کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 06 مرداد 1400
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

یادآوری

لینک مستقیم

پیش ثبت نام مدارس وابسته به دانشگاه بوعلی سینا

 

از مدرسه چه خبر؟

فضای سبز

کاشت بیش از 100 اصله نهال درختان میوه

کاشت و هرس و گل آرایی حیاط

مردان آفتابی
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  180 نفر
تعداد بازدید :  804679 نفر
عنوان خبر : فیلمهای آموزشی. گسسته کنکور.ثابتی
بازدید: 761
درج خبر: 1398/12/07
تعداد نظر: 0

 

صفرتاصد گسسته کنکور - آقای محمدصادق ثابتی
فیلم جلسه 0 - راهنمای استفاده از فیلم های صفر تا صد گسسته
https://alaatv.com/c/17169
فیلم جلسه 1 - نظریۀ اعداد (قسمت اول) انواع استدلال (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16842
فیلم جلسه 2 - نظریۀ اعداد (قسمت دوم) انواع استدلال (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16844
فیلم جلسه 3 - نظریۀ اعداد (قسمت سوم) انواع استدلال (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/16845
فیلم جلسه 4 - نظریۀ اعداد (قسمت چهارم) انواع استدلال (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/16861
فیلم جلسه 5 - نظریۀ اعداد (قسمت پنجم) عاد کردن (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16863
فیلم جلسه 6 - نظریۀ اعداد (قسمت ششم)، عاد کردن (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16864
فیلم جلسه 7 - نظریۀ اعداد (قسمت هفتم)، ب.م.م (بزرگترین مقسوم علیه مشترک)
https://alaatv.com/c/16866
فیلم جلسه 8 - نظریۀ اعداد (قسمت هشتم)، ب.م.م (بزرگترین مقسوم علیه مشترک) و ک.م.م (کوچکترین مضرب مشترک)
https://alaatv.com/c/16867
فیلم جلسه 9 - نظریۀ اعداد (قسمت نهم)، قضیۀ تقسیم
https://alaatv.com/c/16869
فیلم جلسه 10 - نظریۀ اعداد (قسمت دهم)، همنهشتی: مفاهیم اولیه
https://alaatv.com/c/16871
فیلم جلسه 11 - نظریۀ اعداد (قسمت یازدهم)، همنهشتی: قضیه فِرما
https://alaatv.com/c/17622
فیلم جلسه 12 - نظریۀ اعداد (قسمت دوازدهم)، همنهشتی: بخش پذیری بر اعداد خاص
https://alaatv.com/c/17702
فیلم جلسه 13 - نظریۀ اعداد (قسمت سیزدهم)،همنهشتی: رقم یکان و روزهای هفته
https://alaatv.com/c/17835
فیلم جلسه 14 - نظریۀ اعداد (قسمت چهاردهم)، همنهشتی: حل معادله
https://alaatv.com/c/17845
فیلم جلسه 15 - نظریۀ اعداد (قسمت پانزدهم)، همنهشتی: معادلۀ سیاله
https://alaatv.com/c/18007
فیلم جلسه 16 - نظریۀ اعداد (قسمت شانزدهم)، تست زنی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18047
فیلم جلسه 17 - نظریۀ اعداد (قسمت هفدهم)، تست زنی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/18178
فیلم جلسه 18 - نظریۀ اعداد (قسمت هجدهم)، تست زنی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/18221
فیلم جلسه 19 - نظریۀ اعداد (قسمت نوزدهم)، تست زنی (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/18222
فیلم جلسه 20 - نظریۀ اعداد (قسمت بیستم)، تست زنی (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/18223
فیلم جلسه 21 - نظریۀ اعداد (قسمت بیست و یکم)، تست زنی (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/18225
فیلم جلسه 22 - گراف و مدلسازی (قسمت اول)، معرفی گراف (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18629
فیلم جلسه 23 - گراف و مدلسازی (قسمت دوم)، معرفی گراف (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/18630
فیلم جلسه 24 - گراف و مدلسازی (قسمت سوم)، معرفی گراف (قسمت سوم)، مسیر و دور
https://alaatv.com/c/18949
فیلم جلسه 25 - گراف و مدلسازی (قسمت چهارم)، معرفی گراف (قسمت چهارم)، نکات Pn, Cn, Kp
https://alaatv.com/c/18950
فیلم جلسه 26 - گراف و مدلسازی (قسمت پنجم)، معرفی گراف (قسمت پنجم)، حل تمرینات صفحات 41 و 42 کتاب درسی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/19204
فیلم جلسه 27 - گراف و مدلسازی (قسمت ششم)، معرفی گراف (قسمت ششم)، حل تمرینات صفحات 41 و 42 کتاب درسی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19205
فیلم جلسه 28 - گراف مقدماتی (قسمت اول)، تست های 1 الی 17
https://alaatv.com/c/19262
فیلم جلسه 29 - گراف مقدماتی (قسمت دوم)، تست های 18 الی 37
https://alaatv.com/c/19264
فیلم جلسه 30 - گراف مقدماتی (قسمت سوم)، تست های 38 الی 51
https://alaatv.com/c/19267
فیلم جلسه 31 - گراف مقدماتی (قسمت چهارم)، تست های 52 الی 65
https://alaatv.com/c/19268
فیلم جلسه 32 - مدلسازی با گراف (قسمت اول)، تعاریف احاطه گری (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/19485
فیلم جلسه 33 - مدلسازی با گراف (قسمت دوم)، تعاریف احاطه گری (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19486
فیلم جلسه 34 - مدلسازی با گراف (قسمت سوم)، حل تمرینات صفحۀ 52 و 53 کتاب درسی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/19696
فیلم جلسه 35 - مدلسازی با گراف (قسمت چهارم)، حل تمرینات صفحۀ 52 و 53 کتاب درسی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19697
فیلم جلسه 36 - مدلسازی با گراف (قسمت پنجم)، تست های 1 تا 19
https://alaatv.com/c/19720
فیلم جلسه 37 - مدلسازی با گراف (قسمت ششم)، تست های 20 تا 35
https://alaatv.com/c/19721
فیلم جلسه 38 - ترکیبیات (قسمت اول)، مباحثی در ترکیبیات (یادآوری و تکمیل) (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/19722
فیلم جلسه 39 - ترکیبیات (قسمت دوم)، مباحثی در ترکیبیات (یادآوری و تکمیل) (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19723
فیلم جلسه 40 - ترکیبیات (قسمت سوم)، مباحثی در ترکیبیات (مسئله گل فروش) (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/19874
فیلم جلسه 41 - ترکیبیات (قسمت چهارم)، مباحثی در ترکیبیات (مسئله گل فروش) (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19885
فیلم جلسه 42 - ترکیبیات (قسمت پنجم)، مباحثی در ترکیبیات (مربع های لاتین)
https://alaatv.com/c/19910
فیلم جلسه 43 - ترکیبیات (قسمت ششم)، مباحثی در ترکیبیات (کاربرد مربع های لاتین متعامد)
https://alaatv.com/c/19942
فیلم جلسه 44 - ترکیبیات (قسمت هفتم)، حل تمرینات صفحۀ 72 و 73 کتاب درسی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/19943
فیلم جلسه 45 - ترکیبیات (قسمت هشتم)، حل تمرینات صفحۀ 72 و 73 کتاب درسی (قسمت دوم)
 
https://alaatv.com/c/19944
فیلم جلسه 46 - ترکیبیات (قسمت نهم)، اصل شمول و عدم شمول (قسمت اول)
 
https://alaatv.com/c/19945
فیلم جلسه 47 - ترکیبیات (قسمت دهم)، اصل شمول و عدم شمول (قسمت دوم)
 
https://alaatv.com/c/19946
فیلم جلسه 48 - ترکیبیات (قسمت یازدهم)، تعداد تابع پوشا و یک به یک
 
https://alaatv.com/c/20046
فیلم جلسه 49 - ترکیبیات (قسمت دوازدهم)، اصل لانه کبوتری (قسمت اول)
 
https://alaatv.com/c/20047
فیلم جلسه 50 - ترکیبیات (قسمت سیزدهم)، اصل لانه کبوتری (قسمت دوم)
 
https://alaatv.com/c/20147
فیلم جلسه 51 - ترکیبیات (قسمت چهاردهم)، حل تمرینات صفحۀ 84 کتاب درسی (قسمت اول)
 
https://alaatv.com/c/20148
فیلم جلسه 52 - ترکیبیات (قسمت پانزدهم)، حل تمرینات صفحۀ 84 کتاب درسی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/20149
فیلم جلسه 53 - ترکیبیات (قسمت شانزدهم)، حل تست های 1 تا 9
 
https://alaatv.com/c/20150
فیلم جلسه 54 - ترکیبیات (قسمت هفدهم)، حل تست های 10 تا 21
 
https://alaatv.com/c/20151
فیلم جلسه 55 - ترکیبیات (قسمت هجدهم)، حل تست های 22 تا 38
 
https://alaatv.com/c/20152
فیلم جلسه 56 - ترکیبیات (قسمت نوزدهم)، حل تست های 39 تا 47
 
https://alaatv.com/c/20396
فیلم جلسه 57 - ترکیبیات (قسمت بیستم)، اصول شمارش و لانه کبوتری، حل تست های 1 تا 14
 
https://alaatv.com/c/20404
فیلم جلسه 58 - ترکیبیات (قسمت بیست و یکم)، اصول شمارش و لانه کبوتری، حل تست های 15 تا 26
 
https://alaatv.com/c/20400
فیلم جلسه 59 - ترکیبیات (قسمت بیست و دوم)، اصول شمارش و لانه کبوتری، حل تست های 27 تا 35
 
https://alaatv.com/c/20401
فیلم جلسه 60 - آمار و احتمال (قسمت اول)، مجموعه ها، حل تست های 1 تا 5
 
https://alaatv.com/c/20399
فیلم جلسه 61 - آمار و احتمال (قسمت دوم)، مجموعه ها، حل تست های 6 تا 15
 
https://alaatv.com/c/20462
فیلم جلسه 62 - آمار و احتمال (قسمت سوم)، مجموعه ها، حل تست های 16 تا 23
 
https://alaatv.com/c/20501
فیلم جلسه 63 - آمار و احتمال (قسمت چهارم)، مجموعه ها، حل تست های 24 تا 30
 
https://alaatv.com/c/20510
فیلم جلسه 64 - آمار و احتمال (قسمت پنجم)، افراز مجموعه ها، حل تست های 1 تا 7
 
https://alaatv.com/c/20511
فیلم جلسه 65 - آمار و احتمال (قسمت ششم)، مبانی ریاضی منطق، حل تست های 1 تا 2
 
https://alaatv.com/c/20552
فیلم جلسه 66 - آمار و احتمال (قسمت هفتم)، مبانی ریاضی منطق، حل تست های 3 تا 11
 
https://alaatv.com/c/20553
فیلم جلسه 67 - آمار و احتمال (قسمت هشتم)، مبانی ریاضی منطق، حل تست های 12 تا 18
 
https://alaatv.com/c/20554
فیلم جلسه 68 - آمار و احتمال (قسمت نهم)، مرور مبانی احتمال
 
https://alaatv.com/c/20628
فیلم جلسه 69 - آمار و احتمال (قسمت دهم)، مبانی احتمال، حل تست های 1 تا 8
 
https://alaatv.com/c/20629
فیلم جلسه 70 - آمار و احتمال (قسمت یازدهم) مبانی احتمال، حل تست های 9 تا 17
 
https://alaatv.com/c/20630
فیلم جلسه 71 - آمار و احتمال (قسمت دوازدهم) مبانی احتمال، حل تست های 18 تا 27
 
https://alaatv.com/c/20631
فیلم جلسه 72 - آمار و احتمال (قسمت سیزدهم) مبانی احتمال، حل تست های 28 تا 39
 
https://alaatv.com/c/20632
فیلم جلسه 73 - آمار و احتمال (قسمت چهاردهم)، احتمال ثانویه حل تست های 1 تا 7
 
https://alaatv.com/c/20738
فیلم جلسه 74 - آمار و احتمال (قسمت پانزدهم)، احتمال ثانویه حل تست های 8 تا 13
 
https://alaatv.com/c/20739
فیلم جلسه 75 - آمار و احتمال (قسمت شانزدهم)، احتمال ثانویه حل تست های 14 تا 22
 
https://alaatv.com/c/20740
فیلم جلسه 76 - آمار و احتمال (قسمت هفدهم)، احتمال ثانویه حل تست های 23 تا 38
 
https://alaatv.com/c/20815
فیلم جلسه 77 - آمار و احتمال (قسمت هجدهم)، احتمال ثانویه حل تست های 39 تا 46
 
https://alaatv.com/c/20816
فیلم جلسه 78 - آمار و احتمال (قسمت نوزدهم)، احتمال ثانویه حل تست های 47 تا 60
 
https://alaatv.com/c/20817

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی