کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 06 مرداد 1400
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

یادآوری

لینک مستقیم

پیش ثبت نام مدارس وابسته به دانشگاه بوعلی سینا

 

از مدرسه چه خبر؟

فضای سبز

کاشت بیش از 100 اصله نهال درختان میوه

کاشت و هرس و گل آرایی حیاط

مردان آفتابی
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  184 نفر
تعداد بازدید :  804685 نفر
عنوان خبر : فیلمهای آموزشی.ریاضی رشته تجربی. شامی زاده
بازدید: 779
درج خبر: 1398/12/07
تعداد نظر: 0

 

ریاضی تجربی - آقای رضا شامی زاده
فیلم جلسه 1 - معادله ها و نامعادله ها (قسمت اول)، تعیین علامت، نامعادله و قدر مطلق (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16334
فیلم جلسه 2 - معادله ها و نامعادله ها (قسمت دوم)، تعیین علامت، نامعادله و قدر مطلق (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16338
فیلم جلسه 3 - معادله ها و نامعادله ها (قسمت سوم)، معادلات، معادله درجۀ دو و روابط بین ریشه ها (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16358
فیلم جلسه 4 - معادله ها و نامعادله ها (قسمت چهارم)، معادلات، معادله درجۀ دو و روابط بین ریشه ها (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16362
فیلم جلسه 5 - معادله ها و نامعادله ها (قسمت پنجم)، معادلات درجه 2 و معادلات گویا
https://alaatv.com/c/16388
فیلم جلسه 6 - معادله ها و نامعادله ها (قسمت ششم)، معادلات گویا و معادلات گنگ
https://alaatv.com/c/16390
فیلم جلسه 7 - معادله ها و نامعادله ها (قسمت هفتم)، معادلات گنگ
https://alaatv.com/c/16394
فیلم جلسه 8 - معادله ها و نامعادله ها (قسمت هشتم)، مرور معادلات (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16422
فیلم جلسه 9 - معادله ها و نامعادله ها (قسمت نهم)، مرور معادلات (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16424
فیلم جلسه 10 - معادله ها و نامعادله ها (قسمت دهم)، معادلات درجه دو، گنگ و گویا
https://alaatv.com/c/16446
فیلم جلسه 11 - تابع (قسمت اول)، مفهوم تابع، زوج مرتب
https://alaatv.com/c/16448
فیلم جلسه 12 - تابع (قسمت دوم)، ضابطۀ تابع، مقدار تابع
https://alaatv.com/c/16452
فیلم جلسه 13 - تابع (قسمت سوم)، انواع تابع، دامنه و برد تابع، عملیات روی تابع (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16468
فیلم جلسه 14 - تابع (قسمت چهارم)، انواع تابع، دامنه و برد تابع، عملیات روی تابع (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16470
فیلم جلسه 15 - تابع (قسمت پنجم)، رسم نمودار یک به یک به کمک انتقال، قرینه، انبساط و انقباض
https://alaatv.com/c/16557
فیلم جلسه 16 - تابع (قسمت ششم)، نمودار تابع با انتقال
https://alaatv.com/c/16558
فیلم جلسه 17 - تابع (قسمت هفتم)، تابع جزء صحیح و ویژگی های آن
https://alaatv.com/c/16559
فیلم جلسه 18 - تابع (قسمت هشتم)، انتقال و تابع جزء صحیح
https://alaatv.com/c/16625
فیلم جلسه 19 - تابع (قسمت نهم)، تابع جزء صحیح و انتقال
https://alaatv.com/c/16626
فیلم جلسه 20 - تابع (قسمت دهم)، سهمی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16630
فیلم جلسه 21 - تابع (قسمت یازدهم)، سهمی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16631
فیلم جلسه 22 - توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت اول)، تابع نمایی و ویژگی های آن
https://alaatv.com/c/16735
فیلم جلسه 23 - توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت دوم)، نمودار تابع نمایی، لگاریتم (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16738
فیلم جلسه 24 - توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت سوم)، لگاریتم (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16740
فیلم جلسه 25 - ترکیب توابع و وارون تابع (قسمت اول)، توابع چندجمله- توابع صعودی و نزولی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16927
فیلم جلسه 26 - ترکیب توابع و وارون تابع(قسمت دوم)توابع چندجمله توابع صعودی و نزولی(قسمت دوم)ترکیب توابع(قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16927
فیلم جلسه 27 - ترکیب توابع و وارون تابع (قسمت سوم)، ترکیب توابع (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16983
فیلم جلسه 28 - ترکیب توابع و وارون تابع (قسمت چهارم)، ترکیب توابع (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/16985
فیلم جلسه 29 - ترکیب توابع و وارون تابع (قسمت پنجم)، توابع چندجمله ای، محاسبۀ ترکیب توابع (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17191
فیلم جلسه 30 - ترکیب توابع و وارون تابع (قسمت ششم)، محاسبۀ ترکیب توابع (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17193
فیلم جلسه 31 - ترکیب توابع و وارون تابع (قسمت هفتم)، ترکیب توابع (قسمت دوم)، وارون تابع (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17217
فیلم جلسه 32 - ترکیب توابع و وارون تابع (قسمت هشتم)، وارون تابع (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17219
فیلم جلسه 33 - ترکیب توابع و وارون تابع (قسمت نهم)، وارون تابع (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/17323
فیلم جلسه 34 - ترکیب توابع و وارون تابع (قسمت دهم)، ترکیب توابع (قسمت سوم)، وارون تابع (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/17325
فیلم جلسه 35 - بررسی پیش آزمون شماره (1) گزینه دو (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17386
فیلم جلسه 36 - بررسی پیش آزمون شماره (1) گزینه دو (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17387
فیلم جلسه 37 - ترکیب توابع و وارون تابع (قسمت یازدهم)، حل تست های VIP
https://alaatv.com/c/17419
فیلم جلسه 38 - مثلثات (قسمت اول)، نسبت های مثلثاتی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17421
فیلم جلسه 39 - مثلثات (قسمت دوم)، نسبت های مثلثاتی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17441
فیلم جلسه 40 - مثلثات (قسمت سوم)، دایرۀ مثلثاتی
https://alaatv.com/c/17443
فیلم جلسه 41 - مجموعه ها و بازه ها (قسمت اول)، مجموعه ها (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17477
فیلم جلسه 42 - مجموعه ها و بازه ها (قسمت دوم)، مجموعه ها (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17554
فیلم جلسه 43 - مجموعه ها و بازه ها (قسمت سوم)، مجموعه ها (قسمت سوم)، بازه ها (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17558
فیلم جلسه 44 - مجموعه ها و بازه ها (قسمت چهارم)، دنباله ها (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17614
فیلم جلسه 45 - دنباله ها (قسمت دوم)، الگو، دنباله و دنبالۀ هندسی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17618
فیلم جلسه 46 - دنباله ها (قسمت سوم)، الگو، دنباله و دنبالۀ هندسی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/17626
فیلم جلسه 47 - دنباله ها (قسمت چهارم)، الگو، دنباله و دنبالۀ هندسی (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/17630
فیلم جلسه 48 - دنباله ها (قسمت پنجم)، الگو، دنباله و دنبالۀ هندسی (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/17718
فیلم جلسه 49 - مثلثات (قسمت چهارم)، دایرۀ مثلثاتی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17722
فیلم جلسه 50 - مثلثات (قسمت پنجم)، دایرۀ مثلثاتی (قسمت سوم)، روابط بین نسبت های مثلثاتی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17855
فیلم جلسه 51 - مثلثات (قسمت ششم)روابط بین نسبت های مثلثاتی (قسمت دوم)، روابط تکمیلی بین نسبت های مثلثاتی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17857
فیلم جلسه 52 - مثلثات (قسمت هفتم)، روابط تکمیلی بین نسبت های مثلثاتی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/18017
فیلم جلسه 53 - مثلثات (قسمت هشتم)، روابط تکمیلی بین نسبت های مثلثاتی (قسمت سوم)، توابع مثلثاتی
https://alaatv.com/c/18019
فیلم جلسه 54 - مثلثات (قسمت نهم)، تناوب و تابع تانژانت (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18039
فیلم جلسه 55 - مثلثات (قسمت دهم)، تناوب و تابع تانژانت (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/18041
فیلم جلسه 56 - مثلثات (قسمت یازدهم)، تناوب و تابع تانژانت (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/18109
فیلم جلسه 57 - مثلثات (قسمت دوازدهم)، نسبت های مثلثاتی زوایای دو برابر کمان (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18116
فیلم جلسه 58 - مثلثات (قسمت سیزدهم)، نسبت های مثلثاتی زوایای دو برابر کمان (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/18117
فیلم جلسه 59 - مثلثات(قسمت چهاردهم)نسبت های مثلثاتی زوایای دو برابر کمان(قسمت سوم)،معادلات مثلثاتی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18296
فیلم جلسه 60 - مثلثات (قسمت پانزدهم)، معادلات مثلثاتی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/18298
فیلم جلسه 61 - مثلثات (قسمت شانزدهم)، معادلات مثلثاتی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/18300
فیلم جلسه 62 - مثلثات (قسمت هفدهم)، معادلات مثلثاتی (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/18302
فیلم جلسه 63 - مثلثات (قسمت هجدهم)، حل تست های VIP آخر فصل (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18631
فیلم جلسه 64 - مثلثات (قسمت نوزدهم)، حل تست های VIP آخر فصل (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/18632
فیلم جلسه 65 - حد و پیوستگی (قسمت اول)، فرایندهای حدی و محاسبۀ حد تابع (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18633
فیلم جلسه 66 - حد و پیوستگی (قسمت دوم)،
https://alaatv.com/c/18634
فیلم جلسه 67 - حد و پیوستگی (قسمت سوم)، بخش پذیری چندجمله ای ها بر x-a و رفع ابهام صفر صفرم (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/18670
فیلم جلسه 68 - حد و پیوستگی (قسمت چهارم)، بخش پذیری چندجمله ای ها بر x-a و رفع ابهام صفر صفرم (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/18671
فیلم جلسه 69 - حد و پیوستگی (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/18672
فیلم جلسه 70 - حد و پیوستگی (قسمت ششم)، حد بی نهایت (قسمت دوم)، پیوستگی
https://alaatv.com/c/18673
فیلم جلسه 71 - حد و پیوستگی (قسمت هفتم)، حد در بی نهایت (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18674
فیلم جلسه 72 - حد و پیوستگی (قسمت هشتم)، حد در بی نهایت (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/18675
فیلم جلسه 73 - حد و پیوستگی (قسمت نهم)، حد در بی نهایت (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/18778
فیلم جلسه 74 - حد و پیوستگی (قسمت دهم)، حد در بی نهایت (قسمت چهارم)، حل تست های VIP
https://alaatv.com/c/18779
فیلم جلسه 75 - مشتق (قسمت اول)، تعریف مشتق، قوانین مشتق گیری (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/19035
فیلم جلسه 76 - مشتق (قسمت دوم)، تعریف مشتق، قوانین مشتق گیری (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19036
فیلم جلسه 77 - مشتق (قسمت سوم)، تعریف مشتق، قوانین مشتق گیری (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/19088
فیلم جلسه 78 - مشتق (قسمت چهارم)، تعریف مشتق، قوانین مشتق گیری (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/19089
فیلم جلسه 79 - مشتق (قسمت پنجم)، تعریف مشتق، قوانین مشتق گیری (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/19158
فیلم جلسه 80 - مشتق (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/19159
فیلم جلسه 81 - مشتق (قسمت هفتم)، مشتق پذیری و پیوستگی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19170
فیلم جلسه 82 - مشتق (قسمت هشتم)، مشتق پذیری و پیوستگی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/19202
فیلم جلسه 83 - مشتق (قسمت نهم)، مشتق پذیری و پیوستگی (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/19203
فیلم جلسه 84 - مشتق (قسمت دهم)، آهنگ متوسط تغییر و آهنگ لحظه ای تغییر (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/19238
فیلم جلسه 85 - مشتق (قسمت یازدهم)، آهنگ متوسط تغییر و آهنگ لحظه ای تغییر (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19239
فیلم جلسه 86 - مشتق (قسمت دوازدهم) آهنگ متوسط تغییر و آهنگ لحظه ای تغییر (قسمت سوم)، تست های V.I.P (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/19281
فیلم جلسه 87 - مشتق (قسمت سیزدهم)، کاربرد مشتق (قسمت اول) تست های V.I.P (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19282
فیلم جلسه 88 - کاربرد مشتق (قسمت دوم)، یکنوایی تابع- نقطۀ بحرانی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19292
فیلم جلسه 89 - کاربرد مشتق (قسمت سوم)، یکنوایی تابع- نقطۀ بحرانی (قسمت سوم)، اکسترمم های تابع (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/19293
فیلم جلسه 90 - کاربرد مشتق (قسمت چهارم)، اکسترمم های تابع (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19324
فیلم جلسه 91 - کاربرد مشتق (قسمت پنجم)، بررسی آزمون کلاسی، اکسترمم های تابع (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/19325
فیلم جلسه 92 - کاربرد مشتق (قسمت ششم)، اکسترمم های تابع (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/19383
فیلم جلسه 93 - کاربرد مشتق (قسمت هفتم)، اکسترمم های تابع (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/19384
فیلم جلسه 94 - کاربرد مشتق (قسمت هشتم)، اکسترمم های تابع (قسمت ششم)، بهینه سازی (قسمت اول)
 
https://alaatv.com/c/19615
فیلم جلسه 95 - کاربرد مشتق (قسمت نهم)، بهینه سازی (قسمت دوم)، تست های V.I.P
 
https://alaatv.com/c/19616
فیلم جلسه 96 - هندسه تحلیلی (قسمت اول)، معادلۀ خط (قسمت اول)
 
https://alaatv.com/c/20031
فیلم جلسه 97 - هندسه تحلیلی (قسمت دوم)، معادلۀ خط (قسمت دوم)
 
https://alaatv.com/c/20032
فیلم جلسه 98 - هندسه تحلیلی (قسمت سوم)، فاصلۀ دو نقطه، نقطۀ وسط پاره خط، فاصلۀ نقطه از خط (قسمت اول)
 
https://alaatv.com/c/20033
فیلم جلسه 99 - هندسه تحلیلی (قسمت چهارم) فاصلۀ دو نقطه، نقطۀ وسط پاره خط، فاصلۀ نقطه از خط (قسمت دوم)
 
https://alaatv.com/c/20034
فیلم جلسه 100 - شمارش (قسمت اول)
 
https://alaatv.com/c/20063
فیلم جلسه 101 - شمارش (قسمت دوم)
 
https://alaatv.com/c/20071
فیلم جلسه 102 - شمارش (قسمت سوم)، ترکیب (قسمت اول)
 
https://alaatv.com/c/20072
فیلم جلسه 103 - شمارش (قسمت چهارم)، ترکیب (قسمت دوم)
 
https://alaatv.com/c/20084
فیلم جلسه 104 - احتمال (قسمت اول)، فضای نمونه ای، پیشامد و اعمال روی پیشامدها
 
https://alaatv.com/c/20085
فیلم جلسه 105 - احتمال (قسمت دوم)، احتمال رخداد یک پیشامد (قسمت اول)
 
https://alaatv.com/c/20086
فیلم جلسه 106 - احتمال (قسمت سوم)، احتمال رخداد یک پیشامد (قسمت دوم)
 
https://alaatv.com/c/20087
فیلم جلسه 107 - احتمال (قسمت چهارم)، احتمال رخداد یک پیشامد (قسمت سوم)
 
https://alaatv.com/c/20088
فیلم جلسه 108 - احتمال (قسمت پنجم)، احتمال شرطی و پیشامدهای مستقل (قسمت اول)
 
https://alaatv.com/c/20089
فیلم جلسه 109 - احتمال (قسمت ششم)، احتمال شرطی و پیشامدهای مستقل (قسمت دوم)
 
https://alaatv.com/c/20090
فیلم جلسه 110 - احتمال (قسمت هفتم)، قانون احتمال کل (قسمت اول)
 
https://alaatv.com/c/20160
فیلم جلسه 111 - احتمال (قسمت هشتم)، قانون احتمال کل (قسمت دوم)
 
https://alaatv.com/c/20161
فیلم جلسه 112 - هندسه فضایی و مقاطع مخروطی (قسمت اول)، تفکر تجسمی و آشنایی با مقاطع مخروطی (قسمت اول)
 
https://alaatv.com/c/20162
فیلم جلسه 113 - هندسه فضایی و مقاطع مخروطی (قسمت دوم)، تفکر تجسمی و آشنایی با مقاطع مخروطی (قسمت دوم)
 
https://alaatv.com/c/20163
فیلم جلسه 114 - هندسه فضایی و مقاطع مخروطی (قسمت سوم)، تفکر تجسمی و آشنایی با مقاطع مخروطی (قسمت سوم)
 
https://alaatv.com/c/20186
فیلم جلسه 115 - هندسه فضایی و مقاطع مخروطی (قسمت چهارم)، دایره (قسمت اول)
 
https://alaatv.com/c/20187
فیلم جلسه 116 - هندسه فضایی و مقاطع مخروطی (قسمت پنجم)، دایره (قسمت دوم)
 
https://alaatv.com/c/20188
 

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی