کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 07 مرداد 1400
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

یادآوری

لینک مستقیم

پیش ثبت نام مدارس وابسته به دانشگاه بوعلی سینا

 

از مدرسه چه خبر؟

فضای سبز

کاشت بیش از 100 اصله نهال درختان میوه

کاشت و هرس و گل آرایی حیاط

مردان آفتابی
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  181 نفر
تعداد بازدید :  804760 نفر
عنوان خبر : فیلمهای آموزشی.زیست شناسی. امینی راد
بازدید: 1380
درج خبر: 1398/12/07
تعداد نظر: 0

 

زیست شناسی - آقای محمدعلی امینی راد
 
فیلم جلسه 0 - معرفی زیست دوازدهم
https://alaatv.com/c/8130
فیلم جلسه 1 - زیست (3)، فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت اول)، گفتار1: آزمایش های آقای گریفیت
https://alaatv.com/c/8131
فیلم جلسه 2 - فصل اول زیست(3): مولکول های اطلاعاتی (قسمت دوم)، آزمایش های ایوری
https://alaatv.com/c/8137
فیلم جلسه 3 - فصل اول زیست (3): مولکول های اطلاعاتی (قسمت سوم)،تلاش برای کشف ساختار مولکولی DNA
https://alaatv.com/c/8145
فیلم جلسه 4 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت چهارم)، گفتار 2: همانندسازی دِنا (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8156
فیلم جلسه 5 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت پنجم)، گفتار 2: همانندسازی دِنا (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8169
فیلم جلسه 6 - فصل اول: مولکول اطلاعاتی (قسمت ششم)، گفتار3: پروتئین ها (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8170
فیلم جلسه 7 - فصل اول: مولکول اطلاعاتی (قسمت هفتم)، گفتار3: پروتئین ها (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8241
فیلم جلسه 8 - فصل اول: مولکول اطلاعاتی (قسمت هشتم)، گفتار3: پروتئین ها (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8243
فیلم جلسه 9 - فصل اول: مولکول اطلاعاتی (قسمت نهم)، حل تست
https://alaatv.com/c/8256
فیلم جلسه 10 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت دهم)، ادامه حل تست
https://alaatv.com/c/8277
فیلم جلسه 11 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت اول)، گفتار2: رونویسی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8282
فیلم جلسه 12 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت دوم)، گفتار1: رو نویسی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8283
فیلم جلسه 13 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت سوم)، گفتار 1: رونویسی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8338
فیلم جلسه 14 - فصل دوم: جریان اطلاع در یاخته (قسمت چهارم)، گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8343
فیلم جلسه 15 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت پنجم)، گفتار2 به سوی پروتئین (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8349
فیلم جلسه 16 - فصل دوم: جریان اطلاعاتی در یاخته (قسمت ششم)، گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8383
فیلم جلسه 17 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته(قسمت هفتم)،گفتار2: به سوی پروتئین(قسمت 4)، گفتار3: تنظیم ژن(قسمت 1)
https://alaatv.com/c/8414
فیلم جلسه 18 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت هشتم)، گفتار 3: تنظیم ژن (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8426
فیلم جلسه 19 - فصل دوم: جریان اطلاعاتی در یاخته (قسمت نهم)، گفتار3: تنظیم ژن (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8433
فیلم جلسه 20 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت اول)، گفتار1: مفاهیم پایه (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8452
فیلم جلسه 21 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت دوم)، گفتار1: مفاهیم پایه (قسمت دوم)، گفتار2: انواع صفات (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8456
فیلم جلسه 22 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت سوم)، گفتار2: انواع صفات (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8457
فیلم جلسه 23 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت چهارم)، مسائل مربوط به گامت
https://alaatv.com/c/8458
فیلم جلسه 24 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت پنجم)، محاسبه انواع ژنوتیپ و فنوتیپ
https://alaatv.com/c/8493
فیلم جلسه 25 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت ششم)حل مسائل آمیزش
https://alaatv.com/c/8502
فیلم جلسه 26 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت اول)، گفتار1: تغییر ماده وراثتی جانداران (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8563
فیلم جلسه 27 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت دوم)، گفتار1: تغییر ماده وراثتی جانداران (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8568
فیلم جلسه 28 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت چهارم)، گفتار1: تغییر ماده وراثتی جانداران (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/8569
فیلم جلسه 29 - فصل چهارم: تغییر در اطللاعات وراثتی (قسمت چهارم)، گفتار2: تغییر در جمعیت ها (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8587
فیلم جلسه 30 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت پنجم)، گفتار2: تغییر در جمعیت ها (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8564
فیلم جلسه 31 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت ششم)، گفتار 2: تغییر در جمعیت ها (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8566
فیلم جلسه 32 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت هفتم)، گفتار 2: تغییر در جمعیت ها (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/8567
فیلم جلسه 33 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت هشتم)، گفتار 2: تغییر در جمعیت ها (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/8613
فیلم جلسه 34 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت نهم)، گفتار3: تغییر در گونه ها (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8633
فیلم جلسه 35 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت دهم)، گفتار3: تغییر در گونه ها (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8645
فیلم جلسه 36 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت یازدهم)، گفتار3: تغییر در گونه ها (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8646
فیلم جلسه 37 - فصل پنجم: از ماده به انرژی (قسمت اول)،گفتار1: تامین انرژی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8671
فیلم جلسه 38 - فصل پنجم: از ماده به انرژی (قسمت دوم)، گفتار1: تامین انرژی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8683
فیلم جلسه 39 - فصل پنجم: از ماده به انرژی (قسمت سوم)، گفتار1: تامین انرژی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8690
فیلم جلسه 40 - فصل پنجم: از ماده به انرژی (قسمت چهارم)،گفتار2: اکسایش بیشتر (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8699
فیلم جلسه 41 - فصل پنجم: از ماده به انرژی (قسمت پنجم)، گفتار2: اکسایش بیشتر (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8700
فیلم جلسه 42 - فصل پنجم: از ماده به انرژی(قسمت6) گفتار 2: اکسایش بیشتر(قسمت3) گفتار 3: زیستن مستقل از اکسیژن(قسمت1)
https://alaatv.com/c/8845
فیلم جلسه 43 - فصل پنجم: از ماده به انرژی (قسمت هفتم)، گفتار 3: زیستن مستقل از اکسیژن (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8875
فیلم جلسه 44 - فصل پنجم: از ماده به انرژی (قسمت نهم)، گفتار3: زیستن مستقل از اکسیژن (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8882
فیلم جلسه 45 - یادگیری سریع، مرور نکات فصل
https://alaatv.com/c/8883
فیلم جلسه 46 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قسمت اول)، گفتار1: فتوسنتز (تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی) (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8958
فیلم جلسه 47 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قسمت دوم)، گفتار1: فتوسنتز (تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی) (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8974
فیلم جلسه 48 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قسمت سوم)، گفتار1: فتوسنتز (تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی) (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8975
فیلم جلسه 49 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قسمت چهارم)، گفتار2: واکنش های فتوسنتزی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8995
فیلم جلسه 50 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قسمت پنجم)، گفتار2: واکنش های فتوسنتزی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/9002
فیلم جلسه 51 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قسمت ششم)، گفتار2: واکنش های فتوسنتزی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/9012
فیلم جلسه 52 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قسمت هفتم)، گفتار3: فتوسنتز در شرایط دشوار (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/9018
فیلم جلسه 53 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قسمت هشتم)، گفتار3: فتوسنتز در شرایط دشوار (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/9019
فیلم جلسه 54 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قسمت نهم)، گفتار 3: فتوسنتز در شرایط دشوار (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/9030
فیلم جلسه 55 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قسمت دهم)، گفتار 3: فتوسنتز در شرایط دشوار (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/9031
فیلم جلسه 56 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قسمت یازدهم)، گفتار 3: فتوسنتز در شرایط دشوار (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/9073
فیلم جلسه 57 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قسمت دوازدهم)، یادگیری سریع (یاس) فصل ششم
https://alaatv.com/c/9170
فیلم جلسه 58 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی (قسمت اول)، گفتار 1: زیست فناوری و مهندسی ژنتیک (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/9174
فیلم جلسه 59 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی (قسمت دوم)، گفتار 1: زیست فناوری و مهندسی ژنتیک (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/9175
فیلم جلسه 60 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی (قسمت سوم)، گفتار 1: زیست فناوری و مهندسی ژنتیک (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/9282
فیلم جلسه 61 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی (قسمت چهارم)، گفتار 1: زیست فناوری و مهندسی ژنتیک (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/9286
فیلم جلسه 62 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی (قسمت پنجم)، گفتار 1: زیست فناوری و مهندسی ژنتیک (قسمت پنجم)، گفتار 2: فناوری مهندسی پروتئین و بافت (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/9290
فیلم جلسه 63 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی (قسمت ششم)، گفتار 2: فناوری مهندسی پروتئین و بافت (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/9518
فیلم جلسه 64 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی (قسمت هفتم)، گفتار 2: فناوری مهندسی پروتئین و بافت (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/9519
فیلم جلسه 65 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی (قسمت هشتم)، گفتار 2: فناوری مهندسی پروتئین و بافت (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/9523
فیلم جلسه 66 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی (قسمت نهم)، گفتار 3: کاربردهای زیست فناوری (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/9568
فیلم جلسه 67 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی (قسمت دهم)، گفتار 3: کاربردهای زیست فناوری (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/14018
فیلم جلسه 68 - فصل هشتم: رفتارهای جانوران (قسمت اول)، گفتار 1: اساس رفتار (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/14200
فیلم جلسه 69 - فصل هشتم: رفتارهای جانوران (قسمت دوم)، گفتار 1: اساس رفتار (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/14202
فیلم جلسه 70 - فصل هشتم: رفتارهای جانوران (قسمت سوم)، گفتار 1: اساس رفتار (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/14206
فیلم جلسه 71 - فصل هشتم: رفتارهای جانوران (قسمت چهارم)، گفتار 1: اساس رفتار (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/14210
فیلم جلسه 72 - فصل هشتم: رفتارهای جانوران (قسمت پنجم)، گفتار 1: اساس رفتار (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/14212
فیلم جلسه 73 - فصل هشتم: رفتارهای جانوران (قسمت ششم)، گفتار 1: اساس رفتار (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/14214

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی