کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 07 مرداد 1400
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

یادآوری

لینک مستقیم

پیش ثبت نام مدارس وابسته به دانشگاه بوعلی سینا

 

از مدرسه چه خبر؟

فضای سبز

کاشت بیش از 100 اصله نهال درختان میوه

کاشت و هرس و گل آرایی حیاط

مردان آفتابی
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  176 نفر
تعداد بازدید :  804744 نفر
عنوان خبر : فیلم های آموزشی. زیست .موقاری.
بازدید: 4842
درج خبر: 1398/12/06
تعداد نظر: 0

 

زیست - آقای جلال موقاری
 
فیلم جلسه 0 - کلیپ صفر زیست سال یازدهم
https://alaatv.com/c/16465
فیلم جلسه 1 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت اول)، گفتار1: یاخته های بافت عصبی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8116
فیلم جلسه 2 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت دوم)، گفتار1: یاخته های بافت عصبی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8120
فیلم جلسه 3 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت سوم)، گفتار1: یاخته های بافت عصبی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8121
فیلم جلسه 4 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت چهارم)، گفتار1: یاخته های بافت عصبی (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/8123
فیلم جلسه 5 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت پنجم)، گفتار1: یاخته های بافت عصبی (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/8128
فیلم جلسه 6 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت ششم)، گفتار1: یاخته های بافت عصبی (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/8129
فیلم جلسه 7 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت هفتم)، گفتار1: یاخته های بافت عصبی (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/8140
فیلم جلسه 8 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت هشتم)، گفتار1: یاخته های بافت عصبی (قسمت هشتم)
https://alaatv.com/c/8141
فیلم جلسه 9 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت نهم)، گفتار2: ساختار دستگاه عصبی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8142
فیلم جلسه 10 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت دهم)، گفتار2: ساختار دستگاه عصبی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8154
فیلم جلسه 11 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت یازدهم)، گفتار2: ساختار دستگاه عصبی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8188
فیلم جلسه 12 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت دوازدهم)، گفتار2: ساختار دستگاه عصبی (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/8189
فیلم جلسه 13 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت سیزدهم)، گفتار2: ساختار دستگاه عصبی (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/8197
فیلم جلسه 14 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت چهارم)، گفتار2: ساختار عصبی (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/8200
فیلم جلسه 15 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت پانزدهم)، گفتار2: ساختار دستگاه عصبی (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/8202
فیلم جلسه 16 - فصل اول: تنظیم عصبی(قسمت شانزدهم)، گفتار 2: ساختار دستگاه عصبی(قسمت هشتم)
https://alaatv.com/c/8207
فیلم جلسه 17 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت هفدهم)، گفتار2: ساختار عصبی (قسمت نهم)
https://alaatv.com/c/8217
فیلم جلسه 18 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت هجدهم)، گفتار2: ساختار عصبی (قسمت دهم)
https://alaatv.com/c/8213
فیلم جلسه 19 - فصل دوم: حواس (قسمت اول)، گفتار1: گیرنده حسی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8221
فیلم جلسه 20 - فصل دوم: حواس (قسمت دوم)، گفتار1: گیرنده های حسی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8222
فیلم جلسه 21 - فصل دوم: حواس (قسمت سوم)، گفتار1: گیرنده های حسی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8223
فیلم جلسه 22 - فصل دوم: حواس (قسمت چهارم)، گفتار1: گیرنده های حسی (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/8224
فیلم جلسه 23 - فصل دوم: حواس (قسمت پنجم)، گفتار2: حواس ویژه (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8239
فیلم جلسه 24 - فصل دوم: حواس (قسمت ششم)، گفتار2: حواس ویژه (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8240
فیلم جلسه 25 - فصل دوم: حواس (قسمت هفتم)، حواس ویژه (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8258
فیلم جلسه 26 - فصل دوم: حواس (قسمت هشتم)، گفتار2: حواس ویژه (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/8262
فیلم جلسه 27 - فصل دوم: حواس (قسمت نهم)، گفتار2: حواس ویژه (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/8267
فیلم جلسه 28 - فصل دوم: حواس (قسمت دهم)، گفتار2: حواس ویژه (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/8272
فیلم جلسه 29 - فصل دوم: حواس (قسمت یازدهم)، گفتار2: حواس ویژه (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/8280
فیلم جلسه 30 - فصل دوم: حواس (قسمت دوازدهم)، گفتار2: حواس ویژه (قسمت هشتم)
https://alaatv.com/c/8281
فیلم جلسه 31 - فصل دوم: حواس (قسمت سیزدهم)، گفتار3: گیرنده های حسی جانوران (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8341
فیلم جلسه 32 - فصل دوم: حواس (قسمت چهاردهم)، گفتار3: گیرنده های حسی جانواران (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8345
فیلم جلسه 33 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت اول)، گفتار 1: استخوان و اسکلت (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8348
فیلم جلسه 34 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت دوم)، گفتار1: استخوان و اسکلت (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8355
فیلم جلسه 35 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت سوم)، گفتار1: استخوان و اسکلت (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8361
فیلم جلسه 36 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت چهارم)، گفتار1: استخوان و اسکلت (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/8362
فیلم جلسه 37 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت پنجم)، گفتار1: استخوان و اسکلت (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/8363
فیلم جلسه 38 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت ششم)، گفتار1: استخوان و اسکلت (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/8364
فیلم جلسه 39 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت هفتم)، گفتار1: استخوان و اسکلت (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/8365
فیلم جلسه 40 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت هشتم) گفتار2: ماهیچه و حرکت (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8416
فیلم جلسه 41 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت نهم)، گفتار 2: ماهیچه و حرکت (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8417
فیلم جلسه 42 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت دهم)، گفتار 2: ماهیچه و حرکت (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8418
فیلم جلسه 43 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت یازدهم)، گفتار2: ماهیچه و حرکت (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/8432
فیلم جلسه 44 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت دوازدهم)، گفتار2: ماهیچه و حرکت (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/8438
فیلم جلسه 45 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت اول)، گفتار1: ارتباط شیمیایی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8439
فیلم جلسه 46 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت دوم)، گفتار1: ارتباط شیمیایی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8480
فیلم جلسه 47 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت سوم)، گفتار2، غده های درون ریز (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8481
فیلم جلسه 48 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت سوم)، گفتار2، غده های درون ریز (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8482
فیلم جلسه 49 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت پنجم)، گفتار2: غده های درون ریز (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/8483
فیلم جلسه 50 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت ششم)، گفتار2: غده های درون ریز (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/8492
فیلم جلسه 51 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت هفتم)، گفتار 2: غده های درون ریز (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/8500
فیلم جلسه 52 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت هشتم)، گفتار2: غده های درون ریز (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/8501
فیلم جلسه 53 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت نهم)، گفتار 2: غده های درون ریز (قسمت هشتم)
https://alaatv.com/c/8503
فیلم جلسه 54 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت اول)، گفتار 1: نخستین خط دفاعی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8504
فیلم جلسه 55 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت دوم)، گفتار 1: نخستین خط دفاعی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8505
فیلم جلسه 56 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت سوم)، گفتار2: دومین خط دفاعی(قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8506
فیلم جلسه 57 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت چهارم)، گفتار2 دومین خط دفاعی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8548
فیلم جلسه 58 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت پنجم)، گفتار2: دومین خط دفاعی(قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8549
فیلم جلسه 59 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت ششم)، گفتار2: دومین خط دفاعی(قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/8551
فیلم جلسه 60 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت هفتم)، گفتار3: سومین خط دفاعی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8579
فیلم جلسه 61 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت هشتم)، گفتار3: سومین خط دفاعی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8565
فیلم جلسه 62 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت نهم)،گفتار3: سومین خط دفاعی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8577
فیلم جلسه 63 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت دهم)، گفتار3: سومین خط دفاعی (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/8578
فیلم جلسه 64 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت یازدهم)، گفتار3: سومین خط دفاعی (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/8601
فیلم جلسه 65 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت دوازدهم)، گفتار3: سومین خط دفاعی (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/8602
فیلم جلسه 66 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت سیزدهم)، گفتار3: سومین خط دفاعی (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/8603

علی اکبر عزتی

فیلم جلسه 67 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت اول)، گفتار1: کوروموزوم (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8604
فیلم جلسه 68 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت دوم)، گفتار1: کروموزوم (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8605
فیلم جلسه 69 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت سوم)، گفتار1: کروموزوم (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8606
فیلم جلسه 70 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت چهارم)'، گفتار2: میتوز (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8634
فیلم جلسه 71 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت پنجم)، گفتار2: میتوز (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8635
فیلم جلسه 72 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت ششم)، گفتار2: میتوز (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8636
فیلم جلسه 73 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت هفتم)، گفتار2: میتوز (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/8660
فیلم جلسه 74 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت هشتم)، گفتار2: میتوز (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/8661
فیلم جلسه 75 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت نهم)، گفتار2: میتوز (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/8662
فیلم جلسه 76 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت دهم)، گفتار3: میوز و تولید مثل جنسی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8708
فیلم جلسه 77 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت یازدهم)، گفتار3: میوز و تولید مثل جنسی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8765
فیلم جلسه 78 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت دوازدهم)، گفتار3: میوز و تولید مثل جنسی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8766
فیلم جلسه 79 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت سیزدهم)، گفتار3: میوز و تولید مثل جنسی (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/8767
فیلم جلسه 80 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت چهاردهم)، گفتار3: میوز و تولید مثل جنسی (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/8768
فیلم جلسه 81 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت پانزدهم)، گفتار3: میوز و تولید مثل جنسی (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/8769
فیلم جلسه 82 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت اول)گفتار1: دستگاه تولید مثل در مرد (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8770
فیلم جلسه 83 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت دوم)گفتار1: دستگاه تولید مثل در مرد (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8857
فیلم جلسه 84 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت سوم)گفتار1: دستگاه تولید مثل در مرد (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8858
فیلم جلسه 85 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت چهارم)گفتار1: دستگاه تولید مثل در مرد (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/8860
فیلم جلسه 86 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت پنجم)گفتار1: دستگاه تولید مثل در مرد (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/8862
فیلم جلسه 87 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت ششم)گفتار1: دستگاه تولید مثل در مرد (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/8863
فیلم جلسه 88 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت هفتم)گفتار2: دستگاه تولید مثل در زن (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8864
فیلم جلسه 89 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت هشتم)گفتار2: دستگاه تولید مثل در زن (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8866
فیلم جلسه 90 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت نهم)گفتار2: دستگاه تولید مثل در زن (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8867
فیلم جلسه 91 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت دهم)، گفتار2: دستگاه تولید مثل در زن (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/8876
فیلم جلسه 92 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت یازدهم)، گفتار2: دستگاه تولید مثل در زن (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/8893
فیلم جلسه 93 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت دوازدهم)، گفتار2: دستگاه تولید مثل در زن (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/8894
فیلم جلسه 94 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت سیزدهم)، گفتار2: دستگاه تولید مثل در زن (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/8895
فیلم جلسه 95 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت چهاردهم)، گفتار2: دستگاه تولید مثل در زن (قسمت هشتم)
https://alaatv.com/c/8896
فیلم جلسه 96 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت پانزدهم)، گفتار2: دستگاه تولید مثل در زن (قسمت نهم)
https://alaatv.com/c/8909
فیلم جلسه 97 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت شانزدهم)، گفتار2: دستگاه تولید مثل در زن (قسمت دهم)
https://alaatv.com/c/8910
فیلم جلسه 98 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت هفدهم)، گفتار2: دستگاه تولید مثل در زن (قسمت یازدهم)
https://alaatv.com/c/8911
فیلم جلسه 99 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت هجدهم)، گفتار3: رشد و نمو جنین (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8914
فیلم جلسه 100 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت نوزدهم)، گفتار3: رشد و نمو جنین (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8915
فیلم جلسه 101 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت بیستم)، گفتار3: رشد و نمو جنین (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8916
فیلم جلسه 102 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت بیست و یکم)گفتار3: رشد و نمو جنین (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/8919
فیلم جلسه 103 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت بیست و دوم)، گفتار3: رشد و نمو جنین (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/8912
فیلم جلسه 104 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت بیست و سوم)، گفتار3: رشد و نمو جنین (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/8913
فیلم جلسه 105 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت بیست و چهارم)، گفتار3: رشد و نمو جنین (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/8976
فیلم جلسه 106 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت بیست و پنجم)، گفتار3: رشد و نمو جنین (قسمت هشتم)
https://alaatv.com/c/8977
فیلم جلسه 107 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت بیست و ششم)، گفتار4: تولید مثل در جانوران (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8978
فیلم جلسه 108 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت بیست و هفتم)، گفتار 4: تولید مثل در جانوران (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8897
فیلم جلسه 109 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت اول)، گفتار 1: تولید مثل غیرجنسی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8898
فیلم جلسه 110 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت دوم)، گفتار 1: تولید مثل غیرجنسی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8899
فیلم جلسه 111 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت سوم)، گفتار 2: تولید مثل جنسی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8917
فیلم جلسه 112 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت چهارم)، گفتار 2: تولید مثل جنسی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8979
فیلم جلسه 113 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت پنجم)، گفتار 2: تولید مثل جنسی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8980
فیلم جلسه 114 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت ششم)، گفتار 2: تولید مثل جنسی (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/8981
فیلم جلسه 115 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت هفتم)، گفتار2: تولید مثل جنسی (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/8983
فیلم جلسه 116 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت هفتم)، گفتار3: از یاخته تخم تا گیاه (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8984
فیلم جلسه 117 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت نهم)، گفتار3: از یاخته تا گیاه (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8985
فیلم جلسه 118 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت دهم)، گفتار3: از یاخته تخم تا گیاه (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8986
فیلم جلسه 119 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت یازدهم)، گفتار 3: از یاخته تا گیاه (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/8987
فیلم جلسه 120 - فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ها (قسمت اول)، گفتار 1: تنظیم کننده های رشد در گیاهان (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8946
فیلم جلسه 121 - فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ها (قسمت دوم)، گفتار 1: تنظیم کننده های رشد در گیاهان (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8947
فیلم جلسه 122 - فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ها (قسمت سوم)، گفتار 1: تنظیم کننده های رشد در گیاهان (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8948
فیلم جلسه 123 - فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ها (قسمت چهارم)، گفتار 1: تنظیم کننده های رشد در گیاهان (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/8949
فیلم جلسه 124 - فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ها (قسمت پنجم)، گفتار2: پاسخ به محیط (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/9022
فیلم جلسه 125 - فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ها (قسمت ششم)، گفتار2: پاسخ به محیط (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/9023
فیلم جلسه 126 - فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ها (قسمت هفتم)، گفتار2:پاسخ به محیط (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/9024

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی