کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 06 مرداد 1400
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

یادآوری

لینک مستقیم

پیش ثبت نام مدارس وابسته به دانشگاه بوعلی سینا

 

از مدرسه چه خبر؟

فضای سبز

کاشت بیش از 100 اصله نهال درختان میوه

کاشت و هرس و گل آرایی حیاط

مردان آفتابی
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  177 نفر
تعداد بازدید :  804675 نفر
عنوان خبر : فیلم های آموزشی. شیمی .پویان
بازدید: 933
درج خبر: 1398/12/06
تعداد نظر: 0

 

شیمی - آقای حامد پویان نظر
 
فیلم جلسه 1 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت اول) جدول دوره ای روندهای تناوبی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8346
فیلم جلسه 2 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت دوم) جدول دوره ای روندهای تناوبی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8347
فیلم جلسه 3 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت سوم)، روند تغییرات شعاع اتمی در جدول تناوبی
https://alaatv.com/c/8358
فیلم جلسه 4 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت چهارم)، بررسی روند شعاع یونی
https://alaatv.com/c/8374
فیلم جلسه 5 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت پنجم)، خصلت فلزی و نافلزی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8375
فیلم جلسه 6 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت ششم)، خصلت فلزی و نافلزی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8376
فیلم جلسه 7 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت هفتم)، واکنش نویسی و بررسی واکنش پذیری عناصر
https://alaatv.com/c/8377
فیلم جلسه 8 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت هشتم)، انجام پذیر بودن یا نبودن واکنش
https://alaatv.com/c/8378
فیلم جلسه 9 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت نهم)، عناصر دسته d و بررسی ویژکی های مربوط به آن ها
https://alaatv.com/c/8446
فیلم جلسه 10 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت دهم)، استوکیومتری (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8454
فیلم جلسه 11 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت یازدهم)، استوکیومتری (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8465
فیلم جلسه 12 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت دوازدهم)، بازده درصدی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8466
فیلم جلسه 13 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت سیزدهم)، بازده درصدی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8477
فیلم جلسه 14 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت چهاردهم)، بازده درصدی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8478
فیلم جلسه 15 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت پانزدهم)، بازده درصدی (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/8479
فیلم جلسه 16 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت شانزدهم)، شیمی آلی: هیدروکربن ها (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8499
فیلم جلسه 17 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت هفدهم)، شیمی آلی: هیدروکربن ها (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8520
فیلم جلسه 18 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت هجدهم)، شیمی آلی: هیدروکربن ها (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8524
فیلم جلسه 19 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت نوزدهم)، شیمی آلی: هیدروکربن ها (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/8525
فیلم جلسه 20 - فصل اول: قدر هدایای زمین را بدانیم (قسمت بیستم)، شیمی آلی: هیدروکربن ها (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/8534
فیلم جلسه 21 - فصل اول: قدر هدایای زمین را بدانیم (قسمت بیستم و یکم)، شیمی آلی: هیدرو کربن ها (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/8570
فیلم جلسه 22 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت بیست و دوم)، شیمی آلی: هیدرو کربن ها (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/8580
فیلم جلسه 23 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت بیست و سوم)، شیمی آلی: هیدروکربن ها (قسمت هشتم)
https://alaatv.com/c/8637
فیلم جلسه 24 - فصل اول: قدر هدایای زمین را بدانیم (قسمت بیستم و چهارم)، شیمی آلی: هیدروکربن ها (قسمت نهم)
https://alaatv.com/c/8642
فیلم جلسه 25 - فصل اول: قدر هدایای زمین را بدانیم (قسمت بیستم و پنجم)، شیمی آلی: هیدروکربن ها (قسمت دهم)
https://alaatv.com/c/8644
فیلم جلسه 26 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت اول)، ترموشیمی (گرمایشی) (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8658
فیلم جلسه 27 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت دوم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8663
فیلم جلسه 28 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت سوم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8664
فیلم جلسه 29 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت چهارم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/8702
فیلم جلسه 30 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت پنجم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/8688
فیلم جلسه 31 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت ششم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/8709
فیلم جلسه 32 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت هفتم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/8710
فیلم جلسه 33 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت هشتم)، ترموشیمی (گرمایشی) (قسمت هشتم)
https://alaatv.com/c/8869
فیلم جلسه 34 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت نهم)، ترموشیمی (گرمایشی) (قسمت نهم)
https://alaatv.com/c/8926
فیلم جلسه 35 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت دهم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت دهم)
https://alaatv.com/c/8900
فیلم جلسه 36 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت یازدهم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت یازدهم)
https://alaatv.com/c/8901
فیلم جلسه 37 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت دوازدهم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت دوازدهم)
https://alaatv.com/c/8940
فیلم جلسه 38 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت سیزدهم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت سیزدهم)
https://alaatv.com/c/8941
فیلم جلسه 39 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت چهاردهم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت چهاردهم)
https://alaatv.com/c/8942
فیلم جلسه 40 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت پانزدهم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت پانزدهم)
https://alaatv.com/c/9013
فیلم جلسه 41 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت شانزدهم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت شانزدهم)
https://alaatv.com/c/9014
فیلم جلسه 42 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت هفدهم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت هفدهم)
https://alaatv.com/c/9015
فیلم جلسه 43 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت هجدهم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت هجدهم)
https://alaatv.com/c/9016
فیلم جلسه 44 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت نوزدهم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت نوزدهم)
https://alaatv.com/c/9028
فیلم جلسه 45 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت بیستم)، شیمی آلی گروه عاملی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/9110
فیلم جلسه 46 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت بیست و یکم)، شیمی آلی گروه عاملی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/9112
فیلم جلسه 47 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت بیستم و دوم)، سینتیک شیمیایی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/9114
فیلم جلسه 48 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت بیستم و سوم)، سینتیک شیمیایی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/9116
فیلم جلسه 49 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت بیست و چهارم)، سینتیک شیمیایی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/9199
فیلم جلسه 50 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت بیست و پنجم)، سینتیک شیمیایی (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/9201
فیلم جلسه 51 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت بیست و ششم)، سینتیک شیمیایی (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/9222
فیلم جلسه 52 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت بیست و هفتم)، سینتیک شیمیایی (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/9226
فیلم جلسه 53 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت بیست و هشتم)، سینتیک شیمیایی (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/9449
فیلم جلسه 54 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت بیست و نهم)، سینتیک شیمیایی (قسمت هشتم)
https://alaatv.com/c/9453
فیلم جلسه 55 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت سی ام)، سینتیک شیمیایی (قسمت نهم)
https://alaatv.com/c/9537
فیلم جلسه 56 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت سی و یکم)، سینتیک شیمیایی (قسمت دهم)
https://alaatv.com/c/9559
فیلم جلسه 57 - فصل سوم: پوشاک، نیازی پایان ناپذیر (قسمت اول)، پلیمرها (قسمت اول)
 
https://alaatv.com/c/20334
فیلم جلسه 58 - فصل سوم: پوشاک، نیازی پایان ناپذیر (قسمت دوم)، پلیمرها (قسمت دوم)
 
https://alaatv.com/c/20335
فیلم جلسه 59 - فصل سوم: پوشاک، نیازی پایان ناپذیر (قسمت سوم)، پلیمرها (قسمت سوم)
 
https://alaatv.com/c/20336
فیلم جلسه 60 - فصل سوم: پوشاک، نیازی پایان ناپذیر (قسمت چهارم)، پلیمرها (قسمت چهارم)
 
https://alaatv.com/c/20337
فیلم جلسه 61 - فصل سوم: پوشاک، نیازی پایان ناپذیر (قسمت پنجم)، پلیمرها (قسمت پنجم)
 
https://alaatv.com/c/20363
فیلم جلسه 62 - فصل سوم: پوشاک، نیازی پایان ناپذیر (قسمت ششم)، پلیمرها (قسمت ششم)
 
https://alaatv.com/c/20453
فیلم جلسه 63 - فصل سوم: پوشاک، نیازی پایان ناپذیر (قسمت هفتم)، پلیمرها (قسمت هفتم)
 
https://alaatv.com/c/20455
 

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی