کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 14 اذر 1401
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

رشته های دانشگاهی کشور

     

برای آشنایی دقیق با رشته های دانشگاهی (تنها منبع رسمی و مطمئن اینترنتی) ،مواد درسی و بازار کار و فعالیت از کاردانی تا دکتری تخصصی به لینک زیر مراجعه کنید:

روی این متن کلیک کنید

 

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  11 نفر
تعداد بازدید :  1065021 نفر
عنوان خبر : فیلمهای آموزشی. گسسته کنکور.ثابتی
بازدید: 1466
درج خبر: 1398/12/07
تعداد نظر: 0

 

صفرتاصد گسسته کنکور - آقای محمدصادق ثابتی
فیلم جلسه 0 - راهنمای استفاده از فیلم های صفر تا صد گسسته
https://alaatv.com/c/17169
فیلم جلسه 1 - نظریۀ اعداد (قسمت اول) انواع استدلال (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16842
فیلم جلسه 2 - نظریۀ اعداد (قسمت دوم) انواع استدلال (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16844
فیلم جلسه 3 - نظریۀ اعداد (قسمت سوم) انواع استدلال (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/16845
فیلم جلسه 4 - نظریۀ اعداد (قسمت چهارم) انواع استدلال (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/16861
فیلم جلسه 5 - نظریۀ اعداد (قسمت پنجم) عاد کردن (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16863
فیلم جلسه 6 - نظریۀ اعداد (قسمت ششم)، عاد کردن (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16864
فیلم جلسه 7 - نظریۀ اعداد (قسمت هفتم)، ب.م.م (بزرگترین مقسوم علیه مشترک)
https://alaatv.com/c/16866
فیلم جلسه 8 - نظریۀ اعداد (قسمت هشتم)، ب.م.م (بزرگترین مقسوم علیه مشترک) و ک.م.م (کوچکترین مضرب مشترک)
https://alaatv.com/c/16867
فیلم جلسه 9 - نظریۀ اعداد (قسمت نهم)، قضیۀ تقسیم
https://alaatv.com/c/16869
فیلم جلسه 10 - نظریۀ اعداد (قسمت دهم)، همنهشتی: مفاهیم اولیه
https://alaatv.com/c/16871
فیلم جلسه 11 - نظریۀ اعداد (قسمت یازدهم)، همنهشتی: قضیه فِرما
https://alaatv.com/c/17622
فیلم جلسه 12 - نظریۀ اعداد (قسمت دوازدهم)، همنهشتی: بخش پذیری بر اعداد خاص
https://alaatv.com/c/17702
فیلم جلسه 13 - نظریۀ اعداد (قسمت سیزدهم)،همنهشتی: رقم یکان و روزهای هفته
https://alaatv.com/c/17835
فیلم جلسه 14 - نظریۀ اعداد (قسمت چهاردهم)، همنهشتی: حل معادله
https://alaatv.com/c/17845
فیلم جلسه 15 - نظریۀ اعداد (قسمت پانزدهم)، همنهشتی: معادلۀ سیاله
https://alaatv.com/c/18007
فیلم جلسه 16 - نظریۀ اعداد (قسمت شانزدهم)، تست زنی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18047
فیلم جلسه 17 - نظریۀ اعداد (قسمت هفدهم)، تست زنی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/18178
فیلم جلسه 18 - نظریۀ اعداد (قسمت هجدهم)، تست زنی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/18221
فیلم جلسه 19 - نظریۀ اعداد (قسمت نوزدهم)، تست زنی (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/18222
فیلم جلسه 20 - نظریۀ اعداد (قسمت بیستم)، تست زنی (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/18223
فیلم جلسه 21 - نظریۀ اعداد (قسمت بیست و یکم)، تست زنی (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/18225
فیلم جلسه 22 - گراف و مدلسازی (قسمت اول)، معرفی گراف (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18629
فیلم جلسه 23 - گراف و مدلسازی (قسمت دوم)، معرفی گراف (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/18630
فیلم جلسه 24 - گراف و مدلسازی (قسمت سوم)، معرفی گراف (قسمت سوم)، مسیر و دور
https://alaatv.com/c/18949
فیلم جلسه 25 - گراف و مدلسازی (قسمت چهارم)، معرفی گراف (قسمت چهارم)، نکات Pn, Cn, Kp
https://alaatv.com/c/18950
فیلم جلسه 26 - گراف و مدلسازی (قسمت پنجم)، معرفی گراف (قسمت پنجم)، حل تمرینات صفحات 41 و 42 کتاب درسی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/19204
فیلم جلسه 27 - گراف و مدلسازی (قسمت ششم)، معرفی گراف (قسمت ششم)، حل تمرینات صفحات 41 و 42 کتاب درسی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19205
فیلم جلسه 28 - گراف مقدماتی (قسمت اول)، تست های 1 الی 17
https://alaatv.com/c/19262
فیلم جلسه 29 - گراف مقدماتی (قسمت دوم)، تست های 18 الی 37
https://alaatv.com/c/19264
فیلم جلسه 30 - گراف مقدماتی (قسمت سوم)، تست های 38 الی 51
https://alaatv.com/c/19267
فیلم جلسه 31 - گراف مقدماتی (قسمت چهارم)، تست های 52 الی 65
https://alaatv.com/c/19268
فیلم جلسه 32 - مدلسازی با گراف (قسمت اول)، تعاریف احاطه گری (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/19485
فیلم جلسه 33 - مدلسازی با گراف (قسمت دوم)، تعاریف احاطه گری (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19486
فیلم جلسه 34 - مدلسازی با گراف (قسمت سوم)، حل تمرینات صفحۀ 52 و 53 کتاب درسی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/19696
فیلم جلسه 35 - مدلسازی با گراف (قسمت چهارم)، حل تمرینات صفحۀ 52 و 53 کتاب درسی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19697
فیلم جلسه 36 - مدلسازی با گراف (قسمت پنجم)، تست های 1 تا 19
https://alaatv.com/c/19720
فیلم جلسه 37 - مدلسازی با گراف (قسمت ششم)، تست های 20 تا 35
https://alaatv.com/c/19721
فیلم جلسه 38 - ترکیبیات (قسمت اول)، مباحثی در ترکیبیات (یادآوری و تکمیل) (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/19722
فیلم جلسه 39 - ترکیبیات (قسمت دوم)، مباحثی در ترکیبیات (یادآوری و تکمیل) (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19723
فیلم جلسه 40 - ترکیبیات (قسمت سوم)، مباحثی در ترکیبیات (مسئله گل فروش) (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/19874
فیلم جلسه 41 - ترکیبیات (قسمت چهارم)، مباحثی در ترکیبیات (مسئله گل فروش) (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19885
فیلم جلسه 42 - ترکیبیات (قسمت پنجم)، مباحثی در ترکیبیات (مربع های لاتین)
https://alaatv.com/c/19910
فیلم جلسه 43 - ترکیبیات (قسمت ششم)، مباحثی در ترکیبیات (کاربرد مربع های لاتین متعامد)
https://alaatv.com/c/19942
فیلم جلسه 44 - ترکیبیات (قسمت هفتم)، حل تمرینات صفحۀ 72 و 73 کتاب درسی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/19943
فیلم جلسه 45 - ترکیبیات (قسمت هشتم)، حل تمرینات صفحۀ 72 و 73 کتاب درسی (قسمت دوم)
 
https://alaatv.com/c/19944
فیلم جلسه 46 - ترکیبیات (قسمت نهم)، اصل شمول و عدم شمول (قسمت اول)
 
https://alaatv.com/c/19945
فیلم جلسه 47 - ترکیبیات (قسمت دهم)، اصل شمول و عدم شمول (قسمت دوم)
 
https://alaatv.com/c/19946
فیلم جلسه 48 - ترکیبیات (قسمت یازدهم)، تعداد تابع پوشا و یک به یک
 
https://alaatv.com/c/20046
فیلم جلسه 49 - ترکیبیات (قسمت دوازدهم)، اصل لانه کبوتری (قسمت اول)
 
https://alaatv.com/c/20047
فیلم جلسه 50 - ترکیبیات (قسمت سیزدهم)، اصل لانه کبوتری (قسمت دوم)
 
https://alaatv.com/c/20147
فیلم جلسه 51 - ترکیبیات (قسمت چهاردهم)، حل تمرینات صفحۀ 84 کتاب درسی (قسمت اول)
 
https://alaatv.com/c/20148
فیلم جلسه 52 - ترکیبیات (قسمت پانزدهم)، حل تمرینات صفحۀ 84 کتاب درسی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/20149
فیلم جلسه 53 - ترکیبیات (قسمت شانزدهم)، حل تست های 1 تا 9
 
https://alaatv.com/c/20150
فیلم جلسه 54 - ترکیبیات (قسمت هفدهم)، حل تست های 10 تا 21
 
https://alaatv.com/c/20151
فیلم جلسه 55 - ترکیبیات (قسمت هجدهم)، حل تست های 22 تا 38
 
https://alaatv.com/c/20152
فیلم جلسه 56 - ترکیبیات (قسمت نوزدهم)، حل تست های 39 تا 47
 
https://alaatv.com/c/20396
فیلم جلسه 57 - ترکیبیات (قسمت بیستم)، اصول شمارش و لانه کبوتری، حل تست های 1 تا 14
 
https://alaatv.com/c/20404
فیلم جلسه 58 - ترکیبیات (قسمت بیست و یکم)، اصول شمارش و لانه کبوتری، حل تست های 15 تا 26
 
https://alaatv.com/c/20400
فیلم جلسه 59 - ترکیبیات (قسمت بیست و دوم)، اصول شمارش و لانه کبوتری، حل تست های 27 تا 35
 
https://alaatv.com/c/20401
فیلم جلسه 60 - آمار و احتمال (قسمت اول)، مجموعه ها، حل تست های 1 تا 5
 
https://alaatv.com/c/20399
فیلم جلسه 61 - آمار و احتمال (قسمت دوم)، مجموعه ها، حل تست های 6 تا 15
 
https://alaatv.com/c/20462
فیلم جلسه 62 - آمار و احتمال (قسمت سوم)، مجموعه ها، حل تست های 16 تا 23
 
https://alaatv.com/c/20501
فیلم جلسه 63 - آمار و احتمال (قسمت چهارم)، مجموعه ها، حل تست های 24 تا 30
 
https://alaatv.com/c/20510
فیلم جلسه 64 - آمار و احتمال (قسمت پنجم)، افراز مجموعه ها، حل تست های 1 تا 7
 
https://alaatv.com/c/20511
فیلم جلسه 65 - آمار و احتمال (قسمت ششم)، مبانی ریاضی منطق، حل تست های 1 تا 2
 
https://alaatv.com/c/20552
فیلم جلسه 66 - آمار و احتمال (قسمت هفتم)، مبانی ریاضی منطق، حل تست های 3 تا 11
 
https://alaatv.com/c/20553
فیلم جلسه 67 - آمار و احتمال (قسمت هشتم)، مبانی ریاضی منطق، حل تست های 12 تا 18
 
https://alaatv.com/c/20554
فیلم جلسه 68 - آمار و احتمال (قسمت نهم)، مرور مبانی احتمال
 
https://alaatv.com/c/20628
فیلم جلسه 69 - آمار و احتمال (قسمت دهم)، مبانی احتمال، حل تست های 1 تا 8
 
https://alaatv.com/c/20629
فیلم جلسه 70 - آمار و احتمال (قسمت یازدهم) مبانی احتمال، حل تست های 9 تا 17
 
https://alaatv.com/c/20630
فیلم جلسه 71 - آمار و احتمال (قسمت دوازدهم) مبانی احتمال، حل تست های 18 تا 27
 
https://alaatv.com/c/20631
فیلم جلسه 72 - آمار و احتمال (قسمت سیزدهم) مبانی احتمال، حل تست های 28 تا 39
 
https://alaatv.com/c/20632
فیلم جلسه 73 - آمار و احتمال (قسمت چهاردهم)، احتمال ثانویه حل تست های 1 تا 7
 
https://alaatv.com/c/20738
فیلم جلسه 74 - آمار و احتمال (قسمت پانزدهم)، احتمال ثانویه حل تست های 8 تا 13
 
https://alaatv.com/c/20739
فیلم جلسه 75 - آمار و احتمال (قسمت شانزدهم)، احتمال ثانویه حل تست های 14 تا 22
 
https://alaatv.com/c/20740
فیلم جلسه 76 - آمار و احتمال (قسمت هفدهم)، احتمال ثانویه حل تست های 23 تا 38
 
https://alaatv.com/c/20815
فیلم جلسه 77 - آمار و احتمال (قسمت هجدهم)، احتمال ثانویه حل تست های 39 تا 46
 
https://alaatv.com/c/20816
فیلم جلسه 78 - آمار و احتمال (قسمت نوزدهم)، احتمال ثانویه حل تست های 47 تا 60
 
https://alaatv.com/c/20817

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی