کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 07 مرداد 1400
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

یادآوری

لینک مستقیم

پیش ثبت نام مدارس وابسته به دانشگاه بوعلی سینا

 

از مدرسه چه خبر؟

فضای سبز

کاشت بیش از 100 اصله نهال درختان میوه

کاشت و هرس و گل آرایی حیاط

مردان آفتابی
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  177 نفر
تعداد بازدید :  804745 نفر
عنوان خبر : فیلمهای آموزشی. فیزیک. کازرانیان
بازدید: 1917
درج خبر: 1398/12/07
تعداد نظر: 0

 

فیزیک - آقای پرویز  کازرا نیان 
 
فیلم جلسه 45 - فصل اول فیزیک دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت اول) - مفاهیم مسافت ، جا به جایی ، تندی و سرعت
https://alaatv.com/c/8061
فیلم جلسه 46 - فصل اول فیزیک دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت دوم)، نمودارهای حرکتی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8062
فیلم جلسه 47 - فصل اول فیزیک دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت سوم)، نمودار حرکتی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8063
فیلم جلسه 48 - فصل اول فیزیک دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت چهارم)، نمودار سرعت -زمان
https://alaatv.com/c/8102
فیلم جلسه 49 - فصل اول فیزیک دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت پنجم) نمودار شتاب - زمان
https://alaatv.com/c/8103
فیلم جلسه 50 - فصل اول فیزیک دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت ششم) نمودارهای حزکتی (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/8104
فیلم جلسه 51 - فصل اول فیزیک دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت هفتم) روابط فیزیکی حرکت
https://alaatv.com/c/8105
فیلم جلسه 52 - فصل اول فیزیک دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت هشتم) حرکت بر خط راست
https://alaatv.com/c/8106
فیلم جلسه 53 - فصل اول فیزیک دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت نهم) ،زمان به هم رسیدن دو متحرک
https://alaatv.com/c/8108
فیلم جلسه 54 - فصل اول فیزیک دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت دهم)، سقوط آزاد اجسام (مختص رشتۀ ریاضی)
https://alaatv.com/c/8109
فیلم جلسه 55 - فصل اول فیزیک دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت یازدهم) ،حل تست های جامع (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8110
فیلم جلسه 56 - فصل اول فیزیک دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت دوازدهم)، حل تست های جامع (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8111
فیلم جلسه 57 - فصل دوم فیزیک دوازدهم: دینامیک (قسمت اول)، معرفی نیروها
https://alaatv.com/c/8210
فیلم جلسه 58 - فصل دوم فیزیک دوازدهم: دینامیک (قسمت دوم)، قوانین نیوتن (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8211
فیلم جلسه 59 - فصل دوم فیزیک دوازدهم: دینامیک (قسمت سوم)، قوانین نیوتن (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8219
فیلم جلسه 60 - فصل دوم فیزیک دوازدهم: دینامیک (قسمت چهارم)، تکانه
https://alaatv.com/c/8220
فیلم جلسه 61 - فصل دوم فیزیک دوازدهم: دینامیک (قسمت پنجم)،حرکت دایره ای (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8254
فیلم جلسه 62 - فصل دوم فیزیک دوازدهم: دینامیک (قسمت ششم)، حرکت دایره ای (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8255
فیلم جلسه 63 - فصل دوم فیزیک دوازدهم: دینامیک (قسمت هفتم)، حرکت دایره ای (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8259
فیلم جلسه 64 - فصل دوم فیزیک دوازدهم: دینامیک (قسمت هشتم)، تست های جامع (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8260
فیلم جلسه 65 - فصل دوم فیزیک دوازدهم: دینامیک (قسمت نهم)، تست های جامع (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8261
فیلم جلسه 66 - فصل سوم فیزیک دوازدهم: حرکت نوسانی (قسمت اول)، بررسی حرکت نوسانی و معادلۀ نوسان
https://alaatv.com/c/8386
فیلم جلسه 67 - فصل سوم فیزیک دوازدهم: حرکت نوسانی (قسمت دوم)، انرژی نوسانگر
https://alaatv.com/c/8387
فیلم جلسه 68 - فصل سوم فیزیک دوازدهم: حرکت نوسانی (قسمت سوم)، آونگ ساده
https://alaatv.com/c/8408
فیلم جلسه 69 - فصل سوم فیزیک دوازدهم: حرکت نوسانی (قسمت چهارم)، موج و انواع آن
https://alaatv.com/c/8428
فیلم جلسه 70 - فصل سوم فیزیک دوازدهم: حرکت نوسانی (قسمت پنجم)، ادامه موج
https://alaatv.com/c/8459
فیلم جلسه 71 - فصل سوم فیزیک دوازدهم: حرکت نوسانی (قسمت ششم)، امواج عرضی الکترومغناطیسی
https://alaatv.com/c/8460
فیلم جلسه 72 - فصل سوم فیزیک دوازدهم: حرکت نوسانی(قسمت7)، امواج عرضی الکترومغناطیسی(قسمت2)، امواج طولی- صوتی(قسمت1)
https://alaatv.com/c/8518
فیلم جلسه 73 - فصل سوم فیزیک دوازدهم: حرکت نوسانی (قسمت هشتم)، امواج طولی- صوتی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8519
فیلم جلسه 74 - حل تست های جامع نوسان و موج (قسمت اول)، حل تست های 1 الی 7
https://alaatv.com/c/8669
فیلم جلسه 75 - حل تست جامع نوسان و موج (قسمت دوم)، حل تست های 8 الی 28
https://alaatv.com/c/8672
فیلم جلسه 76 - حل تست های جامع نوسان و موج (قسمت سوم)،حل تست های 28 الی 41
https://alaatv.com/c/8682
فیلم جلسه 77 - رفع اشکال سوال پرسیده شده در انجمن آلاء - نوسان
https://alaatv.com/c/8667
فیلم جلسه 78 - فصل سوم فیزیک دوازدهم: نوسان و موج (قسمت نهم)، ادراک شنوایی و اثر دوپلر
https://alaatv.com/c/8668
فیلم جلسه 79 - فصل چهارم فیزیک دوازدهم: بر هم کنش های موج (قسمت اول)، بازتاب، شکست موج (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8685
فیلم جلسه 80 - فصل چهارم فیزیک دوازدهم: برهم کنش های موج (قسمت دوم)، شکست موج (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8856
فیلم جلسه 81 - فصل چهارم فیزیک دوازدهم: برهم کنش های موج (قسمت سوم)، پراش و امواج ایستاده
https://alaatv.com/c/8843
فیلم جلسه 82 - فصل چهارم فیزیک دوازدهم: برهم کنش های موج (قسمت چهارم)، قوانین تار مرتعش
https://alaatv.com/c/8844
فیلم جلسه 83 - فصل چهارم فیزیک دوازدهم: برهم کنش های موج (قسمت پنجم)، تست های جامع (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8878
فیلم جلسه 84 - فصل چهارم فیزیک دوازدهم: برهم کنش های موج (قسمت ششم)، تست های جامع (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8879
فیلم جلسه 85 - فصل پنجم فیزیک دوازدهم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت اول)، فوتوالکتریک (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8921
فیلم جلسه 86 - فصل پنجم فیزیک دوازدهم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت دوم)، فوتوالکتریک (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8922
فیلم جلسه 87 - فصل پنجم فیزیک دوازدهم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت سوم)، طیف اتمی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8956
فیلم جلسه 88 - فصل پنجم فیزیک دوازدهم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت چهارم)، طیف اتمی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8957
فیلم جلسه 89 - فصل پنجم فیزیک دوازدهم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت پنجم)، تست های جامع
https://alaatv.com/c/9000
فیلم جلسه 90 - فصل ششم فیزیک دوازدهم: ساختار هسته، نیروی هسته ای
https://alaatv.com/c/9001
فیلم جلسه 91 - حل سوالات کنکور 97 داخل کشور (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/9011

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی