کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 14 اذر 1401
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

رشته های دانشگاهی کشور

     

برای آشنایی دقیق با رشته های دانشگاهی (تنها منبع رسمی و مطمئن اینترنتی) ،مواد درسی و بازار کار و فعالیت از کاردانی تا دکتری تخصصی به لینک زیر مراجعه کنید:

روی این متن کلیک کنید

 

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  10 نفر
تعداد بازدید :  1065062 نفر
عنوان خبر : فیلم های آموزشی. زیست .موقاری.
بازدید: 9166
درج خبر: 1398/12/06
تعداد نظر: 0

 

زیست - آقای جلال موقاری
 
فیلم جلسه 0 - کلیپ صفر زیست سال یازدهم
https://alaatv.com/c/16465
فیلم جلسه 1 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت اول)، گفتار1: یاخته های بافت عصبی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8116
فیلم جلسه 2 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت دوم)، گفتار1: یاخته های بافت عصبی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8120
فیلم جلسه 3 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت سوم)، گفتار1: یاخته های بافت عصبی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8121
فیلم جلسه 4 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت چهارم)، گفتار1: یاخته های بافت عصبی (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/8123
فیلم جلسه 5 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت پنجم)، گفتار1: یاخته های بافت عصبی (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/8128
فیلم جلسه 6 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت ششم)، گفتار1: یاخته های بافت عصبی (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/8129
فیلم جلسه 7 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت هفتم)، گفتار1: یاخته های بافت عصبی (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/8140
فیلم جلسه 8 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت هشتم)، گفتار1: یاخته های بافت عصبی (قسمت هشتم)
https://alaatv.com/c/8141
فیلم جلسه 9 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت نهم)، گفتار2: ساختار دستگاه عصبی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8142
فیلم جلسه 10 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت دهم)، گفتار2: ساختار دستگاه عصبی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8154
فیلم جلسه 11 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت یازدهم)، گفتار2: ساختار دستگاه عصبی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8188
فیلم جلسه 12 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت دوازدهم)، گفتار2: ساختار دستگاه عصبی (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/8189
فیلم جلسه 13 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت سیزدهم)، گفتار2: ساختار دستگاه عصبی (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/8197
فیلم جلسه 14 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت چهارم)، گفتار2: ساختار عصبی (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/8200
فیلم جلسه 15 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت پانزدهم)، گفتار2: ساختار دستگاه عصبی (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/8202
فیلم جلسه 16 - فصل اول: تنظیم عصبی(قسمت شانزدهم)، گفتار 2: ساختار دستگاه عصبی(قسمت هشتم)
https://alaatv.com/c/8207
فیلم جلسه 17 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت هفدهم)، گفتار2: ساختار عصبی (قسمت نهم)
https://alaatv.com/c/8217
فیلم جلسه 18 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت هجدهم)، گفتار2: ساختار عصبی (قسمت دهم)
https://alaatv.com/c/8213
فیلم جلسه 19 - فصل دوم: حواس (قسمت اول)، گفتار1: گیرنده حسی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8221
فیلم جلسه 20 - فصل دوم: حواس (قسمت دوم)، گفتار1: گیرنده های حسی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8222
فیلم جلسه 21 - فصل دوم: حواس (قسمت سوم)، گفتار1: گیرنده های حسی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8223
فیلم جلسه 22 - فصل دوم: حواس (قسمت چهارم)، گفتار1: گیرنده های حسی (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/8224
فیلم جلسه 23 - فصل دوم: حواس (قسمت پنجم)، گفتار2: حواس ویژه (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8239
فیلم جلسه 24 - فصل دوم: حواس (قسمت ششم)، گفتار2: حواس ویژه (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8240
فیلم جلسه 25 - فصل دوم: حواس (قسمت هفتم)، حواس ویژه (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8258
فیلم جلسه 26 - فصل دوم: حواس (قسمت هشتم)، گفتار2: حواس ویژه (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/8262
فیلم جلسه 27 - فصل دوم: حواس (قسمت نهم)، گفتار2: حواس ویژه (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/8267
فیلم جلسه 28 - فصل دوم: حواس (قسمت دهم)، گفتار2: حواس ویژه (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/8272
فیلم جلسه 29 - فصل دوم: حواس (قسمت یازدهم)، گفتار2: حواس ویژه (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/8280
فیلم جلسه 30 - فصل دوم: حواس (قسمت دوازدهم)، گفتار2: حواس ویژه (قسمت هشتم)
https://alaatv.com/c/8281
فیلم جلسه 31 - فصل دوم: حواس (قسمت سیزدهم)، گفتار3: گیرنده های حسی جانوران (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8341
فیلم جلسه 32 - فصل دوم: حواس (قسمت چهاردهم)، گفتار3: گیرنده های حسی جانواران (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8345
فیلم جلسه 33 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت اول)، گفتار 1: استخوان و اسکلت (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8348
فیلم جلسه 34 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت دوم)، گفتار1: استخوان و اسکلت (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8355
فیلم جلسه 35 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت سوم)، گفتار1: استخوان و اسکلت (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8361
فیلم جلسه 36 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت چهارم)، گفتار1: استخوان و اسکلت (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/8362
فیلم جلسه 37 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت پنجم)، گفتار1: استخوان و اسکلت (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/8363
فیلم جلسه 38 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت ششم)، گفتار1: استخوان و اسکلت (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/8364
فیلم جلسه 39 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت هفتم)، گفتار1: استخوان و اسکلت (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/8365
فیلم جلسه 40 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت هشتم) گفتار2: ماهیچه و حرکت (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8416
فیلم جلسه 41 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت نهم)، گفتار 2: ماهیچه و حرکت (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8417
فیلم جلسه 42 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت دهم)، گفتار 2: ماهیچه و حرکت (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8418
فیلم جلسه 43 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت یازدهم)، گفتار2: ماهیچه و حرکت (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/8432
فیلم جلسه 44 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت دوازدهم)، گفتار2: ماهیچه و حرکت (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/8438
فیلم جلسه 45 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت اول)، گفتار1: ارتباط شیمیایی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8439
فیلم جلسه 46 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت دوم)، گفتار1: ارتباط شیمیایی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8480
فیلم جلسه 47 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت سوم)، گفتار2، غده های درون ریز (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8481
فیلم جلسه 48 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت سوم)، گفتار2، غده های درون ریز (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8482
فیلم جلسه 49 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت پنجم)، گفتار2: غده های درون ریز (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/8483
فیلم جلسه 50 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت ششم)، گفتار2: غده های درون ریز (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/8492
فیلم جلسه 51 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت هفتم)، گفتار 2: غده های درون ریز (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/8500
فیلم جلسه 52 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت هشتم)، گفتار2: غده های درون ریز (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/8501
فیلم جلسه 53 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت نهم)، گفتار 2: غده های درون ریز (قسمت هشتم)
https://alaatv.com/c/8503
فیلم جلسه 54 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت اول)، گفتار 1: نخستین خط دفاعی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8504
فیلم جلسه 55 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت دوم)، گفتار 1: نخستین خط دفاعی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8505
فیلم جلسه 56 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت سوم)، گفتار2: دومین خط دفاعی(قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8506
فیلم جلسه 57 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت چهارم)، گفتار2 دومین خط دفاعی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8548
فیلم جلسه 58 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت پنجم)، گفتار2: دومین خط دفاعی(قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8549
فیلم جلسه 59 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت ششم)، گفتار2: دومین خط دفاعی(قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/8551
فیلم جلسه 60 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت هفتم)، گفتار3: سومین خط دفاعی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8579
فیلم جلسه 61 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت هشتم)، گفتار3: سومین خط دفاعی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8565
فیلم جلسه 62 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت نهم)،گفتار3: سومین خط دفاعی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8577
فیلم جلسه 63 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت دهم)، گفتار3: سومین خط دفاعی (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/8578
فیلم جلسه 64 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت یازدهم)، گفتار3: سومین خط دفاعی (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/8601
فیلم جلسه 65 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت دوازدهم)، گفتار3: سومین خط دفاعی (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/8602
فیلم جلسه 66 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت سیزدهم)، گفتار3: سومین خط دفاعی (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/8603

علی اکبر عزتی

فیلم جلسه 67 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت اول)، گفتار1: کوروموزوم (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8604
فیلم جلسه 68 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت دوم)، گفتار1: کروموزوم (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8605
فیلم جلسه 69 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت سوم)، گفتار1: کروموزوم (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8606
فیلم جلسه 70 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت چهارم)'، گفتار2: میتوز (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8634
فیلم جلسه 71 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت پنجم)، گفتار2: میتوز (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8635
فیلم جلسه 72 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت ششم)، گفتار2: میتوز (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8636
فیلم جلسه 73 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت هفتم)، گفتار2: میتوز (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/8660
فیلم جلسه 74 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت هشتم)، گفتار2: میتوز (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/8661
فیلم جلسه 75 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت نهم)، گفتار2: میتوز (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/8662
فیلم جلسه 76 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت دهم)، گفتار3: میوز و تولید مثل جنسی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8708
فیلم جلسه 77 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت یازدهم)، گفتار3: میوز و تولید مثل جنسی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8765
فیلم جلسه 78 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت دوازدهم)، گفتار3: میوز و تولید مثل جنسی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8766
فیلم جلسه 79 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت سیزدهم)، گفتار3: میوز و تولید مثل جنسی (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/8767
فیلم جلسه 80 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت چهاردهم)، گفتار3: میوز و تولید مثل جنسی (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/8768
فیلم جلسه 81 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت پانزدهم)، گفتار3: میوز و تولید مثل جنسی (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/8769
فیلم جلسه 82 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت اول)گفتار1: دستگاه تولید مثل در مرد (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8770
فیلم جلسه 83 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت دوم)گفتار1: دستگاه تولید مثل در مرد (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8857
فیلم جلسه 84 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت سوم)گفتار1: دستگاه تولید مثل در مرد (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8858
فیلم جلسه 85 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت چهارم)گفتار1: دستگاه تولید مثل در مرد (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/8860
فیلم جلسه 86 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت پنجم)گفتار1: دستگاه تولید مثل در مرد (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/8862
فیلم جلسه 87 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت ششم)گفتار1: دستگاه تولید مثل در مرد (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/8863
فیلم جلسه 88 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت هفتم)گفتار2: دستگاه تولید مثل در زن (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8864
فیلم جلسه 89 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت هشتم)گفتار2: دستگاه تولید مثل در زن (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8866
فیلم جلسه 90 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت نهم)گفتار2: دستگاه تولید مثل در زن (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8867
فیلم جلسه 91 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت دهم)، گفتار2: دستگاه تولید مثل در زن (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/8876
فیلم جلسه 92 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت یازدهم)، گفتار2: دستگاه تولید مثل در زن (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/8893
فیلم جلسه 93 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت دوازدهم)، گفتار2: دستگاه تولید مثل در زن (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/8894
فیلم جلسه 94 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت سیزدهم)، گفتار2: دستگاه تولید مثل در زن (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/8895
فیلم جلسه 95 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت چهاردهم)، گفتار2: دستگاه تولید مثل در زن (قسمت هشتم)
https://alaatv.com/c/8896
فیلم جلسه 96 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت پانزدهم)، گفتار2: دستگاه تولید مثل در زن (قسمت نهم)
https://alaatv.com/c/8909
فیلم جلسه 97 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت شانزدهم)، گفتار2: دستگاه تولید مثل در زن (قسمت دهم)
https://alaatv.com/c/8910
فیلم جلسه 98 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت هفدهم)، گفتار2: دستگاه تولید مثل در زن (قسمت یازدهم)
https://alaatv.com/c/8911
فیلم جلسه 99 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت هجدهم)، گفتار3: رشد و نمو جنین (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8914
فیلم جلسه 100 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت نوزدهم)، گفتار3: رشد و نمو جنین (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8915
فیلم جلسه 101 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت بیستم)، گفتار3: رشد و نمو جنین (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8916
فیلم جلسه 102 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت بیست و یکم)گفتار3: رشد و نمو جنین (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/8919
فیلم جلسه 103 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت بیست و دوم)، گفتار3: رشد و نمو جنین (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/8912
فیلم جلسه 104 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت بیست و سوم)، گفتار3: رشد و نمو جنین (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/8913
فیلم جلسه 105 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت بیست و چهارم)، گفتار3: رشد و نمو جنین (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/8976
فیلم جلسه 106 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت بیست و پنجم)، گفتار3: رشد و نمو جنین (قسمت هشتم)
https://alaatv.com/c/8977
فیلم جلسه 107 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت بیست و ششم)، گفتار4: تولید مثل در جانوران (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8978
فیلم جلسه 108 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت بیست و هفتم)، گفتار 4: تولید مثل در جانوران (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8897
فیلم جلسه 109 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت اول)، گفتار 1: تولید مثل غیرجنسی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8898
فیلم جلسه 110 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت دوم)، گفتار 1: تولید مثل غیرجنسی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8899
فیلم جلسه 111 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت سوم)، گفتار 2: تولید مثل جنسی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8917
فیلم جلسه 112 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت چهارم)، گفتار 2: تولید مثل جنسی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8979
فیلم جلسه 113 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت پنجم)، گفتار 2: تولید مثل جنسی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8980
فیلم جلسه 114 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت ششم)، گفتار 2: تولید مثل جنسی (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/8981
فیلم جلسه 115 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت هفتم)، گفتار2: تولید مثل جنسی (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/8983
فیلم جلسه 116 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت هفتم)، گفتار3: از یاخته تخم تا گیاه (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8984
فیلم جلسه 117 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت نهم)، گفتار3: از یاخته تا گیاه (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8985
فیلم جلسه 118 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت دهم)، گفتار3: از یاخته تخم تا گیاه (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8986
فیلم جلسه 119 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت یازدهم)، گفتار 3: از یاخته تا گیاه (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/8987
فیلم جلسه 120 - فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ها (قسمت اول)، گفتار 1: تنظیم کننده های رشد در گیاهان (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8946
فیلم جلسه 121 - فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ها (قسمت دوم)، گفتار 1: تنظیم کننده های رشد در گیاهان (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8947
فیلم جلسه 122 - فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ها (قسمت سوم)، گفتار 1: تنظیم کننده های رشد در گیاهان (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8948
فیلم جلسه 123 - فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ها (قسمت چهارم)، گفتار 1: تنظیم کننده های رشد در گیاهان (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/8949
فیلم جلسه 124 - فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ها (قسمت پنجم)، گفتار2: پاسخ به محیط (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/9022
فیلم جلسه 125 - فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ها (قسمت ششم)، گفتار2: پاسخ به محیط (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/9023
فیلم جلسه 126 - فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ها (قسمت هفتم)، گفتار2:پاسخ به محیط (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/9024

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی