کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 14 اذر 1401
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

رشته های دانشگاهی کشور

     

برای آشنایی دقیق با رشته های دانشگاهی (تنها منبع رسمی و مطمئن اینترنتی) ،مواد درسی و بازار کار و فعالیت از کاردانی تا دکتری تخصصی به لینک زیر مراجعه کنید:

روی این متن کلیک کنید

 

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  12 نفر
تعداد بازدید :  1065050 نفر
عنوان خبر : فیلمهای آموزشی. ریاضیِ رشته تجربی. امینی راد
بازدید: 10847
درج خبر: 1398/12/07
تعداد نظر: 0

 

ریاضی تجربی - آقای مهدی امینی راد
 
فیلم جلسه 1 - بررسی منابع درس ریاضی کنکور تجربی نظام جدید
https://alaatv.com/c/8139
فیلم جلسه 2 - تابع (قسمت اول)، نمودار شناسی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8147
فیلم جلسه 3 - تابع (قسمت دوم)، نمودار شناسی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8166
فیلم جلسه 4 - تابع (قسمت سوم)، نمودار شناسی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8167
فیلم جلسه 5 - تابع (قسمت چهارم)، نمودارشناسی (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/8192
فیلم جلسه 6 - تابع (قسمت پنجم)، نمودارشناسی (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/8203
فیلم جلسه 7 - تابع(قسمت ششم)، رسم نمودار(قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/8228
فیلم جلسه 8 - تابع (قسمت هفتم)، نمودارشناسی (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/8244
فیلم جلسه 9 - تابع (قسمت هشتم)، نمودارشناسی (قسمت هشتم)، توابع صعودی و نزولی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8245
فیلم جلسه 10 - تابع (قسمت نهم)، توابع صعودی و نزولی (قسمت دوم)، دامنه و برد تابع (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8246
فیلم جلسه 11 - تابع (قسمت دهم)، دامنه و برد تابع (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8247
فیلم جلسه 12 - تابع (قسمت یازدهم)، مقدار تابع، تابع یک به یک
https://alaatv.com/c/8248
فیلم جلسه 13 - تابع (قسمت دوازدهم)، تابع معکوس
https://alaatv.com/c/8297
فیلم جلسه 14 - تابع (قسمت سیزدهم)اعمال جبری روی توابع
https://alaatv.com/c/8284
فیلم جلسه 15 - تابع (قسمت چهارم)، ترکیب توابع (اول)
https://alaatv.com/c/8285
فیلم جلسه 16 - تابع (قسمت پانزدهم)، ترکیب توابع (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8286
فیلم جلسه 17 - فصل اول: تابع (قسمت شانزدهم)، ترکیب توابع (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8356
فیلم جلسه 18 - فصل اول: تابع (قسمت هفدهم)، ترکیب توابع قسمت (چهارم)
https://alaatv.com/c/8371
فیلم جلسه 19 - فصل دوم: مثلثات (قسمت اول)، مقدمه ای بر مثلثات (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8372
فیلم جلسه 20 - فصل دوم: مثلثات (قسمت دوم)، مقدمه ای بر مثلثات (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8373
فیلم جلسه 21 - فصل دوم: مثلثات (قسمت سوم)، دورۀ تناوب (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8402
فیلم جلسه 22 - فصل دوم: مثلثات (قسمت چهارم)، دورۀ تناوب (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8403
فیلم جلسه 23 - فصل دوم: مثلثات (قسمت پنجم)، تانژانت و تناوب
https://alaatv.com/c/8427
فیلم جلسه 24 - فصل دوم: مثلثات (قسمت ششم)، روابط و فرمول های مثلثاتی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8435
فیلم جلسه 25 - فصل دوم: مثلثات (قسمت هفتم)، روابط و فرمول های مثلثاتی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8440
فیلم جلسه 26 - فصل دوم: مثلثات (قسمت هشتم)، معادلات مثلثاتی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8463
فیلم جلسه 27 - فصل دوم: مثلثات (قسمت نهم)، معادلات مثلثاتی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8464
فیلم جلسه 28 - فصل دوم: مثلثات (قسمت دهم)، معادلات مثلثاتی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8496
فیلم جلسه 29 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت اول)، مفهوم حد
https://alaatv.com/c/8529
فیلم جلسه 30 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت دوم)، محاسبۀ حد
https://alaatv.com/c/8530
فیلم جلسه 31 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت سوم)، قوانین حد
https://alaatv.com/c/8531
فیلم جلسه 32 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت چهارم)، آموزش حل مسائل صفر صفرم به روش هوپیتال
https://alaatv.com/c/8589
فیلم جلسه 33 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت پنجم)، تست های صفر صفرم به روش هوپیتال
https://alaatv.com/c/8590
فیلم جلسه 34 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت ششم)، حد بی نهایت
https://alaatv.com/c/8591
فیلم جلسه 35 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت هفتم) حد بی نهایت (قسمت دوم)، حد در بی نهایت (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8638
فیلم جلسه 36 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت هشتم)، حد در بی نهایت (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8639
فیلم جلسه 37 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت نهم)، پیوستگی در نقطه
https://alaatv.com/c/8640
فیلم جلسه 38 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت دهم)، پیوستگی در بازه
https://alaatv.com/c/8677
فیلم جلسه 39 - فصل چهارم: مشتق (قسمت اول)، مفهوم مشتق
https://alaatv.com/c/8678
فیلم جلسه 40 - فصل چهارم: مشتق (قسمت دوم)، تست های تعریف مشتق
https://alaatv.com/c/8684
فیلم جلسه 41 - فصل چهارم: مشتق (قسمت سوم)، مشتق چپ و راست (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8695
فیلم جلسه 42 - فصل چهارم: مشتق (قسمت چهارم)، مشتق چپ و راست (قسمت دوم)، روابط مشتق (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8696
فیلم جلسه 43 - فصل چهارم: مشتق (قسمت پنجم)، روابط مشتق (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8697
فیلم جلسه 44 - فصل چهارم: مشتق (قسمت ششم)، روابط مشتق (قسمت سوم)، بررسی مشتق پذیری (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8850
فیلم جلسه 45 - فصل چهارم: مشتق (قسمت هفتم)، بررسی مشتق پذیری (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8854
فیلم جلسه 46 - فصل چهارم: مشتق (قسمت هشتم)، بررسی مشتق پذیری (قسمت سوم)، نمودار f و fَ (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8886
فیلم جلسه 47 - فصل چهارم: مشتق (قسمت نهم)، نمودار f و 'f (قسمت دوم)، مشتق پذیری در بازه
https://alaatv.com/c/8923
فیلم جلسه 48 - فصل چهارم: مشتق (قسمت دهم)، آهنگ تغییر (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8927
فیلم جلسه 49 - فصل چهارم: مشتق (قسمت یازدهم)، آهنگ تغییر (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8967
فیلم جلسه 50 - فصل پنجم: کاربرد مشتق (قسمت اول)، یکنوایی تابع و ارتباط آن با مشتق (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8968
فیلم جلسه 51 - فصل پنجم: کاربرد مشتق (قسمت دوم)، یکنوایی تابع و ارتباط آن با مشتق (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/9005
فیلم جلسه 52 - فصل پنجم: کاربرد مشتق (قسمت سوم)، نقطۀ بحرانی
https://alaatv.com/c/9006
فیلم جلسه 53 - فصل پنجم: کاربرد مشتق (قسمت چهارم)، اکسترمم نسبی و مطلق
https://alaatv.com/c/9007
فیلم جلسه 54 - فصل پنجم: کاربرد مشتق (قسمت پنجم)، اکسترمم مطلق
https://alaatv.com/c/9033
فیلم جلسه 55 - فصل پنجم: کاربرد مشتق (قسمت ششم)، بهینه سازی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/9034
فیلم جلسه 56 - فصل پنجم: کاربرد مشتق (قسمت هفتم)، بهینه سازی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/9037
فیلم جلسه 57 - لگاریتم (قسمت اول)، مفهوم و قوانین لگاریتم
https://alaatv.com/c/9046
فیلم جلسه 58 - لگاریتم (قسمت دوم)، معادلات و نامعادلات لگاریتمی
https://alaatv.com/c/9050
فیلم جلسه 59 - لگاریتم (قسمت سوم)، معادلات و نامعادلات نمایی و لگاریتمی
https://alaatv.com/c/9054
فیلم جلسه 60 - الگو و دنباله (قسمت اول)، الگو و دنبالۀ حسابی
https://alaatv.com/c/9137
فیلم جلسه 61 - الگو و دنباله (قسمت دوم)، دنبالۀ حسابی
https://alaatv.com/c/9139
فیلم جلسه 62 - الگو و دنباله (قسمت سوم)، دنبالۀ هندسی
https://alaatv.com/c/9141
فیلم جلسه 63 - الگو و دنباله (قسمت چهارم)، دنبالۀ هندسی و مسائل تلفیقی دنباله حسابی و هندسی
https://alaatv.com/c/9145
فیلم جلسه 64 - آمار (قسمت اول)، تعریف آمار و نکات
https://alaatv.com/c/9149
فیلم جلسه 65 - آمار (قسمت دوم)، حل تست (شاخص های مرکزی)
https://alaatv.com/c/9151
فیلم جلسه 66 - آمار (قسمت سوم)، حل تست (شاخص های پراکندگی)
https://alaatv.com/c/9153
فیلم جلسه 67 - مقاطع مخروطی (قسمت اول)، دوران و برش
https://alaatv.com/c/9229
فیلم جلسه 68 - مقاطع مخروطی (قسمت دوم)، بیضی
https://alaatv.com/c/9233
فیلم جلسه 69 - مقاطع مخروطی (قسمت سوم)، دایره
https://alaatv.com/c/9257
فیلم جلسه 70 - مقاطع مخروطی (قسمت چهارم)، حل تست دایره و بیضی
https://alaatv.com/c/9445
فیلم جلسه 71 - آنالیز و احتمال (قسمت اول)، آنالیز (چگونه بدون شمارش بشماریم) (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/9473
فیلم جلسه 72 - آنالیز و احتمال (قسمت دوم)، آنالیز (چگونه بدون شمارش بشماریم) (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/9476
فیلم جلسه 73 - احتمال (قسمت اول)، مقدمات احتمال (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/9482
فیلم جلسه 74 - احتمال (قسمت دوم)، مقدمات احتمال (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/9483
فیلم جلسه 75 - احتمال (قسمت سوم)، قوانین احتمال
https://alaatv.com/c/9486

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی