کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 14 اذر 1401
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

رشته های دانشگاهی کشور

     

برای آشنایی دقیق با رشته های دانشگاهی (تنها منبع رسمی و مطمئن اینترنتی) ،مواد درسی و بازار کار و فعالیت از کاردانی تا دکتری تخصصی به لینک زیر مراجعه کنید:

روی این متن کلیک کنید

 

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  9 نفر
تعداد بازدید :  1065019 نفر
عنوان خبر : فیلم های آموزشی. شیمی .پویان
بازدید: 1626
درج خبر: 1398/12/06
تعداد نظر: 0

 

شیمی - آقای حامد پویان نظر
 
فیلم جلسه 1 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت اول) جدول دوره ای روندهای تناوبی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8346
فیلم جلسه 2 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت دوم) جدول دوره ای روندهای تناوبی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8347
فیلم جلسه 3 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت سوم)، روند تغییرات شعاع اتمی در جدول تناوبی
https://alaatv.com/c/8358
فیلم جلسه 4 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت چهارم)، بررسی روند شعاع یونی
https://alaatv.com/c/8374
فیلم جلسه 5 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت پنجم)، خصلت فلزی و نافلزی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8375
فیلم جلسه 6 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت ششم)، خصلت فلزی و نافلزی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8376
فیلم جلسه 7 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت هفتم)، واکنش نویسی و بررسی واکنش پذیری عناصر
https://alaatv.com/c/8377
فیلم جلسه 8 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت هشتم)، انجام پذیر بودن یا نبودن واکنش
https://alaatv.com/c/8378
فیلم جلسه 9 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت نهم)، عناصر دسته d و بررسی ویژکی های مربوط به آن ها
https://alaatv.com/c/8446
فیلم جلسه 10 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت دهم)، استوکیومتری (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8454
فیلم جلسه 11 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت یازدهم)، استوکیومتری (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8465
فیلم جلسه 12 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت دوازدهم)، بازده درصدی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8466
فیلم جلسه 13 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت سیزدهم)، بازده درصدی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8477
فیلم جلسه 14 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت چهاردهم)، بازده درصدی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8478
فیلم جلسه 15 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت پانزدهم)، بازده درصدی (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/8479
فیلم جلسه 16 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت شانزدهم)، شیمی آلی: هیدروکربن ها (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8499
فیلم جلسه 17 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت هفدهم)، شیمی آلی: هیدروکربن ها (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8520
فیلم جلسه 18 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت هجدهم)، شیمی آلی: هیدروکربن ها (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8524
فیلم جلسه 19 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت نوزدهم)، شیمی آلی: هیدروکربن ها (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/8525
فیلم جلسه 20 - فصل اول: قدر هدایای زمین را بدانیم (قسمت بیستم)، شیمی آلی: هیدروکربن ها (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/8534
فیلم جلسه 21 - فصل اول: قدر هدایای زمین را بدانیم (قسمت بیستم و یکم)، شیمی آلی: هیدرو کربن ها (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/8570
فیلم جلسه 22 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت بیست و دوم)، شیمی آلی: هیدرو کربن ها (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/8580
فیلم جلسه 23 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت بیست و سوم)، شیمی آلی: هیدروکربن ها (قسمت هشتم)
https://alaatv.com/c/8637
فیلم جلسه 24 - فصل اول: قدر هدایای زمین را بدانیم (قسمت بیستم و چهارم)، شیمی آلی: هیدروکربن ها (قسمت نهم)
https://alaatv.com/c/8642
فیلم جلسه 25 - فصل اول: قدر هدایای زمین را بدانیم (قسمت بیستم و پنجم)، شیمی آلی: هیدروکربن ها (قسمت دهم)
https://alaatv.com/c/8644
فیلم جلسه 26 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت اول)، ترموشیمی (گرمایشی) (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/8658
فیلم جلسه 27 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت دوم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/8663
فیلم جلسه 28 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت سوم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/8664
فیلم جلسه 29 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت چهارم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/8702
فیلم جلسه 30 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت پنجم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/8688
فیلم جلسه 31 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت ششم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/8709
فیلم جلسه 32 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت هفتم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/8710
فیلم جلسه 33 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت هشتم)، ترموشیمی (گرمایشی) (قسمت هشتم)
https://alaatv.com/c/8869
فیلم جلسه 34 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت نهم)، ترموشیمی (گرمایشی) (قسمت نهم)
https://alaatv.com/c/8926
فیلم جلسه 35 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت دهم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت دهم)
https://alaatv.com/c/8900
فیلم جلسه 36 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت یازدهم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت یازدهم)
https://alaatv.com/c/8901
فیلم جلسه 37 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت دوازدهم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت دوازدهم)
https://alaatv.com/c/8940
فیلم جلسه 38 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت سیزدهم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت سیزدهم)
https://alaatv.com/c/8941
فیلم جلسه 39 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت چهاردهم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت چهاردهم)
https://alaatv.com/c/8942
فیلم جلسه 40 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت پانزدهم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت پانزدهم)
https://alaatv.com/c/9013
فیلم جلسه 41 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت شانزدهم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت شانزدهم)
https://alaatv.com/c/9014
فیلم جلسه 42 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت هفدهم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت هفدهم)
https://alaatv.com/c/9015
فیلم جلسه 43 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت هجدهم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت هجدهم)
https://alaatv.com/c/9016
فیلم جلسه 44 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت نوزدهم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت نوزدهم)
https://alaatv.com/c/9028
فیلم جلسه 45 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت بیستم)، شیمی آلی گروه عاملی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/9110
فیلم جلسه 46 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت بیست و یکم)، شیمی آلی گروه عاملی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/9112
فیلم جلسه 47 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت بیستم و دوم)، سینتیک شیمیایی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/9114
فیلم جلسه 48 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت بیستم و سوم)، سینتیک شیمیایی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/9116
فیلم جلسه 49 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت بیست و چهارم)، سینتیک شیمیایی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/9199
فیلم جلسه 50 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت بیست و پنجم)، سینتیک شیمیایی (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/9201
فیلم جلسه 51 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت بیست و ششم)، سینتیک شیمیایی (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/9222
فیلم جلسه 52 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت بیست و هفتم)، سینتیک شیمیایی (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/9226
فیلم جلسه 53 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت بیست و هشتم)، سینتیک شیمیایی (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/9449
فیلم جلسه 54 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت بیست و نهم)، سینتیک شیمیایی (قسمت هشتم)
https://alaatv.com/c/9453
فیلم جلسه 55 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت سی ام)، سینتیک شیمیایی (قسمت نهم)
https://alaatv.com/c/9537
فیلم جلسه 56 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت سی و یکم)، سینتیک شیمیایی (قسمت دهم)
https://alaatv.com/c/9559
فیلم جلسه 57 - فصل سوم: پوشاک، نیازی پایان ناپذیر (قسمت اول)، پلیمرها (قسمت اول)
 
https://alaatv.com/c/20334
فیلم جلسه 58 - فصل سوم: پوشاک، نیازی پایان ناپذیر (قسمت دوم)، پلیمرها (قسمت دوم)
 
https://alaatv.com/c/20335
فیلم جلسه 59 - فصل سوم: پوشاک، نیازی پایان ناپذیر (قسمت سوم)، پلیمرها (قسمت سوم)
 
https://alaatv.com/c/20336
فیلم جلسه 60 - فصل سوم: پوشاک، نیازی پایان ناپذیر (قسمت چهارم)، پلیمرها (قسمت چهارم)
 
https://alaatv.com/c/20337
فیلم جلسه 61 - فصل سوم: پوشاک، نیازی پایان ناپذیر (قسمت پنجم)، پلیمرها (قسمت پنجم)
 
https://alaatv.com/c/20363
فیلم جلسه 62 - فصل سوم: پوشاک، نیازی پایان ناپذیر (قسمت ششم)، پلیمرها (قسمت ششم)
 
https://alaatv.com/c/20453
فیلم جلسه 63 - فصل سوم: پوشاک، نیازی پایان ناپذیر (قسمت هفتم)، پلیمرها (قسمت هفتم)
 
https://alaatv.com/c/20455
 

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی