کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 07 مرداد 1400
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

یادآوری

لینک مستقیم

پیش ثبت نام مدارس وابسته به دانشگاه بوعلی سینا

 

از مدرسه چه خبر؟

فضای سبز

کاشت بیش از 100 اصله نهال درختان میوه

کاشت و هرس و گل آرایی حیاط

مردان آفتابی
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  186 نفر
تعداد بازدید :  804730 نفر
عنوان خبر : فیلم های آموزشی. ریاضی(رشته تجربی) .صدری.
بازدید: 2635
درج خبر: 1398/12/06
تعداد نظر: 0

 

ریاضی تجربی - آقای علی صدری
 
فیلم جلسه 0 - معرفی این دوره ریاضی تجربی یازدهم
https://alaatv.com/c/6962
فیلم جلسه 1 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/6963
فیلم جلسه 2 - فصل اول: هندسه تحليلی و جبر(قسمت ىوم)
https://alaatv.com/c/6964
فیلم جلسه 3 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت سوم)، درس اول: هندسه تحلیلی قسمت اول)
https://alaatv.com/c/6967
فیلم جلسه 4 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/6989
فیلم جلسه 5 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/6990
فیلم جلسه 6 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/6991
فیلم جلسه 7 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/6992
فیلم جلسه 8 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت هشتم)
https://alaatv.com/c/6993
فیلم جلسه 9 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت نهم)
https://alaatv.com/c/6994
فیلم جلسه 10 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت دهم)
https://alaatv.com/c/6995
فیلم جلسه 11 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت یازدهم)
https://alaatv.com/c/6996
فیلم جلسه 12 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت دوازدهم)
https://alaatv.com/c/6997
فیلم جلسه 13 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت سیزدهم)
https://alaatv.com/c/6998
فیلم جلسه 14 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت چهاردهم)
https://alaatv.com/c/6999
فیلم جلسه 15 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت پانزدهم)
https://alaatv.com/c/7000
فیلم جلسه 16 - فصل دوم: هندسه (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7001
فیلم جلسه 17 - فصل دوم: هندسه (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7002
فیلم جلسه 18 - فصل دوم: هندسه (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7003
فیلم جلسه 19 - فصل دوم: هندسه (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/7004
فیلم جلسه 20 - فصل دوم: هندسه (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/7212
فیلم جلسه 21 - فصل دوم: هندسه (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/7005
فیلم جلسه 22 - فصل دوم: هندسه (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/7006
فیلم جلسه 23 - فصل دوم: هندسه (قسمت هشتم)
https://alaatv.com/c/7007
فیلم جلسه 24 - فصل دوم: هندسه (قسمت نهم)
https://alaatv.com/c/7008
فیلم جلسه 25 - فصل دوم: هندسه (قسمت دهم)
https://alaatv.com/c/7009
فیلم جلسه 26 - فصل دوم: هندسه (قسمت یازدهم)
https://alaatv.com/c/7010
فیلم جلسه 27 - فصل دوم: هندسه (قسمت دوازدهم)
https://alaatv.com/c/7011
فیلم جلسه 28 - فصل دوم: هندسه (قسمت سیزدهم)
https://alaatv.com/c/7012
فیلم جلسه 29 - فصل دوم: هندسه (قسمت چهاردهم)
https://alaatv.com/c/7013
فیلم جلسه 30 - فصل دوم: هندسه (قسمت پانزدهم)
https://alaatv.com/c/7014
فیلم جلسه 31 - فصل سوم: تابع (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7015
فیلم جلسه 32 - فصل سوم: تابع (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7016
فیلم جلسه 33 - فصل سوم: تابع (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7017
فیلم جلسه 34 - فصل سوم: تابع (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/7018
فیلم جلسه 35 - فصل سوم: تابع (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/7019
فیلم جلسه 36 - فصل سوم: تابع (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/7020
فیلم جلسه 37 - فصل سوم: تابع (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/7021
فیلم جلسه 38 - فصل سوم: تابع (قسمت هشتم)
https://alaatv.com/c/7022
فیلم جلسه 39 - فصل سوم: تابع (قسمت نهم)
https://alaatv.com/c/7023
فیلم جلسه 40 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7024
فیلم جلسه 41 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7226
فیلم جلسه 42 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7227
فیلم جلسه 43 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/7228
فیلم جلسه 44 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/7147
فیلم جلسه 45 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/7229
فیلم جلسه 46 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/7230
فیلم جلسه 47 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت هشتم)
https://alaatv.com/c/7231
فیلم جلسه 48 - مثلثات (قسمت نهم)، توابع مثلثاتی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7316
فیلم جلسه 49 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت دهم)، حل تست های کنکور
https://alaatv.com/c/7341
فیلم جلسه 50 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت اول)، درس اول: توابع نمایی و ویژگی های آن (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7361
فیلم جلسه 51 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت دوم)، درس اول: توابع نمایی و ویژگی های آن (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7404
فیلم جلسه 52 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت سوم)، درس اول: توابع نمایی و ویژگی های آن (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7405
فیلم جلسه 54 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت چهارم)، تابع لگاریتمی و وِیژگی های آن (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7557
فیلم جلسه 55 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت پنجم)، تابع لگاریتمی و وِیژگی های آن (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7558
فیلم جلسه 56 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت ششم)، تابع لگاریتمی و ویژگی های آن (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7559
فیلم جلسه 57 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت هفتم)، نمودارها و کاربردهای توابع نمایی و لگاریتمی
https://alaatv.com/c/7560
فیلم جلسه 58 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت هشتم)، حل تست های توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7561
فیلم جلسه 59 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت نهم)، لگاریتم (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7578
فیلم جلسه 60 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت دهم)،لگاریتم (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7577
فیلم جلسه 61 - فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت اول)، درس اول: فرآیندهای حد (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7576
فیلم جلسه 62 - فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت دوم)، درس اول: فرآیندهای حد (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7575
فیلم جلسه 63 - فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت سوم)، درس دوم: محاسبه حد توابع (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7574
فیلم جلسه 64 - فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت چهارم)، درس دوم: محاسبه حد توابع (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7573
فیلم جلسه 65 - فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت پنجم)، درس سوم: پیوستگی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7572
فیلم جلسه 66 - فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت ششم)، درس سوم: پیوستگی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7571
فیلم جلسه 67 - فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت هفتم)، حل تست های کنکور (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7818
فیلم جلسه 68 - فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت هشتم)، حل تست های کنکور (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7819
فیلم جلسه 69 - فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت نهم)، حل تست های کنکور (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7828
فیلم جلسه 70 - فصل هفتم: آمار و احتمال (قسمت اول)، مرور احتمال دهم (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7829
فیلم جلسه 71 - فصل هفتم: آمار و احتمال (قسمت دوم)، مرور احتمال دهم (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7830
فیلم جلسه 72 - فصل هفتم: آمار و احتمال (قسمت سوم)، احتمال شرطی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7831
فیلم جلسه 73 - فصل هفتم :آمار احتمال (قسمت چهارم)-پیشامد های مستقل (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7842
فیلم جلسه 74 - فصل هفتم : آمار احتمال (قسمت پنجم)-پیشامد های مستقل (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7843
فیلم جلسه 75 - فصل هفتم :آمار و احتمال (قسمت ششم)- آمار توصیفی :شاخص های مرکزی
https://alaatv.com/c/7844
فیلم جلسه 76 - فصل هفتم :آمار احتمال (قسمت هفتم )- آمار توصیفی:شاخص های پراکندگی(قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7845
فیلم جلسه 77 - فصل هفتم :آمار . احتمال(قسمت هشتم)-آمار توصیفی:شاخص های پراکندگی(قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7846
فیلم جلسه 78 - فصل هفتم: آمار و احتمال (قسمت نهم) - حل تست های احتمال (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7879
فیلم جلسه 79 - فصل هفتم: آمار و احتمال (قسمت دهم) - حل تست های احتمال (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7880
فیلم جلسه 80 - فصل هفتم: آمار و احتمال (قسمت یازدهم) - حل تست های احتمال (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7881

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی