کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 02 مهر 1399
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

پیام فوری

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  34 نفر
تعداد بازدید :  410358 نفر
عنوان خبر : فیلمهای آموزشی. عربی کنکوری.ناصح زاده
بازدید: 807
درج خبر: 1398/12/07
تعداد نظر: 0
1 عربی کنکور -آقای میلاد ناصح زاده
2 فیلم جلسه 0 - معرفی جمع بندی عربی کنکور نظام جدید در 6+14 ساعت
3 https://alaatv.com/c/8800
4 فیلم جلسه 1 - عربی ترجمه (قسمت اول)، نکات ترجمه اسم
5 https://alaatv.com/c/8801
6 فیلم جلسه 2 - عربی ترجمه (قسمت دوم)، نکات فعل و تکمیلی در ترجمه
7 https://alaatv.com/c/8802
8 فیلم جلسه 3 - عربی ترجمه (قسمت سوم)، حل تست های ترجمه (1 الی 36)
9 https://alaatv.com/c/8803
10 فیلم جلسه 4 - عربی ترجمه (قسمت چهارم)، حل تست های ترجمه (37 الی 62)
11 https://alaatv.com/c/8804
12 فیلم جلسه 5 - عربی دهم، درس اول (قسمت اول)، مقدمات زبان عربی (فعل)
13 https://alaatv.com/c/8805
14 فیلم جلسه 6 - عربی دهم، درس اول (قسمت دوم)، مقدمات زبان عربی (اسم)
15 https://alaatv.com/c/8806
16 فیلم جلسه 7 - عربی دهم، درس اول (قسمت سوم)، حل تست واژگان و قواعد
17 https://alaatv.com/c/8807
18 فیلم جلسه 8 - عربی دهم، درس دوم (قسمت اول)، اعداد
19 https://alaatv.com/c/8808
20 فیلم جلسه 9 - عربی دهم، درس دوم (قسمت دوم)، حل تست واژگان و قواعد
21 https://alaatv.com/c/8809
22 فیلم جلسه 10 - عربی دهم، درس سوم و چهارم (قسمت اول)، افعال ثلاثی مجرد و مزید (قسمت اول)
23 https://alaatv.com/c/8810
24 فیلم جلسه 11 - عربی دهم، درس سوم و چهارم (قسمت دوم)، افعال ثلاثی مجرد و مزید (قسمت دوم)
25 https://alaatv.com/c/8811
26 فیلم جلسه 12 - عربی دهم، درس سوم و چهارم (قسمت سوم)، حل تست واژگان و قواعد
27 https://alaatv.com/c/8812
28 فیلم جلسه 13 - عربی دهم، درس پنجم و ششم (قسمت اول)، بررسی نقش ها در جملۀ فعلیه
29 https://alaatv.com/c/8813
30 فیلم جلسه 14 - عربی دهم، درس پنجم و ششم (قسمت دوم)، بررسی نقش ها در جملۀ اسمیه
31 https://alaatv.com/c/8814
32 فیلم جلسه 15 - عربی دهم، درس پنجم و ششم (قسمت سوم)، حل تست واژگان و قواعد
33 https://alaatv.com/c/8815
34 فیلم جلسه 16 - عربی دهم: درس هفتم (قسمت اول)، نون وقایه و جار و مجرور
35 https://alaatv.com/c/8816
36 فیلم جلسه 17 - عربی دهم: درس هفتم (قسمت دوم)، حل تست واژگان و قواعد
37 https://alaatv.com/c/8817
38 فیلم جلسه 18 - عربی دهم: درس هشتم (قسمت اول)، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه
39 https://alaatv.com/c/8818
40 فیلم جلسه 19 - عربی دهم: درس هشتم (قسمت دوم)، حل تست واژگان و قواعد
41 https://alaatv.com/c/8819
42 فیلم جلسه 20 - عربی یازدهم: درس اول (قسمت اول)، اسم مکان، اسم زمان، اسم تفضیل
43 https://alaatv.com/c/8820
44 فیلم جلسه 21 - عربی یازدهم: درس اول (قسمت دوم)، حل تست واژگان و قواعد
45 https://alaatv.com/c/8821
46 فیلم جلسه 22 - عربی یازدهم: درس دوم (قسمت اول)، ساختار شرط
47 https://alaatv.com/c/8822
48 فیلم جلسه 23 - عربی یازدهم: درس دوم (قسمت دوم)، حل تست واژگان و قواعد
49 https://alaatv.com/c/8823
50 فیلم جلسه 24 - عربی یازدهم: درس سوم (قسمت اول)، معرفه و نکره
51 https://alaatv.com/c/8824
52 فیلم جلسه 25 - عربی یازدهم: درس سوم (قسمت دوم)، حل تست واژگان و قواعد
53 https://alaatv.com/c/8825
54 فیلم جلسه 26 - عربی یازدهم: درس چهارم (قسمت اول)، جملۀ وصفیه (جملۀ بعد از اسم نکره)
55 https://alaatv.com/c/8826
56 فیلم جلسه 27 - عربی یازدهم: درس چهارم (قسمت دوم)، حل تست واژگان و قواعد
57 https://alaatv.com/c/8827
58 فیلم جلسه 28 - عربی یازدهم: درس پنجم و ششم (قسمت اول)، اعراب فعل مضارع
59 https://alaatv.com/c/8828
60 فیلم جلسه 29 - عربی یازدهم: درس پنجم و ششم (قسمت دوم)، حل تست واژگان و قواعد
61 https://alaatv.com/c/8829
62 فیلم جلسه 30 - عربی یازدهم: درس هفتم (قسمت اول)، افعال ناقصه
63 https://alaatv.com/c/8830
64 فیلم جلسه 31 - عربی یازدهم: درس هفتم (قسمت دوم)، حل تست واژگان و قواعد
65 https://alaatv.com/c/8831
66 فیلم جلسه 32 - عربی دوازدهم: درس اول (قسمت اول)، نواسخ (حروف مشبهةٌ بالفعل و لای نفی جنس)
67 https://alaatv.com/c/8832
68 فیلم جلسه 33 - عربی دوازدهم: درس اول (قسمت دوم)، حل تست واژگان و قواعد
69 https://alaatv.com/c/8833
70 فیلم جلسه 34 - عربی دوازدهم: درس دوم (قسمت اول)، حال
71 https://alaatv.com/c/8834
72 فیلم جلسه 35 - عربی دوازدهم: درس دوم (قسمت دوم)، حل تست واژگان و قواعد
73 https://alaatv.com/c/8835
74 فیلم جلسه 36 - عربی دوازدهم: درس سوم (قسمت اول)، مستثنی، اصلوب حصر
75 https://alaatv.com/c/8836
76 فیلم جلسه 37 - عربی دوازدهم: درس سوم (قسمت دوم)، حل تست واژگان و قواعد
77 https://alaatv.com/c/8837
78 فیلم جلسه 38 - عربی دوازدهم: درس چهارم (قسمت اول)، مفعول مطلق
79 https://alaatv.com/c/8838
80 فیلم جلسه 39 - عربی دوازدهم: درس چهارم (قسمت دوم)، حل تست واژگان و قواعد
81 https://alaatv.com/c/8839
82 فیلم جلسه 40 - درک مطلب
83 https://alaatv.com/c/8840
84 فیلم جلسه 41 - حل آزمون جامع(1)
85 https://alaatv.com/c/8841
86 فیلم جلسه 42 - حل آزمون جامع(2)
87 https://alaatv.com/c/8842

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی