کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 14 اذر 1401
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

رشته های دانشگاهی کشور

     

برای آشنایی دقیق با رشته های دانشگاهی (تنها منبع رسمی و مطمئن اینترنتی) ،مواد درسی و بازار کار و فعالیت از کاردانی تا دکتری تخصصی به لینک زیر مراجعه کنید:

روی این متن کلیک کنید

 

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  11 نفر
تعداد بازدید :  1065049 نفر
عنوان خبر : فیلم های آموزشی. ریاضی(رشته تجربی) .صدری.
بازدید: 4560
درج خبر: 1398/12/06
تعداد نظر: 0

 

ریاضی تجربی - آقای علی صدری
 
فیلم جلسه 0 - معرفی این دوره ریاضی تجربی یازدهم
https://alaatv.com/c/6962
فیلم جلسه 1 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/6963
فیلم جلسه 2 - فصل اول: هندسه تحليلی و جبر(قسمت ىوم)
https://alaatv.com/c/6964
فیلم جلسه 3 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت سوم)، درس اول: هندسه تحلیلی قسمت اول)
https://alaatv.com/c/6967
فیلم جلسه 4 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/6989
فیلم جلسه 5 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/6990
فیلم جلسه 6 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/6991
فیلم جلسه 7 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/6992
فیلم جلسه 8 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت هشتم)
https://alaatv.com/c/6993
فیلم جلسه 9 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت نهم)
https://alaatv.com/c/6994
فیلم جلسه 10 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت دهم)
https://alaatv.com/c/6995
فیلم جلسه 11 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت یازدهم)
https://alaatv.com/c/6996
فیلم جلسه 12 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت دوازدهم)
https://alaatv.com/c/6997
فیلم جلسه 13 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت سیزدهم)
https://alaatv.com/c/6998
فیلم جلسه 14 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت چهاردهم)
https://alaatv.com/c/6999
فیلم جلسه 15 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت پانزدهم)
https://alaatv.com/c/7000
فیلم جلسه 16 - فصل دوم: هندسه (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7001
فیلم جلسه 17 - فصل دوم: هندسه (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7002
فیلم جلسه 18 - فصل دوم: هندسه (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7003
فیلم جلسه 19 - فصل دوم: هندسه (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/7004
فیلم جلسه 20 - فصل دوم: هندسه (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/7212
فیلم جلسه 21 - فصل دوم: هندسه (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/7005
فیلم جلسه 22 - فصل دوم: هندسه (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/7006
فیلم جلسه 23 - فصل دوم: هندسه (قسمت هشتم)
https://alaatv.com/c/7007
فیلم جلسه 24 - فصل دوم: هندسه (قسمت نهم)
https://alaatv.com/c/7008
فیلم جلسه 25 - فصل دوم: هندسه (قسمت دهم)
https://alaatv.com/c/7009
فیلم جلسه 26 - فصل دوم: هندسه (قسمت یازدهم)
https://alaatv.com/c/7010
فیلم جلسه 27 - فصل دوم: هندسه (قسمت دوازدهم)
https://alaatv.com/c/7011
فیلم جلسه 28 - فصل دوم: هندسه (قسمت سیزدهم)
https://alaatv.com/c/7012
فیلم جلسه 29 - فصل دوم: هندسه (قسمت چهاردهم)
https://alaatv.com/c/7013
فیلم جلسه 30 - فصل دوم: هندسه (قسمت پانزدهم)
https://alaatv.com/c/7014
فیلم جلسه 31 - فصل سوم: تابع (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7015
فیلم جلسه 32 - فصل سوم: تابع (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7016
فیلم جلسه 33 - فصل سوم: تابع (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7017
فیلم جلسه 34 - فصل سوم: تابع (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/7018
فیلم جلسه 35 - فصل سوم: تابع (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/7019
فیلم جلسه 36 - فصل سوم: تابع (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/7020
فیلم جلسه 37 - فصل سوم: تابع (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/7021
فیلم جلسه 38 - فصل سوم: تابع (قسمت هشتم)
https://alaatv.com/c/7022
فیلم جلسه 39 - فصل سوم: تابع (قسمت نهم)
https://alaatv.com/c/7023
فیلم جلسه 40 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7024
فیلم جلسه 41 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7226
فیلم جلسه 42 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7227
فیلم جلسه 43 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/7228
فیلم جلسه 44 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/7147
فیلم جلسه 45 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/7229
فیلم جلسه 46 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/7230
فیلم جلسه 47 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت هشتم)
https://alaatv.com/c/7231
فیلم جلسه 48 - مثلثات (قسمت نهم)، توابع مثلثاتی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7316
فیلم جلسه 49 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت دهم)، حل تست های کنکور
https://alaatv.com/c/7341
فیلم جلسه 50 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت اول)، درس اول: توابع نمایی و ویژگی های آن (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7361
فیلم جلسه 51 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت دوم)، درس اول: توابع نمایی و ویژگی های آن (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7404
فیلم جلسه 52 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت سوم)، درس اول: توابع نمایی و ویژگی های آن (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7405
فیلم جلسه 54 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت چهارم)، تابع لگاریتمی و وِیژگی های آن (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7557
فیلم جلسه 55 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت پنجم)، تابع لگاریتمی و وِیژگی های آن (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7558
فیلم جلسه 56 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت ششم)، تابع لگاریتمی و ویژگی های آن (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7559
فیلم جلسه 57 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت هفتم)، نمودارها و کاربردهای توابع نمایی و لگاریتمی
https://alaatv.com/c/7560
فیلم جلسه 58 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت هشتم)، حل تست های توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7561
فیلم جلسه 59 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت نهم)، لگاریتم (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7578
فیلم جلسه 60 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت دهم)،لگاریتم (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7577
فیلم جلسه 61 - فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت اول)، درس اول: فرآیندهای حد (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7576
فیلم جلسه 62 - فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت دوم)، درس اول: فرآیندهای حد (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7575
فیلم جلسه 63 - فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت سوم)، درس دوم: محاسبه حد توابع (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7574
فیلم جلسه 64 - فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت چهارم)، درس دوم: محاسبه حد توابع (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7573
فیلم جلسه 65 - فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت پنجم)، درس سوم: پیوستگی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7572
فیلم جلسه 66 - فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت ششم)، درس سوم: پیوستگی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7571
فیلم جلسه 67 - فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت هفتم)، حل تست های کنکور (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7818
فیلم جلسه 68 - فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت هشتم)، حل تست های کنکور (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7819
فیلم جلسه 69 - فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت نهم)، حل تست های کنکور (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7828
فیلم جلسه 70 - فصل هفتم: آمار و احتمال (قسمت اول)، مرور احتمال دهم (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7829
فیلم جلسه 71 - فصل هفتم: آمار و احتمال (قسمت دوم)، مرور احتمال دهم (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7830
فیلم جلسه 72 - فصل هفتم: آمار و احتمال (قسمت سوم)، احتمال شرطی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7831
فیلم جلسه 73 - فصل هفتم :آمار احتمال (قسمت چهارم)-پیشامد های مستقل (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7842
فیلم جلسه 74 - فصل هفتم : آمار احتمال (قسمت پنجم)-پیشامد های مستقل (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7843
فیلم جلسه 75 - فصل هفتم :آمار و احتمال (قسمت ششم)- آمار توصیفی :شاخص های مرکزی
https://alaatv.com/c/7844
فیلم جلسه 76 - فصل هفتم :آمار احتمال (قسمت هفتم )- آمار توصیفی:شاخص های پراکندگی(قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7845
فیلم جلسه 77 - فصل هفتم :آمار . احتمال(قسمت هشتم)-آمار توصیفی:شاخص های پراکندگی(قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7846
فیلم جلسه 78 - فصل هفتم: آمار و احتمال (قسمت نهم) - حل تست های احتمال (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7879
فیلم جلسه 79 - فصل هفتم: آمار و احتمال (قسمت دهم) - حل تست های احتمال (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7880
فیلم جلسه 80 - فصل هفتم: آمار و احتمال (قسمت یازدهم) - حل تست های احتمال (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7881

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی