کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 08 مهر 1399
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

پیام فوری

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  21 نفر
تعداد بازدید :  416606 نفر
عنوان خبر : لینک فیلم های آموزشی فیزیک. یاری
بازدید: 977
درج خبر: 1398/12/05
تعداد نظر: 1

 

فیزیک دهم - آقای محمدرضا یاری
 
فیلم معرفی مباحث صفر تا صد فیزیک سال دهم
https://alaatv.com/c/17163
فیلم جلسه 0 - صفر پلاس، مروری بر علوم سال های هفتم، هشتم و نهم
https://alaatv.com/c/17173
فیلم جلسه 1 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت چهارم) چگالی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16813
فیلم جلسه 2 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت پنجم) چگالی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16814
فیلم جلسه 3 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت سوم) نماد علمی، خطا و دقت اندازه گیری، تخمین مرتبۀ بزرگی
https://alaatv.com/c/16846
فیلم جلسه 4 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت چهارم) چگالی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16848
فیلم جلسه 5 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت پنجم)، چگالی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16849
فیلم جلسه 6 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت ششم) حل تست های فصل اول (قسمت اول) تست 1 الی 9
https://alaatv.com/c/16850
فیلم جلسه 7 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت هفتم)، حل تست های فصل اول (قسمت دوم) تست 10 الی 20
https://alaatv.com/c/16851
فیلم جلسه 8 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت هشتم)، حل تست های فصل اول (قسمت سوم) تست 21 الی 26
https://alaatv.com/c/16853
فیلم جلسه 9 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت نهم)، حل تست های فصل اول (قسمت چهارم) تست 27 الی 31
https://alaatv.com/c/16854
فیلم جلسه 10 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت دهم)، حل تست های فصل اول (قسمت پنجم) تست 32 الی 36
https://alaatv.com/c/16855
فیلم جلسه 11 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت یازدهم)، در یک نگاه
https://alaatv.com/c/16856
فیلم جلسه 12 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت اول)، حالت های ماده
https://alaatv.com/c/16857
فیلم جلسه 13 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت دوم)، نیروهای بین مولکولی
https://alaatv.com/c/17046
فیلم جلسه 14 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سوم)، اثر مویینگی
https://alaatv.com/c/17048
فیلم جلسه 15 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهارم)، مقدمات فشار
https://alaatv.com/c/17050
فیلم جلسه 16 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پنجم)، فشار در جامدات (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17052
فیلم جلسه 17 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت ششم)، فشار در جامدات (قسمت دوم)، فشار در سیالات (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17054
فیلم جلسه 18 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هفتم)، فشار در سیالات (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17056
فیلم جلسه 19 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هشتم)، فشار در سیالات (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/17058
فیلم جلسه 20 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت نهم)، فشار در سیالات (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/17060
فیلم جلسه 21 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت دهم)، فشار در سیالات (قسمت پنجم)، اصل پاسکال
https://alaatv.com/c/17062
فیلم جلسه 22 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت یازدهم)، فشار در سیالات (قسمت ششم)، اصل پاسکال
https://alaatv.com/c/17064
فیلم جلسه 23 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت دوازدهم)، فشارسنج هوا، بارومتر (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17066
فیلم جلسه 24 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سیزدهم)، فشارسنج هوا، بارومتر (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17068
فیلم جلسه 25 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهاردهم)، لولۀ U شکل و فشارسنج (مانومتر) (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17070
فیلم جلسه 26 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پانزدهم)، لولۀ U شکل و فشارسنج (مانومتر) (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17072
فیلم جلسه 27 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت شانزدهم)، لولۀ U شکل و فشارسنج (مانومتر) (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/17074
فیلم جلسه 28 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هفدهم)، فشار در سیّالات، نیروی وارد بر دریچه
https://alaatv.com/c/17076
فیلم جلسه 29 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هجدهم)، نیروی وارد بر دیواره (مخصوص اساتید گرامی)
https://alaatv.com/c/17078
فیلم جلسه 30 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت نوزدهم)، شناوری واصل ارشمیدس (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17080
فیلم جلسه 31 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیستم)، شناوری و اصل ارشمیدس (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17082
فیلم جلسه 32 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و یکم)، شناوری و اصل ارشمیدس (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/17084
فیلم جلسه 33 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و دوم)، معادلۀ پیوستگی و اصل برنولی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17086
فیلم جلسه 34 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و سوم)، معادلۀ پیوستگی و اصل برنولی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17088
فیلم جلسه 35 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و چهارم)، حالت های ماده، نیروهای بین مولکولی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17090
فیلم جلسه 36 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و پنجم)
https://alaatv.com/c/17092
فیلم جلسه 37 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و ششم)
https://alaatv.com/c/17094
فیلم جلسه 38 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و هفتم)
https://alaatv.com/c/17096
 
فیلم جلسه 39 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و هشتم)
https://alaatv.com/c/17098
فیلم جلسه 40 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و نهم)
https://alaatv.com/c/18254
فیلم جلسه 41 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سی ام)
https://alaatv.com/c/18305
فیلم جلسه 42 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سی و یکم)
https://alaatv.com/c/18307
فیلم جلسه 43 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سی و دوم)
https://alaatv.com/c/18309
فیلم جلسه 44 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سی و سوم)
https://alaatv.com/c/18310
فیلم جلسه 45 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سی و چهارم)، حالت های ماده، نیروهای بین مولکولی (قسمت یازدهم)
https://alaatv.com/c/18565
فیلم جلسه 46 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سی و پنجم)
https://alaatv.com/c/18569
فیلم جلسه 47 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سی و ششم)
https://alaatv.com/c/18589
فیلم جلسه 48 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سی و هفتم)
https://alaatv.com/c/18591
فیلم جلسه 49 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سی و هشتم)
https://alaatv.com/c/18627
فیلم جلسه 50 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سی و نهم)
https://alaatv.com/c/18648
فیلم جلسه 51 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهلم)
https://alaatv.com/c/18649
فیلم جلسه 52 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهل و یکم)
https://alaatv.com/c/18726
فیلم جلسه 53 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهل و دوم)
https://alaatv.com/c/18727
فیلم جلسه 54 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهل و سوم)
https://alaatv.com/c/18728
فیلم جلسه 55 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهل و چهارم)،حالت های ماده، نیروهای بین مولکولی (قسمت بیست و یک
https://alaatv.com/c/18729
فیلم جلسه 56 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهل و پنجم)
https://alaatv.com/c/18730
فیلم جلسه 57 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهل و ششم)، مانومتر، حل تست های 130 تا 134
https://alaatv.com/c/18789
فیلم جلسه 58 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهل و هفتم)، مانومتر، حل تست های 135 تا 137
https://alaatv.com/c/18790
فیلم جلسه 59 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهل و هشتم)
https://alaatv.com/c/18791
فیلم جلسه 60 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهل و نهم)
https://alaatv.com/c/18792
فیلم جلسه 61 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پنجاهم)، اصل ارشمیدوس و نیروی شناوری، حل تست های 150 تا 156
https://alaatv.com/c/18819
فیلم جلسه 62 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پنجاه و یکم) اصل ارشمیدوس و نیروی شناوری، حل تست های 157 تا 160
https://alaatv.com/c/18820
فیلم جلسه 63 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پنجاه و دوم) اصل ارشمیدوس و نیروی شناوری، حل تست های 161 تا 167
https://alaatv.com/c/18826
فیلم جلسه 64 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پنجاه و سوم)
https://alaatv.com/c/18825
فیلم جلسه 65 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پنجاه و چهارم)
https://alaatv.com/c/18834
فیلم جلسه 66 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پنجاه و پنجم)، کاربرد اصل برنولی، حل تست های 182 تا 188
https://alaatv.com/c/18856
فیلم جلسه 67 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پنجاه و ششم)، کاربرد اصل برنولی، حل تست های 189 تا 195
https://alaatv.com/c/18857
فیلم جلسه 68 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت اول)، کار نیروی ثابت
https://alaatv.com/c/18764
فیلم جلسه 69 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت دوم)، جمع کارها
https://alaatv.com/c/18765
فیلم جلسه 70 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت سوم)، انرژی پتانسیل و جنبشی، قضیۀ کار و انرژی
https://alaatv.com/c/18766
فیلم جلسه 71 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت چهارم)، کار نیروی وزن
https://alaatv.com/c/18767
فیلم جلسه 72 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت پنجم)، انرژی مکانیکی
https://alaatv.com/c/18768
فیلم جلسه 73 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت ششم)، توان تولیدی، بازده (راندمان)
https://alaatv.com/c/18769
فیلم جلسه 74 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت هفتم)، تست های 1 الی 5
https://alaatv.com/c/18923
فیلم جلسه 75 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت هشتم)، تست های 6 الی 8
https://alaatv.com/c/18924
فیلم جلسه 76 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت اول)، کار نیروی ثابت
https://alaatv.com/c/18925
فیلم جلسه 77 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت دوم)، جمع کارها
https://alaatv.com/c/18926
فیلم جلسه 78 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت سوم)، انرژی پتانسیل و جنبشی، قضیۀ کار و انرژی
https://alaatv.com/c/18927
فیلم جلسه 79 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت چهارم)، کار نیروی وزن
https://alaatv.com/c/18928
فیلم جلسه 80 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت پنجم)، انرژی مکانیکی
https://alaatv.com/c/18929
فیلم جلسه 81 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت ششم)، توان تولیدی، بازده (راندمان)
https://alaatv.com/c/18930
فیلم جلسه 82 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت پانزدهم)، تست های 37 الی 41
https://alaatv.com/c/18931
فیلم جلسه 83 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت شانزدهم)، تست های 42 الی 46
https://alaatv.com/c/18932
فیلم جلسه 84 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت هفدهم)، تست های 47 الی 52
https://alaatv.com/c/18933
فیلم جلسه 85 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت هجدهم)، تست های 53 الی 60
https://alaatv.com/c/18934
فیلم جلسه 86 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت نوزدهم)، تست های 61 الی 66
https://alaatv.com/c/18935
فیلم جلسه 87 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت بیستم)، تست های 67 الی 75
https://alaatv.com/c/18936
فیلم جلسه 88 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت بیست و یکم)، تست های 76 الی 80
https://alaatv.com/c/18937
فیلم جلسه 89 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت بیست و دوم)، تست های 81 الی 84
https://alaatv.com/c/18938
فیلم جلسه 90 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت بیست و سوم)، تست های 85 الی 89
https://alaatv.com/c/18939
فیلم جلسه 91 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت بیست و چهارم)، تست های 90 الی 94
https://alaatv.com/c/18940
فیلم جلسه 92 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت بیست و پنجم)، تست های 95 الی 102
https://alaatv.com/c/18941
فیلم جلسه 93 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت بیست و ششم)، تست های 103 الی 110
https://alaatv.com/c/18942
فیلم جلسه 94 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت بیست و هفتم)، تست های 111 الی 117
https://alaatv.com/c/18943
فیلم جلسه 95 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت بیست و هشتم)، تست های 118 الی 123
https://alaatv.com/c/18944
فیلم جلسه 96 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت بیست و نهم)، تست های 124 الی 128
https://alaatv.com/c/18945
فیلم جلسه 97 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت سی ام)، تست های 129 الی 133
https://alaatv.com/c/18946
فیلم جلسه 98 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت سی و یکم)، تست های 134 الی 150
https://alaatv.com/c/18947
فیلم جلسه 99 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت سی و دوم)، در یک نگاه
https://alaatv.com/c/18948
فیلم جلسه 100 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پنجاه و هفتم)، در یک نگاه
https://alaatv.com/c/19498
فیلم جلسه 101 - فصل چهارم : دما و گرما (قسمت اول)، دما
https://alaatv.com/c/19359

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی