کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 14 اذر 1401
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

رشته های دانشگاهی کشور

     

برای آشنایی دقیق با رشته های دانشگاهی (تنها منبع رسمی و مطمئن اینترنتی) ،مواد درسی و بازار کار و فعالیت از کاردانی تا دکتری تخصصی به لینک زیر مراجعه کنید:

روی این متن کلیک کنید

 

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  17 نفر
تعداد بازدید :  1065100 نفر
عنوان خبر : لینک فیلم های آموزشی فیزیک. داداشی
بازدید: 4640
درج خبر: 1398/12/05
تعداد نظر: 0

 

فیزیک دهم - آقای فرشید داداشی
 
فیلم جلسه 0 - معرفی این دوره ی فیزیک
https://alaatv.com/c/6944
فیلم جلسه 1 - فصل 1: فیزیک و اندازه گیری(1) – ابتدا تا دستگاه یکاها(1)
https://alaatv.com/c/6945
فیلم جلسه 2 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت دوم)، اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/6949
فیلم جلسه 3 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت سوم)-اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/6965
فیلم جلسه 4 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت چهارم) - اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/6974
فیلم جلسه 5 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت پنجم)-اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/6975
فیلم جلسه 6 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت ششم)-اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/6976
فیلم جلسه 7 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت هفتم)- خطا و دقت (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/6988
فیلم جلسه 8 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت هشتم) - خطا و دقت (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7085
فیلم جلسه 9 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت نهم)-تخمین مرتبۀ بزرگی در فیزیک (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7086
فیلم جلسه 10 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت دهم)-تخمین مرتبۀ بزرگی در فیزیک (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7087
فیلم جلسه 11 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت یازدهم)- چگالی(قسمت 1)
https://alaatv.com/c/7118
فیلم جلسه 12 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت دوازدهم)، چگالی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7125
فیلم جلسه 13 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت سیزدهم)، چگالی (قسمت سیزدهم)
https://alaatv.com/c/7126
فیلم جلسه 14 - فصل اول: فیزیک و اندازه¬گیری (قسمت چهاردهم)
https://alaatv.com/c/7143
فیلم جلسه 15 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7144
فیلم جلسه 16 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7145
فیلم جلسه 17 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7146
فیلم جلسه 18 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت چهارم)، کار انجام شده توسط نیروی ثابت (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7157
فیلم جلسه 19 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت پنجم)، کار انجام شده توسط نیروی ثابت (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7158
فیلم جلسه 20 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت ششم)، کار انجام شده توسط نیروی ثابت (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7159
فیلم جلسه 21 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت هفتم)، کار انجام شده توسط نیروی ثابت (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/7160
فیلم جلسه 22 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت هشنم)، کار و انرژی جنبشی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7161
فیلم جلسه 23 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت نهم)، کار و انرژی جنبشی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7162
فیلم جلسه 24 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت دهم)، کار و انرژی جنبشی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7163
فیلم جلسه 25 - فصل دوم، کار، انرژی و توان (قسمت یازدهم)، کار و انرژی پتانسیل (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7164
فیلم جلسه 26 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت دوازدهم)، کار و انرژی پتانسیل( قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7165
فیلم جلسه 27 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت سیزدهم)، کار و انرژی پتانسیل (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7166
فیلم جلسه 28 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت چهاردهم)،پایستگی انرژی مکانیکی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7184
فیلم جلسه 29 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت پانزدهم)، پایستگی انرژی مکانیکی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7256
فیلم جلسه 30 - فصل دوم: کار، انرزی و توان (قسمت شانزدهم)، پایستگی انرژی مکانیکی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7257
فیلم جلسه 31 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت هفدهم)، پایستگی انرژی مکانیکی (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/7305
فیلم جلسه 32 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت هجدهم)، کار و انرژی درونی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7306
فیلم جلسه 33 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت نوزدهم)، کار و انرژی درونی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7307
فیلم جلسه 34 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت بیستم)، کار و انرژی درونی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7308
فیلم جلسه 35 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت بیست و یکم)، کار و انرژی (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/7309
فیلم جلسه 36 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت بیست و دوم)، توان (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7310
فیلم جلسه 37 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت بیست و سوم)، توان (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7311
فیلم جلسه 38 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت بیست و چهارم)، بازده (آخرین قسمت فصل دوم)
https://alaatv.com/c/7312
فیلم جلسه 39 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت اول)، حالت های ماده (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7382
فیلم جلسه 40 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت دوم)، حالت های ماده (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7383
فیلم جلسه 41 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سوم)، نیرو های بین مولکولی
https://alaatv.com/c/7384
فیلم جلسه 42 - فصل سوم: ویژگی های فیزیک مواد (قسمت چهارم)، فشار در جامدات
https://alaatv.com/c/7462
فیلم جلسه 43 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/7461
فیلم جلسه 44 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت ششم)، فشار در شارّه ها (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7470
فیلم جلسه 45 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هفتم)، فشار در شارّه ها (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7490
فیلم جلسه 46 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هشتم)، فشار در شارّه ها (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/7491
فیلم جلسه 47 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت نهم)، فشار در شارّه ها (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/7492
فیلم جلسه 48 - فصل سوم: ویژگی های فیزیک مواد(قسمت دهم)
https://alaatv.com/c/750
فیلم جلسه 49 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت یازدهم)، فشار در شاره ها (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/7501
فیلم جلسه 50 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت دوازدهم)، فشار در شاره ها (قسمت هشتم)
https://alaatv.com/c/7511
فیلم جلسه 51 - فصل سوم: ویژگی فیزیکی مواد (قسمت سیزدهم)، فشار در شاره ها (قسمت نهم)
https://alaatv.com/c/7518
فیلم جلسه 52 - ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهاردهم)، فشار در شاره ها (قسمت دهم)
https://alaatv.com/c/7519
فیلم جلسه 53 - ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پانزدهم)، فشار در شاره ها (قسمت یازدهم)
https://alaatv.com/c/7520
فیلم جلسه 54 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت شانزدهم)، فشار در شاره ها (قسمت دوازدهم)
https://alaatv.com/c/7549
فیلم جلسه 55 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هفدهم)، فشار در شاره ها (قسمت سیزدهم)
https://alaatv.com/c/7548
فیلم جلسه 56 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هجدهم)، فشار در شارّه ها (قسمت چهاردهم)
https://alaatv.com/c/7597
فیلم جلسه 57 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت نوزدهم)، اصل پاسکال
https://alaatv.com/c/7619
فیلم جلسه 58 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیستم)، نیرو شناوری (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7657
فیلم جلسه 59 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و یکم)، نیروی شناوری (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7775
فیلم جلسه 60 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و دوم)، اصل ارشمیدس (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7777
فیلم جلسه 61 - فصل سوم:ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و سوم)، اصل ارشمیدس (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7804
فیلم جلسه 62 - فصل چهارم: ویژگی ها فیزیکی مواد (قسمت یست و چهارم)، اصل ارشمیدس (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7857
فیلم جلسه 63 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و پنجم)
https://alaatv.com/c/7912
فیلم جلسه 64 - فصل سوم : ویژگی های فیزیک مواد ( بیست و پنجم ) - شاره در حرکت ( معادله پیوستگی ) ، اصل برنولی
https://alaatv.com/c/7870
فیلم جلسه 65 - فصل چهارم :دما و گرما ( قسمت اول ) - دما و دماسنج
https://alaatv.com/c/7871
فیلم جلسه 66 - فصل چهارم : دما و گرما ( قسمت دوم) - معرفی دماسنج ها و انبساط طولی
https://alaatv.com/c/7872
فیلم جلسه 67 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت سوم) - انبساط گرمایی
https://alaatv.com/c/7891
فیلم جلسه 68 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت چهارم) - انبساط حجمی، انبساط غیرعادی آب
https://alaatv.com/c/7892
فیلم جلسه 69 - فصل چهارم : دما و گرما ( قسمت پنجم ) - گرما
https://alaatv.com/c/7895
فیلم جلسه 70 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت ششم)، دمای تعادل
https://alaatv.com/c/7928
فیلم جلسه 71 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت هفتم)، تغییر حالت های ماده(قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7929
فیلم جلسه 72 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت هشتم)، جلسۀ تکمیلی مبحث گرما (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7930
فیلم جلسه 73 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت نهم)، جلسۀ تکمیلی مبحث گرما (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7931
فیلم جلسه 74 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت دهم)، جلسۀ تکمیلی مبحث گرما (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7932
فیلم جلسه 75 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت یازدهم)،جلسۀ تکمیلی مبحث گرما (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/7933
فیلم جلسه 76 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت دوازدهم)، جلسۀ تکمیلی مبحث گرما (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/7934
فیلم جلسه 77 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت سیزدهم)، روش های انتقال گرما (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7935
فیلم جلسه 78 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت چهاردهم)، روش های انتقال گرما (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7936
فیلم جلسه 79 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت پانزدهم)، قوانین گازها(قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7937
فیلم جلسه 80 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت دوازدهم)، قوانین گازها (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7938
فیلم جلسه 81 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت اول)، مقدمات و قانون اول ترمو دینامیک
https://alaatv.com/c/7939
فیلم جلسه 82 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت دوم)، فرایند هم حجم
https://alaatv.com/c/7940
فیلم جلسه 83 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت سوم)، فرایند هم فشار
https://alaatv.com/c/7941
فیلم جلسه 84 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت پنجم)، حل مسائل هم فشار و هم حجم
https://alaatv.com/c/7944
فیلم جلسه 85 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت پنجم)، فرایند هم دما و بی دررو
https://alaatv.com/c/7945
فیلم جلسه 86 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت ششم)، بررسی چند رابطه مهم و حل مسائل
https://alaatv.com/c/7946
فیلم جلسه 87 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت هفتم)، چرخه ترمودینامیک
https://alaatv.com/c/7947
فیلم جلسه 88 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت هشتم)، حل مسائل ترمودینامیک
https://alaatv.com/c/7948
فیلم جلسه 89 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت نهم)، تشخیص فرایندها و سوالات رسم نمودارها
https://alaatv.com/c/7953
فیلم جلسه 90 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت دهم)، تحلیل نمودار
https://alaatv.com/c/7954
فیلم جلسه 91 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت یازدهم)، ماشین های گرمایی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7955
فیلم جلسه 92 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت دوازدهم)، ماشین های گرمایی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7956
فیلم جلسه 93 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت سیزدهم)، ماشین های گرمایی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7957
فیلم جلسه 94 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت چهاردهم)، قانون ترمودینامیک و یخچال ها
https://alaatv.com/c/7958

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی