کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 14 اذر 1401
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

رشته های دانشگاهی کشور

     

برای آشنایی دقیق با رشته های دانشگاهی (تنها منبع رسمی و مطمئن اینترنتی) ،مواد درسی و بازار کار و فعالیت از کاردانی تا دکتری تخصصی به لینک زیر مراجعه کنید:

روی این متن کلیک کنید

 

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  12 نفر
تعداد بازدید :  1065058 نفر
عنوان خبر : فیلم های آموزشی. زیست .راستی
بازدید: 1372
درج خبر: 1398/12/06
تعداد نظر: 0

 

زیست - آقای عباس راستی بروجنی
 
فیلم جلسه 1 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7167
فیلم جلسه 2 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت دوم) - یاخته های بافت عصبی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7171
فیلم جلسه 3 - فصل اول: تنظیم عصبی(قسمت سوم) - گفتار اول: یاخته های عصبی(قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7206
فیلم جلسه 4 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت چهارم)، گفتار اول : یاخته های عصبی (قسمت چهارم) ، گفتار دوم: ساختار دستگاه عصبی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7207
فیلم جلسه 5 - فصل اول تنظیم عصبی (قسمت اول)، گفتار دوم: ساختار دستگاه عصبی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7324
فیلم جلسه 6 - فصل اول تنظیم عصبی (قسمت ششم)، گفتار دوم: ساختار عصبی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7325
فیلم جلسه 7 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت هفتم)، گفتار 2: ساختار دستگاه عصبی (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/7389
فیلم جلسه 8 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت هشتم)، گفتار 2: ساختار دستگاه عصبی (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/7397
فیلم جلسه 9 - فصل دوم: حواس (قسمت دوم)، گفتتار دوم: گیرنده های حسی
https://alaatv.com/c/7425
فیلم جلسه 10 - فصل دوم: حواس (قسمت دوم)، حواس ویژه (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7426
فیلم جلسه 11 - فصل دوم: حواس (قسمت سوم)، گفتار دوم: حواس ویژه (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7473
فیلم جلسه 12 - فصل دوم: حواس (قسمت چهارم)، گفتار دوم: حواس ویژه (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7474
فیلم جلسه 13 - فصل دوم: حواس (قسمت پنجم)، گفتار سوم: گیرنده های حسی جانوران
https://alaatv.com/c/7475
فیلم جلسه 14 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت اول)گفتار یک: استخوان و اسکلت (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7476
فیلم جلسه 15 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت دوم)، گفتار یک: استخوان و اسکلت (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7477
فیلم جلسه 16 - فصل 3 دستگاه حرکتی(قسمت سوم) - ماهیچه و حرکت (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7514
فیلم جلسه 17 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت چهارم)، گفتار دوم: ماهیچه و حرکت (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7527
فیلم جلسه 18 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت پنجم)، گفتار دوم: ماهیچه و حرکت (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7666
فیلم جلسه 19 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت اول)، گفتار اول: ارتباط شیمیایی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7667
فیلم جلسه 20 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت دوم)، گفتار دوم: غده های درون ریز (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7547
فیلم جلسه 21 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت سوم)، گفتار دوم: غده های درون ریز (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7546
فیلم جلسه 22 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت چهارم)، گفتار دوم: غده های درون ریز (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7545
فیلم جلسه 23 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت اول)، گفتار اول: نخستین خط دفاعی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7674
فیلم جلسه 24 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت دوم)،گفتار دوم: دومین خط دفاعی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7682
فیلم جلسه 25 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت سوم)، گفتار دوم: نخستین خط دفاعی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7683
فیلم جلسه 26 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت چهارم)، گفتار دوم: دومین خط دفاعی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7717
فیلم جلسه 27 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت ششم)، گفتار۳: سومین خط دفاعی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7725
فیلم جلسه 28 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت ششم)، گفتار۳: سومین خط دفاعی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7726
فیلم جلسه 29 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت هفتم)، گفتار۳: سومین خط دفاعی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7727
فیلم جلسه 30 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت هشتم)، گفتار۳: سومین خط دفاعی (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/7738
فیلم جلسه 31 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت اول)، گفتار ۱:کروموزوم (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7739
فیلم جلسه 32 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت ششم)، گفتار ۱:کروموزوم (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7740
فیلم جلسه 33 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت سوم)، گفتار۲: میتوز (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7809
فیلم جلسه 34 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت چهارم)، گفتار۲: میتوز (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7810
فیلم جلسه 35 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت پنجم)، گفتار۲: میتوز (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7811
فیلم جلسه 36 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت ششم)، گفتار۳:میوز و تولید جنسی
https://alaatv.com/c/7812
فیلم جلسه 37 - فصل ششم:تقسیم یاخته (قسمت هفتم)، گفتار3: میوز و تولید جنسی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7854
فیلم جلسه 38 - فصل هفتم تولید مثل (قسمت اول)، گفتار1: دستگاه تولید مثل مرد (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7855
فیلم جلسه 39 - فصل هفتم تولید مثل (قسمت دوم)، گفتار1: دستگاه تولید مثل مرد (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7856
فیلم جلسه 40 - تولید مثل : قسمت سوم - دستگاه تولید مثل مرد :قسمت سوم
https://alaatv.com/c/7864
فیلم جلسه 41 - تولید مثل (قسمت چهارم) - گفتار دو : دستگاه تولید مثل زن(قسمت اول )
https://alaatv.com/c/7865
فیلم جلسه 42 - فصل هفتم : تولید مثل ( قسمت هفتم )- گفتار دو ک دستگاه تولید مثل زن (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/7866
فیلم جلسه 43 - فصل هفتم : تولید مثل ( قسمت ششم ) - گفتار دو : دستگاه تولید مثل زن (قسمت پنجم )
https://alaatv.com/c/7867
فیلم جلسه 44 - فصل هفتم : تولید مثل ( قسمت هفتم ) - گفتار دو : دستگاه تولید مثل زن ( قسمت پنجم )
https://alaatv.com/c/7868
فیلم جلسه 45 - فصل هفتم : تولید مثل ( قسمت هشتم ) - گفتار سه : رشد و نمو جنین ( قسمت دوم )
https://alaatv.com/c/7869
فیلم جلسه 46 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت نهم) - گفتار سوم: رشد و نمو جنین (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7893
فیلم جلسه 47 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت دهم) - گفتار سوم: رشد و نمو جنین (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/7894
فیلم جلسه 48 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت یازدهم) - گفتارچهارم: تولید مثل در جانوران(قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7896
فیلم جلسه 49 - فصل هشتم: تولید مثل نهاندانگان (قسمت اول) - گفتار 1: تولید مثل غیرجنسی
https://alaatv.com/c/7904
فیلم جلسه 50 - فصل هشتم: تولید مثل نهاندانگان (قسمت دوم) - گفتار 2: تولید مثل جنسی(قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7905

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی