کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 14 اذر 1401
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

رشته های دانشگاهی کشور

     

برای آشنایی دقیق با رشته های دانشگاهی (تنها منبع رسمی و مطمئن اینترنتی) ،مواد درسی و بازار کار و فعالیت از کاردانی تا دکتری تخصصی به لینک زیر مراجعه کنید:

روی این متن کلیک کنید

 

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  10 نفر
تعداد بازدید :  1065034 نفر
عنوان خبر : فیلمهای آموزشی. زیست شناسی.موقاری
بازدید: 4892
درج خبر: 1398/12/07
تعداد نظر: 0

 

زیست شناسی - آقای جلال موقاری
فیلم جلسه 1 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت اول)، گفتار 1: نوکلئیک اسید (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17152
فیلم جلسه 2 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت دوم)، گفتار 1: نوکلئیک اسید (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17154
فیلم جلسه 3 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت سوم)، گفتار 1: نوکلئیک اسید (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/17156
فیلم جلسه 4 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت چهارم)، گفتار 1: نوکلئیک اسید (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/17158
فیلم جلسه 5 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت پنجم)، گفتار 2: همانند سازی دنا (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17195
فیلم جلسه 6 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت ششم)، گفتار 2: همانند سازی دنا (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17197
فیلم جلسه 7 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت هفتم)، گفتار 2: همانند سازی دنا (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/17199
فیلم جلسه 8 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت هشتم)، گفتار 3: پروتئین (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17233
فیلم جلسه 9 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت نهم)، گفتار 3: پروتئین (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17235
فیلم جلسه 10 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت دهم)، گفتار 3: پروتئین (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/17379
فیلم جلسه 11 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت یازدهم)، گفتار 3: پروتئین (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/17381
فیلم جلسه 12 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت اول)، گفتار 1: رونویسی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17389
فیلم جلسه 13 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت دوم)، گفتار 1: رونویسی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17407
فیلم جلسه 14 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت سوم)، گفتار 1: رونویسی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/17425
فیلم جلسه 15 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت چهارم)، گفتار 1: رونویسی (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/17427
فیلم جلسه 16 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت پنجم)، گفتار 1: رونویسی (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/17429
فیلم جلسه 17 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت ششم)، گفتار 1: رونویسی (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/17431
فیلم جلسه 18 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت هفتم)، گفتار 1: رونویسی (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/17433
فیلم جلسه 19 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت هشتم)، گفتار 1: رونویسی (قسمت هشتم)
https://alaatv.com/c/17435
فیلم جلسه 20 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت نهم)، گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17479
فیلم جلسه 21 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت دهم)، گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17481
فیلم جلسه 22 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت یازدهم)، گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/17483
فیلم جلسه 23 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت دوازدهم) گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/17566
فیلم جلسه 24 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت سیزدهم) گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/17570
فیلم جلسه 25 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت چهاردهم) گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/17574
فیلم جلسه 26 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت پانزدهم) گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/17578
فیلم جلسه 27 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت شانزدهم)، گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت هشتم)
https://alaatv.com/c/17582
فیلم جلسه 28 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت هفدهم)، گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت نهم)
https://alaatv.com/c/17606
فیلم جلسه 29 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت هجدهم)، گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت دهم)
https://alaatv.com/c/17610
فیلم جلسه 30 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت هجدهم)، گفتار3: تنظیم بیان ژن (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17634
فیلم جلسه 31 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت نوزدهم)، گفتار 3: تنظیم بیان ژن (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17638
فیلم جلسه 32 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت بیستم)، گفتار 3: تنظیم بیان ژن (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/17642
فیلم جلسه 33 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت بیستم و یکم)، گفتار 3: تنظیم بیان ژن (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/17646
فیلم جلسه 34 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت بیست و دوم)، گفتار 3: تنظیم بیان ژن (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/17714
فیلم جلسه 35 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت اول)،گفتار 1: مفاهیم پایه (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17863
فیلم جلسه 36 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت دوم)،گفتار 1: مفاهیم پایه (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17865
فیلم جلسه 37 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت سوم)،گفتار 1: مفاهیم پایه (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/17867
فیلم جلسه 38 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت چهارم)،گفتار 1: مفاهیم پایه (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/17869
فیلم جلسه 39 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت پنجم)، گفتار 2: انواع صفات (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17965
فیلم جلسه 40 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت ششم)، گفتار 2: انواع صفات (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17
فیلم جلسه 41 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت هفتم)، گفتار 2: انواع صفات (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/17991
فیلم جلسه 42 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت هشتم)، گفتار 2: انواع صفات (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/17995
فیلم جلسه 43 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت نهم)، گفتار 2: انواع صفات (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/18023
فیلم جلسه 44 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت اول)، گفتار 1: تغییر در ماده وراثتی جانداران (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18081
فیلم جلسه 45 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت دوم)، گفتار 1: تغییر در ماده وراثتی جانداران (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/18095
فیلم جلسه 46 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت سوم)، گفتار 1: تغییر در ماده وراثتی جانداران (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/18097
فیلم جلسه 47 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت چهارم)،گفتار 1: تغییر در ماده وراثتی جانداران (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/18214
فیلم جلسه 48 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت پنجم)،گفتار 1: تغییر در ماده وراثتی جانداران (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/18215
فیلم جلسه 49 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت ششم)، گفتار 1: تغییر در ماده وراثتی جانداران (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/18217
فیلم جلسه 50 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت هفتم)، گفتار 1: تغییر در ماده وراثتی جانداران (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/18239
فیلم جلسه 51 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت هشتم)، گفتار 1: تغییر در ماده وراثتی جانداران (قسمت هشتم)
https://alaatv.com/c/18240
فیلم جلسه 52 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت نهم)، گفتار 1: تغییر در ماده وراثتی جانداران (قسمت نهم)
https://alaatv.com/c/18242
فیلم جلسه 53 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت دهم)، گفتار 1: تغییر در ماده وراثتی جانداران (قسمت دهم)
https://alaatv.com/c/18244
فیلم جلسه 54 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت یازدهم)، گفتار 2: تغییر در جمعیت ها (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18507
فیلم جلسه 55 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت دوازدهم)، گفتار 2: تغییر در جمعیت ها (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/18508
فیلم جلسه 56 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت سیزدهم)، گفتار 2: تغییر در جمعیت ها (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/18509
فیلم جلسه 57 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت چهاردهم)، گفتار 2: تغییر در جمعیت ها (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/18605
فیلم جلسه 58 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت پانزدهم)، گفتار 2: تغییر در جمعیت ها (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/18606
فیلم جلسه 59 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت شانزدهم)، گفتار 2: تغییر در جمعیت ها (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/18607
فیلم جلسه 60 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت هفدهم)، گفتار 3: تغییر در گونه ها (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18609
فیلم جلسه 61 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت هجدهم)، گفتار 3: تغییر در گونه ها (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/18610
فیلم جلسه 62 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت نوزدهم)، گفتار 3: تغییر در گونه ها (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/18611
فیلم جلسه 63 - فصل پنجم: از ماده به انرژی (قسمت اول)، گفتار 1: تأمین انرژی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/19139
فیلم جلسه 64 - فصل پنجم: از ماده به انرژی (قسمت دوم)، گفتار 1: تأمین انرژی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19140
فیلم جلسه 65 - فصل پنجم: از ماده به انرژی (قسمت سوم)، گفتار 1: تأمین انرژی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/19174
فیلم جلسه 66 - فصل پنجم: از ماده به انرژی (قسمت چهارم)، گفتار 2: اکسایش بیشتر (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/19179
فیلم جلسه 67 - فصل پنجم: از ماده به انرژی (قسمت پنجم)، گفتار 2: اکسایش بیشتر (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19180
فیلم جلسه 68 - فصل پنجم: از ماده به انرژی (قسمت ششم)، گفتار 2: اکسایش بیشتر (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/19181
فیلم جلسه 69 - فصل پنجم: از ماده به انرژی (قسمت هفتم)، گفتار 3: زیستن مستقل از اکسیژن (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/19243
فیلم جلسه 70 - فصل پنجم: از ماده به انرژی (قسمت هشتم)، گفتار 3:زیستن مستقل از اکسیژن (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19244
فیلم جلسه 71 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قسمت اول)، گفتار 1: فتوسنتز: تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/19279
فیلم جلسه 72 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قسمت دوم)، گفتار 1: فتوسنتز: تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19280
فیلم جلسه 73 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قسمت سوم)، گفتار 1: فتوسنتز: تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/19283
فیلم جلسه 74 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قسمت چهارم)، گفتار 2: واکنش های فتوسنتزی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/19329
فیلم جلسه 75 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قسمت پنجم)، گفتار 2: واکنش های فتوسنتزی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19330
فیلم جلسه 76 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قسمت ششم)، گفتار 2: واکنش های فتوسنتزی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/19331
فیلم جلسه 77 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قسمت هفتم)، گفتار 2: واکنش های فتوسنتزی (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/19332
فیلم جلسه 78 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قسمت هشتم)، گفتار 3: فتوسنتز در شرایط دشوار (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/19380
فیلم جلسه 79 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قسمت نهم)، گفتار 3: فتوسنتز در شرایط دشوار (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19381
فیلم جلسه 80 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قسمت دهم)، گفتار 3: فتوسنتز در شرایط دشوار (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/19382
فیلم جلسه 81 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی (قسمت اول)، گفتار 1: زیست فناوری و مهندسی ژنتیک (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/19481
فیلم جلسه 82 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی (قسمت دوم)، گفتار 1: زیست فناوری و مهندسی ژنتیک (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19482
فیلم جلسه 83 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی (قسمت سوم)، گفتار 1: زیست فناوری و مهندسی ژنتیک (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/19483
فیلم جلسه 84 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی (قسمت چهارم)، گفتار 1: زیست فناوری و مهندسی ژنتیک (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/19484
فیلم جلسه 85 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی (قسمت پنجم)، گفتار 2: مهندسی پروتئین و بافت (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/19507
فیلم جلسه 86 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی (قسمت ششم)، گفتار 2: مهندسی پروتئین و بافت (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19508
فیلم جلسه 87 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی (قسمت هفتم) گفتار 2: مهندسی پروتئین و بافت (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/19509
فیلم جلسه 88 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی (قسمت هشتم)، گفتار 3: کاربردهای زیست فناوری (قسمت اول)
 
https://alaatv.com/c/19555
فیلم جلسه 89 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی (قسمت نهم)، گفتار 3: کاربردهای زیست فناوری (قسمت دوم)
 
https://alaatv.com/c/19556
فیلم جلسه 90 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی (قسمت دهم)، گفتار 3: کاربردهای زیست فناوری (قسمت سوم)
 
https://alaatv.com/c/19557
فیلم جلسه 91 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی (قسمت یازدهم)، گفتار 3: کاربردهای زیست فناوری (قسمت چهارم)
 
https://alaatv.com/c/19558
فیلم جلسه 92 - فصل هشتم: رفتارهای جانوران (قسمت اول)، گفتار 1: اساس رفتار (قسمت اول)
 
https://alaatv.com/c/19588
فیلم جلسه 93 - فصل هشتم: رفتارهای جانوران (قسمت دوم)، گفتار 1: اساس رفتار (قسمت دوم)
 
https://alaatv.com/c/19618
فیلم جلسه 94 - فصل هشتم: رفتارهای جانوران (قسمت سوم)، گفتار 1: اساس رفتار (قسمت سوم)
 
https://alaatv.com/c/19622
فیلم جلسه 95 - فصل هشتم: رفتارهای جانوران (قسمت چهارم)، گفتار 2: انتخاب طبیعی و رفتار (قسمت اول)
 
https://alaatv.com/c/19727
فیلم جلسه 96 - فصل هشتم: رفتارهای جانوران (قسمت پنجم)، گفتار 2: انتخاب طبیعی و رفتار (قسمت دوم)
 
https://alaatv.com/c/19728
فیلم جلسه 97 - فصل هشتم: رفتارهای جانوران (قسمت ششم)، گفتار 3: ارتباط و زندگی گروهی (قسمت اول)
 
https://alaatv.com/c/19729
فیلم جلسه 98 - فصل هشتم: رفتارهای جانوران (قسمت هفتم)، گفتار 3: ارتباط و زندگی گروهی (قسمت دوم)
 
https://alaatv.com/c/19730

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی