کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 02 مهر 1399
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

پیام فوری

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  23 نفر
تعداد بازدید :  410267 نفر
عنوان خبر : لینک فیلم های آموزشی شیمی.گودرزی
بازدید: 436
درج خبر: 1398/12/05
تعداد نظر: 0

 

شیمی دهم - آقای احسان گودرزی
 
فیلم جلسه 0 - معرفی مباحث صفر تا صد شیمی سال دهم
https://alaatv.com/c/17183
فیلم جلسه 1 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت اول) پیدایش عناصر و تبدیل جرم به انرژی
https://alaatv.com/c/16833
فیلم جلسه 2 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی(قسمت دوم)تست های بخش شناخت کیهان، زمین و مشتری و رابطه انیشتین(1)
https://alaatv.com/c/16835
فیلم جلسه 3 - فصل اول:کیهان زادگاه الفبای هستی(قسمت سوم)تست های بخش شناخت کیهان،زمین و مشتری و رابطه انیشتین(2)
https://alaatv.com/c/16836
فیلم جلسه 4 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت چهارم) اتم، مسائل ذرات زیر اتمی
https://alaatv.com/c/16838
فیلم جلسه 5 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت پنجم)، ایزوتوپ و رادیوایزوتوپ
https://alaatv.com/c/16873
فیلم جلسه 6 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت ششم)، تست های بخش اتم و ذرات زیر اتمی، ایزوتوپ ها
https://alaatv.com/c/16875
فیلم جلسه 7 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت هفتم)، تست های بخش ایزوتوپ ها و رادیوایزوتوپ ها (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16877
فیلم جلسه 8 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت هشتم)، تست های بخش ایزوتوپ ها و رادیوایزوتوپ ها (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16879
فیلم جلسه 9 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت نهم)، طبقه بندی عنصرها (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16881
فیلم جلسه 10 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت دهم)، طبقه بندی عنصرها (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16883
فیلم جلسه 11 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت یازدهم)، amu و جرم اتمی میانگین
https://alaatv.com/c/16884
فیلم جلسه 12 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت دوازدهم)، تست های amu و جرم اتمی میانگین (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16885
فیلم جلسه 13 - فصل اول:کیهان زادگاه الفبای هستی(قسمت سیزدهم)تست هایamuوجرم اتمی میانگین(قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16889
فیلم جلسه 14 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت چهاردهم)، شمارش ذره ها از روی جرم آنها (مول)
https://alaatv.com/c/17650
فیلم جلسه 15 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت پانزدهم)، تست های شمارش ذره ها از روی جرم آنها (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17686
فیلم جلسه 16 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت شانزدهم)، تست های شمارش ذره ها از روی جرم آنها (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17706
فیلم جلسه 17 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت هفدهم)، تست های شمارش ذره ها از روی جرم آنها (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/17738
فیلم جلسه 18 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت هجدهم)، نور کلید شناخت جهان، نشر نور و طیف نشری خطی
https://alaatv.com/c/17814
فیلم جلسه 19 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت نوزدهم)،تست های نور کلید شناخت جهان، نشر نور و طیف نشری خطی
https://alaatv.com/c/17819
فیلم جلسه 20 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیستم)، کشف ساختار اتم (مدل کوانتومی اتم)
https://alaatv.com/c/17833
فیلم جلسه 21 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و یکم)، تست های کشف ساختار اتم (مدل کوانتومی اتم)
https://alaatv.com/c/17839
فیلم جلسه 22 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و دوم)، توزیع الکترون ها در لایه ها و زیر لایه ها
https://alaatv.com/c/17985
فیلم جلسه 23 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و سوم)، آرایش الکترونی اتم
https://alaatv.com/c/17987
فیلم جلسه 24 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و چهارم)، تست های توزیع الکترون ها در لایه ها و زیرل
https://alaatv.com/c/18025
فیلم جلسه 25 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و پنجم)، تست های آرایش الکترونی اتم (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/18033
فیلم جلسه 26 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و ششم)، تست های آرایش الکترونی اتم (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/18077
فیلم جلسه 27 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و هفتم)، تست های آرایش الکترونی اتم (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/18107
فیلم جلسه 28 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و هشتم)، ساختار اتم و رفتار آن (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18204
فیلم جلسه 29 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و نهم)
https://alaatv.com/c/18211
فیلم جلسه 30 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی ام)
https://alaatv.com/c/18235
فیلم جلسه 31 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و یکم)
https://alaatv.com/c/18278
فیلم جلسه 32 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و دوم)، تبدیل اتم ها به یون ها
https://alaatv.com/c/18288
فیلم جلسه 33 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و سوم)، تست های تبدیل اتم ها به یون ها
https://alaatv.com/c/18316
فیلم جلسه 34 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و چهارم)، تبدیل اتم ها به مولکول ها
https://alaatv.com/c/18461
فیلم جلسه 35 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و پنجم)، تست های تبدیل اتم ها به مولکول ها
https://alaatv.com/c/18516
فیلم جلسه 36 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و ششم)، تمرین های دوره ای فصل اول
https://alaatv.com/c/18517
فیلم جلسه 37 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و هفتم)، تست های ترکیبی از کل فصل اول (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18518
فیلم جلسه 38 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و هشتم)، تست های ترکیبی از کل فصل اول (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/18519
فیلم جلسه 39 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و نهم)، تست های ترکیبی از کل فصل اول (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/18520
فیلم جلسه 40 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت اول)، هوا کره
https://alaatv.com/c/18521
فیلم جلسه 41 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت دوم)، تست های هوا کره
https://alaatv.com/c/18522
فیلم جلسه 42 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت سوم)، هوا معجونی ارزشمند
https://alaatv.com/c/18523
فیلم جلسه 43 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت چهارم)، تست های هوا معجونی ارزشمند
https://alaatv.com/c/18524
فیلم جلسه 44 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/18525
فیلم جلسه 45 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/18526
فیلم جلسه 46 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/18731
فیلم جلسه 47 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت هشتم)، نام گذاری ترکیب های مولکولی و ساختار لوویس
https://alaatv.com/c/18732
فیلم جلسه 48 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت نهم)، تست های نام گذاری ترکیب های مولکولی و ساختار لوویس
https://alaatv.com/c/18733
فیلم جلسه 49 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت دهم)
https://alaatv.com/c/18763
فیلم جلسه 50 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت یازدهم)
https://alaatv.com/c/18775
فیلم جلسه 51 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت دوازدهم)
https://alaatv.com/c/18781
فیلم جلسه 52 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت سیزدهم)
https://alaatv.com/c/18887
فیلم جلسه 53 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت چهاردهم)
https://alaatv.com/c/18888
فیلم جلسه 54 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت پانزدهم)
https://alaatv.com/c/18889
فیلم جلسه 55 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت شانزدهم)
https://alaatv.com/c/18890
فیلم جلسه 56 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت هفدهم)، تست های خواص اکسیدهای فلزی و نافلزی
https://alaatv.com/c/19141
فیلم جلسه 57 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت هجدهم)، واکنش های شیمیایی و قانون پایستگی جرم
https://alaatv.com/c/19176
فیلم جلسه 58 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت نوزدهم)، موازنه واکنش های شیمیایی
https://alaatv.com/c/19199
فیلم جلسه 59 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت بیستم)، تست های واکنش های شیمیایی و قانون پایستگی جرم
https://alaatv.com/c/19200
فیلم جلسه 60 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت بیست و یکم)، تست های موازنه واکنش های شیمیایی
https://alaatv.com/c/19201
فیلم جلسه 61 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت بیست و دوم)، تست های موازنه واکنش های شیمیایی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19269
فیلم جلسه 62 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت بیست و سوم)، تست های موازنه واکنش های شیمیایی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/19270
فیلم جلسه 63 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت بیست و چهارم)، تست های موازنه واکنش های شیمیایی (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/19352
فیلم جلسه 64 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت بیست و پنجم)، چه بر سر هوا کره می آوریم
https://alaatv.com/c/19396

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی