کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 14 اذر 1401
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

رشته های دانشگاهی کشور

     

برای آشنایی دقیق با رشته های دانشگاهی (تنها منبع رسمی و مطمئن اینترنتی) ،مواد درسی و بازار کار و فعالیت از کاردانی تا دکتری تخصصی به لینک زیر مراجعه کنید:

روی این متن کلیک کنید

 

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  15 نفر
تعداد بازدید :  1065026 نفر
عنوان خبر : فیلمهای آموزشی.ریاضی رشته تجربی. شامی زاده
بازدید: 1593
درج خبر: 1398/12/07
تعداد نظر: 0

 

ریاضی تجربی - آقای رضا شامی زاده
فیلم جلسه 1 - معادله ها و نامعادله ها (قسمت اول)، تعیین علامت، نامعادله و قدر مطلق (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16334
فیلم جلسه 2 - معادله ها و نامعادله ها (قسمت دوم)، تعیین علامت، نامعادله و قدر مطلق (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16338
فیلم جلسه 3 - معادله ها و نامعادله ها (قسمت سوم)، معادلات، معادله درجۀ دو و روابط بین ریشه ها (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16358
فیلم جلسه 4 - معادله ها و نامعادله ها (قسمت چهارم)، معادلات، معادله درجۀ دو و روابط بین ریشه ها (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16362
فیلم جلسه 5 - معادله ها و نامعادله ها (قسمت پنجم)، معادلات درجه 2 و معادلات گویا
https://alaatv.com/c/16388
فیلم جلسه 6 - معادله ها و نامعادله ها (قسمت ششم)، معادلات گویا و معادلات گنگ
https://alaatv.com/c/16390
فیلم جلسه 7 - معادله ها و نامعادله ها (قسمت هفتم)، معادلات گنگ
https://alaatv.com/c/16394
فیلم جلسه 8 - معادله ها و نامعادله ها (قسمت هشتم)، مرور معادلات (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16422
فیلم جلسه 9 - معادله ها و نامعادله ها (قسمت نهم)، مرور معادلات (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16424
فیلم جلسه 10 - معادله ها و نامعادله ها (قسمت دهم)، معادلات درجه دو، گنگ و گویا
https://alaatv.com/c/16446
فیلم جلسه 11 - تابع (قسمت اول)، مفهوم تابع، زوج مرتب
https://alaatv.com/c/16448
فیلم جلسه 12 - تابع (قسمت دوم)، ضابطۀ تابع، مقدار تابع
https://alaatv.com/c/16452
فیلم جلسه 13 - تابع (قسمت سوم)، انواع تابع، دامنه و برد تابع، عملیات روی تابع (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16468
فیلم جلسه 14 - تابع (قسمت چهارم)، انواع تابع، دامنه و برد تابع، عملیات روی تابع (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16470
فیلم جلسه 15 - تابع (قسمت پنجم)، رسم نمودار یک به یک به کمک انتقال، قرینه، انبساط و انقباض
https://alaatv.com/c/16557
فیلم جلسه 16 - تابع (قسمت ششم)، نمودار تابع با انتقال
https://alaatv.com/c/16558
فیلم جلسه 17 - تابع (قسمت هفتم)، تابع جزء صحیح و ویژگی های آن
https://alaatv.com/c/16559
فیلم جلسه 18 - تابع (قسمت هشتم)، انتقال و تابع جزء صحیح
https://alaatv.com/c/16625
فیلم جلسه 19 - تابع (قسمت نهم)، تابع جزء صحیح و انتقال
https://alaatv.com/c/16626
فیلم جلسه 20 - تابع (قسمت دهم)، سهمی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16630
فیلم جلسه 21 - تابع (قسمت یازدهم)، سهمی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16631
فیلم جلسه 22 - توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت اول)، تابع نمایی و ویژگی های آن
https://alaatv.com/c/16735
فیلم جلسه 23 - توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت دوم)، نمودار تابع نمایی، لگاریتم (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16738
فیلم جلسه 24 - توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت سوم)، لگاریتم (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16740
فیلم جلسه 25 - ترکیب توابع و وارون تابع (قسمت اول)، توابع چندجمله- توابع صعودی و نزولی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16927
فیلم جلسه 26 - ترکیب توابع و وارون تابع(قسمت دوم)توابع چندجمله توابع صعودی و نزولی(قسمت دوم)ترکیب توابع(قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16927
فیلم جلسه 27 - ترکیب توابع و وارون تابع (قسمت سوم)، ترکیب توابع (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16983
فیلم جلسه 28 - ترکیب توابع و وارون تابع (قسمت چهارم)، ترکیب توابع (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/16985
فیلم جلسه 29 - ترکیب توابع و وارون تابع (قسمت پنجم)، توابع چندجمله ای، محاسبۀ ترکیب توابع (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17191
فیلم جلسه 30 - ترکیب توابع و وارون تابع (قسمت ششم)، محاسبۀ ترکیب توابع (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17193
فیلم جلسه 31 - ترکیب توابع و وارون تابع (قسمت هفتم)، ترکیب توابع (قسمت دوم)، وارون تابع (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17217
فیلم جلسه 32 - ترکیب توابع و وارون تابع (قسمت هشتم)، وارون تابع (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17219
فیلم جلسه 33 - ترکیب توابع و وارون تابع (قسمت نهم)، وارون تابع (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/17323
فیلم جلسه 34 - ترکیب توابع و وارون تابع (قسمت دهم)، ترکیب توابع (قسمت سوم)، وارون تابع (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/17325
فیلم جلسه 35 - بررسی پیش آزمون شماره (1) گزینه دو (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17386
فیلم جلسه 36 - بررسی پیش آزمون شماره (1) گزینه دو (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17387
فیلم جلسه 37 - ترکیب توابع و وارون تابع (قسمت یازدهم)، حل تست های VIP
https://alaatv.com/c/17419
فیلم جلسه 38 - مثلثات (قسمت اول)، نسبت های مثلثاتی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17421
فیلم جلسه 39 - مثلثات (قسمت دوم)، نسبت های مثلثاتی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17441
فیلم جلسه 40 - مثلثات (قسمت سوم)، دایرۀ مثلثاتی
https://alaatv.com/c/17443
فیلم جلسه 41 - مجموعه ها و بازه ها (قسمت اول)، مجموعه ها (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17477
فیلم جلسه 42 - مجموعه ها و بازه ها (قسمت دوم)، مجموعه ها (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17554
فیلم جلسه 43 - مجموعه ها و بازه ها (قسمت سوم)، مجموعه ها (قسمت سوم)، بازه ها (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17558
فیلم جلسه 44 - مجموعه ها و بازه ها (قسمت چهارم)، دنباله ها (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17614
فیلم جلسه 45 - دنباله ها (قسمت دوم)، الگو، دنباله و دنبالۀ هندسی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17618
فیلم جلسه 46 - دنباله ها (قسمت سوم)، الگو، دنباله و دنبالۀ هندسی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/17626
فیلم جلسه 47 - دنباله ها (قسمت چهارم)، الگو، دنباله و دنبالۀ هندسی (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/17630
فیلم جلسه 48 - دنباله ها (قسمت پنجم)، الگو، دنباله و دنبالۀ هندسی (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/17718
فیلم جلسه 49 - مثلثات (قسمت چهارم)، دایرۀ مثلثاتی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17722
فیلم جلسه 50 - مثلثات (قسمت پنجم)، دایرۀ مثلثاتی (قسمت سوم)، روابط بین نسبت های مثلثاتی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17855
فیلم جلسه 51 - مثلثات (قسمت ششم)روابط بین نسبت های مثلثاتی (قسمت دوم)، روابط تکمیلی بین نسبت های مثلثاتی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17857
فیلم جلسه 52 - مثلثات (قسمت هفتم)، روابط تکمیلی بین نسبت های مثلثاتی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/18017
فیلم جلسه 53 - مثلثات (قسمت هشتم)، روابط تکمیلی بین نسبت های مثلثاتی (قسمت سوم)، توابع مثلثاتی
https://alaatv.com/c/18019
فیلم جلسه 54 - مثلثات (قسمت نهم)، تناوب و تابع تانژانت (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18039
فیلم جلسه 55 - مثلثات (قسمت دهم)، تناوب و تابع تانژانت (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/18041
فیلم جلسه 56 - مثلثات (قسمت یازدهم)، تناوب و تابع تانژانت (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/18109
فیلم جلسه 57 - مثلثات (قسمت دوازدهم)، نسبت های مثلثاتی زوایای دو برابر کمان (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18116
فیلم جلسه 58 - مثلثات (قسمت سیزدهم)، نسبت های مثلثاتی زوایای دو برابر کمان (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/18117
فیلم جلسه 59 - مثلثات(قسمت چهاردهم)نسبت های مثلثاتی زوایای دو برابر کمان(قسمت سوم)،معادلات مثلثاتی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18296
فیلم جلسه 60 - مثلثات (قسمت پانزدهم)، معادلات مثلثاتی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/18298
فیلم جلسه 61 - مثلثات (قسمت شانزدهم)، معادلات مثلثاتی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/18300
فیلم جلسه 62 - مثلثات (قسمت هفدهم)، معادلات مثلثاتی (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/18302
فیلم جلسه 63 - مثلثات (قسمت هجدهم)، حل تست های VIP آخر فصل (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18631
فیلم جلسه 64 - مثلثات (قسمت نوزدهم)، حل تست های VIP آخر فصل (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/18632
فیلم جلسه 65 - حد و پیوستگی (قسمت اول)، فرایندهای حدی و محاسبۀ حد تابع (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18633
فیلم جلسه 66 - حد و پیوستگی (قسمت دوم)،
https://alaatv.com/c/18634
فیلم جلسه 67 - حد و پیوستگی (قسمت سوم)، بخش پذیری چندجمله ای ها بر x-a و رفع ابهام صفر صفرم (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/18670
فیلم جلسه 68 - حد و پیوستگی (قسمت چهارم)، بخش پذیری چندجمله ای ها بر x-a و رفع ابهام صفر صفرم (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/18671
فیلم جلسه 69 - حد و پیوستگی (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/18672
فیلم جلسه 70 - حد و پیوستگی (قسمت ششم)، حد بی نهایت (قسمت دوم)، پیوستگی
https://alaatv.com/c/18673
فیلم جلسه 71 - حد و پیوستگی (قسمت هفتم)، حد در بی نهایت (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18674
فیلم جلسه 72 - حد و پیوستگی (قسمت هشتم)، حد در بی نهایت (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/18675
فیلم جلسه 73 - حد و پیوستگی (قسمت نهم)، حد در بی نهایت (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/18778
فیلم جلسه 74 - حد و پیوستگی (قسمت دهم)، حد در بی نهایت (قسمت چهارم)، حل تست های VIP
https://alaatv.com/c/18779
فیلم جلسه 75 - مشتق (قسمت اول)، تعریف مشتق، قوانین مشتق گیری (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/19035
فیلم جلسه 76 - مشتق (قسمت دوم)، تعریف مشتق، قوانین مشتق گیری (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19036
فیلم جلسه 77 - مشتق (قسمت سوم)، تعریف مشتق، قوانین مشتق گیری (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/19088
فیلم جلسه 78 - مشتق (قسمت چهارم)، تعریف مشتق، قوانین مشتق گیری (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/19089
فیلم جلسه 79 - مشتق (قسمت پنجم)، تعریف مشتق، قوانین مشتق گیری (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/19158
فیلم جلسه 80 - مشتق (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/19159
فیلم جلسه 81 - مشتق (قسمت هفتم)، مشتق پذیری و پیوستگی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19170
فیلم جلسه 82 - مشتق (قسمت هشتم)، مشتق پذیری و پیوستگی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/19202
فیلم جلسه 83 - مشتق (قسمت نهم)، مشتق پذیری و پیوستگی (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/19203
فیلم جلسه 84 - مشتق (قسمت دهم)، آهنگ متوسط تغییر و آهنگ لحظه ای تغییر (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/19238
فیلم جلسه 85 - مشتق (قسمت یازدهم)، آهنگ متوسط تغییر و آهنگ لحظه ای تغییر (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19239
فیلم جلسه 86 - مشتق (قسمت دوازدهم) آهنگ متوسط تغییر و آهنگ لحظه ای تغییر (قسمت سوم)، تست های V.I.P (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/19281
فیلم جلسه 87 - مشتق (قسمت سیزدهم)، کاربرد مشتق (قسمت اول) تست های V.I.P (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19282
فیلم جلسه 88 - کاربرد مشتق (قسمت دوم)، یکنوایی تابع- نقطۀ بحرانی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19292
فیلم جلسه 89 - کاربرد مشتق (قسمت سوم)، یکنوایی تابع- نقطۀ بحرانی (قسمت سوم)، اکسترمم های تابع (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/19293
فیلم جلسه 90 - کاربرد مشتق (قسمت چهارم)، اکسترمم های تابع (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19324
فیلم جلسه 91 - کاربرد مشتق (قسمت پنجم)، بررسی آزمون کلاسی، اکسترمم های تابع (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/19325
فیلم جلسه 92 - کاربرد مشتق (قسمت ششم)، اکسترمم های تابع (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/19383
فیلم جلسه 93 - کاربرد مشتق (قسمت هفتم)، اکسترمم های تابع (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/19384
فیلم جلسه 94 - کاربرد مشتق (قسمت هشتم)، اکسترمم های تابع (قسمت ششم)، بهینه سازی (قسمت اول)
 
https://alaatv.com/c/19615
فیلم جلسه 95 - کاربرد مشتق (قسمت نهم)، بهینه سازی (قسمت دوم)، تست های V.I.P
 
https://alaatv.com/c/19616
فیلم جلسه 96 - هندسه تحلیلی (قسمت اول)، معادلۀ خط (قسمت اول)
 
https://alaatv.com/c/20031
فیلم جلسه 97 - هندسه تحلیلی (قسمت دوم)، معادلۀ خط (قسمت دوم)
 
https://alaatv.com/c/20032
فیلم جلسه 98 - هندسه تحلیلی (قسمت سوم)، فاصلۀ دو نقطه، نقطۀ وسط پاره خط، فاصلۀ نقطه از خط (قسمت اول)
 
https://alaatv.com/c/20033
فیلم جلسه 99 - هندسه تحلیلی (قسمت چهارم) فاصلۀ دو نقطه، نقطۀ وسط پاره خط، فاصلۀ نقطه از خط (قسمت دوم)
 
https://alaatv.com/c/20034
فیلم جلسه 100 - شمارش (قسمت اول)
 
https://alaatv.com/c/20063
فیلم جلسه 101 - شمارش (قسمت دوم)
 
https://alaatv.com/c/20071
فیلم جلسه 102 - شمارش (قسمت سوم)، ترکیب (قسمت اول)
 
https://alaatv.com/c/20072
فیلم جلسه 103 - شمارش (قسمت چهارم)، ترکیب (قسمت دوم)
 
https://alaatv.com/c/20084
فیلم جلسه 104 - احتمال (قسمت اول)، فضای نمونه ای، پیشامد و اعمال روی پیشامدها
 
https://alaatv.com/c/20085
فیلم جلسه 105 - احتمال (قسمت دوم)، احتمال رخداد یک پیشامد (قسمت اول)
 
https://alaatv.com/c/20086
فیلم جلسه 106 - احتمال (قسمت سوم)، احتمال رخداد یک پیشامد (قسمت دوم)
 
https://alaatv.com/c/20087
فیلم جلسه 107 - احتمال (قسمت چهارم)، احتمال رخداد یک پیشامد (قسمت سوم)
 
https://alaatv.com/c/20088
فیلم جلسه 108 - احتمال (قسمت پنجم)، احتمال شرطی و پیشامدهای مستقل (قسمت اول)
 
https://alaatv.com/c/20089
فیلم جلسه 109 - احتمال (قسمت ششم)، احتمال شرطی و پیشامدهای مستقل (قسمت دوم)
 
https://alaatv.com/c/20090
فیلم جلسه 110 - احتمال (قسمت هفتم)، قانون احتمال کل (قسمت اول)
 
https://alaatv.com/c/20160
فیلم جلسه 111 - احتمال (قسمت هشتم)، قانون احتمال کل (قسمت دوم)
 
https://alaatv.com/c/20161
فیلم جلسه 112 - هندسه فضایی و مقاطع مخروطی (قسمت اول)، تفکر تجسمی و آشنایی با مقاطع مخروطی (قسمت اول)
 
https://alaatv.com/c/20162
فیلم جلسه 113 - هندسه فضایی و مقاطع مخروطی (قسمت دوم)، تفکر تجسمی و آشنایی با مقاطع مخروطی (قسمت دوم)
 
https://alaatv.com/c/20163
فیلم جلسه 114 - هندسه فضایی و مقاطع مخروطی (قسمت سوم)، تفکر تجسمی و آشنایی با مقاطع مخروطی (قسمت سوم)
 
https://alaatv.com/c/20186
فیلم جلسه 115 - هندسه فضایی و مقاطع مخروطی (قسمت چهارم)، دایره (قسمت اول)
 
https://alaatv.com/c/20187
فیلم جلسه 116 - هندسه فضایی و مقاطع مخروطی (قسمت پنجم)، دایره (قسمت دوم)
 
https://alaatv.com/c/20188
 

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی