کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 07 مرداد 1400
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

یادآوری

لینک مستقیم

پیش ثبت نام مدارس وابسته به دانشگاه بوعلی سینا

 

از مدرسه چه خبر؟

فضای سبز

کاشت بیش از 100 اصله نهال درختان میوه

کاشت و هرس و گل آرایی حیاط

مردان آفتابی
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  186 نفر
تعداد بازدید :  804731 نفر
عنوان خبر : فیلمهای آموزشی. ریاضیِ رشته تجربی. امینی راد
بازدید: 5384
درج خبر: 1398/12/07
تعداد نظر: 0

 

ریاضی تجربی - آقای مهدی امینی راد
 
فیلم جلسه 1 - بررسی منابع درس ریاضی کنکور تجربی نظام جدید
https://alaatv.com/c/8139
فیلم جلسه 2 - تابع (قسمت اول)، نمودار شناسی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8147
فیلم جلسه 3 - تابع (قسمت دوم)، نمودار شناسی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8166
فیلم جلسه 4 - تابع (قسمت سوم)، نمودار شناسی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8167
فیلم جلسه 5 - تابع (قسمت چهارم)، نمودارشناسی (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/8192
فیلم جلسه 6 - تابع (قسمت پنجم)، نمودارشناسی (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/8203
فیلم جلسه 7 - تابع(قسمت ششم)، رسم نمودار(قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/8228
فیلم جلسه 8 - تابع (قسمت هفتم)، نمودارشناسی (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/8244
فیلم جلسه 9 - تابع (قسمت هشتم)، نمودارشناسی (قسمت هشتم)، توابع صعودی و نزولی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8245
فیلم جلسه 10 - تابع (قسمت نهم)، توابع صعودی و نزولی (قسمت دوم)، دامنه و برد تابع (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8246
فیلم جلسه 11 - تابع (قسمت دهم)، دامنه و برد تابع (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8247
فیلم جلسه 12 - تابع (قسمت یازدهم)، مقدار تابع، تابع یک به یک
https://alaatv.com/c/8248
فیلم جلسه 13 - تابع (قسمت دوازدهم)، تابع معکوس
https://alaatv.com/c/8297
فیلم جلسه 14 - تابع (قسمت سیزدهم)اعمال جبری روی توابع
https://alaatv.com/c/8284
فیلم جلسه 15 - تابع (قسمت چهارم)، ترکیب توابع (اول)
https://alaatv.com/c/8285
فیلم جلسه 16 - تابع (قسمت پانزدهم)، ترکیب توابع (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8286
فیلم جلسه 17 - فصل اول: تابع (قسمت شانزدهم)، ترکیب توابع (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8356
فیلم جلسه 18 - فصل اول: تابع (قسمت هفدهم)، ترکیب توابع قسمت (چهارم)
https://alaatv.com/c/8371
فیلم جلسه 19 - فصل دوم: مثلثات (قسمت اول)، مقدمه ای بر مثلثات (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8372
فیلم جلسه 20 - فصل دوم: مثلثات (قسمت دوم)، مقدمه ای بر مثلثات (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8373
فیلم جلسه 21 - فصل دوم: مثلثات (قسمت سوم)، دورۀ تناوب (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8402
فیلم جلسه 22 - فصل دوم: مثلثات (قسمت چهارم)، دورۀ تناوب (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8403
فیلم جلسه 23 - فصل دوم: مثلثات (قسمت پنجم)، تانژانت و تناوب
https://alaatv.com/c/8427
فیلم جلسه 24 - فصل دوم: مثلثات (قسمت ششم)، روابط و فرمول های مثلثاتی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8435
فیلم جلسه 25 - فصل دوم: مثلثات (قسمت هفتم)، روابط و فرمول های مثلثاتی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8440
فیلم جلسه 26 - فصل دوم: مثلثات (قسمت هشتم)، معادلات مثلثاتی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8463
فیلم جلسه 27 - فصل دوم: مثلثات (قسمت نهم)، معادلات مثلثاتی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8464
فیلم جلسه 28 - فصل دوم: مثلثات (قسمت دهم)، معادلات مثلثاتی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8496
فیلم جلسه 29 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت اول)، مفهوم حد
https://alaatv.com/c/8529
فیلم جلسه 30 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت دوم)، محاسبۀ حد
https://alaatv.com/c/8530
فیلم جلسه 31 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت سوم)، قوانین حد
https://alaatv.com/c/8531
فیلم جلسه 32 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت چهارم)، آموزش حل مسائل صفر صفرم به روش هوپیتال
https://alaatv.com/c/8589
فیلم جلسه 33 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت پنجم)، تست های صفر صفرم به روش هوپیتال
https://alaatv.com/c/8590
فیلم جلسه 34 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت ششم)، حد بی نهایت
https://alaatv.com/c/8591
فیلم جلسه 35 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت هفتم) حد بی نهایت (قسمت دوم)، حد در بی نهایت (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8638
فیلم جلسه 36 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت هشتم)، حد در بی نهایت (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8639
فیلم جلسه 37 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت نهم)، پیوستگی در نقطه
https://alaatv.com/c/8640
فیلم جلسه 38 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت دهم)، پیوستگی در بازه
https://alaatv.com/c/8677
فیلم جلسه 39 - فصل چهارم: مشتق (قسمت اول)، مفهوم مشتق
https://alaatv.com/c/8678
فیلم جلسه 40 - فصل چهارم: مشتق (قسمت دوم)، تست های تعریف مشتق
https://alaatv.com/c/8684
فیلم جلسه 41 - فصل چهارم: مشتق (قسمت سوم)، مشتق چپ و راست (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8695
فیلم جلسه 42 - فصل چهارم: مشتق (قسمت چهارم)، مشتق چپ و راست (قسمت دوم)، روابط مشتق (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8696
فیلم جلسه 43 - فصل چهارم: مشتق (قسمت پنجم)، روابط مشتق (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8697
فیلم جلسه 44 - فصل چهارم: مشتق (قسمت ششم)، روابط مشتق (قسمت سوم)، بررسی مشتق پذیری (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8850
فیلم جلسه 45 - فصل چهارم: مشتق (قسمت هفتم)، بررسی مشتق پذیری (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8854
فیلم جلسه 46 - فصل چهارم: مشتق (قسمت هشتم)، بررسی مشتق پذیری (قسمت سوم)، نمودار f و fَ (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8886
فیلم جلسه 47 - فصل چهارم: مشتق (قسمت نهم)، نمودار f و 'f (قسمت دوم)، مشتق پذیری در بازه
https://alaatv.com/c/8923
فیلم جلسه 48 - فصل چهارم: مشتق (قسمت دهم)، آهنگ تغییر (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8927
فیلم جلسه 49 - فصل چهارم: مشتق (قسمت یازدهم)، آهنگ تغییر (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8967
فیلم جلسه 50 - فصل پنجم: کاربرد مشتق (قسمت اول)، یکنوایی تابع و ارتباط آن با مشتق (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8968
فیلم جلسه 51 - فصل پنجم: کاربرد مشتق (قسمت دوم)، یکنوایی تابع و ارتباط آن با مشتق (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/9005
فیلم جلسه 52 - فصل پنجم: کاربرد مشتق (قسمت سوم)، نقطۀ بحرانی
https://alaatv.com/c/9006
فیلم جلسه 53 - فصل پنجم: کاربرد مشتق (قسمت چهارم)، اکسترمم نسبی و مطلق
https://alaatv.com/c/9007
فیلم جلسه 54 - فصل پنجم: کاربرد مشتق (قسمت پنجم)، اکسترمم مطلق
https://alaatv.com/c/9033
فیلم جلسه 55 - فصل پنجم: کاربرد مشتق (قسمت ششم)، بهینه سازی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/9034
فیلم جلسه 56 - فصل پنجم: کاربرد مشتق (قسمت هفتم)، بهینه سازی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/9037
فیلم جلسه 57 - لگاریتم (قسمت اول)، مفهوم و قوانین لگاریتم
https://alaatv.com/c/9046
فیلم جلسه 58 - لگاریتم (قسمت دوم)، معادلات و نامعادلات لگاریتمی
https://alaatv.com/c/9050
فیلم جلسه 59 - لگاریتم (قسمت سوم)، معادلات و نامعادلات نمایی و لگاریتمی
https://alaatv.com/c/9054
فیلم جلسه 60 - الگو و دنباله (قسمت اول)، الگو و دنبالۀ حسابی
https://alaatv.com/c/9137
فیلم جلسه 61 - الگو و دنباله (قسمت دوم)، دنبالۀ حسابی
https://alaatv.com/c/9139
فیلم جلسه 62 - الگو و دنباله (قسمت سوم)، دنبالۀ هندسی
https://alaatv.com/c/9141
فیلم جلسه 63 - الگو و دنباله (قسمت چهارم)، دنبالۀ هندسی و مسائل تلفیقی دنباله حسابی و هندسی
https://alaatv.com/c/9145
فیلم جلسه 64 - آمار (قسمت اول)، تعریف آمار و نکات
https://alaatv.com/c/9149
فیلم جلسه 65 - آمار (قسمت دوم)، حل تست (شاخص های مرکزی)
https://alaatv.com/c/9151
فیلم جلسه 66 - آمار (قسمت سوم)، حل تست (شاخص های پراکندگی)
https://alaatv.com/c/9153
فیلم جلسه 67 - مقاطع مخروطی (قسمت اول)، دوران و برش
https://alaatv.com/c/9229
فیلم جلسه 68 - مقاطع مخروطی (قسمت دوم)، بیضی
https://alaatv.com/c/9233
فیلم جلسه 69 - مقاطع مخروطی (قسمت سوم)، دایره
https://alaatv.com/c/9257
فیلم جلسه 70 - مقاطع مخروطی (قسمت چهارم)، حل تست دایره و بیضی
https://alaatv.com/c/9445
فیلم جلسه 71 - آنالیز و احتمال (قسمت اول)، آنالیز (چگونه بدون شمارش بشماریم) (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/9473
فیلم جلسه 72 - آنالیز و احتمال (قسمت دوم)، آنالیز (چگونه بدون شمارش بشماریم) (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/9476
فیلم جلسه 73 - احتمال (قسمت اول)، مقدمات احتمال (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/9482
فیلم جلسه 74 - احتمال (قسمت دوم)، مقدمات احتمال (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/9483
فیلم جلسه 75 - احتمال (قسمت سوم)، قوانین احتمال
https://alaatv.com/c/9486

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی