کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 07 مرداد 1400
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

یادآوری

لینک مستقیم

پیش ثبت نام مدارس وابسته به دانشگاه بوعلی سینا

 

از مدرسه چه خبر؟

فضای سبز

کاشت بیش از 100 اصله نهال درختان میوه

کاشت و هرس و گل آرایی حیاط

مردان آفتابی
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  187 نفر
تعداد بازدید :  804708 نفر
عنوان خبر : فیلم های آموزشی. فیزیک .داداشی
بازدید: 2658
درج خبر: 1398/12/06
تعداد نظر: 0

 

فیزیک یازدهم - آقای فرشید داداشی
 
فیلم جلسه 1 - فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت اول)، بار الکتریکی، پایستگی بار، کوانتیده بودن بار
https://alaatv.com/c/8036
فیلم جلسه 2 - فصل اول: الکتریستۀ ساکن (قسمت دوم)، روش باردار کردن اجسام
https://alaatv.com/c/8143
فیلم جلسه 3 - فصل اول: الکتریستۀ ساکن (قسمت سوم)، الکتروسکوپ (برق نما)
https://alaatv.com/c/8037
فیلم جلسه 4 - فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت چهارم)، قانون کولن (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8038
فیلم جلسه 5 - فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت پنجم)، قانون کولن (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8039
فیلم جلسه 6 - فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت ششم)، قانون کولن (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8040
فیلم جلسه 7 - فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت هفتم)، قانون کولن (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/8041
فیلم جلسه 8 - فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت هشتم)، قانون کولن (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/8042
فیلم جلسه 9 - فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت نهم)، قانون کولن (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/8043
فیلم جلسه 10 - فصل اول :الکتریسیتۀ ساکن(قسمت دهم)، قانون کولن(قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/8045
فیلم جلسه 11 - فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت یازدهم)، میدان الکتریکی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8046
فیلم جلسه 12 - فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت دوازدهم)، میدان الکتریکی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8047
فیلم جلسه 13 - فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت سیزدهم)، میدان الکتریکی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8048
فیلم جلسه 14 - فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت چهاردهم)، میدان الکتریکی (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/8049
فیلم جلسه 15 - فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت شانزدهم)، میدان الکتریکی (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/8050
فیلم جلسه 16 - فصل اول: الکتریستۀ ساکن(قسمت شانزدهم)، میدان الکتریکی(قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/8051
فیلم جلسه 17 - فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت هفدهم)، میدان الکتریکی (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/8052
فیلم جلسه 18 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت هجدهم)، خطوط میدان الکتریکی
https://alaatv.com/c/8112
فیلم جلسه 19 - فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسمت نوزدهم)، میدان الکتریکی یکنواخت
https://alaatv.com/c/8113
فیلم جلسه 20 - فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسمت بیستم)، انرژی پتانسیل الکتریکی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8114
فیلم جلسه 21 - فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسمت بیستم و یکم)، انرژی پتانسیل الکتریکی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8115
فیلم جلسه 22 - فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسمت بیست و دوم)، پتانسیل الکتریکی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8266
فیلم جلسه 23 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت بیست و سوم)، بررسی انرژی جنبشی ذرّۀ باردار در میدان الکتریکی
https://alaatv.com/c/8273
فیلم جلسه 24 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت بیست و چهارم)، میدان الکتریکی در داخل رساناها
https://alaatv.com/c/8274
فیلم جلسه 25 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت بیست و پنجم)، چگالی سطحی بار الکتریکی رسانا
https://alaatv.com/c/8275
فیلم جلسه 26 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت بیست و ششم)، خازن (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8276
فیلم جلسه 27 - فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسمت بیست و هفتم)، خازن (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8340
فیلم جلسه 28 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت بیست و هشتم)، خازن (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8342
فیلم جلسه 29 - فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسمت بیست و نهم)، خازن (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/8351
فیلم جلسه 30 - فصل دوم: جریان الکترکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت اول)، جریان الکتریکی
https://alaatv.com/c/8360
فیلم جلسه 31 - فصل دوم: جریان الکترکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت دوم)، مقاومت الکتریکی و قانون اهم
https://alaatv.com/c/8382
فیلم جلسه 32 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت سوم)، عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی
https://alaatv.com/c/8389
فیلم جلسه 33 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت چهارم)، تغییر مقاومت ویژه بارها (ویژه ریاضی)
https://alaatv.com/c/8419
فیلم جلسه 34 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت پنجم)، انواع مقاومت (ویژه رشته ریاضی)
https://alaatv.com/c/8491
فیلم جلسه 35 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت ششم)، نیروی محرکۀ الکتریکی و مدارها (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8495
فیلم جلسه 36 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت هفتم)، نیرو محرکۀ الکتریکی و مدارها (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8523
فیلم جلسه 37 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت هشتم)، نیرو محرکۀ الکتریکی و مدارها (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8555
فیلم جلسه 38 - فصل دوم: جریان الکترکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت نهم)، نیرو محرکه الکتریکی مدارها
https://alaatv.com/c/8599
فیلم جلسه 39 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت دهم)، نیرو محرکه الکتریکی و مدارها (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/8632
فیلم جلسه 40 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت یازدهم)؛ توان در مدارهای الکتریکی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8659
فیلم جلسه 41 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت دوازدهم)،
https://alaatv.com/c/8670
فیلم جلسه 42 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت سیزدهم)، توان در مدارهای الکتریکی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8713
فیلم جلسه 43 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت چهاردهم)، توان خروجی یک منبع نیرو محرکه واقعی
https://alaatv.com/c/8849
فیلم جلسه 44 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت پانزدهم)، توان خروجی یک منبع نیرو محرکه واقعی
https://alaatv.com/c/8868
فیلم جلسه 45 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدراهای جریان مستقیم (قسمت شانزدهم)، ترکیب مقاومت ها (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8874
فیلم جلسه 46 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت هفدهم)، ترکیب مقاومت ها (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8908
فیلم جلسه 47 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت هجدهم)، ترکیب مقاومت ها (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8892
فیلم جلسه 48 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت نوزدهم)، ترکیب مقاومت ها (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/8928
فیلم جلسه 49 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت بیستم)، ترکیب مقاومت ها (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/8960
فیلم جلسه 50 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت بیست و یکم)، سؤالات مدار (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8951
فیلم جلسه 51 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت بیست و دوم)، سؤالات مدار (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8959
فیلم جلسه 52 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت بیست و سوم)، سؤالات مدار (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8969
فیلم جلسه 53 - فصل دوم: جریان الکترکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت بیست و چهارم)، سوالات مدار (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/8988
فیلم جلسه 54 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت بیست و پنجم)، سؤالات مدار (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/8973
فیلم جلسه 55 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت بیست و ششم)، سؤالات مدار (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/9010
فیلم جلسه 56 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت بیست و هفتم)، سؤالات مدار (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/9017
فیلم جلسه 57 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت بیست و هشتم)، سوالات مدار (قسمت هشتم)
https://alaatv.com/c/9029
فیلم جلسه 58 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت بیست و نهم)، سؤالات مدار (قسمت نهم)
https://alaatv.com/c/9064
فیلم جلسه 59 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت سی ام)، سؤالات مدار (قسمت دهم)
https://alaatv.com/c/9068
فیلم جلسه 60 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت سی و یکم)، سؤالات انشعاب (ویژۀ رشتۀ ریاضی)
https://alaatv.com/c/9106
فیلم جلسه 61 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت اول)، مقدمات، میدان مغناطیسی
https://alaatv.com/c/9108
فیلم جلسه 62 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت دوم)، میدان مغناطیسی
https://alaatv.com/c/9133
فیلم جلسه 63 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت سوم)، نیروی مغناطیسی وارد بر ذرّۀ باردار متحرک در میدان مغناطیسی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/9135
فیلم جلسه 64 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت چهارم)، نیروی مغناطیسی وارد بر ذرّۀ باردار متحرک در میدان مغناطیسی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/9213
فیلم جلسه 65 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت پنجم)، نیروی مغناطیسی وارد بر ذرّۀ باردار متحرک در میدان مغناطیسی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/9220
فیلم جلسه 66 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت ششم)، نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/9217
فیلم جلسه 67 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت هفتم)، نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/9448
فیلم جلسه 68 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت هشتم)، میدان مغناطیسی حاصل از جریان الکتریکی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/9455
فیلم جلسه 69 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت نهم)، نیروی بین سیم های موازی حامل جریان میدان مغناطیسی ناشی از یک حلقه دایره ای حامل جریان
https://alaatv.com/c/9501
فیلم جلسه 70 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت دهم)، اندازۀ میدان مغناطیسی در مرکز پیچه (ویژۀ رشتۀ ریاضی)
https://alaatv.com/c/9563
فیلم جلسه 71 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت یازدهم)، میدان مغناطیسی حاصل از سیملولۀ حامل جریان
https://alaatv.com/c/14020
فیلم جلسه 72 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت دوازدهم)، ویژگی های مغناطیسی های مواد
https://alaatv.com/c/14026
فیلم جلسه 73 - فصل چهارم: القای الکترومغناطیسی (قسمت اول)، قانون القای الکترومغناطیسی فاراده (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/14182
فیلم جلسه 74 - فصل چهارم: القای الکترومغناطیسی (قسمت دوم)، قانون القای الکترومغناطیسی فاراده (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/14302
فیلم جلسه 75 - فصل چهارم: القای الکترومغناطیسی (قسمت سوم)، قانون القای الکترومغناطیسی فاراده (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/14306
فیلم جلسه 76 - فصل چهارم: القای الکترومغناطیسی (قسمت چهارم)، قانون لنز
https://alaatv.com/c/14308
فیلم جلسه 77 - فصل چهارم: القای الکترومغناطیسی (قسمت پنجم)، حل سوال از قانون لنز و فاراده
https://alaatv.com/c/14332
فیلم جلسه 78 - فصل چهارم: القای الکترومغناطیسی (قسمت ششم)، جریان القایی در پیچه یا قاب متحرک
https://alaatv.com/c/16262
فیلم جلسه 79 - فصل چهارم: القای الکترومغناطیسی (قسمت هفتم)، القاگرها
https://alaatv.com/c/16266
فیلم جلسه 80 - فصل چهارم: القای الکترومغناطیسی (قسمت هشتم)، مباحث القای متقابل و انرژی ذخیره شده در القاگر
https://alaatv.com/c/16283
فیلم جلسه 81 - فصل چهارم: القای الکترومغناطیسی (قسمت نهم)، جریان متناوب
https://alaatv.com/c/16279

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی