کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 14 اذر 1401
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

رشته های دانشگاهی کشور

     

برای آشنایی دقیق با رشته های دانشگاهی (تنها منبع رسمی و مطمئن اینترنتی) ،مواد درسی و بازار کار و فعالیت از کاردانی تا دکتری تخصصی به لینک زیر مراجعه کنید:

روی این متن کلیک کنید

 

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  13 نفر
تعداد بازدید :  1065037 نفر
عنوان خبر : لینک فیلم های آموزشی شیمی.گودرزی
بازدید: 2390
درج خبر: 1398/12/05
تعداد نظر: 0

 

شیمی دهم - آقای احسان گودرزی
 
فیلم جلسه 0 - معرفی مباحث صفر تا صد شیمی سال دهم
https://alaatv.com/c/17183
فیلم جلسه 1 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت اول) پیدایش عناصر و تبدیل جرم به انرژی
https://alaatv.com/c/16833
فیلم جلسه 2 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی(قسمت دوم)تست های بخش شناخت کیهان، زمین و مشتری و رابطه انیشتین(1)
https://alaatv.com/c/16835
فیلم جلسه 3 - فصل اول:کیهان زادگاه الفبای هستی(قسمت سوم)تست های بخش شناخت کیهان،زمین و مشتری و رابطه انیشتین(2)
https://alaatv.com/c/16836
فیلم جلسه 4 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت چهارم) اتم، مسائل ذرات زیر اتمی
https://alaatv.com/c/16838
فیلم جلسه 5 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت پنجم)، ایزوتوپ و رادیوایزوتوپ
https://alaatv.com/c/16873
فیلم جلسه 6 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت ششم)، تست های بخش اتم و ذرات زیر اتمی، ایزوتوپ ها
https://alaatv.com/c/16875
فیلم جلسه 7 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت هفتم)، تست های بخش ایزوتوپ ها و رادیوایزوتوپ ها (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16877
فیلم جلسه 8 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت هشتم)، تست های بخش ایزوتوپ ها و رادیوایزوتوپ ها (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16879
فیلم جلسه 9 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت نهم)، طبقه بندی عنصرها (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16881
فیلم جلسه 10 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت دهم)، طبقه بندی عنصرها (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16883
فیلم جلسه 11 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت یازدهم)، amu و جرم اتمی میانگین
https://alaatv.com/c/16884
فیلم جلسه 12 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت دوازدهم)، تست های amu و جرم اتمی میانگین (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16885
فیلم جلسه 13 - فصل اول:کیهان زادگاه الفبای هستی(قسمت سیزدهم)تست هایamuوجرم اتمی میانگین(قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16889
فیلم جلسه 14 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت چهاردهم)، شمارش ذره ها از روی جرم آنها (مول)
https://alaatv.com/c/17650
فیلم جلسه 15 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت پانزدهم)، تست های شمارش ذره ها از روی جرم آنها (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17686
فیلم جلسه 16 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت شانزدهم)، تست های شمارش ذره ها از روی جرم آنها (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17706
فیلم جلسه 17 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت هفدهم)، تست های شمارش ذره ها از روی جرم آنها (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/17738
فیلم جلسه 18 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت هجدهم)، نور کلید شناخت جهان، نشر نور و طیف نشری خطی
https://alaatv.com/c/17814
فیلم جلسه 19 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت نوزدهم)،تست های نور کلید شناخت جهان، نشر نور و طیف نشری خطی
https://alaatv.com/c/17819
فیلم جلسه 20 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیستم)، کشف ساختار اتم (مدل کوانتومی اتم)
https://alaatv.com/c/17833
فیلم جلسه 21 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و یکم)، تست های کشف ساختار اتم (مدل کوانتومی اتم)
https://alaatv.com/c/17839
فیلم جلسه 22 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و دوم)، توزیع الکترون ها در لایه ها و زیر لایه ها
https://alaatv.com/c/17985
فیلم جلسه 23 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و سوم)، آرایش الکترونی اتم
https://alaatv.com/c/17987
فیلم جلسه 24 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و چهارم)، تست های توزیع الکترون ها در لایه ها و زیرل
https://alaatv.com/c/18025
فیلم جلسه 25 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و پنجم)، تست های آرایش الکترونی اتم (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/18033
فیلم جلسه 26 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و ششم)، تست های آرایش الکترونی اتم (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/18077
فیلم جلسه 27 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و هفتم)، تست های آرایش الکترونی اتم (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/18107
فیلم جلسه 28 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و هشتم)، ساختار اتم و رفتار آن (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18204
فیلم جلسه 29 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و نهم)
https://alaatv.com/c/18211
فیلم جلسه 30 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی ام)
https://alaatv.com/c/18235
فیلم جلسه 31 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و یکم)
https://alaatv.com/c/18278
فیلم جلسه 32 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و دوم)، تبدیل اتم ها به یون ها
https://alaatv.com/c/18288
فیلم جلسه 33 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و سوم)، تست های تبدیل اتم ها به یون ها
https://alaatv.com/c/18316
فیلم جلسه 34 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و چهارم)، تبدیل اتم ها به مولکول ها
https://alaatv.com/c/18461
فیلم جلسه 35 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و پنجم)، تست های تبدیل اتم ها به مولکول ها
https://alaatv.com/c/18516
فیلم جلسه 36 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و ششم)، تمرین های دوره ای فصل اول
https://alaatv.com/c/18517
فیلم جلسه 37 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و هفتم)، تست های ترکیبی از کل فصل اول (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18518
فیلم جلسه 38 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و هشتم)، تست های ترکیبی از کل فصل اول (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/18519
فیلم جلسه 39 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و نهم)، تست های ترکیبی از کل فصل اول (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/18520
فیلم جلسه 40 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت اول)، هوا کره
https://alaatv.com/c/18521
فیلم جلسه 41 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت دوم)، تست های هوا کره
https://alaatv.com/c/18522
فیلم جلسه 42 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت سوم)، هوا معجونی ارزشمند
https://alaatv.com/c/18523
فیلم جلسه 43 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت چهارم)، تست های هوا معجونی ارزشمند
https://alaatv.com/c/18524
فیلم جلسه 44 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/18525
فیلم جلسه 45 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/18526
فیلم جلسه 46 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/18731
فیلم جلسه 47 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت هشتم)، نام گذاری ترکیب های مولکولی و ساختار لوویس
https://alaatv.com/c/18732
فیلم جلسه 48 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت نهم)، تست های نام گذاری ترکیب های مولکولی و ساختار لوویس
https://alaatv.com/c/18733
فیلم جلسه 49 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت دهم)
https://alaatv.com/c/18763
فیلم جلسه 50 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت یازدهم)
https://alaatv.com/c/18775
فیلم جلسه 51 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت دوازدهم)
https://alaatv.com/c/18781
فیلم جلسه 52 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت سیزدهم)
https://alaatv.com/c/18887
فیلم جلسه 53 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت چهاردهم)
https://alaatv.com/c/18888
فیلم جلسه 54 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت پانزدهم)
https://alaatv.com/c/18889
فیلم جلسه 55 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت شانزدهم)
https://alaatv.com/c/18890
فیلم جلسه 56 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت هفدهم)، تست های خواص اکسیدهای فلزی و نافلزی
https://alaatv.com/c/19141
فیلم جلسه 57 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت هجدهم)، واکنش های شیمیایی و قانون پایستگی جرم
https://alaatv.com/c/19176
فیلم جلسه 58 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت نوزدهم)، موازنه واکنش های شیمیایی
https://alaatv.com/c/19199
فیلم جلسه 59 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت بیستم)، تست های واکنش های شیمیایی و قانون پایستگی جرم
https://alaatv.com/c/19200
فیلم جلسه 60 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت بیست و یکم)، تست های موازنه واکنش های شیمیایی
https://alaatv.com/c/19201
فیلم جلسه 61 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت بیست و دوم)، تست های موازنه واکنش های شیمیایی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19269
فیلم جلسه 62 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت بیست و سوم)، تست های موازنه واکنش های شیمیایی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/19270
فیلم جلسه 63 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت بیست و چهارم)، تست های موازنه واکنش های شیمیایی (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/19352
فیلم جلسه 64 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت بیست و پنجم)، چه بر سر هوا کره می آوریم

https://alaatv.com/c/19396

فیلم جلسه 65 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت بیست و ششم)، تست های چه بر سر هواکره می آوریم
https://alaatv.com/c/19700
فیلم جلسه 66 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت بیست و هفتم)، تست های اثر گلخانه‌ای
https://alaatv.com/c/19718
فیلم جلسه 67 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت بیست و هشتم)، شیمی سبز و توسعه پایدار
https://alaatv.com/c/19719
فیلم جلسه 68 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت بیست و نهم)، تست های شیمی سبز و توسعه پایدار
 
https://alaatv.com/c/19771
فیلم جلسه 69 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت سی ام)، اوزون، دگر شکلی از اکسیژن در هواکره
 
https://alaatv.com/c/19772
فیلم جلسه 70 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت سی و یکم)، تست های اوزون، دگر شکلی از اکسیژن در هواکره
 
https://alaatv.com/c/19880
فیلم جلسه 71 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت سی و دوم)، خواص و رفتار گازها (قسمت اول)
 
https://alaatv.com/c/20061
فیلم جلسه 72 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت سی و سوم)، خواص و رفتار گازها (قسمت دوم)
 
https://alaatv.com/c/20062
فیلم جلسه 73 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت سی و چهارم)، تست های خواص و رفتار گازها
 
https://alaatv.com/c/19953
فیلم جلسه 74 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت سی و پنجم)
 
https://alaatv.com/c/19954
فیلم جلسه 75 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت سی و ششم)
 
https://alaatv.com/c/20153
فیلم جلسه 76 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت سی و هفتم)، استوکیومتری واکنشی (قسمت اول)
 
https://alaatv.com/c/20154
فیلم جلسه 77 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت سی و هشتم)، استوکیومتری واکنشی (قسمت دوم)
 
https://alaatv.com/c/20155
فیلم جلسه 78 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت سی و نهم)، تست های استوکیومتری واکنشی (قسمت اول)
 
https://alaatv.com/c/20156
فیلم جلسه 79 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت چهلم)، تست های استوکیومتری واکنشی (قسمت دوم)
 
https://alaatv.com/c/20157
فیلم جلسه 80 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت چهل و یکم)، تست های استوکیومتری واکنشی (قسمت سوم)
 
https://alaatv.com/c/20221
فیلم جلسه 81 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت چهل و دوم)، تست های استوکیومتری واکنشی (قسمت چهارم)
 
https://alaatv.com/c/20222
فیلم جلسه 82 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت چهل و سوم)، تست های استوکیومتری واکنشی (قسمت پنجم)
 
https://alaatv.com/c/20246
فیلم جلسه 83 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت چهل و چهارم)، تست های استوکیومتری واکنشی (قسمت ششم)
 
https://alaatv.com/c/20257
فیلم جلسه 84 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت چهل و پنجم)
 
https://alaatv.com/c/20258
فیلم جلسه 85 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت اول)، پیرامون آب کره، تست های 1 تا 5
 
https://alaatv.com/c/20355
فیلم جلسه 86 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت دوم)، همراهان ناپیدای آب و یون های چنداتمی
 
https://alaatv.com/c/20356
فیلم جلسه 87 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت سوم)، همراهان ناپیدای آب و یون های چنداتمی، تست های 6 تا 22
 
https://alaatv.com/c/20448
فیلم جلسه 88 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت چهارم)، همراهان ناپیدای آب و یون های چنداتمی، تست های 23 تا 35
 
https://alaatv.com/c/20470
فیلم جلسه 89 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت پنجم)، محلول و مقدار حل شونده ها
 
https://alaatv.com/c/20471
فیلم جلسه 90 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت ششم)، یون های چند اتمی محلول و مقدار حل شونده ها ، تست های 36 تا 4
 
https://alaatv.com/c/20472
فیلم جلسه 91 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت هفتم)، ppm، تست های 50 تا 60
 
https://alaatv.com/c/20537
فیلم جلسه 92 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت هشتم)، درصد جرمی
 
https://alaatv.com/c/20551
فیلم جلسه 93 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت نهم)، تست های 61 تا 70، ppm و درصد جرمی
 
https://alaatv.com/c/20876
فیلم جلسه 94 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت دهم)، درصد جرمی، تست های 71 تا 80
 
https://alaatv.com/c/20877
فیلم جلسه 95 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت یازدهم)، درصد جرمی، تست های 81 تا 89
 
https://alaatv.com/c/20885
فیلم جلسه 96 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت دوازدهم)، غلظت مولی (مولار)
 
https://alaatv.com/c/20958
فیلم جلسه 97 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت سیزدهم)، غلظت مولی، تست های 90 تا 97
 
https://alaatv.com/c/20878
فیلم جلسه 98 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت چهاردهم)، حل تست غلظت مولی (مولار)، تست 98 الی 102
 
https://alaatv.com/c/20879
فیلم جلسه 99 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت پانزدهم)، حل تست غلظت مولی (مولار)، تست 103 الی 110
 
https://alaatv.com/c/20880
فیلم جلسه 100 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت شانزدهم)، حل تست غلظت مولی (مولار)، تست 111 الی 118
 
https://alaatv.com/c/20884
فیلم جلسه 101 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت هفدهم)، انحلال پذیری مواد جامد در آب
 
https://alaatv.com/c/21271
فیلم جلسه 102 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت هجدهم)، حل تست انحلال پذیری، تست 119 الی 129
 
https://alaatv.com/c/21005
فیلم جلسه 103 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت نوزدهم)، حل تست انحلال‌پذیری، تست 141 الی 149
 
https://alaatv.com/c/21696
فیلم جلسه 104 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت بیستم)، حل تست انحلال‌پذیری، تست 150 الی 156
 
https://alaatv.com/c/21898
فیلم جلسه 105 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت بیست و یکم) ، حل تست انحلال پذیری، تست 157 الی 166
 
https://alaatv.com/c/22309
فیلم جلسه 106 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت بیست و دوم) ، حل تست های کنکور انحلال پذیری و غلظت، تست 167 الی 176
 
https://alaatv.com/c/22310
فیلم جلسه 107 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت بیست و سوم)، حل تست‌های کنکور انحلال‌پذیری، تست‌های 177 الی 188
 
https://alaatv.com/c/22352

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی