کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 07 مرداد 1400
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

یادآوری

لینک مستقیم

پیش ثبت نام مدارس وابسته به دانشگاه بوعلی سینا

 

از مدرسه چه خبر؟

فضای سبز

کاشت بیش از 100 اصله نهال درختان میوه

کاشت و هرس و گل آرایی حیاط

مردان آفتابی
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  186 نفر
تعداد بازدید :  804720 نفر
عنوان خبر : فیلمهای آموزشی.شیمی. صنیعی تهرانی
بازدید: 2343
درج خبر: 1398/12/07
تعداد نظر: 0

 

شیمی -  آقای مهدی صنیعی تهرانی
 
فیلم جلسه 1 - شیمی (1)، فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت اول)، معرفی جدول تناوبی
https://alaatv.com/c/8099
فیلم جلسه 2 - شیمی (1)، فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت دوم)، رابطه اینشتین
https://alaatv.com/c/8100
فیلم جلسه 3 - فصل اول شیمی (1): کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سوم)، عدد جرمی ایزوتوپ - پرتوزایی
https://alaatv.com/c/8127
فیلم جلسه 4 - فصل اول شیمی (3): مولکول ها در خدمت تندرستی (قسمت اول)، کلوئید
https://alaatv.com/c/8135
فیلم جلسه 5 - فصل اول شیمی (3): مولکول ها در خدمت تندرستی (قسمت دوم)، صابون
https://alaatv.com/c/8159
فیلم جلسه 6 - فصل اول شیمی(3): مولکول ها در خدمت تندرستی (قسمت سوم)، پاک کننده های غیرصابونی وپاک کننده های خورنده
https://alaatv.com/c/8160
فیلم جلسه 7 - فصل اول شیمی(3): مولکول ها در خدمت تندرستی(قسمت چهارم)، اسید و باز: مفاهیم اولیه
https://alaatv.com/c/8193
فیلم جلسه 8 - فصل اول شیمی(3): مولکول ها در خدمت تندرستی(قسمت پنجم)، اسید و باز: رسانایی الکتریکی، درجۀ تفکیک
https://alaatv.com/c/8233
فیلم جلسه 9 - فصل1شیمی(3): مولکولها در خدمت تندرستی(قسمت ششم)، اسیدوباز: اسید قوی و ضعیف،محاسبۀ غلظت یون هیدرونیوم
https://alaatv.com/c/8234
فیلم جلسه 10 - فصل اول شیمی (3): مولکول ها در خدمت تندرستی (قسمت هفتم)، اسید و باز: مفهوم تعادل و عبارت ثابت تعادل
https://alaatv.com/c/8263
فیلم جلسه 11 - فصل اول شیمی (3): مولکول ها در خدمت تندرستی (قسمت هشتم)، اسید و باز حل مسائل تعادل
https://alaatv.com/c/8264
فیلم جلسه 12 - فصل اول شیمی (3): مولکول ها در خدمت تندرستی (قسمت نهم)، اسید و باز: ثابت یونش
https://alaatv.com/c/8279
فیلم جلسه 13 - فصل اول شیمی (3): مولکول ها در خدمت تندرستی (قسمت دهم)، اسید و باز: رابطۀ بین ثابت یونش و درجۀ یونش
https://alaatv.com/c/8310
فیلم جلسه 14 - فصل اول شیمی (3): مولکول ها در خدمت تندرستی (قسمت یازدهم)، اسید و باز: ثابت تفکیک آب
https://alaatv.com/c/8311
فیلم جلسه 15 - فصل اول شیمی(3): مولکول ها در خدمت تندرستی (قسمت داوزدهم)،معرفی pH , pH اسیدی
https://alaatv.com/c/8344
فیلم جلسه 16 - فصل اول شیمی (3): مولکول ها در خدمت تندرستی (قسمت سیزدهم)، محاسبه pH اسیدها
https://alaatv.com/c/8350
فیلم جلسه 17 - فصل اول شیمی (3): مولکول ها در خدمت تندرستی (قسمت چهاردهم)، محاسبه pH محلول بازی
https://alaatv.com/c/8368
فیلم جلسه 18 - فصل اول شیمی (1): کیهان، زادگاه الفبای هستی (قسمت سوم)، نور و شناخت درون اتم
https://alaatv.com/c/8381
فیلم جلسه 19 - فصل اول شیمی (1): کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت چهارم)، مدل کوانتمی اتم
https://alaatv.com/c/8366
فیلم جلسه 20 - فصل اول شیمی(1): کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت پنجم)، رفتار اتم، ترکیب یونی
https://alaatv.com/c/8367
فیلم جلسه 21 - فصل اول شیمی(1): کیهان، زادگاه الفبای هستی (قسمت ششم)، حل مثال از ترکیب یونی و مقدمه پیوند کوالانسی
https://alaatv.com/c/8369
فیلم جلسه 22 - فصل اول شیمی(1): کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت قسمت هفتم)، ساختار لوئیس (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8429
فیلم جلسه 23 - فصل اول شیمی(1): کیهان، زادگاه الفبای هستی (قسمت نهم)، ساختار لوئیس (قسمت دوم): ساختار لوئیس یون ها، پیوند داتیو
https://alaatv.com/c/8455
فیلم جلسه 24 - فصل اول شیمی(1): کیهان، زادگاه الفبای هستی(قسمت دهم) ساختار لوئیس (قسمت سوم): استثنائات ساختار لوئیس
https://alaatv.com/c/8470
فیلم جلسه 25 - فصل دوم شیمی(3): آسایش و رفاه در سایه شیمی (قسمت اول)، مفهوم اکسایش و کاهش
https://alaatv.com/c/8471
فیلم جلسه 26 - فصل دوم شیمی (3): آسایش و رفاه در سایه شیمی (قسمت دوم) عدد اکسایش
https://alaatv.com/c/8472
فیلم جلسه 27 - فصل دوم شیمی (3): آسایش و رفاه در سایه شیمی (قسمت سوم)، رقابت فلزها
https://alaatv.com/c/8473
فیلم جلسه 28 - فصل دوم شیمی (3): آسایش و رفاه در سایه شیمی (قسمت چهارم)، سلول های گالوانی، پتانسیل کاهش استاندارد
https://alaatv.com/c/8494
فیلم جلسه 29 - فصل دوم شیمی (3): آسایش و رفاه در سایه شیمی (قسمت پنجم)، سلول سوختی
https://alaatv.com/c/8521
فیلم جلسه 30 - فصل دوم شیمی(3): آسایش و رفاه در سایه شیمی (قسمت ششم)، برقکافت
https://alaatv.com/c/8581
فیلم جلسه 31 - فصل دوم شیمی (3): آسایش و رفاه در سایه شیمی (قسمت هفتم)، خوردگی آهن و راه های جلوگیری از آن
https://alaatv.com/c/8584
فیلم جلسه 32 - فصل دوم شیمی (3): آسایش و رفاه در سایه شیمی (قسمت هشتم)، آبکاری و استخراج آلومینیوم
https://alaatv.com/c/8585
فیلم جلسه 33 - فصل دوم شیمی(1): رد پای گازها در زندگی (قسمت اول)، هواکُره و لایه های آن
https://alaatv.com/c/8649
فیلم جلسه 34 - فصل دوم شیمی(1): رد پای گازها در زندگی (قسمت دوم)، اجزای هواکُره
https://alaatv.com/c/8650
فیلم جلسه 35 - فصل دوم شیمی(1): رد پای گازها در زندگی (قسمت اول)، نوشتن واکنش شیمیایی (قسمت اول): سوختن، ترکیب
https://alaatv.com/c/8651
فیلم جلسه 36 - فصل دوم شیمی(1): رد پای گازها در زندگی (قسمت چهارم) نوشتن واکنش شیمیایی (قسمت دوم): تجزیه و ...
https://alaatv.com/c/8674
فیلم جلسه 37 - فصل دوم شیمی(1): رد پای گازها در زندگی (قسمت پنجم)، موازنه به روش وارسی
https://alaatv.com/c/8675
فیلم جلسه 38 - فصل دوم شیمی(1): رد پای گازها در زندگی (قسمت ششم)، موازنۀ پیشرفته
https://alaatv.com/c/8676
فیلم جلسه 39 - فصل دوم شیمی (1): رد پای گازها در زندگی (قسمت هفتم)، موازنه به روش عدد اکسایش
https://alaatv.com/c/8704
فیلم جلسه 40 - فصل دوم شیمی (1): رد پای گازها در زندگی (قسمت هشتم)، اکسیدهای فلزی و نافلزی، باران اسیدی و اثر گلخان
https://alaatv.com/c/8705
فیلم جلسه 41 - فصل دوم شیمی(1): رد پای گازها در زندگی (قسمت نهم)، حالت گاز
https://alaatv.com/c/8703
فیلم جلسه 42 - فصل دوم شیمی(1): رد پای گازها در زندگی (قسمت دهم)، استوکیومتری واکنش، شارایط استاندارد
https://alaatv.com/c/8846
فیلم جلسه 43 - فصل سوم شیمی (1): آب آهنگ زندگی (قسمت اول)، آب کره، ترکیب های یونی
https://alaatv.com/c/8847
فیلم جلسه 44 - فصل سوم شیمی(1): آب، آهنگ زندگی (قسمت دوم)، محلول و غلظت نوع اول (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8851
فیلم جلسه 45 - فصل سوم شیمی(1): آب، آهنگ زندگی (قسمت سوم)، محلول و غلظت نوع اول (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8852
فیلم جلسه 46 - فصل سوم شیمی(1): آب، آهنگ زندگی (قسمت چهارم)، محلول و غلظت نوع دوم
https://alaatv.com/c/8853
فیلم جلسه 47 - فصل سوم شیمی(3): شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری (قسمت اول)، جامد کوالانسی
https://alaatv.com/c/8929
فیلم جلسه 48 - فصل سوم شیمی(3): شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری (قسمت دوم)، جامد مولکولی
https://alaatv.com/c/8930
فیلم جلسه 49 - فصل سوم شیمی(3): شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری (قسمت سوم) جامد یونی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8931
فیلم جلسه 50 - فصل سوم شیمی(3): شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری (قسمت چهارم)، جامد یونی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8961
فیلم جلسه 51 - فصل سوم شیمی(3): شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری (قسمت پنجم)، جامد فلزی
https://alaatv.com/c/8962
فیلم جلسه 52 - فصل سوم شیمی(1): آب آهنگ زندگی (قسمت پنجم)، مخلوط سازی
https://alaatv.com/c/8963
فیلم جلسه 53 - فصل سوم شیمی (1): آب آهنگ زندگی (قسمت ششم)، انواع پیوند کووالانسی، پیوند هیدروژنی
https://alaatv.com/c/9004
فیلم جلسه 54 - فصل سوم: شیمی(1): آب، آهنگ زندگی(قسمت7)، تفکیک یونی، رسانایی محلولها، انحلال پذیری گازها، انتقال جرم
https://alaatv.com/c/9003
فیلم جلسه 55 - فصل دوم شیمی (2): درپی غذای سالم (قسمت اول)، دما، گرما و ظرفیت گرمایی
https://alaatv.com/c/9025
فیلم جلسه 56 - فصل دوم شیمی (2): درپی غذای سالم (قسمت دوم)، جاری شدن انرژی
https://alaatv.com/c/9026
فیلم جلسه 57 - فصل دوم شیمی (2): درپی غذای سالم (قسمت سوم)، مفهوم آنتالپی و تغییرات آنتالپی
https://alaatv.com/c/9027
فیلم جلسه 58 - فصل دوم شیمی(2): در پی غذای سالم (قسمت چهارم)، محاسبه تغییرات آنتالپی، قانون هس (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/9075
فیلم جلسه 59 - فصل دوم شیمی(2): در پی غذای سالم (قسمت پنجم)، محاسبه تغییرات آنتالپی، قانون هس (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/9079
فیلم جلسه 60 - فصل دوم شیمی(2): در پی غذای سالم (قسمت ششم)، محاسبه تغییرات آنتالپی، متوسط آنتالپی پیوند
https://alaatv.com/c/9083
فیلم جلسه 61 - فصل چهارم شیمی(3): شیمی، راهی به سوی آینده روشن تر (قسمت اول)، انرژی فعال سازی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/9087
فیلم جلسه 62 - فصل چهارم شیمی(3): شیمی، راهی به سوی آینده روشن تر (قسمت دوم)، انرژی فعال سازی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/9088
فیلم جلسه 63 - فصل چهارم شیمی(3): شیمی، راهی به سوی آینده روشن تر (قسمت سوم)، کاتالیزگر (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/9092
فیلم جلسه 64 - فصل چهارم شیمی(3): شیمی، راهی به سوی آینده روشن تر (قسمت چهارم)، کاتالیزگر (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/9094
فیلم جلسه 65 - فصل چهارم شیمی(3): شیمی، راهی به سوی آینده روشن تر (قسمت پنجم)، آلاینده ها و مبدل کاتالیستی
https://alaatv.com/c/9097
فیلم جلسه 66 - فصل چهارم شیمی(3): شیمی، راهی به سوی آینده روشن تر (قسمت ششم)، مسائل ثابت تعادل (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/9178
فیلم جلسه 67 - فصل چهارم شیمی(3): شیمی، راهی به سوی آینده روشن تر (قسمت هفتم)، مسائل ثابت تعادل (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/9182
فیلم جلسه 68 - فصل چهارم شیمی(3): شیمی، راهی به سوی آینده روشن تر (قسمت هشتم)،عوامل مؤثر بر تعادل(قسمت1):بررسی اثر
https://alaatv.com/c/9184
فیلم جلسه 69 - فصل چهارم شیمی(3): شیمی، راهی به سوی آینده روشن تر (قسمت نهم)،عوامل مؤثر بر تعادل (قسمت2):سؤال غلظت
https://alaatv.com/c/9188
فیلم جلسه 70 - فصل چهارم شیمی(3): شیمی، راهی به سوی آیندۀ روشن تر (قسمت دهم)، عوامل مؤثر بر تعادل (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/9237
فیلم جلسه 71 - فصل چهارم شیمی(3): شیمی، راهی به سوی آیندۀ روشن تر (قسمت یازدهم)، عوامل مؤثر بر تعادل (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/9241
فیلم جلسه 72 - فصل چهارم شیمی(3): شیمی، راهی به سوی آیندۀ روشن تر (قسمت دوازدهم)، عوامل مؤثر بر تعادل (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/9243
فیلم جلسه 73 - فصل چهارم شیمی(3):شیمی،راهی بسوی آینده روشنتر(قسمت13)، سنتز مواد(قسمت1): بررسی مواد اولیۀ اتن و الکل
https://alaatv.com/c/9469
فیلم جلسه 74 - فصل چهارم شیمی(3): شیمی، راهی به سوی آینده روشن تر (قسمت چهاردهم)، سنتز مواد (قسمت 2): ساخت بطری آب
https://alaatv.com/c/9472
فیلم جلسه 75 - فصل سوم شیمی(2): پوشاک نیازی پایان ناپذیر (قسمت هفتم)، گروه عاملی
https://alaatv.com/c/9540
فیلم جلسه 76 - فصل سوم شیمی(2): پوشاک نیازی پایان ناپذیر (قسمت هشتم)، پلیمری شدن
https://alaatv.com/c/9544
فیلم جلسه 77 - فصل سوم شیمی(2): پوشاک نیازی پایان ناپذیر (قسمت نهم)، پلی استر
https://alaatv.com/c/9548
فیلم جلسه 78 - فصل سوم شیمی(2): پوشاک نیازی پایان ناپذیر (قسمت دهم)، آمید و پلی آمید
https://alaatv.com/c/16480
فیلم جلسه 79 - فصل اول شیمی(2): قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت اول)، روندهای جدول تناوبی
https://alaatv.com/c/16482
فیلم جلسه 80 - فصل اول شیمی(2): قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت دوم)، عناصر واسطه (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16560
فیلم جلسه 81 - فصل اول شیمی(2): قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت سوم)، عناصر واسطه (قسمت دوم)، شناسایی یون ها
https://alaatv.com/c/16561
فیلم جلسه 82 - فصل اول شیمی(2): قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت چهارم)، واکنش پذیری فلزها و نافلزها
https://alaatv.com/c/16562
فیلم جلسه 83 - فصل اول شیمی(2): قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت پنجم)، درصد خلوص
https://alaatv.com/c/16603
فیلم جلسه 84 - فصل اول شیمی(2): قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت ششم)، بازدهی
https://alaatv.com/c/16604
فیلم جلسه 85 - فصل اول شیمی(2): قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت هفتم)، هیدروکربن: آلکان و نام گذاری آن (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16780
فیلم جلسه 86 - فصل اول شیمی(2): قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت هشتم)، هیدروکربن: آلکان و نام گذاری آن (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16781
فیلم جلسه 87 - فصل اول شیمی(2): قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت نهم)، هیدروکربن: آلکن و آلکین
https://alaatv.com/c/16783

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی