کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 14 اذر 1401
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

رشته های دانشگاهی کشور

     

برای آشنایی دقیق با رشته های دانشگاهی (تنها منبع رسمی و مطمئن اینترنتی) ،مواد درسی و بازار کار و فعالیت از کاردانی تا دکتری تخصصی به لینک زیر مراجعه کنید:

روی این متن کلیک کنید

 

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  14 نفر
تعداد بازدید :  1065105 نفر
عنوان خبر : لینک فیلم های آموزشی زیست.موقاری
بازدید: 9331
درج خبر: 1398/12/05
تعداد نظر: 0

 

زیست دهم - آقای جلال موقاری
 
فیلم جلسه 0 - کلیپ صفر معرفی زیست سال دهم
https://alaatv.com/c/16460
فیلم جلسه 1 - فصل 1: زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا (قسمت 1)-گفتار1: زیست شناسی چیست؟
https://alaatv.com/c/6946
فیلم جلسه 2 - فصل 1: زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا (قسمت 2)-گفتار2: زیست شناسی نوین
https://alaatv.com/c/6961
فیلم جلسه 3 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/6977
فیلم جلسه 4 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/6978
فیلم جلسه 5 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7072
فیلم جلسه 6 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/7091
فیلم جلسه 7 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/7092
فیلم جلسه 8 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/7093
فیلم جلسه 9 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت هفتم)، گفتار دوم :ساختار و عملکرد لوله گوارش (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7102
فیلم جلسه 10 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت هشتم)، گفتار دوم : ساختار و عملکرد لوله گوارش (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7103
فیلم جلسه 11 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت نهم)، گوارش و عملکرد لوله گوارش (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/7104
فیلم جلسه 12 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت دهم)، گوارش و عملکرد لوله گوارش (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/7105
فیلم جلسه 13 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت یازدهم)، گفتار دوم: ساختار و عملکرد لوله گوارش (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/7106
فیلم جلسه 14 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت دوازدهم)، گوارش و عملکرد لوله گوارش (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/7107
فیلم جلسه 15 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت سیزدهم)، گفتار سوم: جذب مواد و تنظیم فعالیت ها دستگاه گوارش (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7108
فیلم جلسه 16 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت چهاردهم)، گفتار سوم: جذب مواد و تنظیم فعالیت ها دستگاه گوارش (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7109
فیلم جلسه 17 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت پانزدهم)، گفتار سوم: جذب مواد و تنظیم فعالیت ها دستگاه گوارش (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7110
فیلم جلسه 18 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت شانزدهم)، گفتار چهارم: گوارش در جانداران (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7237
فیلم جلسه 19 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت هفدهم)، گفتار چهارم: گوارش در جانداران (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7238
فیلم جلسه 20 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت هجدهم)، گفتار چهارم: گوارش در جانداران (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7239
فیلم جلسه 21 - فصل سوم: تبادل های گازی (قسمت اول)، گفتار اول: ساز و کار دستگاه تنفسی در انسان (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7243
فیلم جلسه 22 - فصل سوم: تبادل های گازی (قسمت دوم)، گفتار اول: ساز و کار دستگاه تنفسی در انسان (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7244
فیلم جلسه 23 - فصل سوم: تبادل های گازی (قسمت سوم)، گفتار اول: ساز و کار دستگاه تنفسی در انسان (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7245
فیلم جلسه 24 - فصل سوم: تبادل های گازی (قسمت چهارم)، گفتار دوم: تهویه ششی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7246
فیلم جلسه 25 - فصل سوم: تبادل های گازی (قسمت پنجم)، گفتار دوم: تهویه ششی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7247
فیلم جلسه 26 - فصل سوم: تبادل های گازی (قسمت ششم)،گفتار دوم: تهویه ششی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7248
فیلم جلسه 27 - فصل سوم: تبادل های گازی (قسمت هفتم)،تنوع تبادلات گازی
https://alaatv.com/c/7249
فیلم جلسه 28 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت اول)، گفتار اول: قلب (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7328
فیلم جلسه 29 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت دوم)، گفتار اول: قلب (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7330
فیلم جلسه 30 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت سوم)، گفتار اول: قلب (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7331
فیلم جلسه 31 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت چهارم)، گفتار اول: قلب (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7401
فیلم جلسه 32 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت پنجم)،گفتار دوم: رگ ها (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7402
فیلم جلسه 33 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت ششم)،گفتار دوم: رگ ها (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7403
فیلم جلسه 34 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت هفتم)، گفتار دوم: رگ ها (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7478
فیلم جلسه 35 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت هشتم)، گفتار دوم: رگ ها (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/7479
فیلم جلسه 36 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت نهم)، گفتار دوم: رگ ها (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/7480
فیلم جلسه 37 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت دهم)، گفتار دوم: رگ ها (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/7481
فیلم جلسه 38 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت یازدهم)، گفتار سوم: خون (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7562
فیلم جلسه 39 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت دوازدهم)، گفتار سوم: خون (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7563
فیلم جلسه 40 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت سیزدهم)، گفتار سوم: خون (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7564
فیلم جلسه 41 - فصل چهارم:گردش مواد در بدن (قسمت چهاردهم)، گفتار سوم: خون (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/7565
فیلم جلسه 42 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت پانزدهم)، گفتار چهارم: تنوع گردش مواد در جانداران (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7581
فیلم جلسه 43 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت شانزدهم)، گفتار چهارم: تنوع گردش مواد در جانداران (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7581
فیلم جلسه 44 - فصل چهارم: تنوع گردش مواد در بدن (قسمت هفدهم)، گفتار چهارم: تنوع گردش مواد در جانداران (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7583
فیلم جلسه 45 - فصل پنجم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت اول)، گفتار اول: هم ایستایی و کلیه ها (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7592
فیلم جلسه 46 - فصل پنجم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت دوم)، گفتار اول: هم ایستایی و کلیه ها (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7593
فیلم جلسه 47 - فصل پنجم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت سوم)، گفتار اول: هم ایستایی و کلیه ها (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7594
فیلم جلسه 48 - فصل پنجم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت چهارم)، گفتار دوم: فرآیند تشکیل ادرار (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7623
فیلم جلسه 49 - فصل پنجم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت پنجم)، گفتار دوم: فرآیند تشکیل ادرار (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7622
فیلم جلسه 50 - فصل پنجم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت ششم)، گفتار دوم: فرآیند تشکیل ادرار (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7621
فیلم جلسه 51 - فصل پنجم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت هفتم)، گفتار دوم: فرآیند تشکیل ادرار (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/7620
فیلم جلسه 52 - فصل پنجم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت هشتم)، گفتار سوم: تنوع دفع و تنظیم اسمزی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7644
فیلم جلسه 53 - فصل پنجم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت نهم)، گفتار سوم: تنوع دفع و تنظیم اسمزی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7645
فیلم جلسه 54 - فصل پنجم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت دهم)، گفتار سوم: تنوع دفع و تنظیم اسمزی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7646
فیلم جلسه 55 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت اول)، گفتار اول: ویژگی یاخته های گیاهی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7660
فیلم جلسه 56 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت دوم)، گفتار اول: ویژگی یاخته های گیاهی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7659
فیلم جلسه 57 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت سوم)، گفتار اول: ویژگی یاخته های گیاهی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7658
فیلم جلسه 58 - فصل ششم:از یاخته تا گیاه (قسمت چهارم)، گفتار اول: ویژگی های یاخته های گیاهی (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/7694
فیلم جلسه 59 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت پنجم)، گفتار اول: ویژگی یاخته های گیاهی (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/7700
فیلم جلسه 60 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت ششم)، گفتار اول: ویژگی یاخته های گیاهی (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/7699
فیلم جلسه 61 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت هفتم)، گفتار اول: ویژگی یاخته های گیاهی (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/7698
فیلم جلسه 62 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت هشتم)، گفتار دوم: سامانه های بافتی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7718
فیلم جلسه 63 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت نهم)، گفتار دوم: سامانه های بافتی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7719
فیلم جلسه 64 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت دهم)، گفتار دوم: سامانه های بافتی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7720
فیلم جلسه 65 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت یازدهم)، گفتار دوم: سامانه های بافتی (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/7721
فیلم جلسه 66 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت دوازدهم)، گفتار دوم: سامانه های بافتی (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/7722
فیلم جلسه 67 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت یازدهم)، گفتار سوم: ساختار گیاهان (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7759
فیلم جلسه 68 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت دوازدهم)، گفتارسوم: ساختار گیاهان (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7760
فیلم جلسه 69 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت سیزدهم)، گفتار سوم: ساختار گیاهان (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7761
فیلم جلسه 70 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت چهاردهم)، گفتارسوم: گفتار سوم: ساختار گیاهان (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/7762
فیلم جلسه 71 - فصل هفتم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت اول)، گفتار اول: تغذیه گیاهی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7778
فیلم جلسه 72 - فصل هفتم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت دوم)، گفتار اول: تغذیه گیاهی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7779
فیلم جلسه 73 - فصل هفتم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت سوم)، گفتار اول: تغذیه گیاهی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7780
فیلم جلسه 74 - فصل هفتم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت چهارم)، گفتار دوم: جانداران موثر در تغذیه گیاهی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7792
فیلم جلسه 75 - فصل هفتم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت پنجم)، گفتار دوم: جانداران موثر در تغذیه گیاهی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7793
فیلم جلسه 76 - فصل هفتم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت ششم)، گفتار دوم: جانداران موثر در تغذیه گیاهی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7794
فیلم جلسه 77 - فصل هفتم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت هفتم)، گفتار سوم: انتقال مواد در گیاهان (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7826
فیلم جلسه 78 - فصل هفتم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت هشتم)، گفتار سوم: انتقال مواد در گیاهان (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7827
فیلم جلسه 79 - فصل هفتم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت نهم)، گفتار سوم: انتقال مواد در گیاهان (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7859
فیلم جلسه 80 - فصل هفتم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت دهم)، گفتار سوم: انتقال مواد در گیاهان (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/7860
فیلم جلسه 81 - فصل هفتم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت یازدهم)، گفتار سوم: انتقال مواد در گیاهان (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/7861
فیلم جلسه 82 - فصل هفتم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت دوازدهم)، گفتار سوم: انتقال مواد در گیاهان (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/7862

نظرات شما
هنوز نظری ثبت نشده

 
تصویر امنیتی