کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 09 اذر 1399
 

کارنامه دو ماهه دانش آموزان با دریافت مستقیم از طریق سایت قابل دسترسی است

خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

پیام فوری

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  203 نفر
تعداد بازدید :  460929 نفر
عنوان خبر : لینک فیلم های آموزشی شیمی.گودرزی
بازدید: 713
درج خبر: 1398/12/05
تعداد نظر: 0

 

شیمی دهم - آقای احسان گودرزی
 
فیلم جلسه 0 - معرفی مباحث صفر تا صد شیمی سال دهم
https://alaatv.com/c/17183
فیلم جلسه 1 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت اول) پیدایش عناصر و تبدیل جرم به انرژی
https://alaatv.com/c/16833
فیلم جلسه 2 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی(قسمت دوم)تست های بخش شناخت کیهان، زمین و مشتری و رابطه انیشتین(1)
https://alaatv.com/c/16835
فیلم جلسه 3 - فصل اول:کیهان زادگاه الفبای هستی(قسمت سوم)تست های بخش شناخت کیهان،زمین و مشتری و رابطه انیشتین(2)
https://alaatv.com/c/16836
فیلم جلسه 4 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت چهارم) اتم، مسائل ذرات زیر اتمی
https://alaatv.com/c/16838
فیلم جلسه 5 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت پنجم)، ایزوتوپ و رادیوایزوتوپ
https://alaatv.com/c/16873
فیلم جلسه 6 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت ششم)، تست های بخش اتم و ذرات زیر اتمی، ایزوتوپ ها
https://alaatv.com/c/16875
فیلم جلسه 7 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت هفتم)، تست های بخش ایزوتوپ ها و رادیوایزوتوپ ها (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16877
فیلم جلسه 8 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت هشتم)، تست های بخش ایزوتوپ ها و رادیوایزوتوپ ها (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16879
فیلم جلسه 9 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت نهم)، طبقه بندی عنصرها (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16881
فیلم جلسه 10 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت دهم)، طبقه بندی عنصرها (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16883
فیلم جلسه 11 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت یازدهم)، amu و جرم اتمی میانگین
https://alaatv.com/c/16884
فیلم جلسه 12 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت دوازدهم)، تست های amu و جرم اتمی میانگین (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16885
فیلم جلسه 13 - فصل اول:کیهان زادگاه الفبای هستی(قسمت سیزدهم)تست هایamuوجرم اتمی میانگین(قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16889
فیلم جلسه 14 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت چهاردهم)، شمارش ذره ها از روی جرم آنها (مول)
https://alaatv.com/c/17650
فیلم جلسه 15 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت پانزدهم)، تست های شمارش ذره ها از روی جرم آنها (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17686
فیلم جلسه 16 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت شانزدهم)، تست های شمارش ذره ها از روی جرم آنها (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17706
فیلم جلسه 17 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت هفدهم)، تست های شمارش ذره ها از روی جرم آنها (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/17738
فیلم جلسه 18 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت هجدهم)، نور کلید شناخت جهان، نشر نور و طیف نشری خطی
https://alaatv.com/c/17814
فیلم جلسه 19 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت نوزدهم)،تست های نور کلید شناخت جهان، نشر نور و طیف نشری خطی
https://alaatv.com/c/17819
فیلم جلسه 20 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیستم)، کشف ساختار اتم (مدل کوانتومی اتم)
https://alaatv.com/c/17833
فیلم جلسه 21 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و یکم)، تست های کشف ساختار اتم (مدل کوانتومی اتم)
https://alaatv.com/c/17839
فیلم جلسه 22 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و دوم)، توزیع الکترون ها در لایه ها و زیر لایه ها
https://alaatv.com/c/17985
فیلم جلسه 23 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و سوم)، آرایش الکترونی اتم
https://alaatv.com/c/17987
فیلم جلسه 24 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و چهارم)، تست های توزیع الکترون ها در لایه ها و زیرل
https://alaatv.com/c/18025
فیلم جلسه 25 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و پنجم)، تست های آرایش الکترونی اتم (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/18033
فیلم جلسه 26 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و ششم)، تست های آرایش الکترونی اتم (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/18077
فیلم جلسه 27 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و هفتم)، تست های آرایش الکترونی اتم (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/18107
فیلم جلسه 28 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و هشتم)، ساختار اتم و رفتار آن (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18204
فیلم جلسه 29 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و نهم)
https://alaatv.com/c/18211
فیلم جلسه 30 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی ام)
https://alaatv.com/c/18235
فیلم جلسه 31 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و یکم)
https://alaatv.com/c/18278
فیلم جلسه 32 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و دوم)، تبدیل اتم ها به یون ها
https://alaatv.com/c/18288
فیلم جلسه 33 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و سوم)، تست های تبدیل اتم ها به یون ها
https://alaatv.com/c/18316
فیلم جلسه 34 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و چهارم)، تبدیل اتم ها به مولکول ها
https://alaatv.com/c/18461
فیلم جلسه 35 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و پنجم)، تست های تبدیل اتم ها به مولکول ها
https://alaatv.com/c/18516
فیلم جلسه 36 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و ششم)، تمرین های دوره ای فصل اول
https://alaatv.com/c/18517
فیلم جلسه 37 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و هفتم)، تست های ترکیبی از کل فصل اول (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18518
فیلم جلسه 38 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و هشتم)، تست های ترکیبی از کل فصل اول (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/18519
فیلم جلسه 39 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و نهم)، تست های ترکیبی از کل فصل اول (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/18520
فیلم جلسه 40 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت اول)، هوا کره
https://alaatv.com/c/18521
فیلم جلسه 41 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت دوم)، تست های هوا کره
https://alaatv.com/c/18522
فیلم جلسه 42 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت سوم)، هوا معجونی ارزشمند
https://alaatv.com/c/18523
فیلم جلسه 43 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت چهارم)، تست های هوا معجونی ارزشمند
https://alaatv.com/c/18524
فیلم جلسه 44 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/18525
فیلم جلسه 45 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/18526
فیلم جلسه 46 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/18731
فیلم جلسه 47 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت هشتم)، نام گذاری ترکیب های مولکولی و ساختار لوویس
https://alaatv.com/c/18732
فیلم جلسه 48 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت نهم)، تست های نام گذاری ترکیب های مولکولی و ساختار لوویس
https://alaatv.com/c/18733
فیلم جلسه 49 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت دهم)
https://alaatv.com/c/18763
فیلم جلسه 50 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت یازدهم)
https://alaatv.com/c/18775
فیلم جلسه 51 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت دوازدهم)
https://alaatv.com/c/18781
فیلم جلسه 52 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت سیزدهم)
https://alaatv.com/c/18887
فیلم جلسه 53 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت چهاردهم)
https://alaatv.com/c/18888
فیلم جلسه 54 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت پانزدهم)
https://alaatv.com/c/18889
فیلم جلسه 55 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت شانزدهم)
https://alaatv.com/c/18890
فیلم جلسه 56 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت هفدهم)، تست های خواص اکسیدهای فلزی و نافلزی
https://alaatv.com/c/19141
فیلم جلسه 57 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت هجدهم)، واکنش های شیمیایی و قانون پایستگی جرم
https://alaatv.com/c/19176
فیلم جلسه 58 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت نوزدهم)، موازنه واکنش های شیمیایی
https://alaatv.com/c/19199
فیلم جلسه 59 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت بیستم)، تست های واکنش های شیمیایی و قانون پایستگی جرم
https://alaatv.com/c/19200
فیلم جلسه 60 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت بیست و یکم)، تست های موازنه واکنش های شیمیایی
https://alaatv.com/c/19201
فیلم جلسه 61 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت بیست و دوم)، تست های موازنه واکنش های شیمیایی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19269
فیلم جلسه 62 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت بیست و سوم)، تست های موازنه واکنش های شیمیایی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/19270
فیلم جلسه 63 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت بیست و چهارم)، تست های موازنه واکنش های شیمیایی (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/19352
فیلم جلسه 64 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت بیست و پنجم)، چه بر سر هوا کره می آوریم
https://alaatv.com/c/19396

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی