کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 06 ابان 1400
 
خوش آمدید

 

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آنِ کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  249 نفر
تعداد بازدید :  902556 نفر
عنوان خبر : لینک فیلم های آموزشی زیست.موقاری
بازدید: 5575
درج خبر: 1398/12/05
تعداد نظر: 1

 

زیست دهم - آقای جلال موقاری
 
فیلم جلسه 0 - کلیپ صفر معرفی زیست سال دهم
https://alaatv.com/c/16460
فیلم جلسه 1 - فصل 1: زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا (قسمت 1)-گفتار1: زیست شناسی چیست؟
https://alaatv.com/c/6946
فیلم جلسه 2 - فصل 1: زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا (قسمت 2)-گفتار2: زیست شناسی نوین
https://alaatv.com/c/6961
فیلم جلسه 3 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/6977
فیلم جلسه 4 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/6978
فیلم جلسه 5 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7072
فیلم جلسه 6 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/7091
فیلم جلسه 7 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/7092
فیلم جلسه 8 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/7093
فیلم جلسه 9 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت هفتم)، گفتار دوم :ساختار و عملکرد لوله گوارش (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7102
فیلم جلسه 10 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت هشتم)، گفتار دوم : ساختار و عملکرد لوله گوارش (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7103
فیلم جلسه 11 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت نهم)، گوارش و عملکرد لوله گوارش (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/7104
فیلم جلسه 12 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت دهم)، گوارش و عملکرد لوله گوارش (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/7105
فیلم جلسه 13 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت یازدهم)، گفتار دوم: ساختار و عملکرد لوله گوارش (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/7106
فیلم جلسه 14 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت دوازدهم)، گوارش و عملکرد لوله گوارش (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/7107
فیلم جلسه 15 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت سیزدهم)، گفتار سوم: جذب مواد و تنظیم فعالیت ها دستگاه گوارش (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7108
فیلم جلسه 16 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت چهاردهم)، گفتار سوم: جذب مواد و تنظیم فعالیت ها دستگاه گوارش (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7109
فیلم جلسه 17 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت پانزدهم)، گفتار سوم: جذب مواد و تنظیم فعالیت ها دستگاه گوارش (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7110
فیلم جلسه 18 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت شانزدهم)، گفتار چهارم: گوارش در جانداران (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7237
فیلم جلسه 19 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت هفدهم)، گفتار چهارم: گوارش در جانداران (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7238
فیلم جلسه 20 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت هجدهم)، گفتار چهارم: گوارش در جانداران (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7239
فیلم جلسه 21 - فصل سوم: تبادل های گازی (قسمت اول)، گفتار اول: ساز و کار دستگاه تنفسی در انسان (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7243
فیلم جلسه 22 - فصل سوم: تبادل های گازی (قسمت دوم)، گفتار اول: ساز و کار دستگاه تنفسی در انسان (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7244
فیلم جلسه 23 - فصل سوم: تبادل های گازی (قسمت سوم)، گفتار اول: ساز و کار دستگاه تنفسی در انسان (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7245
فیلم جلسه 24 - فصل سوم: تبادل های گازی (قسمت چهارم)، گفتار دوم: تهویه ششی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7246
فیلم جلسه 25 - فصل سوم: تبادل های گازی (قسمت پنجم)، گفتار دوم: تهویه ششی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7247
فیلم جلسه 26 - فصل سوم: تبادل های گازی (قسمت ششم)،گفتار دوم: تهویه ششی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7248
فیلم جلسه 27 - فصل سوم: تبادل های گازی (قسمت هفتم)،تنوع تبادلات گازی
https://alaatv.com/c/7249
فیلم جلسه 28 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت اول)، گفتار اول: قلب (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7328
فیلم جلسه 29 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت دوم)، گفتار اول: قلب (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7330
فیلم جلسه 30 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت سوم)، گفتار اول: قلب (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7331
فیلم جلسه 31 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت چهارم)، گفتار اول: قلب (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7401
فیلم جلسه 32 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت پنجم)،گفتار دوم: رگ ها (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7402
فیلم جلسه 33 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت ششم)،گفتار دوم: رگ ها (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7403
فیلم جلسه 34 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت هفتم)، گفتار دوم: رگ ها (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7478
فیلم جلسه 35 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت هشتم)، گفتار دوم: رگ ها (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/7479
فیلم جلسه 36 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت نهم)، گفتار دوم: رگ ها (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/7480
فیلم جلسه 37 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت دهم)، گفتار دوم: رگ ها (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/7481
فیلم جلسه 38 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت یازدهم)، گفتار سوم: خون (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7562
فیلم جلسه 39 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت دوازدهم)، گفتار سوم: خون (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7563
فیلم جلسه 40 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت سیزدهم)، گفتار سوم: خون (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7564
فیلم جلسه 41 - فصل چهارم:گردش مواد در بدن (قسمت چهاردهم)، گفتار سوم: خون (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/7565
فیلم جلسه 42 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت پانزدهم)، گفتار چهارم: تنوع گردش مواد در جانداران (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7581
فیلم جلسه 43 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت شانزدهم)، گفتار چهارم: تنوع گردش مواد در جانداران (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7581
فیلم جلسه 44 - فصل چهارم: تنوع گردش مواد در بدن (قسمت هفدهم)، گفتار چهارم: تنوع گردش مواد در جانداران (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7583
فیلم جلسه 45 - فصل پنجم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت اول)، گفتار اول: هم ایستایی و کلیه ها (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7592
فیلم جلسه 46 - فصل پنجم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت دوم)، گفتار اول: هم ایستایی و کلیه ها (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7593
فیلم جلسه 47 - فصل پنجم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت سوم)، گفتار اول: هم ایستایی و کلیه ها (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7594
فیلم جلسه 48 - فصل پنجم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت چهارم)، گفتار دوم: فرآیند تشکیل ادرار (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7623
فیلم جلسه 49 - فصل پنجم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت پنجم)، گفتار دوم: فرآیند تشکیل ادرار (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7622
فیلم جلسه 50 - فصل پنجم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت ششم)، گفتار دوم: فرآیند تشکیل ادرار (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7621
فیلم جلسه 51 - فصل پنجم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت هفتم)، گفتار دوم: فرآیند تشکیل ادرار (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/7620
فیلم جلسه 52 - فصل پنجم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت هشتم)، گفتار سوم: تنوع دفع و تنظیم اسمزی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7644
فیلم جلسه 53 - فصل پنجم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت نهم)، گفتار سوم: تنوع دفع و تنظیم اسمزی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7645
فیلم جلسه 54 - فصل پنجم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت دهم)، گفتار سوم: تنوع دفع و تنظیم اسمزی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7646
فیلم جلسه 55 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت اول)، گفتار اول: ویژگی یاخته های گیاهی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7660
فیلم جلسه 56 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت دوم)، گفتار اول: ویژگی یاخته های گیاهی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7659
فیلم جلسه 57 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت سوم)، گفتار اول: ویژگی یاخته های گیاهی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7658
فیلم جلسه 58 - فصل ششم:از یاخته تا گیاه (قسمت چهارم)، گفتار اول: ویژگی های یاخته های گیاهی (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/7694
فیلم جلسه 59 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت پنجم)، گفتار اول: ویژگی یاخته های گیاهی (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/7700
فیلم جلسه 60 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت ششم)، گفتار اول: ویژگی یاخته های گیاهی (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/7699
فیلم جلسه 61 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت هفتم)، گفتار اول: ویژگی یاخته های گیاهی (قسمت هفتم)
https://alaatv.com/c/7698
فیلم جلسه 62 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت هشتم)، گفتار دوم: سامانه های بافتی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7718
فیلم جلسه 63 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت نهم)، گفتار دوم: سامانه های بافتی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7719
فیلم جلسه 64 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت دهم)، گفتار دوم: سامانه های بافتی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7720
فیلم جلسه 65 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت یازدهم)، گفتار دوم: سامانه های بافتی (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/7721
فیلم جلسه 66 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت دوازدهم)، گفتار دوم: سامانه های بافتی (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/7722
فیلم جلسه 67 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت یازدهم)، گفتار سوم: ساختار گیاهان (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7759
فیلم جلسه 68 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت دوازدهم)، گفتارسوم: ساختار گیاهان (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7760
فیلم جلسه 69 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت سیزدهم)، گفتار سوم: ساختار گیاهان (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7761
فیلم جلسه 70 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت چهاردهم)، گفتارسوم: گفتار سوم: ساختار گیاهان (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/7762
فیلم جلسه 71 - فصل هفتم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت اول)، گفتار اول: تغذیه گیاهی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7778
فیلم جلسه 72 - فصل هفتم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت دوم)، گفتار اول: تغذیه گیاهی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7779
فیلم جلسه 73 - فصل هفتم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت سوم)، گفتار اول: تغذیه گیاهی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7780
فیلم جلسه 74 - فصل هفتم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت چهارم)، گفتار دوم: جانداران موثر در تغذیه گیاهی (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7792
فیلم جلسه 75 - فصل هفتم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت پنجم)، گفتار دوم: جانداران موثر در تغذیه گیاهی (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7793
فیلم جلسه 76 - فصل هفتم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت ششم)، گفتار دوم: جانداران موثر در تغذیه گیاهی (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7794
فیلم جلسه 77 - فصل هفتم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت هفتم)، گفتار سوم: انتقال مواد در گیاهان (قسمت اول)
https://alaatv.com/c/7826
فیلم جلسه 78 - فصل هفتم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت هشتم)، گفتار سوم: انتقال مواد در گیاهان (قسمت دوم)
https://alaatv.com/c/7827
فیلم جلسه 79 - فصل هفتم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت نهم)، گفتار سوم: انتقال مواد در گیاهان (قسمت سوم)
https://alaatv.com/c/7859
فیلم جلسه 80 - فصل هفتم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت دهم)، گفتار سوم: انتقال مواد در گیاهان (قسمت چهارم)
https://alaatv.com/c/7860
فیلم جلسه 81 - فصل هفتم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت یازدهم)، گفتار سوم: انتقال مواد در گیاهان (قسمت پنجم)
https://alaatv.com/c/7861
فیلم جلسه 82 - فصل هفتم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت دوازدهم)، گفتار سوم: انتقال مواد در گیاهان (قسمت ششم)
https://alaatv.com/c/7862

نظرات شما

تاریخ: 1400/07/16
نام: رحیم
متن پیام: متاسفانه خیلی تلاش کردم ولی موفق نمیشم برنامه الا را تو لپ تابم نصب کنم که اموزش های اقای موقاری را دانلود کنم.لطفا یه راهکار بدید که حسابی عقب موندم... سلام سایت آلا اخیرا فقط از طریق نصب اپلیکیشن در موبایل یا تبلت ، امکان دانلود را فراهم کرده است

 
تصویر امنیتی