کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 07 مرداد 1400
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

یادآوری

لینک مستقیم

پیش ثبت نام مدارس وابسته به دانشگاه بوعلی سینا

 

از مدرسه چه خبر؟

فضای سبز

کاشت بیش از 100 اصله نهال درختان میوه

کاشت و هرس و گل آرایی حیاط

مردان آفتابی
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  186 نفر
تعداد بازدید :  804707 نفر
عنوان خبر : لینک فیلم های آموزشی شیمی.گودرزی
بازدید: 1327
درج خبر: 1398/12/05
تعداد نظر: 0

 

شیمی دهم - آقای احسان گودرزی
 
فیلم جلسه 0 - معرفی مباحث صفر تا صد شیمی سال دهم
https://alaatv.com/c/17183
فیلم جلسه 1 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت اول) پیدایش عناصر و تبدیل جرم به انرژی
https://alaatv.com/c/16833
فیلم جلسه 2 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی(قسمت دوم)تست های بخش شناخت کیهان، زمین و مشتری و رابطه انیشتین(1)
https://alaatv.com/c/16835
فیلم جلسه 3 - فصل اول:کیهان زادگاه الفبای هستی(قسمت سوم)تست های بخش شناخت کیهان،زمین و مشتری و رابطه انیشتین(2)
https://alaatv.com/c/16836
فیلم جلسه 4 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت چهارم) اتم، مسائل ذرات زیر اتمی
https://alaatv.com/c/16838
فیلم جلسه 5 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت پنجم)، ایزوتوپ و رادیوایزوتوپ
https://alaatv.com/c/16873
فیلم جلسه 6 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت ششم)، تست های بخش اتم و ذرات زیر اتمی، ایزوتوپ ها
https://alaatv.com/c/16875
فیلم جلسه 7 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت هفتم)، تست های بخش ایزوتوپ ها و رادیوایزوتوپ ها (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16877
فیلم جلسه 8 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت هشتم)، تست های بخش ایزوتوپ ها و رادیوایزوتوپ ها (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16879
فیلم جلسه 9 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت نهم)، طبقه بندی عنصرها (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16881
فیلم جلسه 10 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت دهم)، طبقه بندی عنصرها (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16883
فیلم جلسه 11 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت یازدهم)، amu و جرم اتمی میانگین
https://alaatv.com/c/16884
فیلم جلسه 12 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت دوازدهم)، تست های amu و جرم اتمی میانگین (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/16885
فیلم جلسه 13 - فصل اول:کیهان زادگاه الفبای هستی(قسمت سیزدهم)تست هایamuوجرم اتمی میانگین(قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/16889
فیلم جلسه 14 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت چهاردهم)، شمارش ذره ها از روی جرم آنها (مول)
https://alaatv.com/c/17650
فیلم جلسه 15 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت پانزدهم)، تست های شمارش ذره ها از روی جرم آنها (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/17686
فیلم جلسه 16 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت شانزدهم)، تست های شمارش ذره ها از روی جرم آنها (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/17706
فیلم جلسه 17 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت هفدهم)، تست های شمارش ذره ها از روی جرم آنها (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/17738
فیلم جلسه 18 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت هجدهم)، نور کلید شناخت جهان، نشر نور و طیف نشری خطی
https://alaatv.com/c/17814
فیلم جلسه 19 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت نوزدهم)،تست های نور کلید شناخت جهان، نشر نور و طیف نشری خطی
https://alaatv.com/c/17819
فیلم جلسه 20 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیستم)، کشف ساختار اتم (مدل کوانتومی اتم)
https://alaatv.com/c/17833
فیلم جلسه 21 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و یکم)، تست های کشف ساختار اتم (مدل کوانتومی اتم)
https://alaatv.com/c/17839
فیلم جلسه 22 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و دوم)، توزیع الکترون ها در لایه ها و زیر لایه ها
https://alaatv.com/c/17985
فیلم جلسه 23 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و سوم)، آرایش الکترونی اتم
https://alaatv.com/c/17987
فیلم جلسه 24 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و چهارم)، تست های توزیع الکترون ها در لایه ها و زیرل
https://alaatv.com/c/18025
فیلم جلسه 25 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و پنجم)، تست های آرایش الکترونی اتم (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/18033
فیلم جلسه 26 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و ششم)، تست های آرایش الکترونی اتم (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/18077
فیلم جلسه 27 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و هفتم)، تست های آرایش الکترونی اتم (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/18107
فیلم جلسه 28 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و هشتم)، ساختار اتم و رفتار آن (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18204
فیلم جلسه 29 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و نهم)
https://alaatv.com/c/18211
فیلم جلسه 30 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی ام)
https://alaatv.com/c/18235
فیلم جلسه 31 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و یکم)
https://alaatv.com/c/18278
فیلم جلسه 32 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و دوم)، تبدیل اتم ها به یون ها
https://alaatv.com/c/18288
فیلم جلسه 33 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و سوم)، تست های تبدیل اتم ها به یون ها
https://alaatv.com/c/18316
فیلم جلسه 34 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و چهارم)، تبدیل اتم ها به مولکول ها
https://alaatv.com/c/18461
فیلم جلسه 35 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و پنجم)، تست های تبدیل اتم ها به مولکول ها
https://alaatv.com/c/18516
فیلم جلسه 36 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و ششم)، تمرین های دوره ای فصل اول
https://alaatv.com/c/18517
فیلم جلسه 37 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و هفتم)، تست های ترکیبی از کل فصل اول (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/18518
فیلم جلسه 38 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و هشتم)، تست های ترکیبی از کل فصل اول (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/18519
فیلم جلسه 39 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و نهم)، تست های ترکیبی از کل فصل اول (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/18520
فیلم جلسه 40 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت اول)، هوا کره
https://alaatv.com/c/18521
فیلم جلسه 41 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت دوم)، تست های هوا کره
https://alaatv.com/c/18522
فیلم جلسه 42 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت سوم)، هوا معجونی ارزشمند
https://alaatv.com/c/18523
فیلم جلسه 43 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت چهارم)، تست های هوا معجونی ارزشمند
https://alaatv.com/c/18524
فیلم جلسه 44 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/18525
فیلم جلسه 45 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/18526
فیلم جلسه 46 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/18731
فیلم جلسه 47 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت هشتم)، نام گذاری ترکیب های مولکولی و ساختار لوویس
https://alaatv.com/c/18732
فیلم جلسه 48 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت نهم)، تست های نام گذاری ترکیب های مولکولی و ساختار لوویس
https://alaatv.com/c/18733
فیلم جلسه 49 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت دهم)
https://alaatv.com/c/18763
فیلم جلسه 50 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت یازدهم)
https://alaatv.com/c/18775
فیلم جلسه 51 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت دوازدهم)
https://alaatv.com/c/18781
فیلم جلسه 52 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت سیزدهم)
https://alaatv.com/c/18887
فیلم جلسه 53 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت چهاردهم)
https://alaatv.com/c/18888
فیلم جلسه 54 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت پانزدهم)
https://alaatv.com/c/18889
فیلم جلسه 55 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت شانزدهم)
https://alaatv.com/c/18890
فیلم جلسه 56 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت هفدهم)، تست های خواص اکسیدهای فلزی و نافلزی
https://alaatv.com/c/19141
فیلم جلسه 57 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت هجدهم)، واکنش های شیمیایی و قانون پایستگی جرم
https://alaatv.com/c/19176
فیلم جلسه 58 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت نوزدهم)، موازنه واکنش های شیمیایی
https://alaatv.com/c/19199
فیلم جلسه 59 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت بیستم)، تست های واکنش های شیمیایی و قانون پایستگی جرم
https://alaatv.com/c/19200
فیلم جلسه 60 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت بیست و یکم)، تست های موازنه واکنش های شیمیایی
https://alaatv.com/c/19201
فیلم جلسه 61 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت بیست و دوم)، تست های موازنه واکنش های شیمیایی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/19269
فیلم جلسه 62 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت بیست و سوم)، تست های موازنه واکنش های شیمیایی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/19270
فیلم جلسه 63 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت بیست و چهارم)، تست های موازنه واکنش های شیمیایی (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/19352
فیلم جلسه 64 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت بیست و پنجم)، چه بر سر هوا کره می آوریم

https://alaatv.com/c/19396

فیلم جلسه 65 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت بیست و ششم)، تست های چه بر سر هواکره می آوریم
https://alaatv.com/c/19700
فیلم جلسه 66 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت بیست و هفتم)، تست های اثر گلخانه‌ای
https://alaatv.com/c/19718
فیلم جلسه 67 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت بیست و هشتم)، شیمی سبز و توسعه پایدار
https://alaatv.com/c/19719
فیلم جلسه 68 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت بیست و نهم)، تست های شیمی سبز و توسعه پایدار
 
https://alaatv.com/c/19771
فیلم جلسه 69 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت سی ام)، اوزون، دگر شکلی از اکسیژن در هواکره
 
https://alaatv.com/c/19772
فیلم جلسه 70 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت سی و یکم)، تست های اوزون، دگر شکلی از اکسیژن در هواکره
 
https://alaatv.com/c/19880
فیلم جلسه 71 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت سی و دوم)، خواص و رفتار گازها (قسمت اول)
 
https://alaatv.com/c/20061
فیلم جلسه 72 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت سی و سوم)، خواص و رفتار گازها (قسمت دوم)
 
https://alaatv.com/c/20062
فیلم جلسه 73 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت سی و چهارم)، تست های خواص و رفتار گازها
 
https://alaatv.com/c/19953
فیلم جلسه 74 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت سی و پنجم)
 
https://alaatv.com/c/19954
فیلم جلسه 75 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت سی و ششم)
 
https://alaatv.com/c/20153
فیلم جلسه 76 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت سی و هفتم)، استوکیومتری واکنشی (قسمت اول)
 
https://alaatv.com/c/20154
فیلم جلسه 77 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت سی و هشتم)، استوکیومتری واکنشی (قسمت دوم)
 
https://alaatv.com/c/20155
فیلم جلسه 78 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت سی و نهم)، تست های استوکیومتری واکنشی (قسمت اول)
 
https://alaatv.com/c/20156
فیلم جلسه 79 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت چهلم)، تست های استوکیومتری واکنشی (قسمت دوم)
 
https://alaatv.com/c/20157
فیلم جلسه 80 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت چهل و یکم)، تست های استوکیومتری واکنشی (قسمت سوم)
 
https://alaatv.com/c/20221
فیلم جلسه 81 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت چهل و دوم)، تست های استوکیومتری واکنشی (قسمت چهارم)
 
https://alaatv.com/c/20222
فیلم جلسه 82 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت چهل و سوم)، تست های استوکیومتری واکنشی (قسمت پنجم)
 
https://alaatv.com/c/20246
فیلم جلسه 83 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت چهل و چهارم)، تست های استوکیومتری واکنشی (قسمت ششم)
 
https://alaatv.com/c/20257
فیلم جلسه 84 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت چهل و پنجم)
 
https://alaatv.com/c/20258
فیلم جلسه 85 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت اول)، پیرامون آب کره، تست های 1 تا 5
 
https://alaatv.com/c/20355
فیلم جلسه 86 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت دوم)، همراهان ناپیدای آب و یون های چنداتمی
 
https://alaatv.com/c/20356
فیلم جلسه 87 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت سوم)، همراهان ناپیدای آب و یون های چنداتمی، تست های 6 تا 22
 
https://alaatv.com/c/20448
فیلم جلسه 88 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت چهارم)، همراهان ناپیدای آب و یون های چنداتمی، تست های 23 تا 35
 
https://alaatv.com/c/20470
فیلم جلسه 89 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت پنجم)، محلول و مقدار حل شونده ها
 
https://alaatv.com/c/20471
فیلم جلسه 90 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت ششم)، یون های چند اتمی محلول و مقدار حل شونده ها ، تست های 36 تا 4
 
https://alaatv.com/c/20472
فیلم جلسه 91 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت هفتم)، ppm، تست های 50 تا 60
 
https://alaatv.com/c/20537
فیلم جلسه 92 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت هشتم)، درصد جرمی
 
https://alaatv.com/c/20551
فیلم جلسه 93 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت نهم)، تست های 61 تا 70، ppm و درصد جرمی
 
https://alaatv.com/c/20876
فیلم جلسه 94 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت دهم)، درصد جرمی، تست های 71 تا 80
 
https://alaatv.com/c/20877
فیلم جلسه 95 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت یازدهم)، درصد جرمی، تست های 81 تا 89
 
https://alaatv.com/c/20885
فیلم جلسه 96 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت دوازدهم)، غلظت مولی (مولار)
 
https://alaatv.com/c/20958
فیلم جلسه 97 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت سیزدهم)، غلظت مولی، تست های 90 تا 97
 
https://alaatv.com/c/20878
فیلم جلسه 98 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت چهاردهم)، حل تست غلظت مولی (مولار)، تست 98 الی 102
 
https://alaatv.com/c/20879
فیلم جلسه 99 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت پانزدهم)، حل تست غلظت مولی (مولار)، تست 103 الی 110
 
https://alaatv.com/c/20880
فیلم جلسه 100 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت شانزدهم)، حل تست غلظت مولی (مولار)، تست 111 الی 118
 
https://alaatv.com/c/20884
فیلم جلسه 101 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت هفدهم)، انحلال پذیری مواد جامد در آب
 
https://alaatv.com/c/21271
فیلم جلسه 102 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت هجدهم)، حل تست انحلال پذیری، تست 119 الی 129
 
https://alaatv.com/c/21005
فیلم جلسه 103 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت نوزدهم)، حل تست انحلال‌پذیری، تست 141 الی 149
 
https://alaatv.com/c/21696
فیلم جلسه 104 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت بیستم)، حل تست انحلال‌پذیری، تست 150 الی 156
 
https://alaatv.com/c/21898
فیلم جلسه 105 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت بیست و یکم) ، حل تست انحلال پذیری، تست 157 الی 166
 
https://alaatv.com/c/22309
فیلم جلسه 106 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت بیست و دوم) ، حل تست های کنکور انحلال پذیری و غلظت، تست 167 الی 176
 
https://alaatv.com/c/22310
فیلم جلسه 107 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت بیست و سوم)، حل تست‌های کنکور انحلال‌پذیری، تست‌های 177 الی 188
 
https://alaatv.com/c/22352

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی