کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 07 مرداد 1400
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

یادآوری

لینک مستقیم

پیش ثبت نام مدارس وابسته به دانشگاه بوعلی سینا

 

از مدرسه چه خبر؟

فضای سبز

کاشت بیش از 100 اصله نهال درختان میوه

کاشت و هرس و گل آرایی حیاط

مردان آفتابی
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  179 نفر
تعداد بازدید :  804739 نفر
عنوان خبر : فیلم های آموزشی. زیست .راستی
بازدید: 758
درج خبر: 1398/12/06
تعداد نظر: 0

 

زیست - آقای عباس راستی بروجنی
 
فیلم جلسه 1 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7167
فیلم جلسه 2 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت دوم) - یاخته های بافت عصبی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7171
فیلم جلسه 3 - فصل اول: تنظیم عصبی(قسمت سوم) - گفتار اول: یاخته های عصبی(قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7206
فیلم جلسه 4 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت چهارم)، گفتار اول : یاخته های عصبی (قسمت چهارم) ، گفتار دوم: ساختار دستگاه عصبی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7207
فیلم جلسه 5 - فصل اول تنظیم عصبی (قسمت اول)، گفتار دوم: ساختار دستگاه عصبی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7324
فیلم جلسه 6 - فصل اول تنظیم عصبی (قسمت ششم)، گفتار دوم: ساختار عصبی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7325
فیلم جلسه 7 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت هفتم)، گفتار 2: ساختار دستگاه عصبی (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/7389
فیلم جلسه 8 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت هشتم)، گفتار 2: ساختار دستگاه عصبی (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/7397
فیلم جلسه 9 - فصل دوم: حواس (قسمت دوم)، گفتتار دوم: گیرنده های حسی
https://alaatv.com/c/7425
فیلم جلسه 10 - فصل دوم: حواس (قسمت دوم)، حواس ویژه (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7426
فیلم جلسه 11 - فصل دوم: حواس (قسمت سوم)، گفتار دوم: حواس ویژه (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7473
فیلم جلسه 12 - فصل دوم: حواس (قسمت چهارم)، گفتار دوم: حواس ویژه (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7474
فیلم جلسه 13 - فصل دوم: حواس (قسمت پنجم)، گفتار سوم: گیرنده های حسی جانوران
https://alaatv.com/c/7475
فیلم جلسه 14 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت اول)گفتار یک: استخوان و اسکلت (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7476
فیلم جلسه 15 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت دوم)، گفتار یک: استخوان و اسکلت (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7477
فیلم جلسه 16 - فصل 3 دستگاه حرکتی(قسمت سوم) - ماهیچه و حرکت (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7514
فیلم جلسه 17 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت چهارم)، گفتار دوم: ماهیچه و حرکت (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7527
فیلم جلسه 18 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت پنجم)، گفتار دوم: ماهیچه و حرکت (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7666
فیلم جلسه 19 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت اول)، گفتار اول: ارتباط شیمیایی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7667
فیلم جلسه 20 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت دوم)، گفتار دوم: غده های درون ریز (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7547
فیلم جلسه 21 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت سوم)، گفتار دوم: غده های درون ریز (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7546
فیلم جلسه 22 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت چهارم)، گفتار دوم: غده های درون ریز (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7545
فیلم جلسه 23 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت اول)، گفتار اول: نخستین خط دفاعی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7674
فیلم جلسه 24 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت دوم)،گفتار دوم: دومین خط دفاعی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7682
فیلم جلسه 25 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت سوم)، گفتار دوم: نخستین خط دفاعی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7683
فیلم جلسه 26 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت چهارم)، گفتار دوم: دومین خط دفاعی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7717
فیلم جلسه 27 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت ششم)، گفتار۳: سومین خط دفاعی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7725
فیلم جلسه 28 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت ششم)، گفتار۳: سومین خط دفاعی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7726
فیلم جلسه 29 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت هفتم)، گفتار۳: سومین خط دفاعی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7727
فیلم جلسه 30 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت هشتم)، گفتار۳: سومین خط دفاعی (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/7738
فیلم جلسه 31 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت اول)، گفتار ۱:کروموزوم (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7739
فیلم جلسه 32 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت ششم)، گفتار ۱:کروموزوم (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7740
فیلم جلسه 33 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت سوم)، گفتار۲: میتوز (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7809
فیلم جلسه 34 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت چهارم)، گفتار۲: میتوز (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7810
فیلم جلسه 35 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت پنجم)، گفتار۲: میتوز (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7811
فیلم جلسه 36 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت ششم)، گفتار۳:میوز و تولید جنسی
https://alaatv.com/c/7812
فیلم جلسه 37 - فصل ششم:تقسیم یاخته (قسمت هفتم)، گفتار3: میوز و تولید جنسی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7854
فیلم جلسه 38 - فصل هفتم تولید مثل (قسمت اول)، گفتار1: دستگاه تولید مثل مرد (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7855
فیلم جلسه 39 - فصل هفتم تولید مثل (قسمت دوم)، گفتار1: دستگاه تولید مثل مرد (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7856
فیلم جلسه 40 - تولید مثل : قسمت سوم - دستگاه تولید مثل مرد :قسمت سوم
https://alaatv.com/c/7864
فیلم جلسه 41 - تولید مثل (قسمت چهارم) - گفتار دو : دستگاه تولید مثل زن(قسمت اول )
https://alaatv.com/c/7865
فیلم جلسه 42 - فصل هفتم : تولید مثل ( قسمت هفتم )- گفتار دو ک دستگاه تولید مثل زن (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/7866
فیلم جلسه 43 - فصل هفتم : تولید مثل ( قسمت ششم ) - گفتار دو : دستگاه تولید مثل زن (قسمت پنجم )
https://alaatv.com/c/7867
فیلم جلسه 44 - فصل هفتم : تولید مثل ( قسمت هفتم ) - گفتار دو : دستگاه تولید مثل زن ( قسمت پنجم )
https://alaatv.com/c/7868
فیلم جلسه 45 - فصل هفتم : تولید مثل ( قسمت هشتم ) - گفتار سه : رشد و نمو جنین ( قسمت دوم )
https://alaatv.com/c/7869
فیلم جلسه 46 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت نهم) - گفتار سوم: رشد و نمو جنین (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7893
فیلم جلسه 47 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت دهم) - گفتار سوم: رشد و نمو جنین (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/7894
فیلم جلسه 48 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت یازدهم) - گفتارچهارم: تولید مثل در جانوران(قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7896
فیلم جلسه 49 - فصل هشتم: تولید مثل نهاندانگان (قسمت اول) - گفتار 1: تولید مثل غیرجنسی
https://alaatv.com/c/7904
فیلم جلسه 50 - فصل هشتم: تولید مثل نهاندانگان (قسمت دوم) - گفتار 2: تولید مثل جنسی(قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7905

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی