کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 14 اذر 1401
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

رشته های دانشگاهی کشور

     

برای آشنایی دقیق با رشته های دانشگاهی (تنها منبع رسمی و مطمئن اینترنتی) ،مواد درسی و بازار کار و فعالیت از کاردانی تا دکتری تخصصی به لینک زیر مراجعه کنید:

روی این متن کلیک کنید

 

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  11 نفر
تعداد بازدید :  1065063 نفر
عنوان خبر : فیلمهای آموزشی. فیزیک. کازرانیان
بازدید: 3571
درج خبر: 1398/12/07
تعداد نظر: 0

 

فیزیک - آقای پرویز  کازرا نیان 
 
فیلم جلسه 45 - فصل اول فیزیک دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت اول) - مفاهیم مسافت ، جا به جایی ، تندی و سرعت
https://alaatv.com/c/8061
فیلم جلسه 46 - فصل اول فیزیک دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت دوم)، نمودارهای حرکتی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8062
فیلم جلسه 47 - فصل اول فیزیک دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت سوم)، نمودار حرکتی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8063
فیلم جلسه 48 - فصل اول فیزیک دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت چهارم)، نمودار سرعت -زمان
https://alaatv.com/c/8102
فیلم جلسه 49 - فصل اول فیزیک دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت پنجم) نمودار شتاب - زمان
https://alaatv.com/c/8103
فیلم جلسه 50 - فصل اول فیزیک دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت ششم) نمودارهای حزکتی (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/8104
فیلم جلسه 51 - فصل اول فیزیک دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت هفتم) روابط فیزیکی حرکت
https://alaatv.com/c/8105
فیلم جلسه 52 - فصل اول فیزیک دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت هشتم) حرکت بر خط راست
https://alaatv.com/c/8106
فیلم جلسه 53 - فصل اول فیزیک دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت نهم) ،زمان به هم رسیدن دو متحرک
https://alaatv.com/c/8108
فیلم جلسه 54 - فصل اول فیزیک دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت دهم)، سقوط آزاد اجسام (مختص رشتۀ ریاضی)
https://alaatv.com/c/8109
فیلم جلسه 55 - فصل اول فیزیک دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت یازدهم) ،حل تست های جامع (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8110
فیلم جلسه 56 - فصل اول فیزیک دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت دوازدهم)، حل تست های جامع (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8111
فیلم جلسه 57 - فصل دوم فیزیک دوازدهم: دینامیک (قسمت اول)، معرفی نیروها
https://alaatv.com/c/8210
فیلم جلسه 58 - فصل دوم فیزیک دوازدهم: دینامیک (قسمت دوم)، قوانین نیوتن (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8211
فیلم جلسه 59 - فصل دوم فیزیک دوازدهم: دینامیک (قسمت سوم)، قوانین نیوتن (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8219
فیلم جلسه 60 - فصل دوم فیزیک دوازدهم: دینامیک (قسمت چهارم)، تکانه
https://alaatv.com/c/8220
فیلم جلسه 61 - فصل دوم فیزیک دوازدهم: دینامیک (قسمت پنجم)،حرکت دایره ای (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8254
فیلم جلسه 62 - فصل دوم فیزیک دوازدهم: دینامیک (قسمت ششم)، حرکت دایره ای (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8255
فیلم جلسه 63 - فصل دوم فیزیک دوازدهم: دینامیک (قسمت هفتم)، حرکت دایره ای (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8259
فیلم جلسه 64 - فصل دوم فیزیک دوازدهم: دینامیک (قسمت هشتم)، تست های جامع (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8260
فیلم جلسه 65 - فصل دوم فیزیک دوازدهم: دینامیک (قسمت نهم)، تست های جامع (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8261
فیلم جلسه 66 - فصل سوم فیزیک دوازدهم: حرکت نوسانی (قسمت اول)، بررسی حرکت نوسانی و معادلۀ نوسان
https://alaatv.com/c/8386
فیلم جلسه 67 - فصل سوم فیزیک دوازدهم: حرکت نوسانی (قسمت دوم)، انرژی نوسانگر
https://alaatv.com/c/8387
فیلم جلسه 68 - فصل سوم فیزیک دوازدهم: حرکت نوسانی (قسمت سوم)، آونگ ساده
https://alaatv.com/c/8408
فیلم جلسه 69 - فصل سوم فیزیک دوازدهم: حرکت نوسانی (قسمت چهارم)، موج و انواع آن
https://alaatv.com/c/8428
فیلم جلسه 70 - فصل سوم فیزیک دوازدهم: حرکت نوسانی (قسمت پنجم)، ادامه موج
https://alaatv.com/c/8459
فیلم جلسه 71 - فصل سوم فیزیک دوازدهم: حرکت نوسانی (قسمت ششم)، امواج عرضی الکترومغناطیسی
https://alaatv.com/c/8460
فیلم جلسه 72 - فصل سوم فیزیک دوازدهم: حرکت نوسانی(قسمت7)، امواج عرضی الکترومغناطیسی(قسمت2)، امواج طولی- صوتی(قسمت1)
https://alaatv.com/c/8518
فیلم جلسه 73 - فصل سوم فیزیک دوازدهم: حرکت نوسانی (قسمت هشتم)، امواج طولی- صوتی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8519
فیلم جلسه 74 - حل تست های جامع نوسان و موج (قسمت اول)، حل تست های 1 الی 7
https://alaatv.com/c/8669
فیلم جلسه 75 - حل تست جامع نوسان و موج (قسمت دوم)، حل تست های 8 الی 28
https://alaatv.com/c/8672
فیلم جلسه 76 - حل تست های جامع نوسان و موج (قسمت سوم)،حل تست های 28 الی 41
https://alaatv.com/c/8682
فیلم جلسه 77 - رفع اشکال سوال پرسیده شده در انجمن آلاء - نوسان
https://alaatv.com/c/8667
فیلم جلسه 78 - فصل سوم فیزیک دوازدهم: نوسان و موج (قسمت نهم)، ادراک شنوایی و اثر دوپلر
https://alaatv.com/c/8668
فیلم جلسه 79 - فصل چهارم فیزیک دوازدهم: بر هم کنش های موج (قسمت اول)، بازتاب، شکست موج (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8685
فیلم جلسه 80 - فصل چهارم فیزیک دوازدهم: برهم کنش های موج (قسمت دوم)، شکست موج (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8856
فیلم جلسه 81 - فصل چهارم فیزیک دوازدهم: برهم کنش های موج (قسمت سوم)، پراش و امواج ایستاده
https://alaatv.com/c/8843
فیلم جلسه 82 - فصل چهارم فیزیک دوازدهم: برهم کنش های موج (قسمت چهارم)، قوانین تار مرتعش
https://alaatv.com/c/8844
فیلم جلسه 83 - فصل چهارم فیزیک دوازدهم: برهم کنش های موج (قسمت پنجم)، تست های جامع (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8878
فیلم جلسه 84 - فصل چهارم فیزیک دوازدهم: برهم کنش های موج (قسمت ششم)، تست های جامع (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8879
فیلم جلسه 85 - فصل پنجم فیزیک دوازدهم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت اول)، فوتوالکتریک (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8921
فیلم جلسه 86 - فصل پنجم فیزیک دوازدهم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت دوم)، فوتوالکتریک (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8922
فیلم جلسه 87 - فصل پنجم فیزیک دوازدهم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت سوم)، طیف اتمی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8956
فیلم جلسه 88 - فصل پنجم فیزیک دوازدهم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت چهارم)، طیف اتمی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8957
فیلم جلسه 89 - فصل پنجم فیزیک دوازدهم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت پنجم)، تست های جامع
https://alaatv.com/c/9000
فیلم جلسه 90 - فصل ششم فیزیک دوازدهم: ساختار هسته، نیروی هسته ای
https://alaatv.com/c/9001
فیلم جلسه 91 - حل سوالات کنکور 97 داخل کشور (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/9011

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی