کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 07 مرداد 1400
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

یادآوری

لینک مستقیم

پیش ثبت نام مدارس وابسته به دانشگاه بوعلی سینا

 

از مدرسه چه خبر؟

فضای سبز

کاشت بیش از 100 اصله نهال درختان میوه

کاشت و هرس و گل آرایی حیاط

مردان آفتابی
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  190 نفر
تعداد بازدید :  804792 نفر
عنوان خبر : لینک فیلم های آموزشی فیزیک. داداشی
بازدید: 3164
درج خبر: 1398/12/05
تعداد نظر: 0

 

فیزیک دهم - آقای فرشید داداشی
 
فیلم جلسه 0 - معرفی این دوره ی فیزیک
https://alaatv.com/c/6944
فیلم جلسه 1 - فصل 1: فیزیک و اندازه گیری(1) – ابتدا تا دستگاه یکاها(1)
https://alaatv.com/c/6945
فیلم جلسه 2 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت دوم)، اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/6949
فیلم جلسه 3 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت سوم)-اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/6965
فیلم جلسه 4 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت چهارم) - اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/6974
فیلم جلسه 5 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت پنجم)-اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/6975
فیلم جلسه 6 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت ششم)-اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/6976
فیلم جلسه 7 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت هفتم)- خطا و دقت (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/6988
فیلم جلسه 8 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت هشتم) - خطا و دقت (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7085
فیلم جلسه 9 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت نهم)-تخمین مرتبۀ بزرگی در فیزیک (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7086
فیلم جلسه 10 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت دهم)-تخمین مرتبۀ بزرگی در فیزیک (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7087
فیلم جلسه 11 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت یازدهم)- چگالی(قسمت 1)
https://alaatv.com/c/7118
فیلم جلسه 12 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت دوازدهم)، چگالی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7125
فیلم جلسه 13 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت سیزدهم)، چگالی (قسمت سیزدهم)
https://alaatv.com/c/7126
فیلم جلسه 14 - فصل اول: فیزیک و اندازه¬گیری (قسمت چهاردهم)
https://alaatv.com/c/7143
فیلم جلسه 15 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7144
فیلم جلسه 16 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7145
فیلم جلسه 17 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7146
فیلم جلسه 18 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت چهارم)، کار انجام شده توسط نیروی ثابت (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7157
فیلم جلسه 19 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت پنجم)، کار انجام شده توسط نیروی ثابت (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7158
فیلم جلسه 20 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت ششم)، کار انجام شده توسط نیروی ثابت (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7159
فیلم جلسه 21 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت هفتم)، کار انجام شده توسط نیروی ثابت (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/7160
فیلم جلسه 22 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت هشنم)، کار و انرژی جنبشی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7161
فیلم جلسه 23 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت نهم)، کار و انرژی جنبشی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7162
فیلم جلسه 24 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت دهم)، کار و انرژی جنبشی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7163
فیلم جلسه 25 - فصل دوم، کار، انرژی و توان (قسمت یازدهم)، کار و انرژی پتانسیل (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7164
فیلم جلسه 26 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت دوازدهم)، کار و انرژی پتانسیل( قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7165
فیلم جلسه 27 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت سیزدهم)، کار و انرژی پتانسیل (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7166
فیلم جلسه 28 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت چهاردهم)،پایستگی انرژی مکانیکی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7184
فیلم جلسه 29 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت پانزدهم)، پایستگی انرژی مکانیکی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7256
فیلم جلسه 30 - فصل دوم: کار، انرزی و توان (قسمت شانزدهم)، پایستگی انرژی مکانیکی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7257
فیلم جلسه 31 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت هفدهم)، پایستگی انرژی مکانیکی (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/7305
فیلم جلسه 32 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت هجدهم)، کار و انرژی درونی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7306
فیلم جلسه 33 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت نوزدهم)، کار و انرژی درونی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7307
فیلم جلسه 34 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت بیستم)، کار و انرژی درونی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7308
فیلم جلسه 35 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت بیست و یکم)، کار و انرژی (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/7309
فیلم جلسه 36 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت بیست و دوم)، توان (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7310
فیلم جلسه 37 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت بیست و سوم)، توان (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7311
فیلم جلسه 38 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت بیست و چهارم)، بازده (آخرین قسمت فصل دوم)
https://alaatv.com/c/7312
فیلم جلسه 39 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت اول)، حالت های ماده (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7382
فیلم جلسه 40 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت دوم)، حالت های ماده (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7383
فیلم جلسه 41 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سوم)، نیرو های بین مولکولی
https://alaatv.com/c/7384
فیلم جلسه 42 - فصل سوم: ویژگی های فیزیک مواد (قسمت چهارم)، فشار در جامدات
https://alaatv.com/c/7462
فیلم جلسه 43 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/7461
فیلم جلسه 44 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت ششم)، فشار در شارّه ها (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7470
فیلم جلسه 45 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هفتم)، فشار در شارّه ها (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7490
فیلم جلسه 46 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هشتم)، فشار در شارّه ها (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/7491
فیلم جلسه 47 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت نهم)، فشار در شارّه ها (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/7492
فیلم جلسه 48 - فصل سوم: ویژگی های فیزیک مواد(قسمت دهم)
https://alaatv.com/c/750
فیلم جلسه 49 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت یازدهم)، فشار در شاره ها (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/7501
فیلم جلسه 50 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت دوازدهم)، فشار در شاره ها (قسمت هشتم)
https://alaatv.com/c/7511
فیلم جلسه 51 - فصل سوم: ویژگی فیزیکی مواد (قسمت سیزدهم)، فشار در شاره ها (قسمت نهم)
https://alaatv.com/c/7518
فیلم جلسه 52 - ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهاردهم)، فشار در شاره ها (قسمت دهم)
https://alaatv.com/c/7519
فیلم جلسه 53 - ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پانزدهم)، فشار در شاره ها (قسمت یازدهم)
https://alaatv.com/c/7520
فیلم جلسه 54 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت شانزدهم)، فشار در شاره ها (قسمت دوازدهم)
https://alaatv.com/c/7549
فیلم جلسه 55 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هفدهم)، فشار در شاره ها (قسمت سیزدهم)
https://alaatv.com/c/7548
فیلم جلسه 56 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هجدهم)، فشار در شارّه ها (قسمت چهاردهم)
https://alaatv.com/c/7597
فیلم جلسه 57 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت نوزدهم)، اصل پاسکال
https://alaatv.com/c/7619
فیلم جلسه 58 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیستم)، نیرو شناوری (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7657
فیلم جلسه 59 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و یکم)، نیروی شناوری (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7775
فیلم جلسه 60 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و دوم)، اصل ارشمیدس (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7777
فیلم جلسه 61 - فصل سوم:ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و سوم)، اصل ارشمیدس (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7804
فیلم جلسه 62 - فصل چهارم: ویژگی ها فیزیکی مواد (قسمت یست و چهارم)، اصل ارشمیدس (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7857
فیلم جلسه 63 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و پنجم)
https://alaatv.com/c/7912
فیلم جلسه 64 - فصل سوم : ویژگی های فیزیک مواد ( بیست و پنجم ) - شاره در حرکت ( معادله پیوستگی ) ، اصل برنولی
https://alaatv.com/c/7870
فیلم جلسه 65 - فصل چهارم :دما و گرما ( قسمت اول ) - دما و دماسنج
https://alaatv.com/c/7871
فیلم جلسه 66 - فصل چهارم : دما و گرما ( قسمت دوم) - معرفی دماسنج ها و انبساط طولی
https://alaatv.com/c/7872
فیلم جلسه 67 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت سوم) - انبساط گرمایی
https://alaatv.com/c/7891
فیلم جلسه 68 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت چهارم) - انبساط حجمی، انبساط غیرعادی آب
https://alaatv.com/c/7892
فیلم جلسه 69 - فصل چهارم : دما و گرما ( قسمت پنجم ) - گرما
https://alaatv.com/c/7895
فیلم جلسه 70 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت ششم)، دمای تعادل
https://alaatv.com/c/7928
فیلم جلسه 71 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت هفتم)، تغییر حالت های ماده(قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7929
فیلم جلسه 72 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت هشتم)، جلسۀ تکمیلی مبحث گرما (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7930
فیلم جلسه 73 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت نهم)، جلسۀ تکمیلی مبحث گرما (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7931
فیلم جلسه 74 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت دهم)، جلسۀ تکمیلی مبحث گرما (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7932
فیلم جلسه 75 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت یازدهم)،جلسۀ تکمیلی مبحث گرما (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/7933
فیلم جلسه 76 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت دوازدهم)، جلسۀ تکمیلی مبحث گرما (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/7934
فیلم جلسه 77 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت سیزدهم)، روش های انتقال گرما (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7935
فیلم جلسه 78 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت چهاردهم)، روش های انتقال گرما (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7936
فیلم جلسه 79 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت پانزدهم)، قوانین گازها(قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7937
فیلم جلسه 80 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت دوازدهم)، قوانین گازها (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7938
فیلم جلسه 81 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت اول)، مقدمات و قانون اول ترمو دینامیک
https://alaatv.com/c/7939
فیلم جلسه 82 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت دوم)، فرایند هم حجم
https://alaatv.com/c/7940
فیلم جلسه 83 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت سوم)، فرایند هم فشار
https://alaatv.com/c/7941
فیلم جلسه 84 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت پنجم)، حل مسائل هم فشار و هم حجم
https://alaatv.com/c/7944
فیلم جلسه 85 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت پنجم)، فرایند هم دما و بی دررو
https://alaatv.com/c/7945
فیلم جلسه 86 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت ششم)، بررسی چند رابطه مهم و حل مسائل
https://alaatv.com/c/7946
فیلم جلسه 87 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت هفتم)، چرخه ترمودینامیک
https://alaatv.com/c/7947
فیلم جلسه 88 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت هشتم)، حل مسائل ترمودینامیک
https://alaatv.com/c/7948
فیلم جلسه 89 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت نهم)، تشخیص فرایندها و سوالات رسم نمودارها
https://alaatv.com/c/7953
فیلم جلسه 90 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت دهم)، تحلیل نمودار
https://alaatv.com/c/7954
فیلم جلسه 91 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت یازدهم)، ماشین های گرمایی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7955
فیلم جلسه 92 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت دوازدهم)، ماشین های گرمایی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7956
فیلم جلسه 93 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت سیزدهم)، ماشین های گرمایی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7957
فیلم جلسه 94 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت چهاردهم)، قانون ترمودینامیک و یخچال ها
https://alaatv.com/c/7958

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی