کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 14 اذر 1401
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

رشته های دانشگاهی کشور

     

برای آشنایی دقیق با رشته های دانشگاهی (تنها منبع رسمی و مطمئن اینترنتی) ،مواد درسی و بازار کار و فعالیت از کاردانی تا دکتری تخصصی به لینک زیر مراجعه کنید:

روی این متن کلیک کنید

 

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  16 نفر
تعداد بازدید :  1065089 نفر
عنوان خبر : لینک فیلم های آموزشی عربی. حشمتی
بازدید: 2633
درج خبر: 1398/12/05
تعداد نظر: 0

 

عربی دهم - آقای ناصر حشمتی
 
فیلم جلسه 0 
https://alaatv.com/c/6935
فیلم جلسه 1 - درس اول: مرور عربی پایه (قسمت اول)، اسم و تقسیم اسم از نظر جنس
https://alaatv.com/c/6936
فیلم جلسه 2 - درس اول: مرور عربی پایه (قسمت دوم)، اسم از نظر تعداد و اسم ها ی استفهام
https://alaatv.com/c/6937
فیلم جلسه 3 - درس اول: مرور عربی پایه (قسمت سوم)، فعل ماضی و مضارع
https://alaatv.com/c/6938
فیلم جلسه 4 - درس اول: مرور عربی پایه (قسمت چهارم)، فعل نفی، نهی و امر
https://alaatv.com/c/6939
فیلم جلسه 5 - درس اول: مرور عربی پایه (قسمت پنجم)، حل تمارین درس اول
https://alaatv.com/c/6940
فیلم جلسه 6 - درس دوم: مرور عربی پایه (قسمت ششم)، مضاف و مضافٌ الیه، موصوف و صفت
https://alaatv.com/c/6941
فیلم جلسه 7 - درس دوم: مرور عربی پایه (قسمت هفتم)، عدد، معدود و ساعت ها
https://alaatv.com/c/7099
فیلم جلسه 8 - درس دوم: مرور عربی پایه (قسمت هشتم)، حل تمارین درس دوم
https://alaatv.com/c/7139
فیلم جلسه 9 - درس سوم و چهارم: فعل های مجرد و مزید
https://alaatv.com/c/7121
فیلم جلسه 10 - درس سوم: افعال مزید (قسمت دوم)،حل تمارین درس سوم
https://alaatv.com/c/7258
فیلم جلسه 11 - درس چهارم: افعال مجرد (قسمت دوم)، حل تمارین درس چهارم
https://alaatv.com/c/7259
فیلم جلسه 12 - درس پنجم (قسمت اول)، جمله های فعلیه و اسمیه
https://alaatv.com/c/7260
فیلم جلسه 13 - درس پنجم: جمله های فعلیه و اسمیه (قسمت دوم)، حل تمارین درس پنجم
https://alaatv.com/c/7261
فیلم جلسه 14 - درس هفتم (قسمت اول)، جار و مجرور، نون وقایع
https://alaatv.com/c/7262
فیلم جلسه 15 - درس هفتم: جار و مجرور - نون وقایه (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7263
فیلم جلسه 16 - درس ششم (قسمت اول)، جمله معلوم و مجهول
https://alaatv.com/c/7264
فیلم جلسه 17 - درس ششم : جمله معلوم و مجهول (قسمت دوم)، حل تمارین درس ششم
https://alaatv.com/c/7265
فیلم جلسه 18 - درس هشتم (قسمت اول)، اسم فاعل ، اسم مفعول و اسم مبالغه
https://alaatv.com/c/7266
فیلم جلسه 19 - درس هشتم: اسم فاعل، اسم مفعول و اسم مبالغه (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7267

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی