کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 14 اذر 1401
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

رشته های دانشگاهی کشور

     

برای آشنایی دقیق با رشته های دانشگاهی (تنها منبع رسمی و مطمئن اینترنتی) ،مواد درسی و بازار کار و فعالیت از کاردانی تا دکتری تخصصی به لینک زیر مراجعه کنید:

روی این متن کلیک کنید

 

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  13 نفر
تعداد بازدید :  1065044 نفر
عنوان خبر : فیلمهای آموزشی.شیمی. صنیعی تهرانی
بازدید: 4305
درج خبر: 1398/12/07
تعداد نظر: 0

 

شیمی -  آقای مهدی صنیعی تهرانی
 
فیلم جلسه 1 - شیمی (1)، فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت اول)، معرفی جدول تناوبی
https://alaatv.com/c/8099
فیلم جلسه 2 - شیمی (1)، فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت دوم)، رابطه اینشتین
https://alaatv.com/c/8100
فیلم جلسه 3 - فصل اول شیمی (1): کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سوم)، عدد جرمی ایزوتوپ - پرتوزایی
https://alaatv.com/c/8127
فیلم جلسه 4 - فصل اول شیمی (3): مولکول ها در خدمت تندرستی (قسمت اول)، کلوئید
https://alaatv.com/c/8135
فیلم جلسه 5 - فصل اول شیمی (3): مولکول ها در خدمت تندرستی (قسمت دوم)، صابون
https://alaatv.com/c/8159
فیلم جلسه 6 - فصل اول شیمی(3): مولکول ها در خدمت تندرستی (قسمت سوم)، پاک کننده های غیرصابونی وپاک کننده های خورنده
https://alaatv.com/c/8160
فیلم جلسه 7 - فصل اول شیمی(3): مولکول ها در خدمت تندرستی(قسمت چهارم)، اسید و باز: مفاهیم اولیه
https://alaatv.com/c/8193
فیلم جلسه 8 - فصل اول شیمی(3): مولکول ها در خدمت تندرستی(قسمت پنجم)، اسید و باز: رسانایی الکتریکی، درجۀ تفکیک
https://alaatv.com/c/8233
فیلم جلسه 9 - فصل1شیمی(3): مولکولها در خدمت تندرستی(قسمت ششم)، اسیدوباز: اسید قوی و ضعیف،محاسبۀ غلظت یون هیدرونیوم
https://alaatv.com/c/8234
فیلم جلسه 10 - فصل اول شیمی (3): مولکول ها در خدمت تندرستی (قسمت هفتم)، اسید و باز: مفهوم تعادل و عبارت ثابت تعادل
https://alaatv.com/c/8263
فیلم جلسه 11 - فصل اول شیمی (3): مولکول ها در خدمت تندرستی (قسمت هشتم)، اسید و باز حل مسائل تعادل
https://alaatv.com/c/8264
فیلم جلسه 12 - فصل اول شیمی (3): مولکول ها در خدمت تندرستی (قسمت نهم)، اسید و باز: ثابت یونش
https://alaatv.com/c/8279
فیلم جلسه 13 - فصل اول شیمی (3): مولکول ها در خدمت تندرستی (قسمت دهم)، اسید و باز: رابطۀ بین ثابت یونش و درجۀ یونش
https://alaatv.com/c/8310
فیلم جلسه 14 - فصل اول شیمی (3): مولکول ها در خدمت تندرستی (قسمت یازدهم)، اسید و باز: ثابت تفکیک آب
https://alaatv.com/c/8311
فیلم جلسه 15 - فصل اول شیمی(3): مولکول ها در خدمت تندرستی (قسمت داوزدهم)،معرفی pH , pH اسیدی
https://alaatv.com/c/8344
فیلم جلسه 16 - فصل اول شیمی (3): مولکول ها در خدمت تندرستی (قسمت سیزدهم)، محاسبه pH اسیدها
https://alaatv.com/c/8350
فیلم جلسه 17 - فصل اول شیمی (3): مولکول ها در خدمت تندرستی (قسمت چهاردهم)، محاسبه pH محلول بازی
https://alaatv.com/c/8368
فیلم جلسه 18 - فصل اول شیمی (1): کیهان، زادگاه الفبای هستی (قسمت سوم)، نور و شناخت درون اتم
https://alaatv.com/c/8381
فیلم جلسه 19 - فصل اول شیمی (1): کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت چهارم)، مدل کوانتمی اتم
https://alaatv.com/c/8366
فیلم جلسه 20 - فصل اول شیمی(1): کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت پنجم)، رفتار اتم، ترکیب یونی
https://alaatv.com/c/8367
فیلم جلسه 21 - فصل اول شیمی(1): کیهان، زادگاه الفبای هستی (قسمت ششم)، حل مثال از ترکیب یونی و مقدمه پیوند کوالانسی
https://alaatv.com/c/8369
فیلم جلسه 22 - فصل اول شیمی(1): کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت قسمت هفتم)، ساختار لوئیس (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8429
فیلم جلسه 23 - فصل اول شیمی(1): کیهان، زادگاه الفبای هستی (قسمت نهم)، ساختار لوئیس (قسمت دوم): ساختار لوئیس یون ها، پیوند داتیو
https://alaatv.com/c/8455
فیلم جلسه 24 - فصل اول شیمی(1): کیهان، زادگاه الفبای هستی(قسمت دهم) ساختار لوئیس (قسمت سوم): استثنائات ساختار لوئیس
https://alaatv.com/c/8470
فیلم جلسه 25 - فصل دوم شیمی(3): آسایش و رفاه در سایه شیمی (قسمت اول)، مفهوم اکسایش و کاهش
https://alaatv.com/c/8471
فیلم جلسه 26 - فصل دوم شیمی (3): آسایش و رفاه در سایه شیمی (قسمت دوم) عدد اکسایش
https://alaatv.com/c/8472
فیلم جلسه 27 - فصل دوم شیمی (3): آسایش و رفاه در سایه شیمی (قسمت سوم)، رقابت فلزها
https://alaatv.com/c/8473
فیلم جلسه 28 - فصل دوم شیمی (3): آسایش و رفاه در سایه شیمی (قسمت چهارم)، سلول های گالوانی، پتانسیل کاهش استاندارد
https://alaatv.com/c/8494
فیلم جلسه 29 - فصل دوم شیمی (3): آسایش و رفاه در سایه شیمی (قسمت پنجم)، سلول سوختی
https://alaatv.com/c/8521
فیلم جلسه 30 - فصل دوم شیمی(3): آسایش و رفاه در سایه شیمی (قسمت ششم)، برقکافت
https://alaatv.com/c/8581
فیلم جلسه 31 - فصل دوم شیمی (3): آسایش و رفاه در سایه شیمی (قسمت هفتم)، خوردگی آهن و راه های جلوگیری از آن
https://alaatv.com/c/8584
فیلم جلسه 32 - فصل دوم شیمی (3): آسایش و رفاه در سایه شیمی (قسمت هشتم)، آبکاری و استخراج آلومینیوم
https://alaatv.com/c/8585
فیلم جلسه 33 - فصل دوم شیمی(1): رد پای گازها در زندگی (قسمت اول)، هواکُره و لایه های آن
https://alaatv.com/c/8649
فیلم جلسه 34 - فصل دوم شیمی(1): رد پای گازها در زندگی (قسمت دوم)، اجزای هواکُره
https://alaatv.com/c/8650
فیلم جلسه 35 - فصل دوم شیمی(1): رد پای گازها در زندگی (قسمت اول)، نوشتن واکنش شیمیایی (قسمت اول): سوختن، ترکیب
https://alaatv.com/c/8651
فیلم جلسه 36 - فصل دوم شیمی(1): رد پای گازها در زندگی (قسمت چهارم) نوشتن واکنش شیمیایی (قسمت دوم): تجزیه و ...
https://alaatv.com/c/8674
فیلم جلسه 37 - فصل دوم شیمی(1): رد پای گازها در زندگی (قسمت پنجم)، موازنه به روش وارسی
https://alaatv.com/c/8675
فیلم جلسه 38 - فصل دوم شیمی(1): رد پای گازها در زندگی (قسمت ششم)، موازنۀ پیشرفته
https://alaatv.com/c/8676
فیلم جلسه 39 - فصل دوم شیمی (1): رد پای گازها در زندگی (قسمت هفتم)، موازنه به روش عدد اکسایش
https://alaatv.com/c/8704
فیلم جلسه 40 - فصل دوم شیمی (1): رد پای گازها در زندگی (قسمت هشتم)، اکسیدهای فلزی و نافلزی، باران اسیدی و اثر گلخان
https://alaatv.com/c/8705
فیلم جلسه 41 - فصل دوم شیمی(1): رد پای گازها در زندگی (قسمت نهم)، حالت گاز
https://alaatv.com/c/8703
فیلم جلسه 42 - فصل دوم شیمی(1): رد پای گازها در زندگی (قسمت دهم)، استوکیومتری واکنش، شارایط استاندارد
https://alaatv.com/c/8846
فیلم جلسه 43 - فصل سوم شیمی (1): آب آهنگ زندگی (قسمت اول)، آب کره، ترکیب های یونی
https://alaatv.com/c/8847
فیلم جلسه 44 - فصل سوم شیمی(1): آب، آهنگ زندگی (قسمت دوم)، محلول و غلظت نوع اول (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8851
فیلم جلسه 45 - فصل سوم شیمی(1): آب، آهنگ زندگی (قسمت سوم)، محلول و غلظت نوع اول (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8852
فیلم جلسه 46 - فصل سوم شیمی(1): آب، آهنگ زندگی (قسمت چهارم)، محلول و غلظت نوع دوم
https://alaatv.com/c/8853
فیلم جلسه 47 - فصل سوم شیمی(3): شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری (قسمت اول)، جامد کوالانسی
https://alaatv.com/c/8929
فیلم جلسه 48 - فصل سوم شیمی(3): شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری (قسمت دوم)، جامد مولکولی
https://alaatv.com/c/8930
فیلم جلسه 49 - فصل سوم شیمی(3): شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری (قسمت سوم) جامد یونی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8931
فیلم جلسه 50 - فصل سوم شیمی(3): شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری (قسمت چهارم)، جامد یونی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8961
فیلم جلسه 51 - فصل سوم شیمی(3): شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری (قسمت پنجم)، جامد فلزی
https://alaatv.com/c/8962
فیلم جلسه 52 - فصل سوم شیمی(1): آب آهنگ زندگی (قسمت پنجم)، مخلوط سازی
https://alaatv.com/c/8963
فیلم جلسه 53 - فصل سوم شیمی (1): آب آهنگ زندگی (قسمت ششم)، انواع پیوند کووالانسی، پیوند هیدروژنی
https://alaatv.com/c/9004
فیلم جلسه 54 - فصل سوم: شیمی(1): آب، آهنگ زندگی(قسمت7)، تفکیک یونی، رسانایی محلولها، انحلال پذیری گازها، انتقال جرم
https://alaatv.com/c/9003
فیلم جلسه 55 - فصل دوم شیمی (2): درپی غذای سالم (قسمت اول)، دما، گرما و ظرفیت گرمایی
https://alaatv.com/c/9025
فیلم جلسه 56 - فصل دوم شیمی (2): درپی غذای سالم (قسمت دوم)، جاری شدن انرژی
https://alaatv.com/c/9026
فیلم جلسه 57 - فصل دوم شیمی (2): درپی غذای سالم (قسمت سوم)، مفهوم آنتالپی و تغییرات آنتالپی
https://alaatv.com/c/9027
فیلم جلسه 58 - فصل دوم شیمی(2): در پی غذای سالم (قسمت چهارم)، محاسبه تغییرات آنتالپی، قانون هس (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/9075
فیلم جلسه 59 - فصل دوم شیمی(2): در پی غذای سالم (قسمت پنجم)، محاسبه تغییرات آنتالپی، قانون هس (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/9079
فیلم جلسه 60 - فصل دوم شیمی(2): در پی غذای سالم (قسمت ششم)، محاسبه تغییرات آنتالپی، متوسط آنتالپی پیوند
https://alaatv.com/c/9083
فیلم جلسه 61 - فصل چهارم شیمی(3): شیمی، راهی به سوی آینده روشن تر (قسمت اول)، انرژی فعال سازی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/9087
فیلم جلسه 62 - فصل چهارم شیمی(3): شیمی، راهی به سوی آینده روشن تر (قسمت دوم)، انرژی فعال سازی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/9088
فیلم جلسه 63 - فصل چهارم شیمی(3): شیمی، راهی به سوی آینده روشن تر (قسمت سوم)، کاتالیزگر (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/9092
فیلم جلسه 64 - فصل چهارم شیمی(3): شیمی، راهی به سوی آینده روشن تر (قسمت چهارم)، کاتالیزگر (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/9094
فیلم جلسه 65 - فصل چهارم شیمی(3): شیمی، راهی به سوی آینده روشن تر (قسمت پنجم)، آلاینده ها و مبدل کاتالیستی
https://alaatv.com/c/9097
فیلم جلسه 66 - فصل چهارم شیمی(3): شیمی، راهی به سوی آینده روشن تر (قسمت ششم)، مسائل ثابت تعادل (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/9178
فیلم جلسه 67 - فصل چهارم شیمی(3): شیمی، راهی به سوی آینده روشن تر (قسمت هفتم)، مسائل ثابت تعادل (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/9182
فیلم جلسه 68 - فصل چهارم شیمی(3): شیمی، راهی به سوی آینده روشن تر (قسمت هشتم)،عوامل مؤثر بر تعادل(قسمت1):بررسی اثر
https://alaatv.com/c/9184
فیلم جلسه 69 - فصل چهارم شیمی(3): شیمی، راهی به سوی آینده روشن تر (قسمت نهم)،عوامل مؤثر بر تعادل (قسمت2):سؤال غلظت
https://alaatv.com/c/9188
فیلم جلسه 70 - فصل چهارم شیمی(3): شیمی، راهی به سوی آیندۀ روشن تر (قسمت دهم)، عوامل مؤثر بر تعادل (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/9237
فیلم جلسه 71 - فصل چهارم شیمی(3): شیمی، راهی به سوی آیندۀ روشن تر (قسمت یازدهم)، عوامل مؤثر بر تعادل (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/9241
فیلم جلسه 72 - فصل چهارم شیمی(3): شیمی، راهی به سوی آیندۀ روشن تر (قسمت دوازدهم)، عوامل مؤثر بر تعادل (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/9243
فیلم جلسه 73 - فصل چهارم شیمی(3):شیمی،راهی بسوی آینده روشنتر(قسمت13)، سنتز مواد(قسمت1): بررسی مواد اولیۀ اتن و الکل
https://alaatv.com/c/9469
فیلم جلسه 74 - فصل چهارم شیمی(3): شیمی، راهی به سوی آینده روشن تر (قسمت چهاردهم)، سنتز مواد (قسمت 2): ساخت بطری آب
https://alaatv.com/c/9472
فیلم جلسه 75 - فصل سوم شیمی(2): پوشاک نیازی پایان ناپذیر (قسمت هفتم)، گروه عاملی
https://alaatv.com/c/9540
فیلم جلسه 76 - فصل سوم شیمی(2): پوشاک نیازی پایان ناپذیر (قسمت هشتم)، پلیمری شدن
https://alaatv.com/c/9544
فیلم جلسه 77 - فصل سوم شیمی(2): پوشاک نیازی پایان ناپذیر (قسمت نهم)، پلی استر
https://alaatv.com/c/9548
فیلم جلسه 78 - فصل سوم شیمی(2): پوشاک نیازی پایان ناپذیر (قسمت دهم)، آمید و پلی آمید
https://alaatv.com/c/16480
فیلم جلسه 79 - فصل اول شیمی(2): قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت اول)، روندهای جدول تناوبی
https://alaatv.com/c/16482
فیلم جلسه 80 - فصل اول شیمی(2): قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت دوم)، عناصر واسطه (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16560
فیلم جلسه 81 - فصل اول شیمی(2): قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت سوم)، عناصر واسطه (قسمت دوم)، شناسایی یون ها
https://alaatv.com/c/16561
فیلم جلسه 82 - فصل اول شیمی(2): قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت چهارم)، واکنش پذیری فلزها و نافلزها
https://alaatv.com/c/16562
فیلم جلسه 83 - فصل اول شیمی(2): قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت پنجم)، درصد خلوص
https://alaatv.com/c/16603
فیلم جلسه 84 - فصل اول شیمی(2): قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت ششم)، بازدهی
https://alaatv.com/c/16604
فیلم جلسه 85 - فصل اول شیمی(2): قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت هفتم)، هیدروکربن: آلکان و نام گذاری آن (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16780
فیلم جلسه 86 - فصل اول شیمی(2): قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت هشتم)، هیدروکربن: آلکان و نام گذاری آن (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16781
فیلم جلسه 87 - فصل اول شیمی(2): قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت نهم)، هیدروکربن: آلکن و آلکین
https://alaatv.com/c/16783

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی