فیلم جلسه 0 - معرفی صفر تا صد درس هندسه کنکور
https://alaatv.com/c/16818
فیلم جلسه 1 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت اول) آشنایی با ماتریس ها
https://alaatv.com/c/16819
فیلم جلسه 2 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت دوم) ضرب ماتریس ها
https://alaatv.com/c/16821
فیلم جلسه 3 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت سوم) نکات ضرب ماتریس ها
https://alaatv.com/c/16823
فیلم جلسه 4 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت چهارم)، حل تمرینات صفحۀ 20 کتاب درسی
https://alaatv.com/c/16824
فیلم جلسه 5 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت پنجم)، دترمینان ماتریس
https://alaatv.com/c/16826
فیلم جلسه 6 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت ششم)، وارون ماتریس و حل دستگاه
https://alaatv.com/c/16827
فیلم جلسه 7 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت هفتم)، حل تمرینات صفحۀ 30 کتاب درسی
https://alaatv.com/c/16829
فیلم جلسه 8 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت هشتم)، حل تست ماتریس و دترمینان (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16830
فیلم جلسه 9 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت نهم)، حل تست ماتریس و دترمینان (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17547
فیلم جلسه 10 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت اول)، مکان هندسی و برش مخروط
https://alaatv.com/c/17549
فیلم جلسه 11 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت دوم)، حل تمرینات کتاب درسی صفحۀ 39
https://alaatv.com/c/17551
فیلم جلسه 12 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت سوم)، دایره (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17586
فیلم جلسه 13 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت چهارم)، دایره (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17590
فیلم جلسه 14 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت پنجم)، دایره (قسمت سوم)، تحلیل سؤالات صفحۀ 46 کتاب
https://alaatv.com/c/17831
فیلم جلسه 15 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت ششم)، حل تست مکان هندسی
https://alaatv.com/c/17975
فیلم جلسه 16 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت هفتم)، حل تست دایره (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17979
فیلم جلسه 17 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت هشتم)، حل تست دایره (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17981
فیلم جلسه 18 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت نهم)، حل تست دایره (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/17983
فیلم جلسه 19 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت دهم)، بیضی: مفاهیم و پارامترها
https://alaatv.com/c/18270
فیلم جلسه 20 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت یازدهم)، بیضی: حل تمرین های صفحۀ 57 کتاب درسی
https://alaatv.com/c/18272
فیلم جلسه 21 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت دوازدهم)، سهمی: مفاهیم و پارامتر (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18793
فیلم جلسه 22 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت سیزدهم)، سهمی: مفاهیم و پارامتر (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/18794
فیلم جلسه 23 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت چهاردهم)، سهمی: حل تمرینات صفحات 58 و 59
https://alaatv.com/c/18909
فیلم جلسه 24 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت پانزدهم)، حل تست بیضی: تست های 1 تا 13
https://alaatv.com/c/19037
فیلم جلسه 25 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت شانزدهم)، حل تست بیضی: تست های 14 تا 23
https://alaatv.com/c/19038
فیلم جلسه 26 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت هفدهم)، حل تست بیضی: تست های 24 تا 40
https://alaatv.com/c/19039
فیلم جلسه 27 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت هجدهم)، حل تست سهمی: تست های 1 تا 12
https://alaatv.com/c/19500
فیلم جلسه 28 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت نوزدهم)، حل تست سهمی: تست های 13 تا 21
https://alaatv.com/c/19501
فیلم جلسه 29 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت بیستم)، حل تست سهمی: تست های 22 تا 31
https://alaatv.com/c/19502

فیلم جلسه 30 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت بیست و یکم)، حل تست سهمی: تست های 32 تا 40

 
https://alaatv.com/c/19534

فیلم جلسه 31 - فصل سوم هندسه(3): بردارها (قسمت اول)، معرفی فضای R3 (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/19682

فیلم جلسه 32 - فصل سوم هندسه(3): بردارها (قسمت دوم)، معرفی فضای R3 (قسمت دوم)، محورها و صفحات اصلی

 
https://alaatv.com/c/19694

فیلم جلسه 33 - فصل سوم هندسه(3): بردارها (قسمت سوم)، معرفی فضای R3 (قسمت سوم)، معادلات خط و صفحه

 
https://alaatv.com/c/19695

فیلم جلسه 34 - فصل سوم هندسه(3): بردارها (قسمت چهارم)، خواص بردار (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/19752

فیلم جلسه 35 - فصل سوم هندسه(3): بردارها (قسمت پنجم)، خواص بردار (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/19753

فیلم جلسه 36 - فصل سوم هندسه(3): بردارها (قسمت ششم)، ضرب داخلی دو بردار (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/19754

فیلم جلسه 37 - فصل سوم هندسه(3): بردارها (قسمت هفتم)، ضرب داخلی دو بردار (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/19770

فیلم جلسه 38 - فصل سوم هندسه(3): بردارها (قسمت هشتم)، ضرب خارجی دو بردار (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/19866

فیلم جلسه 39 - فصل سوم هندسه(3): بردارها (قسمت نهم)، ضرب خارجی دو بردار (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/19872

فیلم جلسه 40 - فصل سوم هندسه(3): بردارها (قسمت دهم)، ضرب مختلط سه بردار

 
https://alaatv.com/c/19881

فیلم جلسه 41 - فصل سوم هندسه(3): بردارها (قسمت یازدهم)، حل تمرینات صفحۀ 84 کتاب درسی (قسمت اول)

 
https://alaatv.com/c/19882

فیلم جلسه 42 - فصل سوم هندسه(3): بردارها (قسمت دوازدهم)، حل تمرینات صفحۀ 84 کتاب درسی (قسمت دوم)

 
https://alaatv.com/c/19947

فیلم جلسه 43 - فصل سوم هندسه(3): بردارها (قسمت سیزدهم)، حل تست بردار مقدماتی: تست های 1 تا 12

 
https://alaatv.com/c/19948

فیلم جلسه 44 - فصل سوم هندسه(3): بردارها (قسمت چهاردهم)، حل تست بردار مقدماتی: تست های 13 تا 24

 
https://alaatv.com/c/19949

فیلم جلسه 45 - فصل سوم هندسه(3): بردارها (قسمت پانزدهم)، حل تست بردار مقدماتی: تست های 25 تا 31

 
https://alaatv.com/c/19950

فیلم جلسه 46 - فصل سوم هندسه(3): بردارها (قسمت شانزدهم)، حل تست بردار مقدماتی: تست های 32 تا 40

 
https://alaatv.com/c/19951

فیلم جلسه 47 - فصل سوم هندسه(3): بردارها (قسمت هفدهم)، حل تست ضرب بردارها: تست های 1 تا 7

 
https://alaatv.com/c/20037

فیلم جلسه 48 - فصل سوم هندسه(3): بردارها (قسمت هجدهم)، حل تست ضرب بردارها: تست های 8 تا 18

 
https://alaatv.com/c/20038

فیلم جلسه 49 - فصل سوم هندسه(3): بردارها (قسمت نوزدهم)، حل تست ضرب بردارها: تست های 19 تا 30

 
https://alaatv.com/c/20039

فیلم جلسه 50 - فصل سوم هندسه(3): بردارها (قسمت بیستم)، حل تست ضرب بردارها: تست های 31 تا 39

 
https://alaatv.com/c/20040

فیلم جلسه 51 - فصل سوم هندسه(3): بردارها (قسمت بیست و یکم)، حل تست ضرب بردارها: تست های 40 تا 50

 
https://alaatv.com/c/20041

فیلم جلسه 52 - هندسه پایه: قضیه تالس و تشابه (قسمت اول)، حل تست تالس و تشابه: تست های 1 تا 7

 
https://alaatv.com/c/20436

فیلم جلسه 53 - هندسه پایه: قضیه تالس و تشابه (قسمت دوم)، حل تست تالس و تشابه: تست های 8 تا 16

 
https://alaatv.com/c/20437

فیلم جلسه 54 - هندسه پایه: قضیه تالس و تشابه (قسمت سوم)، حل تست تالس و تشابه: تست های 17 تا 29

 
https://alaatv.com/c/20438

فیلم جلسه 55 - هندسه پایه: قضیه تالس و تشابه (قسمت چهارم)، حل تست تالس و تشابه: تست های 30 تا 40

 
https://alaatv.com/c/20439

فیلم جلسه 56 - هندسه پایه: چند ضلعی ها (قسمت اول)، حل تست چند ضلعی: تست های 1 تا 7

 
https://alaatv.com/c/20498

فیلم جلسه 57 - هندسه پایه: چند ضلعی ها (قسمت دوم)، حل تست چند ضلعی: تست های 8 تا 12

 
https://alaatv.com/c/20500

فیلم جلسه 58 - هندسه پایه: چند ضلعی ها (قسمت سوم)، حل تست چند ضلعی: تست های 13 تا 24

 
https://alaatv.com/c/20507

فیلم جلسه 59 - هندسه پایه: چند ضلعی ها (قسمت چهارم)، حل تست چند ضلعی: تست های 25 تا 32

 
https://alaatv.com/c/20508

فیلم جلسه 60 - هندسه پایه: چند ضلعی ها (قسمت پنجم)، حل تست چند ضلعی: تست های 33 تا 40

 
https://alaatv.com/c/20509

فیلم جلسه 61 - هندسه پایه: استدلال و ترسیم (قسمت اول)، حل تست استدلال و ترسیم: تست های 1 تا 5

 
https://alaatv.com/c/20596

فیلم جلسه 62 - هندسه پایه: استدلال و ترسیم (قسمت دوم)، حل تست استدلال و ترسیم: تست های 6 تا 12

 
https://alaatv.com/c/20597

فیلم جلسه 63 - هندسه پایه: استدلال و ترسیم (قسمت سوم)، حل تست استدلال و ترسیم: تست های 13 تا 22

 
https://alaatv.com/c/20703

فیلم جلسه 64 - هندسه پایه: استدلال و ترسیم (قسمت چهارم)، حل تست استدلال و ترسیم: تست های 23 تا 39

 
https://alaatv.com/c/20704

فیلم جلسه 65 - هندسه پایه: روابط طولی و زاویه در دایره (قسمت اول)، مرور مباحث اولیه

 
https://alaatv.com/c/20705

فیلم جلسه 66 - هندسه پایه: روابط طولی و زاویه در دایره (قسمت دوم)، حل تست دایره پایه: تست های 1 تا 7

 
https://alaatv.com/c/20706

فیلم جلسه 67 - هندسه پایه: روابط طولی و زاویه در دایره (قسمت سوم)، حل تست دایره پایه: تست های 8 تا 15

 
https://alaatv.com/c/20736

فیلم جلسه 68 - هندسه پایه: روابط طولی و زاویه در دایره (قسمت چهارم)، حل تست دایره پایه: تست های 16 تا 24

 
https://alaatv.com/c/20737

فیلم جلسه 69 - هندسه پایه: دایره محیطی و محاطی (قسمت اول)، حل تست دایره پایه: تست های 25 تا 26

 
https://alaatv.com/c/20766

فیلم جلسه 70 - هندسه پایه: دایره محیطی و محاطی (قسمت دوم)، حل تست دایره پایه: تست های 27 تا 31

 
https://alaatv.com/c/20767

فیلم جلسه 71 - هندسه پایه: مماس مشترک دو دایره، حل تست دایره پایه: تست های 32 تا 35

 
https://alaatv.com/c/20768

فیلم جلسه 72 - هندسه پایه: روابط طولی و زاویه در دایره (قسمت پنجم)، حل تست دایره پایه: تست های 36 تا 46

 
https://alaatv.com/c/20864
فیلم جلسه 73 - هندسه پایه: تبدیلات هندسی (قسمت اول)، حل تست تجانس و دوران: تست های 1 تا 6
https://alaatv.com/c/20865

فیلم جلسه 74 - هندسه پایه: تبدیلات هندسی (قسمت دوم)، حل تست بازتاب محوری و انتقال: تست های 7 تا 13

 
https://alaatv.com/c/20866

فیلم جلسه 75 - هندسه پایه: تبدیلات هندسی (قسمت سوم)، حل تست تبدیلات هندسی: تست های 14 تا 27

 
https://alaatv.com/c/20867

فیلم جلسه 76 - هندسه پایه: تبدیلات هندسی (قسمت چهارم)، حل تست تبدیلات هندسی: تست های 28 تا 39

 
https://alaatv.com/c/20868

فیلم جلسه 77 - هندسه پایه: تبدیلات هندسی (قسمت پنجم)، حل تست کوتاه ترین مسیر: تست های 40 تا 50

 
https://alaatv.com/c/20869

فیلم جلسه 78 - هندسه پایه: روابط طولی (قسمت اول)، یاد آوری میانه و نمیساز، حل تست 1 و 2

 
https://alaatv.com/c/20870

فیلم جلسه 79 - هندسه پایه: روابط طولی (قسمت دوم)، یاد آوری قانون سینوس ها و کسینوس ها، حل تست 3 تا 9

 
https://alaatv.com/c/20871

فیلم جلسه 80 - هندسه پایه: روابط طولی (قسمت سوم)، حل تست روابط طولی: 10 تا 19

 
https://alaatv.com/c/20872

فیلم جلسه 81 - هندسه پایه: روابط طولی (قسمت چهارم)، حل تست روابط طولی: 20 تا 27

 
https://alaatv.com/c/20873

فیلم جلسه 82 - هندسه پایه: روابط طولی (قسمت پنجم)، حل تست روابط طولی: 28 تا 34

 
https://alaatv.com/c/20874

فیلم جلسه 83 - هندسه پایه: روابط طولی (قسمت ششم)، حل تست روابط طولی: 35 تا 46

 
https://alaatv.com/c/20875

 

 


نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی