کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 07 مرداد 1400
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

یادآوری

لینک مستقیم

پیش ثبت نام مدارس وابسته به دانشگاه بوعلی سینا

 

از مدرسه چه خبر؟

فضای سبز

کاشت بیش از 100 اصله نهال درختان میوه

کاشت و هرس و گل آرایی حیاط

مردان آفتابی
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  188 نفر
تعداد بازدید :  804790 نفر
عنوان خبر : فیلمهای آموزشی. عربی کنکوری.ناصح زاده
بازدید: 5152
درج خبر: 1398/12/07
تعداد نظر: 0
عربی کنکور -آقای میلاد ناصح زاده
فیلم جلسه 0 - معرفی جمع بندی عربی کنکور نظام جدید
https://alaatv.com/c/8800
فیلم جلسه 1 - عربی ترجمه (قسمت اول)، نکات ترجمه اسم
https://alaatv.com/c/8801
فیلم جلسه 2 - عربی ترجمه (قسمت دوم)، نکات فعل و تکمیلی در ترجمه
https://alaatv.com/c/8802
فیلم جلسه 3 - عربی ترجمه (قسمت سوم)، حل تست های ترجمه (1 الی 36)
https://alaatv.com/c/8803
فیلم جلسه 4 - عربی ترجمه (قسمت چهارم)، حل تست های ترجمه (37 الی 62)
https://alaatv.com/c/8804
فیلم جلسه 5 - عربی دهم، درس اول (قسمت اول)، مقدمات زبان عربی (فعل)
https://alaatv.com/c/8805
فیلم جلسه 6 - عربی دهم، درس اول (قسمت دوم)، مقدمات زبان عربی (اسم)
https://alaatv.com/c/8806
فیلم جلسه 7 - عربی دهم، درس اول (قسمت سوم)، حل تست واژگان و قواعد
https://alaatv.com/c/8807
فیلم جلسه 8 - عربی دهم، درس دوم (قسمت اول)، اعداد
https://alaatv.com/c/8808
فیلم جلسه 9 - عربی دهم، درس دوم (قسمت دوم)، حل تست واژگان و قواعد
https://alaatv.com/c/8809
فیلم جلسه 10 - عربی دهم، درس سوم و چهارم (قسمت اول)، افعال ثلاثی مجرد و مزید (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8810
فیلم جلسه 11 - عربی دهم، درس سوم و چهارم (قسمت دوم)، افعال ثلاثی مجرد و مزید (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8811
فیلم جلسه 12 - عربی دهم، درس سوم و چهارم (قسمت سوم)، حل تست واژگان و قواعد
https://alaatv.com/c/8812
فیلم جلسه 13 - عربی دهم، درس پنجم و ششم (قسمت اول)، بررسی نقش ها در جملۀ فعلیه
https://alaatv.com/c/8813
فیلم جلسه 14 - عربی دهم، درس پنجم و ششم (قسمت دوم)، بررسی نقش ها در جملۀ اسمیه
https://alaatv.com/c/8814
فیلم جلسه 15 - عربی دهم، درس پنجم و ششم (قسمت سوم)، حل تست واژگان و قواعد
https://alaatv.com/c/8815
فیلم جلسه 16 - عربی دهم: درس هفتم (قسمت اول)، نون وقایه و جار و مجرور
https://alaatv.com/c/8816
فیلم جلسه 17 - عربی دهم: درس هفتم (قسمت دوم)، حل تست واژگان و قواعد
https://alaatv.com/c/8817
فیلم جلسه 18 - عربی دهم: درس هشتم (قسمت اول)، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه
https://alaatv.com/c/8818
فیلم جلسه 19 - عربی دهم: درس هشتم (قسمت دوم)، حل تست واژگان و قواعد
https://alaatv.com/c/8819
فیلم جلسه 20 - عربی یازدهم: درس اول (قسمت اول)، اسم مکان، اسم زمان، اسم تفضیل
https://alaatv.com/c/8820
فیلم جلسه 21 - عربی یازدهم: درس اول (قسمت دوم)، حل تست واژگان و قواعد
https://alaatv.com/c/8821
فیلم جلسه 22 - عربی یازدهم: درس دوم (قسمت اول)، ساختار شرط
https://alaatv.com/c/8822
فیلم جلسه 23 - عربی یازدهم: درس دوم (قسمت دوم)، حل تست واژگان و قواعد
https://alaatv.com/c/8823
فیلم جلسه 24 - عربی یازدهم: درس سوم (قسمت اول)، معرفه و نکره
https://alaatv.com/c/8824
فیلم جلسه 25 - عربی یازدهم: درس سوم (قسمت دوم)، حل تست واژگان و قواعد
https://alaatv.com/c/8825
فیلم جلسه 26 - عربی یازدهم: درس چهارم (قسمت اول)، جملۀ وصفیه (جملۀ بعد از اسم نکره)
https://alaatv.com/c/8826
فیلم جلسه 27 - عربی یازدهم: درس چهارم (قسمت دوم)، حل تست واژگان و قواعد
https://alaatv.com/c/8827
فیلم جلسه 28 - عربی یازدهم: درس پنجم و ششم (قسمت اول)، اعراب فعل مضارع
https://alaatv.com/c/8828
فیلم جلسه 29 - عربی یازدهم: درس پنجم و ششم (قسمت دوم)، حل تست واژگان و قواعد
https://alaatv.com/c/8829
فیلم جلسه 30 - عربی یازدهم: درس هفتم (قسمت اول)، افعال ناقصه
https://alaatv.com/c/8830
فیلم جلسه 31 - عربی یازدهم: درس هفتم (قسمت دوم)، حل تست واژگان و قواعد
https://alaatv.com/c/8831
فیلم جلسه 32 - عربی دوازدهم: درس اول (قسمت اول)، نواسخ (حروف مشبهةٌ بالفعل و لای نفی جنس)
https://alaatv.com/c/8832
فیلم جلسه 33 - عربی دوازدهم: درس اول (قسمت دوم)، حل تست واژگان و قواعد
https://alaatv.com/c/8833
فیلم جلسه 34 - عربی دوازدهم: درس دوم (قسمت اول)، حال
https://alaatv.com/c/8834
فیلم جلسه 35 - عربی دوازدهم: درس دوم (قسمت دوم)، حل تست واژگان و قواعد
https://alaatv.com/c/8835
فیلم جلسه 36 - عربی دوازدهم: درس سوم (قسمت اول)، مستثنی، اصلوب حصر
https://alaatv.com/c/8836
فیلم جلسه 37 - عربی دوازدهم: درس سوم (قسمت دوم)، حل تست واژگان و قواعد
https://alaatv.com/c/8837
فیلم جلسه 38 - عربی دوازدهم: درس چهارم (قسمت اول)، مفعول مطلق
https://alaatv.com/c/8838
فیلم جلسه 39 - عربی دوازدهم: درس چهارم (قسمت دوم)، حل تست واژگان و قواعد
https://alaatv.com/c/8839
فیلم جلسه 40 - درک مطلب
https://alaatv.com/c/8840
فیلم جلسه 41 - حل آزمون جامع(1)
https://alaatv.com/c/8841
فیلم جلسه 42 - حل آزمون جامع(2)
https://alaatv.com/c/8842

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی