کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 07 مرداد 1400
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

یادآوری

لینک مستقیم

پیش ثبت نام مدارس وابسته به دانشگاه بوعلی سینا

 

از مدرسه چه خبر؟

فضای سبز

کاشت بیش از 100 اصله نهال درختان میوه

کاشت و هرس و گل آرایی حیاط

مردان آفتابی
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  186 نفر
تعداد بازدید :  804703 نفر
عنوان خبر : فیلمهای آموزشی. زیست شناسی.موقاری
بازدید: 2649
درج خبر: 1398/12/07
تعداد نظر: 0

 

زیست شناسی - آقای جلال موقاری
فیلم جلسه 1 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت اول)، گفتار 1: نوکلئیک اسید (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17152
فیلم جلسه 2 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت دوم)، گفتار 1: نوکلئیک اسید (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17154
فیلم جلسه 3 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت سوم)، گفتار 1: نوکلئیک اسید (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/17156
فیلم جلسه 4 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت چهارم)، گفتار 1: نوکلئیک اسید (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/17158
فیلم جلسه 5 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت پنجم)، گفتار 2: همانند سازی دنا (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17195
فیلم جلسه 6 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت ششم)، گفتار 2: همانند سازی دنا (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17197
فیلم جلسه 7 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت هفتم)، گفتار 2: همانند سازی دنا (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/17199
فیلم جلسه 8 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت هشتم)، گفتار 3: پروتئین (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17233
فیلم جلسه 9 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت نهم)، گفتار 3: پروتئین (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17235
فیلم جلسه 10 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت دهم)، گفتار 3: پروتئین (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/17379
فیلم جلسه 11 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت یازدهم)، گفتار 3: پروتئین (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/17381
فیلم جلسه 12 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت اول)، گفتار 1: رونویسی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17389
فیلم جلسه 13 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت دوم)، گفتار 1: رونویسی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17407
فیلم جلسه 14 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت سوم)، گفتار 1: رونویسی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/17425
فیلم جلسه 15 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت چهارم)، گفتار 1: رونویسی (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/17427
فیلم جلسه 16 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت پنجم)، گفتار 1: رونویسی (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/17429
فیلم جلسه 17 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت ششم)، گفتار 1: رونویسی (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/17431
فیلم جلسه 18 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت هفتم)، گفتار 1: رونویسی (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/17433
فیلم جلسه 19 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت هشتم)، گفتار 1: رونویسی (قسمت هشتم)
https://alaatv.com/c/17435
فیلم جلسه 20 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت نهم)، گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17479
فیلم جلسه 21 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت دهم)، گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17481
فیلم جلسه 22 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت یازدهم)، گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/17483
فیلم جلسه 23 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت دوازدهم) گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/17566
فیلم جلسه 24 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت سیزدهم) گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/17570
فیلم جلسه 25 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت چهاردهم) گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/17574
فیلم جلسه 26 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت پانزدهم) گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/17578
فیلم جلسه 27 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت شانزدهم)، گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت هشتم)
https://alaatv.com/c/17582
فیلم جلسه 28 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت هفدهم)، گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت نهم)
https://alaatv.com/c/17606
فیلم جلسه 29 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت هجدهم)، گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت دهم)
https://alaatv.com/c/17610
فیلم جلسه 30 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت هجدهم)، گفتار3: تنظیم بیان ژن (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17634
فیلم جلسه 31 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت نوزدهم)، گفتار 3: تنظیم بیان ژن (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17638
فیلم جلسه 32 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت بیستم)، گفتار 3: تنظیم بیان ژن (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/17642
فیلم جلسه 33 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت بیستم و یکم)، گفتار 3: تنظیم بیان ژن (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/17646
فیلم جلسه 34 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت بیست و دوم)، گفتار 3: تنظیم بیان ژن (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/17714
فیلم جلسه 35 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت اول)،گفتار 1: مفاهیم پایه (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17863
فیلم جلسه 36 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت دوم)،گفتار 1: مفاهیم پایه (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17865
فیلم جلسه 37 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت سوم)،گفتار 1: مفاهیم پایه (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/17867
فیلم جلسه 38 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت چهارم)،گفتار 1: مفاهیم پایه (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/17869
فیلم جلسه 39 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت پنجم)، گفتار 2: انواع صفات (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17965
فیلم جلسه 40 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت ششم)، گفتار 2: انواع صفات (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17
فیلم جلسه 41 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت هفتم)، گفتار 2: انواع صفات (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/17991
فیلم جلسه 42 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت هشتم)، گفتار 2: انواع صفات (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/17995
فیلم جلسه 43 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت نهم)، گفتار 2: انواع صفات (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/18023
فیلم جلسه 44 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت اول)، گفتار 1: تغییر در ماده وراثتی جانداران (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18081
فیلم جلسه 45 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت دوم)، گفتار 1: تغییر در ماده وراثتی جانداران (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/18095
فیلم جلسه 46 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت سوم)، گفتار 1: تغییر در ماده وراثتی جانداران (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/18097
فیلم جلسه 47 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت چهارم)،گفتار 1: تغییر در ماده وراثتی جانداران (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/18214
فیلم جلسه 48 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت پنجم)،گفتار 1: تغییر در ماده وراثتی جانداران (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/18215
فیلم جلسه 49 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت ششم)، گفتار 1: تغییر در ماده وراثتی جانداران (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/18217
فیلم جلسه 50 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت هفتم)، گفتار 1: تغییر در ماده وراثتی جانداران (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/18239
فیلم جلسه 51 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت هشتم)، گفتار 1: تغییر در ماده وراثتی جانداران (قسمت هشتم)
https://alaatv.com/c/18240
فیلم جلسه 52 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت نهم)، گفتار 1: تغییر در ماده وراثتی جانداران (قسمت نهم)
https://alaatv.com/c/18242
فیلم جلسه 53 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت دهم)، گفتار 1: تغییر در ماده وراثتی جانداران (قسمت دهم)
https://alaatv.com/c/18244
فیلم جلسه 54 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت یازدهم)، گفتار 2: تغییر در جمعیت ها (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18507
فیلم جلسه 55 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت دوازدهم)، گفتار 2: تغییر در جمعیت ها (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/18508
فیلم جلسه 56 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت سیزدهم)، گفتار 2: تغییر در جمعیت ها (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/18509
فیلم جلسه 57 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت چهاردهم)، گفتار 2: تغییر در جمعیت ها (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/18605
فیلم جلسه 58 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت پانزدهم)، گفتار 2: تغییر در جمعیت ها (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/18606
فیلم جلسه 59 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت شانزدهم)، گفتار 2: تغییر در جمعیت ها (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/18607
فیلم جلسه 60 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت هفدهم)، گفتار 3: تغییر در گونه ها (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18609
فیلم جلسه 61 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت هجدهم)، گفتار 3: تغییر در گونه ها (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/18610
فیلم جلسه 62 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت نوزدهم)، گفتار 3: تغییر در گونه ها (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/18611
فیلم جلسه 63 - فصل پنجم: از ماده به انرژی (قسمت اول)، گفتار 1: تأمین انرژی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/19139
فیلم جلسه 64 - فصل پنجم: از ماده به انرژی (قسمت دوم)، گفتار 1: تأمین انرژی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19140
فیلم جلسه 65 - فصل پنجم: از ماده به انرژی (قسمت سوم)، گفتار 1: تأمین انرژی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/19174
فیلم جلسه 66 - فصل پنجم: از ماده به انرژی (قسمت چهارم)، گفتار 2: اکسایش بیشتر (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/19179
فیلم جلسه 67 - فصل پنجم: از ماده به انرژی (قسمت پنجم)، گفتار 2: اکسایش بیشتر (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19180
فیلم جلسه 68 - فصل پنجم: از ماده به انرژی (قسمت ششم)، گفتار 2: اکسایش بیشتر (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/19181
فیلم جلسه 69 - فصل پنجم: از ماده به انرژی (قسمت هفتم)، گفتار 3: زیستن مستقل از اکسیژن (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/19243
فیلم جلسه 70 - فصل پنجم: از ماده به انرژی (قسمت هشتم)، گفتار 3:زیستن مستقل از اکسیژن (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19244
فیلم جلسه 71 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قسمت اول)، گفتار 1: فتوسنتز: تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/19279
فیلم جلسه 72 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قسمت دوم)، گفتار 1: فتوسنتز: تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19280
فیلم جلسه 73 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قسمت سوم)، گفتار 1: فتوسنتز: تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/19283
فیلم جلسه 74 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قسمت چهارم)، گفتار 2: واکنش های فتوسنتزی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/19329
فیلم جلسه 75 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قسمت پنجم)، گفتار 2: واکنش های فتوسنتزی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19330
فیلم جلسه 76 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قسمت ششم)، گفتار 2: واکنش های فتوسنتزی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/19331
فیلم جلسه 77 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قسمت هفتم)، گفتار 2: واکنش های فتوسنتزی (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/19332
فیلم جلسه 78 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قسمت هشتم)، گفتار 3: فتوسنتز در شرایط دشوار (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/19380
فیلم جلسه 79 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قسمت نهم)، گفتار 3: فتوسنتز در شرایط دشوار (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19381
فیلم جلسه 80 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قسمت دهم)، گفتار 3: فتوسنتز در شرایط دشوار (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/19382
فیلم جلسه 81 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی (قسمت اول)، گفتار 1: زیست فناوری و مهندسی ژنتیک (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/19481
فیلم جلسه 82 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی (قسمت دوم)، گفتار 1: زیست فناوری و مهندسی ژنتیک (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19482
فیلم جلسه 83 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی (قسمت سوم)، گفتار 1: زیست فناوری و مهندسی ژنتیک (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/19483
فیلم جلسه 84 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی (قسمت چهارم)، گفتار 1: زیست فناوری و مهندسی ژنتیک (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/19484
فیلم جلسه 85 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی (قسمت پنجم)، گفتار 2: مهندسی پروتئین و بافت (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/19507
فیلم جلسه 86 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی (قسمت ششم)، گفتار 2: مهندسی پروتئین و بافت (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19508
فیلم جلسه 87 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی (قسمت هفتم) گفتار 2: مهندسی پروتئین و بافت (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/19509
فیلم جلسه 88 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی (قسمت هشتم)، گفتار 3: کاربردهای زیست فناوری (قسمت اول)
 
https://alaatv.com/c/19555
فیلم جلسه 89 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی (قسمت نهم)، گفتار 3: کاربردهای زیست فناوری (قسمت دوم)
 
https://alaatv.com/c/19556
فیلم جلسه 90 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی (قسمت دهم)، گفتار 3: کاربردهای زیست فناوری (قسمت سوم)
 
https://alaatv.com/c/19557
فیلم جلسه 91 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی (قسمت یازدهم)، گفتار 3: کاربردهای زیست فناوری (قسمت چهارم)
 
https://alaatv.com/c/19558
فیلم جلسه 92 - فصل هشتم: رفتارهای جانوران (قسمت اول)، گفتار 1: اساس رفتار (قسمت اول)
 
https://alaatv.com/c/19588
فیلم جلسه 93 - فصل هشتم: رفتارهای جانوران (قسمت دوم)، گفتار 1: اساس رفتار (قسمت دوم)
 
https://alaatv.com/c/19618
فیلم جلسه 94 - فصل هشتم: رفتارهای جانوران (قسمت سوم)، گفتار 1: اساس رفتار (قسمت سوم)
 
https://alaatv.com/c/19622
فیلم جلسه 95 - فصل هشتم: رفتارهای جانوران (قسمت چهارم)، گفتار 2: انتخاب طبیعی و رفتار (قسمت اول)
 
https://alaatv.com/c/19727
فیلم جلسه 96 - فصل هشتم: رفتارهای جانوران (قسمت پنجم)، گفتار 2: انتخاب طبیعی و رفتار (قسمت دوم)
 
https://alaatv.com/c/19728
فیلم جلسه 97 - فصل هشتم: رفتارهای جانوران (قسمت ششم)، گفتار 3: ارتباط و زندگی گروهی (قسمت اول)
 
https://alaatv.com/c/19729
فیلم جلسه 98 - فصل هشتم: رفتارهای جانوران (قسمت هفتم)، گفتار 3: ارتباط و زندگی گروهی (قسمت دوم)
 
https://alaatv.com/c/19730

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی