کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 14 اذر 1401
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

رشته های دانشگاهی کشور

     

برای آشنایی دقیق با رشته های دانشگاهی (تنها منبع رسمی و مطمئن اینترنتی) ،مواد درسی و بازار کار و فعالیت از کاردانی تا دکتری تخصصی به لینک زیر مراجعه کنید:

روی این متن کلیک کنید

 

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  15 نفر
تعداد بازدید :  1065076 نفر
عنوان خبر : فیلمهای آموزشی.زیست شناسی. امینی راد
بازدید: 2731
درج خبر: 1398/12/07
تعداد نظر: 0

 

زیست شناسی - آقای محمدعلی امینی راد
 
فیلم جلسه 0 - معرفی زیست دوازدهم
https://alaatv.com/c/8130
فیلم جلسه 1 - زیست (3)، فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت اول)، گفتار1: آزمایش های آقای گریفیت
https://alaatv.com/c/8131
فیلم جلسه 2 - فصل اول زیست(3): مولکول های اطلاعاتی (قسمت دوم)، آزمایش های ایوری
https://alaatv.com/c/8137
فیلم جلسه 3 - فصل اول زیست (3): مولکول های اطلاعاتی (قسمت سوم)،تلاش برای کشف ساختار مولکولی DNA
https://alaatv.com/c/8145
فیلم جلسه 4 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت چهارم)، گفتار 2: همانندسازی دِنا (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8156
فیلم جلسه 5 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت پنجم)، گفتار 2: همانندسازی دِنا (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8169
فیلم جلسه 6 - فصل اول: مولکول اطلاعاتی (قسمت ششم)، گفتار3: پروتئین ها (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8170
فیلم جلسه 7 - فصل اول: مولکول اطلاعاتی (قسمت هفتم)، گفتار3: پروتئین ها (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8241
فیلم جلسه 8 - فصل اول: مولکول اطلاعاتی (قسمت هشتم)، گفتار3: پروتئین ها (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8243
فیلم جلسه 9 - فصل اول: مولکول اطلاعاتی (قسمت نهم)، حل تست
https://alaatv.com/c/8256
فیلم جلسه 10 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت دهم)، ادامه حل تست
https://alaatv.com/c/8277
فیلم جلسه 11 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت اول)، گفتار2: رونویسی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8282
فیلم جلسه 12 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت دوم)، گفتار1: رو نویسی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8283
فیلم جلسه 13 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت سوم)، گفتار 1: رونویسی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8338
فیلم جلسه 14 - فصل دوم: جریان اطلاع در یاخته (قسمت چهارم)، گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8343
فیلم جلسه 15 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت پنجم)، گفتار2 به سوی پروتئین (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8349
فیلم جلسه 16 - فصل دوم: جریان اطلاعاتی در یاخته (قسمت ششم)، گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8383
فیلم جلسه 17 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته(قسمت هفتم)،گفتار2: به سوی پروتئین(قسمت 4)، گفتار3: تنظیم ژن(قسمت 1)
https://alaatv.com/c/8414
فیلم جلسه 18 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت هشتم)، گفتار 3: تنظیم ژن (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8426
فیلم جلسه 19 - فصل دوم: جریان اطلاعاتی در یاخته (قسمت نهم)، گفتار3: تنظیم ژن (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8433
فیلم جلسه 20 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت اول)، گفتار1: مفاهیم پایه (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8452
فیلم جلسه 21 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت دوم)، گفتار1: مفاهیم پایه (قسمت دوم)، گفتار2: انواع صفات (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8456
فیلم جلسه 22 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت سوم)، گفتار2: انواع صفات (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8457
فیلم جلسه 23 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت چهارم)، مسائل مربوط به گامت
https://alaatv.com/c/8458
فیلم جلسه 24 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت پنجم)، محاسبه انواع ژنوتیپ و فنوتیپ
https://alaatv.com/c/8493
فیلم جلسه 25 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت ششم)حل مسائل آمیزش
https://alaatv.com/c/8502
فیلم جلسه 26 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت اول)، گفتار1: تغییر ماده وراثتی جانداران (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8563
فیلم جلسه 27 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت دوم)، گفتار1: تغییر ماده وراثتی جانداران (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8568
فیلم جلسه 28 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت چهارم)، گفتار1: تغییر ماده وراثتی جانداران (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/8569
فیلم جلسه 29 - فصل چهارم: تغییر در اطللاعات وراثتی (قسمت چهارم)، گفتار2: تغییر در جمعیت ها (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8587
فیلم جلسه 30 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت پنجم)، گفتار2: تغییر در جمعیت ها (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8564
فیلم جلسه 31 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت ششم)، گفتار 2: تغییر در جمعیت ها (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8566
فیلم جلسه 32 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت هفتم)، گفتار 2: تغییر در جمعیت ها (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/8567
فیلم جلسه 33 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت هشتم)، گفتار 2: تغییر در جمعیت ها (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/8613
فیلم جلسه 34 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت نهم)، گفتار3: تغییر در گونه ها (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8633
فیلم جلسه 35 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت دهم)، گفتار3: تغییر در گونه ها (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8645
فیلم جلسه 36 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت یازدهم)، گفتار3: تغییر در گونه ها (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8646
فیلم جلسه 37 - فصل پنجم: از ماده به انرژی (قسمت اول)،گفتار1: تامین انرژی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8671
فیلم جلسه 38 - فصل پنجم: از ماده به انرژی (قسمت دوم)، گفتار1: تامین انرژی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8683
فیلم جلسه 39 - فصل پنجم: از ماده به انرژی (قسمت سوم)، گفتار1: تامین انرژی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8690
فیلم جلسه 40 - فصل پنجم: از ماده به انرژی (قسمت چهارم)،گفتار2: اکسایش بیشتر (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8699
فیلم جلسه 41 - فصل پنجم: از ماده به انرژی (قسمت پنجم)، گفتار2: اکسایش بیشتر (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8700
فیلم جلسه 42 - فصل پنجم: از ماده به انرژی(قسمت6) گفتار 2: اکسایش بیشتر(قسمت3) گفتار 3: زیستن مستقل از اکسیژن(قسمت1)
https://alaatv.com/c/8845
فیلم جلسه 43 - فصل پنجم: از ماده به انرژی (قسمت هفتم)، گفتار 3: زیستن مستقل از اکسیژن (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8875
فیلم جلسه 44 - فصل پنجم: از ماده به انرژی (قسمت نهم)، گفتار3: زیستن مستقل از اکسیژن (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8882
فیلم جلسه 45 - یادگیری سریع، مرور نکات فصل
https://alaatv.com/c/8883
فیلم جلسه 46 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قسمت اول)، گفتار1: فتوسنتز (تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی) (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8958
فیلم جلسه 47 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قسمت دوم)، گفتار1: فتوسنتز (تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی) (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8974
فیلم جلسه 48 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قسمت سوم)، گفتار1: فتوسنتز (تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی) (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8975
فیلم جلسه 49 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قسمت چهارم)، گفتار2: واکنش های فتوسنتزی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8995
فیلم جلسه 50 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قسمت پنجم)، گفتار2: واکنش های فتوسنتزی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/9002
فیلم جلسه 51 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قسمت ششم)، گفتار2: واکنش های فتوسنتزی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/9012
فیلم جلسه 52 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قسمت هفتم)، گفتار3: فتوسنتز در شرایط دشوار (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/9018
فیلم جلسه 53 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قسمت هشتم)، گفتار3: فتوسنتز در شرایط دشوار (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/9019
فیلم جلسه 54 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قسمت نهم)، گفتار 3: فتوسنتز در شرایط دشوار (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/9030
فیلم جلسه 55 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قسمت دهم)، گفتار 3: فتوسنتز در شرایط دشوار (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/9031
فیلم جلسه 56 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قسمت یازدهم)، گفتار 3: فتوسنتز در شرایط دشوار (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/9073
فیلم جلسه 57 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قسمت دوازدهم)، یادگیری سریع (یاس) فصل ششم
https://alaatv.com/c/9170
فیلم جلسه 58 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی (قسمت اول)، گفتار 1: زیست فناوری و مهندسی ژنتیک (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/9174
فیلم جلسه 59 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی (قسمت دوم)، گفتار 1: زیست فناوری و مهندسی ژنتیک (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/9175
فیلم جلسه 60 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی (قسمت سوم)، گفتار 1: زیست فناوری و مهندسی ژنتیک (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/9282
فیلم جلسه 61 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی (قسمت چهارم)، گفتار 1: زیست فناوری و مهندسی ژنتیک (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/9286
فیلم جلسه 62 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی (قسمت پنجم)، گفتار 1: زیست فناوری و مهندسی ژنتیک (قسمت پنجم)، گفتار 2: فناوری مهندسی پروتئین و بافت (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/9290
فیلم جلسه 63 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی (قسمت ششم)، گفتار 2: فناوری مهندسی پروتئین و بافت (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/9518
فیلم جلسه 64 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی (قسمت هفتم)، گفتار 2: فناوری مهندسی پروتئین و بافت (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/9519
فیلم جلسه 65 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی (قسمت هشتم)، گفتار 2: فناوری مهندسی پروتئین و بافت (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/9523
فیلم جلسه 66 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی (قسمت نهم)، گفتار 3: کاربردهای زیست فناوری (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/9568
فیلم جلسه 67 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی (قسمت دهم)، گفتار 3: کاربردهای زیست فناوری (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/14018
فیلم جلسه 68 - فصل هشتم: رفتارهای جانوران (قسمت اول)، گفتار 1: اساس رفتار (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/14200
فیلم جلسه 69 - فصل هشتم: رفتارهای جانوران (قسمت دوم)، گفتار 1: اساس رفتار (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/14202
فیلم جلسه 70 - فصل هشتم: رفتارهای جانوران (قسمت سوم)، گفتار 1: اساس رفتار (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/14206
فیلم جلسه 71 - فصل هشتم: رفتارهای جانوران (قسمت چهارم)، گفتار 1: اساس رفتار (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/14210
فیلم جلسه 72 - فصل هشتم: رفتارهای جانوران (قسمت پنجم)، گفتار 1: اساس رفتار (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/14212
فیلم جلسه 73 - فصل هشتم: رفتارهای جانوران (قسمت ششم)، گفتار 1: اساس رفتار (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/14214

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی