کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 14 اذر 1401
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

رشته های دانشگاهی کشور

     

برای آشنایی دقیق با رشته های دانشگاهی (تنها منبع رسمی و مطمئن اینترنتی) ،مواد درسی و بازار کار و فعالیت از کاردانی تا دکتری تخصصی به لینک زیر مراجعه کنید:

روی این متن کلیک کنید

 

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  16 نفر
تعداد بازدید :  1065099 نفر
عنوان خبر : فیلمهای آموزشی. عربی کنکوری.ناصح زاده
بازدید: 9654
درج خبر: 1398/12/07
تعداد نظر: 0
عربی کنکور -آقای میلاد ناصح زاده
فیلم جلسه 0 - معرفی جمع بندی عربی کنکور نظام جدید
https://alaatv.com/c/8800
فیلم جلسه 1 - عربی ترجمه (قسمت اول)، نکات ترجمه اسم
https://alaatv.com/c/8801
فیلم جلسه 2 - عربی ترجمه (قسمت دوم)، نکات فعل و تکمیلی در ترجمه
https://alaatv.com/c/8802
فیلم جلسه 3 - عربی ترجمه (قسمت سوم)، حل تست های ترجمه (1 الی 36)
https://alaatv.com/c/8803
فیلم جلسه 4 - عربی ترجمه (قسمت چهارم)، حل تست های ترجمه (37 الی 62)
https://alaatv.com/c/8804
فیلم جلسه 5 - عربی دهم، درس اول (قسمت اول)، مقدمات زبان عربی (فعل)
https://alaatv.com/c/8805
فیلم جلسه 6 - عربی دهم، درس اول (قسمت دوم)، مقدمات زبان عربی (اسم)
https://alaatv.com/c/8806
فیلم جلسه 7 - عربی دهم، درس اول (قسمت سوم)، حل تست واژگان و قواعد
https://alaatv.com/c/8807
فیلم جلسه 8 - عربی دهم، درس دوم (قسمت اول)، اعداد
https://alaatv.com/c/8808
فیلم جلسه 9 - عربی دهم، درس دوم (قسمت دوم)، حل تست واژگان و قواعد
https://alaatv.com/c/8809
فیلم جلسه 10 - عربی دهم، درس سوم و چهارم (قسمت اول)، افعال ثلاثی مجرد و مزید (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8810
فیلم جلسه 11 - عربی دهم، درس سوم و چهارم (قسمت دوم)، افعال ثلاثی مجرد و مزید (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8811
فیلم جلسه 12 - عربی دهم، درس سوم و چهارم (قسمت سوم)، حل تست واژگان و قواعد
https://alaatv.com/c/8812
فیلم جلسه 13 - عربی دهم، درس پنجم و ششم (قسمت اول)، بررسی نقش ها در جملۀ فعلیه
https://alaatv.com/c/8813
فیلم جلسه 14 - عربی دهم، درس پنجم و ششم (قسمت دوم)، بررسی نقش ها در جملۀ اسمیه
https://alaatv.com/c/8814
فیلم جلسه 15 - عربی دهم، درس پنجم و ششم (قسمت سوم)، حل تست واژگان و قواعد
https://alaatv.com/c/8815
فیلم جلسه 16 - عربی دهم: درس هفتم (قسمت اول)، نون وقایه و جار و مجرور
https://alaatv.com/c/8816
فیلم جلسه 17 - عربی دهم: درس هفتم (قسمت دوم)، حل تست واژگان و قواعد
https://alaatv.com/c/8817
فیلم جلسه 18 - عربی دهم: درس هشتم (قسمت اول)، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه
https://alaatv.com/c/8818
فیلم جلسه 19 - عربی دهم: درس هشتم (قسمت دوم)، حل تست واژگان و قواعد
https://alaatv.com/c/8819
فیلم جلسه 20 - عربی یازدهم: درس اول (قسمت اول)، اسم مکان، اسم زمان، اسم تفضیل
https://alaatv.com/c/8820
فیلم جلسه 21 - عربی یازدهم: درس اول (قسمت دوم)، حل تست واژگان و قواعد
https://alaatv.com/c/8821
فیلم جلسه 22 - عربی یازدهم: درس دوم (قسمت اول)، ساختار شرط
https://alaatv.com/c/8822
فیلم جلسه 23 - عربی یازدهم: درس دوم (قسمت دوم)، حل تست واژگان و قواعد
https://alaatv.com/c/8823
فیلم جلسه 24 - عربی یازدهم: درس سوم (قسمت اول)، معرفه و نکره
https://alaatv.com/c/8824
فیلم جلسه 25 - عربی یازدهم: درس سوم (قسمت دوم)، حل تست واژگان و قواعد
https://alaatv.com/c/8825
فیلم جلسه 26 - عربی یازدهم: درس چهارم (قسمت اول)، جملۀ وصفیه (جملۀ بعد از اسم نکره)
https://alaatv.com/c/8826
فیلم جلسه 27 - عربی یازدهم: درس چهارم (قسمت دوم)، حل تست واژگان و قواعد
https://alaatv.com/c/8827
فیلم جلسه 28 - عربی یازدهم: درس پنجم و ششم (قسمت اول)، اعراب فعل مضارع
https://alaatv.com/c/8828
فیلم جلسه 29 - عربی یازدهم: درس پنجم و ششم (قسمت دوم)، حل تست واژگان و قواعد
https://alaatv.com/c/8829
فیلم جلسه 30 - عربی یازدهم: درس هفتم (قسمت اول)، افعال ناقصه
https://alaatv.com/c/8830
فیلم جلسه 31 - عربی یازدهم: درس هفتم (قسمت دوم)، حل تست واژگان و قواعد
https://alaatv.com/c/8831
فیلم جلسه 32 - عربی دوازدهم: درس اول (قسمت اول)، نواسخ (حروف مشبهةٌ بالفعل و لای نفی جنس)
https://alaatv.com/c/8832
فیلم جلسه 33 - عربی دوازدهم: درس اول (قسمت دوم)، حل تست واژگان و قواعد
https://alaatv.com/c/8833
فیلم جلسه 34 - عربی دوازدهم: درس دوم (قسمت اول)، حال
https://alaatv.com/c/8834
فیلم جلسه 35 - عربی دوازدهم: درس دوم (قسمت دوم)، حل تست واژگان و قواعد
https://alaatv.com/c/8835
فیلم جلسه 36 - عربی دوازدهم: درس سوم (قسمت اول)، مستثنی، اصلوب حصر
https://alaatv.com/c/8836
فیلم جلسه 37 - عربی دوازدهم: درس سوم (قسمت دوم)، حل تست واژگان و قواعد
https://alaatv.com/c/8837
فیلم جلسه 38 - عربی دوازدهم: درس چهارم (قسمت اول)، مفعول مطلق
https://alaatv.com/c/8838
فیلم جلسه 39 - عربی دوازدهم: درس چهارم (قسمت دوم)، حل تست واژگان و قواعد
https://alaatv.com/c/8839
فیلم جلسه 40 - درک مطلب
https://alaatv.com/c/8840
فیلم جلسه 41 - حل آزمون جامع(1)
https://alaatv.com/c/8841
فیلم جلسه 42 - حل آزمون جامع(2)
https://alaatv.com/c/8842

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی