کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 14 اذر 1401
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

رشته های دانشگاهی کشور

     

برای آشنایی دقیق با رشته های دانشگاهی (تنها منبع رسمی و مطمئن اینترنتی) ،مواد درسی و بازار کار و فعالیت از کاردانی تا دکتری تخصصی به لینک زیر مراجعه کنید:

روی این متن کلیک کنید

 

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  13 نفر
تعداد بازدید :  1065038 نفر
عنوان خبر : فیلم های آموزشی. فیزیک .داداشی
بازدید: 4178
درج خبر: 1398/12/06
تعداد نظر: 0

 

فیزیک یازدهم - آقای فرشید داداشی
 
فیلم جلسه 1 - فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت اول)، بار الکتریکی، پایستگی بار، کوانتیده بودن بار
https://alaatv.com/c/8036
فیلم جلسه 2 - فصل اول: الکتریستۀ ساکن (قسمت دوم)، روش باردار کردن اجسام
https://alaatv.com/c/8143
فیلم جلسه 3 - فصل اول: الکتریستۀ ساکن (قسمت سوم)، الکتروسکوپ (برق نما)
https://alaatv.com/c/8037
فیلم جلسه 4 - فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت چهارم)، قانون کولن (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8038
فیلم جلسه 5 - فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت پنجم)، قانون کولن (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8039
فیلم جلسه 6 - فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت ششم)، قانون کولن (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8040
فیلم جلسه 7 - فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت هفتم)، قانون کولن (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/8041
فیلم جلسه 8 - فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت هشتم)، قانون کولن (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/8042
فیلم جلسه 9 - فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت نهم)، قانون کولن (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/8043
فیلم جلسه 10 - فصل اول :الکتریسیتۀ ساکن(قسمت دهم)، قانون کولن(قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/8045
فیلم جلسه 11 - فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت یازدهم)، میدان الکتریکی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8046
فیلم جلسه 12 - فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت دوازدهم)، میدان الکتریکی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8047
فیلم جلسه 13 - فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت سیزدهم)، میدان الکتریکی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8048
فیلم جلسه 14 - فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت چهاردهم)، میدان الکتریکی (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/8049
فیلم جلسه 15 - فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت شانزدهم)، میدان الکتریکی (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/8050
فیلم جلسه 16 - فصل اول: الکتریستۀ ساکن(قسمت شانزدهم)، میدان الکتریکی(قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/8051
فیلم جلسه 17 - فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت هفدهم)، میدان الکتریکی (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/8052
فیلم جلسه 18 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت هجدهم)، خطوط میدان الکتریکی
https://alaatv.com/c/8112
فیلم جلسه 19 - فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسمت نوزدهم)، میدان الکتریکی یکنواخت
https://alaatv.com/c/8113
فیلم جلسه 20 - فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسمت بیستم)، انرژی پتانسیل الکتریکی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8114
فیلم جلسه 21 - فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسمت بیستم و یکم)، انرژی پتانسیل الکتریکی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8115
فیلم جلسه 22 - فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسمت بیست و دوم)، پتانسیل الکتریکی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8266
فیلم جلسه 23 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت بیست و سوم)، بررسی انرژی جنبشی ذرّۀ باردار در میدان الکتریکی
https://alaatv.com/c/8273
فیلم جلسه 24 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت بیست و چهارم)، میدان الکتریکی در داخل رساناها
https://alaatv.com/c/8274
فیلم جلسه 25 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت بیست و پنجم)، چگالی سطحی بار الکتریکی رسانا
https://alaatv.com/c/8275
فیلم جلسه 26 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت بیست و ششم)، خازن (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8276
فیلم جلسه 27 - فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسمت بیست و هفتم)، خازن (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8340
فیلم جلسه 28 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت بیست و هشتم)، خازن (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8342
فیلم جلسه 29 - فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسمت بیست و نهم)، خازن (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/8351
فیلم جلسه 30 - فصل دوم: جریان الکترکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت اول)، جریان الکتریکی
https://alaatv.com/c/8360
فیلم جلسه 31 - فصل دوم: جریان الکترکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت دوم)، مقاومت الکتریکی و قانون اهم
https://alaatv.com/c/8382
فیلم جلسه 32 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت سوم)، عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی
https://alaatv.com/c/8389
فیلم جلسه 33 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت چهارم)، تغییر مقاومت ویژه بارها (ویژه ریاضی)
https://alaatv.com/c/8419
فیلم جلسه 34 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت پنجم)، انواع مقاومت (ویژه رشته ریاضی)
https://alaatv.com/c/8491
فیلم جلسه 35 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت ششم)، نیروی محرکۀ الکتریکی و مدارها (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8495
فیلم جلسه 36 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت هفتم)، نیرو محرکۀ الکتریکی و مدارها (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8523
فیلم جلسه 37 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت هشتم)، نیرو محرکۀ الکتریکی و مدارها (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8555
فیلم جلسه 38 - فصل دوم: جریان الکترکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت نهم)، نیرو محرکه الکتریکی مدارها
https://alaatv.com/c/8599
فیلم جلسه 39 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت دهم)، نیرو محرکه الکتریکی و مدارها (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/8632
فیلم جلسه 40 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت یازدهم)؛ توان در مدارهای الکتریکی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8659
فیلم جلسه 41 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت دوازدهم)،
https://alaatv.com/c/8670
فیلم جلسه 42 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت سیزدهم)، توان در مدارهای الکتریکی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8713
فیلم جلسه 43 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت چهاردهم)، توان خروجی یک منبع نیرو محرکه واقعی
https://alaatv.com/c/8849
فیلم جلسه 44 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت پانزدهم)، توان خروجی یک منبع نیرو محرکه واقعی
https://alaatv.com/c/8868
فیلم جلسه 45 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدراهای جریان مستقیم (قسمت شانزدهم)، ترکیب مقاومت ها (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8874
فیلم جلسه 46 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت هفدهم)، ترکیب مقاومت ها (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8908
فیلم جلسه 47 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت هجدهم)، ترکیب مقاومت ها (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8892
فیلم جلسه 48 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت نوزدهم)، ترکیب مقاومت ها (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/8928
فیلم جلسه 49 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت بیستم)، ترکیب مقاومت ها (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/8960
فیلم جلسه 50 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت بیست و یکم)، سؤالات مدار (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8951
فیلم جلسه 51 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت بیست و دوم)، سؤالات مدار (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8959
فیلم جلسه 52 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت بیست و سوم)، سؤالات مدار (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8969
فیلم جلسه 53 - فصل دوم: جریان الکترکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت بیست و چهارم)، سوالات مدار (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/8988
فیلم جلسه 54 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت بیست و پنجم)، سؤالات مدار (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/8973
فیلم جلسه 55 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت بیست و ششم)، سؤالات مدار (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/9010
فیلم جلسه 56 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت بیست و هفتم)، سؤالات مدار (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/9017
فیلم جلسه 57 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت بیست و هشتم)، سوالات مدار (قسمت هشتم)
https://alaatv.com/c/9029
فیلم جلسه 58 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت بیست و نهم)، سؤالات مدار (قسمت نهم)
https://alaatv.com/c/9064
فیلم جلسه 59 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت سی ام)، سؤالات مدار (قسمت دهم)
https://alaatv.com/c/9068
فیلم جلسه 60 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت سی و یکم)، سؤالات انشعاب (ویژۀ رشتۀ ریاضی)
https://alaatv.com/c/9106
فیلم جلسه 61 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت اول)، مقدمات، میدان مغناطیسی
https://alaatv.com/c/9108
فیلم جلسه 62 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت دوم)، میدان مغناطیسی
https://alaatv.com/c/9133
فیلم جلسه 63 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت سوم)، نیروی مغناطیسی وارد بر ذرّۀ باردار متحرک در میدان مغناطیسی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/9135
فیلم جلسه 64 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت چهارم)، نیروی مغناطیسی وارد بر ذرّۀ باردار متحرک در میدان مغناطیسی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/9213
فیلم جلسه 65 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت پنجم)، نیروی مغناطیسی وارد بر ذرّۀ باردار متحرک در میدان مغناطیسی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/9220
فیلم جلسه 66 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت ششم)، نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/9217
فیلم جلسه 67 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت هفتم)، نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/9448
فیلم جلسه 68 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت هشتم)، میدان مغناطیسی حاصل از جریان الکتریکی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/9455
فیلم جلسه 69 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت نهم)، نیروی بین سیم های موازی حامل جریان میدان مغناطیسی ناشی از یک حلقه دایره ای حامل جریان
https://alaatv.com/c/9501
فیلم جلسه 70 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت دهم)، اندازۀ میدان مغناطیسی در مرکز پیچه (ویژۀ رشتۀ ریاضی)
https://alaatv.com/c/9563
فیلم جلسه 71 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت یازدهم)، میدان مغناطیسی حاصل از سیملولۀ حامل جریان
https://alaatv.com/c/14020
فیلم جلسه 72 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت دوازدهم)، ویژگی های مغناطیسی های مواد
https://alaatv.com/c/14026
فیلم جلسه 73 - فصل چهارم: القای الکترومغناطیسی (قسمت اول)، قانون القای الکترومغناطیسی فاراده (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/14182
فیلم جلسه 74 - فصل چهارم: القای الکترومغناطیسی (قسمت دوم)، قانون القای الکترومغناطیسی فاراده (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/14302
فیلم جلسه 75 - فصل چهارم: القای الکترومغناطیسی (قسمت سوم)، قانون القای الکترومغناطیسی فاراده (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/14306
فیلم جلسه 76 - فصل چهارم: القای الکترومغناطیسی (قسمت چهارم)، قانون لنز
https://alaatv.com/c/14308
فیلم جلسه 77 - فصل چهارم: القای الکترومغناطیسی (قسمت پنجم)، حل سوال از قانون لنز و فاراده
https://alaatv.com/c/14332
فیلم جلسه 78 - فصل چهارم: القای الکترومغناطیسی (قسمت ششم)، جریان القایی در پیچه یا قاب متحرک
https://alaatv.com/c/16262
فیلم جلسه 79 - فصل چهارم: القای الکترومغناطیسی (قسمت هفتم)، القاگرها
https://alaatv.com/c/16266
فیلم جلسه 80 - فصل چهارم: القای الکترومغناطیسی (قسمت هشتم)، مباحث القای متقابل و انرژی ذخیره شده در القاگر
https://alaatv.com/c/16283
فیلم جلسه 81 - فصل چهارم: القای الکترومغناطیسی (قسمت نهم)، جریان متناوب
https://alaatv.com/c/16279

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی