کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 14 اذر 1401
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

رشته های دانشگاهی کشور

     

برای آشنایی دقیق با رشته های دانشگاهی (تنها منبع رسمی و مطمئن اینترنتی) ،مواد درسی و بازار کار و فعالیت از کاردانی تا دکتری تخصصی به لینک زیر مراجعه کنید:

روی این متن کلیک کنید

 

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  14 نفر
تعداد بازدید :  1065079 نفر
عنوان خبر : لینک فیلم های آموزشی شیمی.پویان
بازدید: 2529
درج خبر: 1398/12/05
تعداد نظر: 0

 

شیمی دهم - آقای حامد پویان نظر
 
فیلم جلسه 0 - معرفی این دوره شیمی
https://alaatv.com/c/6960
فیلم جلسه 1 - فصل اول: کیهان، زادگاه الفبای هستی (قسمت اول)، چگونگی پیدایش عنصرها، مهبانگ ، نظریه انیشتین
https://alaatv.com/c/6947
فیلم جلسه 2 - فصل اول: کیهان، زادگاه الفبای هستی (قسمت دوم)، ساختار اتم
https://alaatv.com/c/6948
فیلم جلسه 3 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/6971
فیلم جلسه 4 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/6972
فیلم جلسه 5 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/6973
فیلم جلسه 6 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/7030
فیلم جلسه 7 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/7031
فیلم جلسه 8 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت هشتم)
https://alaatv.com/c/7032
فیلم جلسه 9 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت نهم)
https://alaatv.com/c/7033
فیلم جلسه 10 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت دهم)
https://alaatv.com/c/7034
فیلم جلسه 11 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت یازدهم)
https://alaatv.com/c/7035
فیلم جلسه 12 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت دوازدهم)
https://alaatv.com/c/7036
فیلم جلسه 13 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سیزدهم)
https://alaatv.com/c/7037
فیلم جلسه 14 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت هشتم)
https://alaatv.com/c/7073
فیلم جلسه 15 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/7074
فیلم جلسه 16 - فصل اول: کیهان، زادگاه الفبای هستی (قسمت شانزدهم)، آرایش الکترون - نقطه ای (ساختار لوییس)
https://alaatv.com/c/7077
فیلم جلسه 17 - فصل اول: کیهان، زادگاه الفبای هستی (قسمت هفدهم)، ترکیبات یونی
https://alaatv.com/c/7078
فیلم جلسه 18 - فصل اول: کیهان، زادگاه الفبای هستی (قسمت نوزدهم)، ساختار لوییس
https://alaatv.com/c/7079
فیلم جلسه 19 - فصل اول: کیهان، زادگاه الفبای هستی (قسمت نوزدهم)، ساختار لوویس
https://alaatv.com/c/7123
فیلم جلسه 20 - فصل دوم: رد پای گازها در زندگی (قسمت اول)، هواکره (اتمسفر)
https://alaatv.com/c/7124
فیلم جلسه 21 - فصل دوم: رد پای گازهادر زندگی (قسمت دوم)، خواص و کاربرد گازهای موجود در هوا
https://alaatv.com/c/7236
فیلم جلسه 22 - فصل دوم: رد پای گازهادر زندگی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7131
فیلم جلسه 23 - فصل دوم: رد پای گازهادر زندگی (قسمت چهارم)، موازنه واکنش ها (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7132
فیلم جلسه 24 - فصل دوم: رد پای گازهادر زندگی (قسمت پنجم)، موازنه واکنش ها (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7133
فیلم جلسه 25 - فصل دوم: رد پای گازهادر زندگی (قسمت ششم)، نام گذاری ترکیبات یونی (2) و مولکول
https://alaatv.com/c/7134
فیلم جلسه 26 - فصل دوم: رد پای گاز ها در زندگی (قسمت هفتم)، ساختار لوویس ترکیبات بار دار
https://alaatv.com/c/7252
فیلم جلسه 27 - فصل دوم: رد پای گاز ها در زندگی (قسمت هشتم)،pH و خاصیت اسیدی و بازی اکسیدها
https://alaatv.com/c/7253
فیلم جلسه 28 - فصل دوم: رد پای گاز ها در زندگی (قسمت نهم)، اوزون، اکسیژن
https://alaatv.com/c/7279
فیلم جلسه 29 - فصل دوم: رد پای گاز ها در زندگی (قسمت دهم) - خواص و رفتارهای گازها(قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7289
فیلم جلسه 30 - فصل دوم: ردّ پای گازها در زندگی (قسمت یازدهم)، خواص و رفتارهای گازها (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7296
فیلم جلسه 31 - فصل دوم: رد پای گازهادر زندگی (قسمت دوازدهم)، استوکیومتری واکنش (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7303
فیلم جلسه 32 - فصل دوم: رد پای گازهادر زندگی (قسمت سیزدهم)، استوکیومتری واکنش (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7304
فیلم جلسه 33 - فصل دوم: رد پای گاز ها در زندگی (قسمت چهاردهم)، استوکیومتری واکنش (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7313
فیلم جلسه 34 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت اول)، یون های چند اتمی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7314
فیلم جلسه 35 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت دوم)، یون های چند اتمی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7347
فیلم جلسه 36 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت سوم)، شناسایی کاتیون های موجود در آب
https://alaatv.com/c/7076
فیلم جلسه 37 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت چهارم)، غلظت محلول ها - ppm
https://alaatv.com/c/7075
فیلم جلسه 38 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/7695
فیلم جلسه 39 - فصل سوم:آب، آهنگ زندگی (قسمت ششم)، غلظت مولی(مولار) (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7746
فیلم جلسه 40 - فصل سوم:آب، آهنگ زندگی (قسمت هفتم)، غلظت مولی(مولار) (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7747
فیلم جلسه 41 - فصل سوم: آب آهنگ زندگی (قسمت هشتم)، انحلال پذیری
https://alaatv.com/c/7773
فیلم جلسه 42 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت نهم)، انحلال پذیری (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7813
فیلم جلسه 43 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت دهم)، انحلال پذیری (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7814
فیلم جلسه 44 - فصل سوم:آب آهنگ زندگی (قسمتیازدهم)-انحلال پذیری(قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/7852
فیلم جلسه 45 - فصل سوم:آب آهنگ زندگی (قسمت دوازدهم)-انحلال پذیری(قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/7847
فیلم جلسه 46 - فصل سوم :آبو آهنگ زندگی (قسمت سیزدهم)-گشتاور دو قطبی و نیرو های بین ملکولی
https://alaatv.com/c/7853
فیلم جلسه 47 - فصل سوم : آب آهنگ زندگی ( قسمت چهاردهم ) - پیوند هیدروزنی
https://alaatv.com/c/7873
فیلم جلسه 48 - فصل سوم : آب آهنگ زندگی ( قسمت پانزدهم ) - انواع انحلال
https://alaatv.com/c/7901
فیلم جلسه 49 - فصل سوم : آب آهنگ زندگی ( قسمت شانزدهم) - انحلال پذیری گازها در آب
https://alaatv.com/c/7902
فیلم جلسه 50 - فصل سوم : آب آهنگ زندگی ( قسمت هفدهم) - مواد الکترولیت و غیر الکترولیت
https://alaatv.com/c/7903

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی