کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 14 اذر 1401
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

رشته های دانشگاهی کشور

     

برای آشنایی دقیق با رشته های دانشگاهی (تنها منبع رسمی و مطمئن اینترنتی) ،مواد درسی و بازار کار و فعالیت از کاردانی تا دکتری تخصصی به لینک زیر مراجعه کنید:

روی این متن کلیک کنید

 

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  14 نفر
تعداد بازدید :  1065104 نفر
عنوان خبر : فیلمهای آموزشی. ریاضی رشته تجربی. ثابتی
بازدید: 5793
درج خبر: 1398/12/07
تعداد نظر: 0

 

ریاضی تجربی - آقای محمدصادق ثابتی
 
فیلم جلسه 1 - تابع قسمت (اول)، آشنایی با توابع پایه (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8087
فیلم جلسه 2 - تابع (قسمت دوم)، آشنایی با توابع پایه (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8096
فیلم جلسه 3 - تابع (قسمت سوم)، یکنوایی توابع
https://alaatv.com/c/8118
فیلم جلسه 4 - تابع (قسمت چهارم)، اعمال جبری و ترکیب توابع
https://alaatv.com/c/8132
فیلم جلسه 5 - تابع (قسمت پنجم)، تابع وارون
https://alaatv.com/c/8138
فیلم جلسه 6 - تابع (قسمت ششم)، حل تست های تابع
https://alaatv.com/c/8158
فیلم جلسه 7 - مثلثات از ابتدا (قسمت اول)، مفاهیم اولیه
https://alaatv.com/c/8164
فیلم جلسه 8 - مثلثات از ابتدا (قسمت دوم)، جدول مثلثاتی و حذفیات درون کمانی
https://alaatv.com/c/8171
فیلم جلسه 9 - مثلثات از ابتدا (قسمت سوم)، نمودار پایه مثلثاتی
https://alaatv.com/c/8186
فیلم جلسه 10 - مثلثات از ابتدا (قسمت چهارم)، نسبت های مثلثاتی دو برابر کمان و نصف کمان
https://alaatv.com/c/8198
فیلم جلسه 11 - مثلثات از ابتدا (قسمت پنجم)، حل معادله مثلثاتی
https://alaatv.com/c/8204
فیلم جلسه 12 - مثلثات از ابتدا (قسمت ششم)، کاربرد مثلثات
https://alaatv.com/c/8214
فیلم جلسه 13 - مثلثات از ابتدا (قسمت هفتم)، حل تست (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8237
فیلم جلسه 14 - مثلثات از ابتدا (قسنت هشتم)، حل تست (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8249
فیلم جلسه 15 - معادلات و نامعادلات (قسمت اول)، جزء صحیح
https://alaatv.com/c/8257
فیلم جلسه 16 - معادلات و نامعادلات (قسمت دوم)، معادلات درجه 2
https://alaatv.com/c/8291
فیلم جلسه 17 - معادلات و نامعادلات (قسمت سوم)، قدر مطلق و خواص
https://alaatv.com/c/8292
فیلم جلسه 18 - معادلات و نامعادلات (قسمت چهارم)، عبارات گویا
https://alaatv.com/c/8295
فیلم جلسه 19 - معادلات و نامعادلات (قسمت پنجم)، تعیین علامت و معادلات گنگ
https://alaatv.com/c/8296
فیلم جلسه 20 - معادلات و نامعادلات (قسمت ششم)، حل تست (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8404
فیلم جلسه 21 - معادلات و نامعادلات (قسمت هفتم)، حل تست (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8405
فیلم جلسه 22 - معادلات و نامعادلات (قسمت هشتم)، حل تست (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8411
فیلم جلسه 23 - معادلات و نامعادلات (قسمت نهم)، حل تست (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/8293
فیلم جلسه 24 - معادلات و نامعادلات (قسمت دهم)، حل تست (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/8294
فیلم جلسه 25 - معادلات و نامعادلات (قسمت یازدهم)، حل تست (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/8410
فیلم جلسه 26 - معادلات و نامعادلات (قسمت دوازدهم)، حل تست (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/8415
فیلم جلسه 27 - معادلات و نامعادلات (قسمت سیزدهم)، حل تست (قسمت هشتم)
https://alaatv.com/c/8592
فیلم جلسه 28 - تقسیم چند جمله ای ها، بخش پذیری و یافتن باقی مانده
https://alaatv.com/c/8593
فیلم جلسه 29 - حد (قسمت اول)، مفهوم همسایگی و حد داشتن
https://alaatv.com/c/8594
فیلم جلسه 30 - حد (قسمت دوم)، حد از روی نمودار
https://alaatv.com/c/8595
فیلم جلسه 31 - حد (قسمت سوم)، محاسبه حد
https://alaatv.com/c/8596
فیلم جلسه 32 - حد (قسمت چهارم)، حدهای جزء صحیح
https://alaatv.com/c/8597
فیلم جلسه 33 - حد (قسمت پنجم)، حدهای قدر مطلقی
https://alaatv.com/c/8598
فیلم جلسه 34 - حد (قسمت ششم)، حد بی نهایت
https://alaatv.com/c/8617
فیلم جلسه 35 - حد (قسمت هفتم)، حد در بی نهایت
https://alaatv.com/c/8627
فیلم جلسه 36 - حد (قسمت هشتم)، پیوستگی در نقطه
https://alaatv.com/c/8628
فیلم جلسه 37 - حد (قسمت نهم)، پیوستگی در بازه و حل تست
https://alaatv.com/c/8629
فیلم جلسه 38 - مشتق (قسمت اول)، مفهوم اولیۀ مشتق
https://alaatv.com/c/8698
فیلم جلسه 39 - مشتق (قسمت دوم)، مشتق در نقاط مسئله دار
https://alaatv.com/c/8691
فیلم جلسه 40 - مشتق (قسمت سوم)، حل نمونه سوال از مفهوم مشتق و مشتق پذیری
https://alaatv.com/c/8693
فیلم جلسه 41 - مشتق (قسمت چهارم)، قواعد مشتق گیری (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8872
فیلم جلسه 42 - مشتق (قسمت پنجم)، قواعد مشتق گیری (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8873
فیلم جلسه 43 - مشتق (قسمت ششم)، مشتق و آهنگ تغییرات
https://alaatv.com/c/8907
فیلم جلسه 44 - مشتق (قسمت هفتم)، بررسی نموداری نقاط بحرانی و اکسترمم
https://alaatv.com/c/8925
فیلم جلسه 45 - مشتق (قسمت هشتم)، نقاط بحرانی از دید محاسبه
https://alaatv.com/c/8938
فیلم جلسه 46 - مشتق (قسمت نهم)، اکسترمم مطلق از دید محاسبه
https://alaatv.com/c/8939
فیلم جلسه 47 - مشتق (قسمت دهم)، بهینه سازی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8950
فیلم جلسه 48 - مشتق (قسمت یازدهم)، بهینه سازی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8970
فیلم جلسه 49 - مشتق (قسمت دوازدهم)، مشتق مراتب بالاتر
https://alaatv.com/c/9020
فیلم جلسه 50 - مشتق (قسمت سیزدهم)، حل تست مشتق (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/9056
فیلم جلسه 51 - مشتق (قسمت چهاردهم)، حل تست مشتق (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/9060
فیلم جلسه 52 - مشتق (قسمت پانزدهم)، حل تست مشتق (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/9098
فیلم جلسه 53 - مشتق (قسمت شانزدهم)، حل تست مشتق (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/9120
فیلم جلسه 54 - مشتق (قسمت هفدهم)، حل تست مشتق (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/9124
فیلم جلسه 55 - مشتق (قسمت هجدهم)، حل تست مشتق (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/9195
فیلم جلسه 56 - تفکر تجسمی (قسمت اول)، دوران
https://alaatv.com/c/9247
فیلم جلسه 57 - تفکر تجسمی (قسمت دوم)، برش، معرفی بیضی
https://alaatv.com/c/9249
فیلم جلسه 58 - تفکر تجسمی (قسمت سوم)، حل تست بیضی
https://alaatv.com/c/9253
فیلم جلسه 59 - تفکر تجسمی (قسمت چهارم)، دایره، معرفی و تیپ تست (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/9457
فیلم جلسه 60 - تفکر تجسمی (قسمت پنجم)، دایره، معرفی و تیپ تست (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/9460
فیلم جلسه 61 - احتمال (قسمت اول)، مقدمات احتمال (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/9495
فیلم جلسه 62 - احتمال (قسمت دوم)، مقدمات احتمال (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/9499
فیلم جلسه 63 - احتمال (قسمت سوم)، مقدمات احتمال (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/9491
فیلم جلسه 64 - احتمال (قسمت چهارم)، مقدمات احتمال (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/9508
فیلم جلسه 65 - احتمال (قسمت پنجم)، قانون احتمال کل (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/9509
فیلم جلسه 66 - هندسه مختصاتی (قسمت اول)، مرور تست (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/9536
فیلم جلسه 67 - هندسه مختصاتی (قسمت دوم)، مرور تست (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/14218
فیلم جلسه 68 - هندسه مختصاتی (قسمت سوم)، مرور تست (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/14234
فیلم جلسه 69 - لگاریتم (قسمت اول)، مرور تست (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/14238
فیلم جلسه 70 - لگاریتم (قسمت دوم)، مرور تست (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/14242
فیلم جلسه 71 - لگاریتم (قسمت سوم)، مرور تست (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/14410
فیلم جلسه 72 - هندسه پایه (قسمت اول)، مرور تست (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/14280
فیلم جلسه 73 - هندسه پایه (قسمت دوم)، مرور تست (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/14284
فیلم جلسه 74 - هندسه پایه (قسمت سوم)، مرور تست (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/14286

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی