کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 13 اذر 1399
 

کارنامه دو ماهه دانش آموزان با دریافت مستقیم از طریق سایت قابل دسترسی است

خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

پیام فوری

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  49 نفر
تعداد بازدید :  463606 نفر
عنوان خبر : لینک فیلم های آموزشی فیزیک. یاری
بازدید: 1437
درج خبر: 1398/12/05
تعداد نظر: 0

 

فیزیک دهم - آقای محمدرضا یاری
 
فیلم معرفی مباحث صفر تا صد فیزیک سال دهم
https://alaatv.com/c/17163
فیلم جلسه 0 - صفر پلاس، مروری بر علوم سال های هفتم، هشتم و نهم
https://alaatv.com/c/17173
فیلم جلسه 1 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت چهارم) چگالی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16813
فیلم جلسه 2 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت پنجم) چگالی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16814
فیلم جلسه 3 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت سوم) نماد علمی، خطا و دقت اندازه گیری، تخمین مرتبۀ بزرگی
https://alaatv.com/c/16846
فیلم جلسه 4 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت چهارم) چگالی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16848
فیلم جلسه 5 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت پنجم)، چگالی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16849
فیلم جلسه 6 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت ششم) حل تست های فصل اول (قسمت اول) تست 1 الی 9
https://alaatv.com/c/16850
فیلم جلسه 7 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت هفتم)، حل تست های فصل اول (قسمت دوم) تست 10 الی 20
https://alaatv.com/c/16851
فیلم جلسه 8 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت هشتم)، حل تست های فصل اول (قسمت سوم) تست 21 الی 26
https://alaatv.com/c/16853
فیلم جلسه 9 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت نهم)، حل تست های فصل اول (قسمت چهارم) تست 27 الی 31
https://alaatv.com/c/16854
فیلم جلسه 10 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت دهم)، حل تست های فصل اول (قسمت پنجم) تست 32 الی 36
https://alaatv.com/c/16855
فیلم جلسه 11 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت یازدهم)، در یک نگاه
https://alaatv.com/c/16856
فیلم جلسه 12 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت اول)، حالت های ماده
https://alaatv.com/c/16857
فیلم جلسه 13 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت دوم)، نیروهای بین مولکولی
https://alaatv.com/c/17046
فیلم جلسه 14 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سوم)، اثر مویینگی
https://alaatv.com/c/17048
فیلم جلسه 15 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهارم)، مقدمات فشار
https://alaatv.com/c/17050
فیلم جلسه 16 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پنجم)، فشار در جامدات (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17052
فیلم جلسه 17 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت ششم)، فشار در جامدات (قسمت دوم)، فشار در سیالات (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17054
فیلم جلسه 18 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هفتم)، فشار در سیالات (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17056
فیلم جلسه 19 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هشتم)، فشار در سیالات (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/17058
فیلم جلسه 20 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت نهم)، فشار در سیالات (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/17060
فیلم جلسه 21 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت دهم)، فشار در سیالات (قسمت پنجم)، اصل پاسکال
https://alaatv.com/c/17062
فیلم جلسه 22 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت یازدهم)، فشار در سیالات (قسمت ششم)، اصل پاسکال
https://alaatv.com/c/17064
فیلم جلسه 23 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت دوازدهم)، فشارسنج هوا، بارومتر (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17066
فیلم جلسه 24 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سیزدهم)، فشارسنج هوا، بارومتر (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17068
فیلم جلسه 25 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهاردهم)، لولۀ U شکل و فشارسنج (مانومتر) (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17070
فیلم جلسه 26 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پانزدهم)، لولۀ U شکل و فشارسنج (مانومتر) (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17072
فیلم جلسه 27 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت شانزدهم)، لولۀ U شکل و فشارسنج (مانومتر) (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/17074
فیلم جلسه 28 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هفدهم)، فشار در سیّالات، نیروی وارد بر دریچه
https://alaatv.com/c/17076
فیلم جلسه 29 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هجدهم)، نیروی وارد بر دیواره (مخصوص اساتید گرامی)
https://alaatv.com/c/17078
فیلم جلسه 30 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت نوزدهم)، شناوری واصل ارشمیدس (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17080
فیلم جلسه 31 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیستم)، شناوری و اصل ارشمیدس (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17082
فیلم جلسه 32 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و یکم)، شناوری و اصل ارشمیدس (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/17084
فیلم جلسه 33 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و دوم)، معادلۀ پیوستگی و اصل برنولی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17086
فیلم جلسه 34 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و سوم)، معادلۀ پیوستگی و اصل برنولی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17088
فیلم جلسه 35 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و چهارم)، حالت های ماده، نیروهای بین مولکولی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17090
فیلم جلسه 36 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و پنجم)
https://alaatv.com/c/17092
فیلم جلسه 37 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و ششم)
https://alaatv.com/c/17094
فیلم جلسه 38 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و هفتم)
https://alaatv.com/c/17096
 
فیلم جلسه 39 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و هشتم)
https://alaatv.com/c/17098
فیلم جلسه 40 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و نهم)
https://alaatv.com/c/18254
فیلم جلسه 41 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سی ام)
https://alaatv.com/c/18305
فیلم جلسه 42 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سی و یکم)
https://alaatv.com/c/18307
فیلم جلسه 43 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سی و دوم)
https://alaatv.com/c/18309
فیلم جلسه 44 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سی و سوم)
https://alaatv.com/c/18310
فیلم جلسه 45 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سی و چهارم)، حالت های ماده، نیروهای بین مولکولی (قسمت یازدهم)
https://alaatv.com/c/18565
فیلم جلسه 46 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سی و پنجم)
https://alaatv.com/c/18569
فیلم جلسه 47 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سی و ششم)
https://alaatv.com/c/18589
فیلم جلسه 48 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سی و هفتم)
https://alaatv.com/c/18591
فیلم جلسه 49 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سی و هشتم)
https://alaatv.com/c/18627
فیلم جلسه 50 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سی و نهم)
https://alaatv.com/c/18648
فیلم جلسه 51 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهلم)
https://alaatv.com/c/18649
فیلم جلسه 52 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهل و یکم)
https://alaatv.com/c/18726
فیلم جلسه 53 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهل و دوم)
https://alaatv.com/c/18727
فیلم جلسه 54 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهل و سوم)
https://alaatv.com/c/18728
فیلم جلسه 55 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهل و چهارم)،حالت های ماده، نیروهای بین مولکولی (قسمت بیست و یک
https://alaatv.com/c/18729
فیلم جلسه 56 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهل و پنجم)
https://alaatv.com/c/18730
فیلم جلسه 57 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهل و ششم)، مانومتر، حل تست های 130 تا 134
https://alaatv.com/c/18789
فیلم جلسه 58 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهل و هفتم)، مانومتر، حل تست های 135 تا 137
https://alaatv.com/c/18790
فیلم جلسه 59 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهل و هشتم)
https://alaatv.com/c/18791
فیلم جلسه 60 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهل و نهم)
https://alaatv.com/c/18792
فیلم جلسه 61 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پنجاهم)، اصل ارشمیدوس و نیروی شناوری، حل تست های 150 تا 156
https://alaatv.com/c/18819
فیلم جلسه 62 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پنجاه و یکم) اصل ارشمیدوس و نیروی شناوری، حل تست های 157 تا 160
https://alaatv.com/c/18820
فیلم جلسه 63 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پنجاه و دوم) اصل ارشمیدوس و نیروی شناوری، حل تست های 161 تا 167
https://alaatv.com/c/18826
فیلم جلسه 64 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پنجاه و سوم)
https://alaatv.com/c/18825
فیلم جلسه 65 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پنجاه و چهارم)
https://alaatv.com/c/18834
فیلم جلسه 66 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پنجاه و پنجم)، کاربرد اصل برنولی، حل تست های 182 تا 188
https://alaatv.com/c/18856
فیلم جلسه 67 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پنجاه و ششم)، کاربرد اصل برنولی، حل تست های 189 تا 195
https://alaatv.com/c/18857
فیلم جلسه 68 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت اول)، کار نیروی ثابت
https://alaatv.com/c/18764
فیلم جلسه 69 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت دوم)، جمع کارها
https://alaatv.com/c/18765
فیلم جلسه 70 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت سوم)، انرژی پتانسیل و جنبشی، قضیۀ کار و انرژی
https://alaatv.com/c/18766
فیلم جلسه 71 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت چهارم)، کار نیروی وزن
https://alaatv.com/c/18767
فیلم جلسه 72 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت پنجم)، انرژی مکانیکی
https://alaatv.com/c/18768
فیلم جلسه 73 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت ششم)، توان تولیدی، بازده (راندمان)
https://alaatv.com/c/18769
فیلم جلسه 74 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت هفتم)، تست های 1 الی 5
https://alaatv.com/c/18923
فیلم جلسه 75 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت هشتم)، تست های 6 الی 8
https://alaatv.com/c/18924
فیلم جلسه 76 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت اول)، کار نیروی ثابت
https://alaatv.com/c/18925
فیلم جلسه 77 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت دوم)، جمع کارها
https://alaatv.com/c/18926
فیلم جلسه 78 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت سوم)، انرژی پتانسیل و جنبشی، قضیۀ کار و انرژی
https://alaatv.com/c/18927
فیلم جلسه 79 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت چهارم)، کار نیروی وزن
https://alaatv.com/c/18928
فیلم جلسه 80 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت پنجم)، انرژی مکانیکی
https://alaatv.com/c/18929
فیلم جلسه 81 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت ششم)، توان تولیدی، بازده (راندمان)
https://alaatv.com/c/18930
فیلم جلسه 82 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت پانزدهم)، تست های 37 الی 41
https://alaatv.com/c/18931
فیلم جلسه 83 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت شانزدهم)، تست های 42 الی 46
https://alaatv.com/c/18932
فیلم جلسه 84 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت هفدهم)، تست های 47 الی 52
https://alaatv.com/c/18933
فیلم جلسه 85 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت هجدهم)، تست های 53 الی 60
https://alaatv.com/c/18934
فیلم جلسه 86 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت نوزدهم)، تست های 61 الی 66
https://alaatv.com/c/18935
فیلم جلسه 87 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت بیستم)، تست های 67 الی 75
https://alaatv.com/c/18936
فیلم جلسه 88 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت بیست و یکم)، تست های 76 الی 80
https://alaatv.com/c/18937
فیلم جلسه 89 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت بیست و دوم)، تست های 81 الی 84
https://alaatv.com/c/18938
فیلم جلسه 90 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت بیست و سوم)، تست های 85 الی 89
https://alaatv.com/c/18939
فیلم جلسه 91 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت بیست و چهارم)، تست های 90 الی 94
https://alaatv.com/c/18940
فیلم جلسه 92 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت بیست و پنجم)، تست های 95 الی 102
https://alaatv.com/c/18941
فیلم جلسه 93 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت بیست و ششم)، تست های 103 الی 110
https://alaatv.com/c/18942
فیلم جلسه 94 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت بیست و هفتم)، تست های 111 الی 117
https://alaatv.com/c/18943
فیلم جلسه 95 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت بیست و هشتم)، تست های 118 الی 123
https://alaatv.com/c/18944
فیلم جلسه 96 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت بیست و نهم)، تست های 124 الی 128
https://alaatv.com/c/18945
فیلم جلسه 97 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت سی ام)، تست های 129 الی 133
https://alaatv.com/c/18946
فیلم جلسه 98 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت سی و یکم)، تست های 134 الی 150
https://alaatv.com/c/18947
فیلم جلسه 99 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت سی و دوم)، در یک نگاه
https://alaatv.com/c/18948
فیلم جلسه 100 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پنجاه و هفتم)، در یک نگاه
https://alaatv.com/c/19498
فیلم جلسه 101 - فصل چهارم : دما و گرما (قسمت اول)، دما
https://alaatv.com/c/19359

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی